Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    getlogin, getlogin_r, cuserid - odczytanie nazwy użytkownika

SKŁADNIA

    #include <unistd.h>

    char *getlogin(void);
    int getlogin_r(char *buf, size_t bufsize);

    #include <stdio.h>

    char *cuserid(char *string);

  Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

    getlogin_r(): _REENTRANT || _POSIX_C_SOURCE >= 199506L
    cuserid(): _XOPEN_SOURCE

OPIS

    getlogin() zwraca wskaźnik do napisu zawierającego nazwę użytkownika zalogowanego na
    terminalu sterującym procesu lub wskaźnik null, jeśli nie można tej informacji określić.
    Napis jest alokowany statycznie i może zostać nadpisany przez późniejsze wywołanie tej
    funkcji lub funkcji cuserid().

    getlogin_r() zwraca tę samą nazwę użytkownika w tablicy buf o rozmiarze bufsize.

    cuserid() zwraca wskaźnik do napisu zawierającego nazwę użytkownika skojarzonego z
    efektywnym identyfikatorem użytkownika procesu. Jeśli string nie jest wskaźnikiem null, to
    powinien być tablicą, która może pomieścić co najmniej L_cuserid znaków; napis jest
    zwracany w tej tablicy. W przeciwnym przypadku, zwracany jest wskaźnik do napisu w
    obszarze pamięci statycznej. Napis jest alokowany statycznie i może zostać nadpisany przez
    późniejsze wywołania tej funkcji lub funkcji getlogin().

    Makro L_cuserid jest stałą całkowitą określającą, jaka duża tablica może być potrzebna do
    przechowania nazwy użytkownika. L_cuserid jest zadeklarowane w <stdio.h>.

    Funkcje te pozwalają programowi pozytywnie zidentyfikować użytkownika, na prawach którego
    działa program (cuserid()) lub użytkownika zalogowanego w danej sesji (getlogin(). (Mogą
    to być różni użytkownicy, gdy wchodzą w grę programy z ustawionym bitem set-user-ID).

    W większości zastosowań, bardziej przydatne dla określenia, kim jest użytkownik, jest
    posługiwanie się zmienną środowiskową LOGNAME. Jest to bardziej elastyczne, właśnie
    dlatego, że użytkownik może dowolnie ustawić LOGNAME.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    getlogin() po pomyślnym zakończeniu zwraca wskaźnik do nazwy użytkownika. W przypadku
    błędu zwracany jest NULL,a errno jest ustawiane na wartość wskazującą na rodzaj błędu.
    getlogin_r() zwraca 0, jeśli skończy się sukcesem, lub wartość niezerową, gdy wystąpi
    błąd.

BŁĘDY

    POSIX określa:

    EMFILE Zostało osiągnięte ograniczenie na liczbę otwartych deskryptorów plików dla
       procesu.

    ENFILE Zostało osiągnięte systemowe ograniczenie na całkowitą liczbę otwartych plików.

    ENXIO Proces wywołujący nie ma przypisanego terminala sterującego.

    ERANGE (getlogin_r) Długość nazwy użytkownika, łącznie z końcowym znakiem null, ("\0")
       jest większa niż bufsize.

    Linuksowe glibc zwraca także:

    ENOENT Brak odpowiedniego wpisu w pliku utmp.

    ENOMEM Zabrakło pamięci na przydzielenie struktury passwd.

    ENOTTY Standardowe wejście nie odnosi się do terminala (patrz BŁĘDY IMPLEMENTACJI).

PLIKI

    /etc/passwd
       plik bazy danych z hasłami

    /var/run/utmp
       (tradycyjnie /etc/utmp; niektóre wersje libc używały /var/adm/utmp)

ATRYBUTY

    Informacje  o  pojęciach  używanych  w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku
    attributes(7).

    ┌─────────────┬────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐
    │InterfejsAtrybutWartość                │
    ├─────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
    │getlogin()  │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Unsafe race:getlogin race:utent  │
    │       │            │ sig:ALRM timer locale         │
    ├─────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
    │getlogin_r() │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Unsafe race:utent sig:ALRM timer  │
    │       │            │ locale                │
    ├─────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
    │cuserid()  │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Unsafe race:cuserid/!string locale │
    └─────────────┴────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘
    W powyższej tabeli utent w race:utent oznacza, że jeśli któraś z funkcji setutent(3),
    getutent(3) lub endutent(3) jest używana równolegle w różnych wątkach programu, może
    nastąpić sytuacja wyścigu danych. Ponieważ getlogin() i getlogin_r() wywołują te funkcje,
    stąd dla przypomnienia użytkownikom używamy race:utent.

ZGODNE Z

    getlogin() i getlogin_r(): POSIX.1-2001, POSIX.1-2008.

    System  V  zawiera  funkcję  cuserid(),  która  posługuje się raczej rzeczywistym
    identyfikatorem użytkownika niż efektywnym identyfikatorem użytkownika. Funkcję cuserid()
    włączono w wersji POSIX z roku 1988, ale usunięto ją w wersji z roku 1990. Była obecna w
    SUSv2, ale została usunięta w POSIX.1-2001.

    OpenBSD ma getlogin() i setlogin() oraz nazwę użytkownika powiązanego z sesją, nawet jeśli
    nie ma on terminala sterującego.

BŁĘDY IMPLEMENTACJI

    Na nieszczęście, raczej łatwo jest ogłupić getlogin(). Czasem nie działa ona wcale, gdyż
    jakiś program namieszał w pliku utmp. Często zwraca jedynie pierwszych 8 znaków nazwy
    logowania. Ponadto użytkownik obecnie zalogowany na terminalu sterującym programu nie musi
    być użytkownikiem, który ten program uruchomił. Ze względów związanych z bezpieczeństwem,
    należy unikać getlogin().

    Proszę zauważyć, że glibc nie przestrzega wymagań POSIX i używa stdin zamiast /dev/tty.
    Jest to błąd. (Inne nowe systemy, takie jak SunOS 5.8, HP-UX 11.11 i FreeBSD 4.8, zwracają
    nazwę zalogowanego użytkownika także wtedy, gdy stdin został przekierowany).

    Nikt dokładnie nie wie, co robi cuserid(); należy jej unikać w przenośnych programach. W
    ogóle należy jej unikać i używać zamiast niej getpwuid(geteuid()), jeśli jest to to, czego
    potrzeba. Nie należy używać cuserid().

ZOBACZ TAKŻE

    geteuid(2), getuid(2), utmp(5)

O STRONIE

    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis
    projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można
    znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

    Autorami  polskiego  tłumaczenia  niniejszej  strony  podręcznika  man są: Andrzej
    Krzysztofowicz (PTM) <ankry@green.mf.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i
    Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest  zgodne  z  wersją  4.07
    oryginału.