Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    sysconf - pobieranie informacje o konfiguracji w trakcie uruchomienia

SKŁADNIA

    #include <unistd.h>

    long sysconf(int name);

OPIS

    POSIX pozwala testować w czasie kompilowania aplikacji lub w czasie jej działania, czy
    pewne opcje są wspierane lub jakie są wartości pewnych konfigurowalnych stałych lub
    limitów.

    W czasie kompilacji jest to robione przez zainkludowanie <unistd.h> lub <limits.h> i
    testowanie wartości pewnych makr.

    W czasie działania programu, można odpytać o wartości liczbowe, używając opisywanej tutaj
    funkcji sysconf(). Wartości liczbowe dotyczące systemu plików, w którym jest umieszczony
    dany plik, można uzyskać, wywołując funkcje fpathconf(3) i pathconf(3). Wartości będące
    łańcuchami znaków zwraca funkcja confstr(3).

    Wartości zwracane przez powyższe funkcje są stałymi dotyczącymi konfiguracji systemu,
    które nie zmienią się przez cały czas życia procesu.

    Dla opcji zazwyczaj istnieje stała _POSIX_COŚ, która może być zdefiniowana w <unistd.h>.
    Jeżeli nie jest zdefiniowana, można uzyskać jej wartość w czasie działania programu.
    Jeżeli wartością jest -1, to dana opcja nie jest wspierana w systemie. Wartość 0 oznacza,
    że istnieją odpowiednie funkcje i pliki nagłówkowe, ale należy sprawdzić w czasie
    działania, w jakim stopniu dana opcja jest wspierana. Wartość inna niż -1 i 0 oznacza, że
    dana opcja jest wspierana. Zazwyczaj wartości (takie jak 200112L) oznaczają rok i miesiąc
    rewizji standardu POSIX opisującej tę opcję. Dopóki odpowiedni standard POSIX opisujący
    opcję nie zostanie opublikowany, glibc używa wartości 1, aby zasygnalizować, że opcja jest
    wspierana. Odpowiednim argumentem funkcji sysconf() będzie _SC_COŚ. Listę opcji można
    znaleźć w posixoptions(7).

    Dla zmiennych lub limitów zazwyczaj istnieje stała _COŚ definiowana w <limits.h> lub
    _POSIX_COŚ definiowana w <unistd.h>. Stała nie będzie zdefiniowana, jeżeli limit nie jest
    określony. Jeżeli  stała jest zdefiniowana, to określa gwarantowany limit, ale w
    rzeczywistości może być wspierana wartość większa niż wynosi wartość tej stałej. Jeśli
    aplikacja chce zrobić użytek ze zmiennych, których wartości mogą się różnić w zależności
    od systemu, może wywołać funkcję sysconf(). Argumentem funkcji sysconf() będzie _SC_COŚ.

  Zmienne POSIX.1
    W tabeli poniżej podajemy nazwę zmiennej, nazwę argumentu funkcji sysconf(), używanego do
    odpytania o jej wartość, oraz krótki opis.

    Najpierw wartości zgodne z POSIX.1.

    ARG_MAX - _SC_ARG_MAX
       Maksymalna długość argumentów funkcji z rodziny exec(3). Nie może być mniejsza niż
       _POSIX_ARG_MAX (4096).

    CHILD_MAX - _SC_CHILD_MAX
       Maksymalna liczba równoczesnych procesów jednego użytkownika. Nie może być mniejsza
       niż _POSIX_CHILD_MAX (25).

    HOST_NAME_MAX - _SC_HOST_NAME_MAX
       Maksymalna długość nazwy komputera, pomijając końcowy bajt NULL, zwracana przez
       gethostname(2). Nie może być mniejsza niż _POSIX_HOST_NAME_MAX (255).

    LOGIN_NAME_MAX - _SC_LOGIN_NAME_MAX
       Maksymalna długość nazwy użytkownika, łącznie z końcowym znakiem NULL. Nie może być
       mniejsza niż _POSIX_LOGIN_NAME_MAX (9).

    NGROUPS_MAX - _SC_NGROUPS_MAX
       Maksymalna liczba identyfikatorów dodatkowych grup.

    tyknięcia zegara - _SC_CLK_TCK
       Liczba tyknięć zegara na sekundę. Odpowiadająca jej zmienna jest przestarzała, a
       była oczywiście nazwana  CLK_TCK. (Uwaga: makro CLOCKS_PER_SEC nie dostarcza
       informacji: jego wartość musi być równa 1000000).

    OPEN_MAX - _SC_OPEN_MAX
       Maksymalna liczba plików, które proces może mieć otwarte w dowolnym czasie. Nie
       może być mniejsza niż _POSIX_OPEN_MAX (20).

    PAGESIZE - _SC_PAGESIZE
       Rozmiar strony w bajtach. Nie może być mniejszy niż 1. (Niektóre systemy używają
       zamiast tego PAGE_SIZE).

    RE_DUP_MAX - _SC_RE_DUP_MAX
       Liczba powtórzonych wystąpień  BRE dopuszczalnych w regexec(3) i regcomp(3). Nie
       może być mniejsza niż _POSIX2_RE_DUP_MAX (255).

    STREAM_MAX - _SC_STREAM_MAX
       Maksymalna liczba strumieni, którą proces może otworzyć w dowolnym czasie. Jeśli
       jest zdefiniowana, to ma taką samą wartość jak standardowe makro FOPEN_MAX w C. Nie
       może być mniejsza niż _POSIX_STREAM_MAX (8).

    SYMLOOP_MAX - _SC_SYMLOOP_MAX
       Maksymalna liczba dowiązań symbolicznych w ścieżce nie powodująca zwrócenia błędu
       ELOOP. Nie może być mniejsza niż _POSIX_SYMLOOP_MAX (8).

