Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    getaddrinfo - tłumaczenie adresów i usług sieciowych

SKŁADNIA

    #include <sys/types.h>
    #include <sys/socket.h>
    #include <netdb.h>

    int getaddrinfo(const char *node, const char *service,
            const struct addrinfo *hints,
            struct addrinfo **res);

    void freeaddrinfo(struct addrinfo *res);

    const char *gai_strerror(int errcode);

OPIS

    Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

    Funkcja getaddrinfo(3) łączy w pojedynczym interfejsie funkcjonalność udostępnianą przez
    funkcje getipnodebyname(3), getipnodebyaddr(3), getservbyname (3) i getservbyport(3).
    Przystosowana do wielowątkowości funkcja getaddrinfo(3) tworzy jedną lub więcej struktur
    adresowych gniazda, które mogą być wykorzystane przez funkcje systemowe bind(2) i
    connect(2) do utworzenia gniazda klienta lub serwera.

    Funkcja getaddrinfo(3) nie jest ograniczona do tworzenia struktur adresowych gniazd IPv4.
    Gniazda IPv6 mogą również być tworzone za jej pomocą, o ile dostępne jest wspomaganie dla
    IPv6. Te struktury adresowe gniazd mogą być bezpośrednio wykorzystane przez bind(2) i
    connect(2) do sporządzenia gniazda klienta lub serwera.

    Struktura addrinfo używana przez tę funkcję zawiera następujące pola:

    struct addrinfo {
      int   ai_flags;
      int   ai_family;
      int   ai_socktype;
      int   ai_protocol;
      size_t ai_addrlen;
      struct sockaddr *ai_addr;
      char  *ai_canonname;
      struct addrinfo *ai_next;
    };

    getaddrinfo(3) ustawia res, aby wskazywało na dynamicznie zaalokowaną listę struktur
    addrinfo, dowiązaną do pola ai_next.  Istnieje kilka powodów, dla których lista może
    zawierać więcej niż jedną strukturę addrinfo, włączając w to: posiadanie przez host wielu
    interfejsów sieciowych oraz dostępność tej samej usługi poprzez wiele protokołów gniazda
    (na przykład, gdy jednym z nich jest SOCK_STREAM, a innym SOCK_DGRAM).

    Pola ai_family, ai_socktype i ai_protocol mają to samo znaczenie jako odpowiednie
    parametry wywołania systemowego socket(2). Funkcja getaddrinfo(3) zwraca adresy gniazd
    IPv4 lub IPv6 (ai_family zostanie ustawione albo na PF_INET albo na PF_INET6).

    Parametr hints określa preferowany rodzaj gniazda lub protokół. Wartość NULL dla hints
    określa, że akceptowany jest dowolny adres sieciowy lub protokół. Jeśli parametr ten ma
    wartość różną od NULL, wskazuje on na strukturę addrinfo, w której pola ai_family,
    ai_socktype i ai_protocol określają preferowany rodzaj gniazda. PF_UNSPEC w ai_family
    określa dowolną rodzinę protokołów (na przykład IPv4 lub IPv6).  0 w ai_socktype lub
    ai_protocol stwierdza, że akceptowalny jest również dowolny rodzaj gniazda lub protokół.
    Pole ai_flags zawiera dodatkowe, zdefiniowane poniżej, opcje. Wiele znaczników podaje się
    jako ich logiczne OR. Wszystkie pozostałe pola parametru hints muszą zawierać albo 0 albo
    wskaźnik NULL.

    Parametry node i service mogą być równe NULL, ale nie oba naraz. node zawiera albo adres
    sieciowy w postaci numerycznej (w formacie dziesiętnych liczb rozdzielonych kropkami dla
    IPv4, a w formacie szesnastkowym dla IPv6) albo nazwę hosta, dla której adresy sieciowe
    będą poszukiwane i rozwiązane.  Jeśli pole ai_flags parametru hints zawiera znacznik
    AI_NUMERICHOST, to parametr node musi być adresem sieciowym w postaci numerycznej.
    Znacznik AI_NUMERICHOST eliminuje jakiekolwiek, potencjalnie długotrwałe, poszukiwania
    adresu sieciowego hosta.

    Funkcja getaddrinfo(3) tworzy listę struktur addrinfo, po jednej dla każdej podstawy
    ograniczenia adresów sieciowych narzuconej przez parametr hints. Gdy ai_flags w hints
    zawiera znacznik AI_CANONNAME, to ai_canonname jest ustawiane tak, aby wskazywało na
    oficjalną nazwę hosta. ai_family, ai_socktype i ai_protocol zawierają parametry tworzenia
    gniazda. Wskaźnik do adresu gniazda jest umieszczany w polu ai_addr, a długość adresu
    gniazda w bajtach jest umieszczana w polu ai_addrlen.

    Gdy node jest równe NULL, inicjalizacja adresu sieciowego w każdej ze struktur gniazda
    zależy od znacznika AI_PASSIVE, który jest ustawiany w polu ai_flags parametru hints. Gdy
    znacznik AI_PASSIVE jest ustawiony, to adres sieciowy w każdej ze struktur gniazda
    pozostanie nieokreślony. Jest to wykorzystywane przez programy serwerów, które zamierzają
    przyjmować połączenia od klientów na dowolny adres sieciowy. Gdy znacznik AI_PASSIVE nie
    jest ustawiony, to adres sieciowy zostanie ustawiony na adres interfejsu loopback.  Jest
    to wykorzystywane przez programy klienckie, które zamierzają połączyć się z serwerem
    działającym na tym samym hoście.

    service ustawia numer portu w adresie sieciowym każdej ze struktur gniazda. Jeśli service
    jest różne od NULL, to numer portu pozostanie niezainicjalizowany.

    Funkcja freeaddrinfo(3) zwalnia pamięć przydzieloną dla dynamicznie zaalokowanej listy
    res.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    getaddrinfo(3) zwraca 0, gdy zakończy się pomyślnie, a w przeciwnym razie jeden z
    następujących niezerowych kodów błędów:

    EAI_FAMILY
       Zupełny brak wsparcia dla żądanej rodziny adresów.

    EAI_SOCKTYPE
       Zupełny brak wsparcia dla żądanego rodzaju gniazda.

    EAI_BADFLAGS
       ai_flags zawiera nieprawidłowe znaczniki.

    EAI_NONAME
       node lub service jes nieznane. Ten błąd jest również zwracany, gdy zarówno node,
       jak i service są równe NULL.

    EAI_SERVICE
       Żądana usługa nie jest dostępna dla zadanego rodzaju gniazda. Może ona jednak być
       dostępna dla innego rodzaju gniazda.

    EAI_ADDRFAMILY
       Podany host nie posiada żadnego adresu sieciowego dla zadanej rodziny adresów.

    EAI_NODATA
       Podany host istnieje, ale nie zdefiniowano dla niego żadnego adresu sieciowego.

    EAI_MEMORY
       Brak pamięci.

    EAI_FAIL
       Serwer nazw zwrócił błąd trwały.

    EAI_AGAIN
       Serwer nazw zwrócił błąd tymczasowy. Należy spróbować później.

    EAI_SYSTEM
       Inny błąd systemowy; szczegółowe informacje zawarte są w errno.

    Funkcja gai_strerror(3) tłumaczy te kody błędów na czytelny dla człowieka napis,
    odpowiedni dla zgłaszania błędów.

ZOBACZ TAKŻE

    getipnodebyname(3), getipnodebyaddr(3)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może
    nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym
    zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną
    (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:

       man --locale=C 3 getaddrinfo

    Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem
    http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.