Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    pstree - wyświetla drzewo procesów

SKŁADNIA

    pstree [-a, --arguments] [-c, --compact] [-h, --highlight-all, -Hpid, --highlight-pid pid]
    [-g] --show-pgids] [-l, --long] [-n, --numeric-sort] [-N, --ns-sortns [-p, --show-pids]
    [-s, --show-parents] [-S, --ns-changes] [-u, --uid-changes] [-Z, --security-context]
    [-A, --ascii, -G, --vt100, -U, --unicode] [pid, user]
    pstree -V, --version

OPIS

    pstree pokazuje uruchomione procesy w formie drzewa. Korzeń tego drzewa znajduje się albo
    w pid albo w init, jeśli pid pominięto. Jeżeli podano nazwę użytkownika, to pokazywane są
    wszystkie drzewa procesów zakorzenione w procesach tego użytkownika.

    pstree wizualnie łączy identyczne gałęzie umieszczając je w nawiasach kwadratowych i
    poprzedzając liczbą powtórzeń, na przykład:

      init-+-getty
        |-getty
        |-getty
        `-getty

    staje się

      init---4*[getty]

    Wątki potomne procesu są przypisane do procesu rodzica i są pokazywane jako nazwa procesu
    w nawiasach klamrowych, na przykład:

      icecast2---13*[{icecast2}]

    Jeśli pstree zostanie wywołany jako pstree.x11, to będzie czekał na naciśnięcie przez
    użytkownika klawisza enter. Jest to użyteczne, kiedy pstree jest uruchomiony w xterminalu.

    Niektóre jądra lub parametry montowania, takie jak opcja hidepid systemu procfs, będą
    ukrywały pewne informacje dla niektórych procesów. W takich sytuacjach pstree spróbuje
    zbudować drzewo bez tych informacji i pokaże znaki zapytania zamiast nazw procesów.

OPCJE

    -a   Pokazuje argumenty wiersza poleceń. Jeżeli wiersz poleceń procesu jest przeniesiony
       na partycję wymiany (swapped out), to proces ten jest pokazywany w nawiasach. -a
       niejawnie wyłącza formę zwartą dla procesów, ale nie dla wątków.

    -A   Używa znaków ASCII do rysowania drzewa.

    -c   Wyłącza formę zwartą identycznych poddrzew. Domyślnie, jeśli jest to możliwe,
       poddrzewa są łączone.

    -G   Posługuje się znakami ramek VT100.

    -h   Wyróżnia podświetleniem (highlighting) bieżący proces i jego przodków. Nie działa,
       jeśli terminal nie obsługuje wyróżnienia albo w pokazywanym poddrzewie nie
       występuje proces bieżący ani żaden z jego przodków.

    -H   Podobne do -h, ale wyróżnia podany proces. Inaczej niż przy -h, pstree zawodzi, gdy
       posłużono się -H, a wyróżnianie nie jest dostępne.

    -g   Pokazuje identyfikatory grup procesów (PGID). Wyświetlane są jako liczby dziesiętne
       w nawiasach po każdej nazwie procesu. -g niejawnie wyłącza formę zwartą. Jeśli
       wyświetlane są zarówno identyfikatory procesów, jak i identyfikatory grup procesów,
       to najpierw są pokazywane identyfikatory procesów.

    -l   Wyświetla długie wiersze. Domyślnie wiersze są obcinane albo do wartości zmiennej
       środowiskowej COLUMNS albo do szerokości ekranu. Jeśli żadna z tych metod nie
       zadziała, to używana jest wartość domyślna 132 kolumn.

    -n   Sortuje procesy o tym samym przodku w kolejności PID zamiast według nazwy
       (sortowanie numeryczne).

    -N   Pokazuje indywidualne drzewa dla każdej podanej przestrzeni nazw lub dla każdego
       podanego typu. Dostępne typy to: ipc, mnt, net, pid, user, uts. Zwyczajni
       użytkownicy nie mają dostępu do informacji o procesach innych użytkowników, tak
       więc wyjście tej opcji będzie ograniczone.

    -p   Pokazuje identyfikatory procesów (PID). Wyświetlane są jako liczby dziesiętne w
       nawiasach po każdej nazwie procesu. -p niejawnie wyłącza formę zwartą.

    -s   Pokazuje rodzica podanego procesu.

    -S   Pokazuje zamienianie się przestrzeni nazw. Podobnie do opcji -N wyjście jest
       ograniczone, jeśli pstree jest uruchomiony przez zwykłego użytkownika.

    -u   Pokazuje zamienianie się uid. W przypadku, gdy identyfikator użytkownika procesu
       różni się od identyfikatora użytkownika jego rodzica, nowy uid pokazywany jest w
       nawiasach po nazwie.

    -U   Posługuje się znakami ramek UTF-8 (Unicode). Pod Linuksem 1.1-54 i nowszym, tryb
       UTF-8 wprowadzany jest na konsoli przez echo -e ' 33%8' i opuszczany przez echo -e
       ' 33%@'.

    -V   Wyświetla informację o wersji.

    -Z   (SELinux). Pokazuje kontekst bezpieczeństwa. Opcja ta działa tylko wtedy, gdy
       pstree został skompilowany ze wsparciem dla SELinuksa.

PLIKI

    /proc położenie systemu plików proc

BŁĘDY

    Niektóre zestawy znaków mogą być niekompatybilne ze znakami VT100.

ZOBACZ TAKŻE

    ps(1), top(1).

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Wojtek Kotwica (PTM)
    <wkotwica@post.pl> i Robert Luberda <robert@debian.org>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie  http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.  Jest  zgodne z wersją  22.21
    oryginału.