    TTY_NAME_MAX - _SC_TTY_NAME_MAX
       Maksymalna długość nazwy urządzenia terminalowego, włączając końcowy znak NULL. Nie
       może być mniejsza niż _POSIX_TTY_NAME_MAX (9).

    TZNAME_MAX - _SC_TZNAME_MAX
       Maksymalna liczba bajtów w nazwie strefy czasowej. Nie może być mniejsza niż
       _POSIX_TZNAME_MAX (6).

    _POSIX_VERSION - _SC_VERSION
       Określa rok i miesiąc, w formacie YYYYMML, w którym został zaakceptowany standard
       POSIX.1. Na przykład wartość 199009L oznacza wersję standardu z września 1990 roku.

  Zmienne POSIX.2
    Następnie podajemy wartości POSIX.2 określające limity dla programów użytkowych.

    BC_BASE_MAX - _SC_BC_BASE_MAX
       Określa maksymalną wartość obase akceptowaną przez program użytkowy bc(1).

    BC_DIM_MAX - _SC_BC_DIM_MAX
       Określa maksymalną dopuszczalną liczbę elementów w tabelach w programie bc(1).

    BC_SCALE_MAX - _SC_BC_SCALE_MAX
       Określa maksymalną wartość scale akceptowaną przez program użytkowy bc(1).

    BC_STRING_MAX - _SC_BC_STRING_MAX
       Określa maksymalną długość łańcucha znaków akceptowanego przez bc(1).

    COLL_WEIGHTS_MAX - _SC_COLL_WEIGHTS_MAX
       Określa maksymalną liczbę wag, które można przypisać do wpisu  słowa kluczowego
       LC_COLLATE order w pliku definicji ustawień regionalnych.

    EXPR_NEST_MAX - _SC_EXPR_NEST_MAX
       Określa maksymalną liczbę wyrażeń zagnieżdżonych w nawiasach, akceptowaną przez
       program expr(1).

    LINE_MAX - _SC_LINE_MAX
       Maksymalna długość linii wejściowej (łącznie ze znakiem końca linii) programu
       użytkowego pochodzącej albo ze standardowego wejścia, albo z pliku.

    RE_DUP_MAX - _SC_RE_DUP_MAX
       Maksymalna liczna powtórzonych wystąpień wyrażenia regularnego, jeżeli jest używana
       notacja \{m,n\}.

    POSIX2_VERSION - _SC_2_VERSION
       Określa wersję standardu POSIX.2 w formacie YYYYMML.

    POSIX2_C_DEV - _SC_2_C_DEV
       Określa, czy są wspierane użytki zgodne z POSIX.2 służące  do  rozwijania
       oprogramowania w języku C.

    POSIX2_FORT_DEV - _SC_2_FORT_DEV
       Określa,  czy  są wspierane użytki zgodne z POSIX.2 służące do rozwijania
       oprogramowania w Fortranie.

    POSIX2_FORT_RUN - _SC_2_FORT_RUN
       Określa, czy są wspierane programy użytkowe POSIX.2, służące do uruchamia programów
       w Fortranie.

    _POSIX2_LOCALEDEF - _SC_2_LOCALEDEF
       Określa,  czy  jest wspierane tworzenie ustawień regionalnych POSIX.2 przez
       localedef(1) .

    POSIX2_SW_DEV - _SC_2_SW_DEV
       Określa, czy są wspierane użytki zgodne z POSIX.2 służące  do  rozwijania
       oprogramowania.

    Poniższe wartości także istnieją, ale może nie być ich w standardzie.

    - _SC_PHYS_PAGES
       Liczba stron pamięci fizycznej. Proszę zauważyć, że nie jest możliwe, aby iloczyn
       tej wartości z _SC_PAGESIZE przekroczył (overflow) dopuszczalny zakres wartości
       liczbowych.

    - _SC_AVPHYS_PAGES
       Liczba obecnie dostępnych stron fizycznej pamięci.

    - _SC_NPROCESSORS_CONF
       Liczba skonfigurowanych procesorów.

    - _SC_NPROCESSORS_ONLN
       Liczba obecnie dostępnych procesorów.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Jeżeli argument name jest niepoprawny, to zwracane jest -1, a errno jest ustawiane na
    EINVAL. W przeciwnym wypadku wartością zwracaną jest wartość zasobu systemowego, a
    wartość errno nie jest zmieniana. W przypadku opcji zwracana jest wartość dodatnia, jeśli
    opcja jest dostępna, a -1, jeśli nie jest. W przypadku limitów -1 oznacza, że limit nie
    został określony.

ATRYBUTY

    Informacje  o  pojęciach  używanych  w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku
    attributes(7).

    ┌──────────┬────────────────────────┬─────────────┐
    │InterfejsAtrybutWartość   │
    ├──────────┼────────────────────────┼─────────────┤
    │sysconf() │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Safe env │
    └──────────┴────────────────────────┴─────────────┘

ZGODNE Z

    POSIX.1-2001, POSIX.1-2008.

BŁĘDY

    Użycie ARG_MAX jest skomplikowane, ponieważ nie jest określone, jak dużo przestrzeni
    argumentów funkcji exec(3) jest zabierane przez zmienne środowiskowe użytkownika.

    Niektóre zwracane wartości mogą być duże; nie są one odpowiednie do przydzielania pamięci.

ZOBACZ TAKŻE

    bc(1),  expr(1),  getconf(1),  locale(1),  confstr(3),  fpathconf(3),  pathconf(3),
    posixoptions(7)

O STRONIE

    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis
    projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można
    znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Robert Luberda
    <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest  zgodne  z  wersją  4.07
    oryginału.