Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    getgroups, setgroups - pobiera/ustawia listę identyfikatorów grup dodatkowych

SKŁADNIA

    #include <sys/types.h>
    #include <unistd.h>

    int getgroups(int size, gid_t list[]);

    #include <grp.h>

    int setgroups(size_t size, const gid_t *list);

OPIS

    Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

    getgroups
       Zwraca w list maksymalnie size dodatkowych ID grup. Nie jest określone, czy
       efektywny ID grupy procesu wywołującego będzie znajdować się na zwróconej liście.
       Tak więc, aplikacja powinna wywołać również getegid(2) i dodać lub usunąć otrzymaną
       wartość.) Jeśli size jest równe zero, to list nie jest modyfikowane, lecz zwracana
       jest ogólna liczba dodatkowych grup procesu.

    setgroups
       Ustawia dodatkowe grupy procesu. Jedynie superużytkownik może tego dokonać.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    getgroups
       po pomyślnym zakończeniu zwraca liczbę grup dodatkowych. Po błędzie zwracane jest
       -1 i odpowiednio ustawiane errno.

    setgroups
       po pomyślnym zakończeniu zwraca zero. Po błędzie zwracane jest  -1 i odpowiednio
       ustawiane errno.

BŁĘDY

    EFAULT list ma nieprawidłowy adres.

    EPERM Dla setgroups, użytkownik nie jest superużytkownikiem.

    EINVAL Dla setgroups, size jest większe niż NGROUPS (32 dla Linuksa 2.0.32). Dla
       getgroups, size jest mniejsze niż liczba grup dodatkowych, ale niezerowe.

UWAGI

    Proces może posiadać maksymalnie co najmniej NGROUPS_MAX grup dodatkowych  oprócz
    efektywnego ID grupy. Zbiór grup dodatkowych jest dziedziczony po procesie rodzicielskim i
    może zostać zmieniony za pomocą setgroups. Maksymalna liczba grup dodatkowych może być
    odczytana za pomocą sysconf(3):
      long ngroups_max;
      ngroups_max = sysconf(_SC_NGROUPS_MAX);
    Maksymalna zwracana przez getgroups wartość nie może być większa niż powiększona o jeden
    wartość otrzymana w powyższy sposób.

    Prototyp dla setgroups jest dostępny jedynie, gdy zdefiniowane  jest  _BSD_SOURCE
    (bezpośrednio, albo pośrednio - nie definiując _POSIX_SOURCE czy kompilując z włączoną
    flagą -ansi).

ZGODNE Z

    SVr4, SVID (tylko wydanie 4; wywołań tych nie było w SVr3), X/OPEN, 4.3BSD.  Funkcja
    getgroups istnieje w POSIX.1. Ponieważ setgroups wymaga przywilejów, nie jest opisana w
    POSIX.1.

ZOBACZ TAKŻE

    initgroups(3), getgid(2), setgid(2)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może
    nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym
    zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną
    (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:

       man --locale=C 2 getgroups

    Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem
    http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.