Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    random, srandom, initstate, setstate - generator liczb losowych

SKŁADNIA

    #include <stdlib.h>

    long int random(void);

    void srandom(unsigned int seed);

    char *initstate(unsigned int seed, char *state, size_t n);
    char *setstate(char *state);

  Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

    random(), srandom(), initstate(), setstate():
      _XOPEN_SOURCE >= 500
        || /* Glibc od 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
        || /* Glibc w wersji <= 2.19: */ _SVID_SOURCE || _BSD_SOURCE

OPIS

    Funkcja random() korzysta z generatora liczb losowych opartego na nieliniowych addytywnych
    przesunięciach, stosującego domyślną tablicę o rozmiarze 31 długich liczb całkowitych do
    zwracania kolejnych liczb pseudolosowych z zakresu pomiędzy 0 a RAND_MAX. Okres tego
    generatora liczb losowych jest bardzo duży, wynosi około 16 * ((2^31) - 1).

    Funkcja srandom() ustawia swój argument jako wartość początkową dla nowego ciągu
    pseudolosowych liczb całkowitych zwracanych przez random(). Ciągi te są powtarzalne przez
    wywołanie srandom() z tą samą wartością początkową. Jeśli nie podano wartości początkowej,
    funkcja random() automatycznie ustawia tę wartość na 1.

    Funkcja initstate() pozwala na inicjację tablicy stanów state w celu wykorzystania jej
    przez random(). initstate() wykorzystuje rozmiar tablicy stanów n do podjęcia decyzji o
    tym, jakiego wymyślnego generatora liczb losowych powinna używać — im większa tablica
    stanów, tym lepszy będzie generator liczb losowych. seed jest wartością początkową dla
    inicjalizacji, która określa punkt startu ciągu generatora liczb losowych oaz zapewnia
    restart w tym samym punkcie.

    Funkcja setstate() zmienia tablicę stanów wykorzystywaną przez funkcję random(). Tablica
    stanu state jest używana do generacji liczb losowych aż do następnego wywołania
    initstate() lub setstate(). state musi być uprzednio zainicjowana za pomocą initstate()
    lub być wynikiem wcześniejszego wywołania setstate().

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Funkcja random() zwraca wartości pomiędzy 0 a RAND_MAX. Funkcja srandom() nie zwraca
    żadnej wartości.

    Funkcja initstate() zwraca wskaźnik do poprzedniej tablicy stanów. W przypadku błędu
    ustawiane jest errno, wskazując na przyczynę błędu.

    Jeśli zakończy się pomyślnie, funkcja setstate() zwraca wskaźnik do poprzedniej tablicy
    stanów. W przypadku błędu zwraca NULL i ustawia errno, wskazując na przyczynę błędu.

BŁĘDY

    EINVAL Argument state przekazany do setstate() był równy NULL.

    EINVAL Podano mniejszą niż 8-bajtową tablicę stanów dla initstate().

ATRYBUTY

    Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale  można  znaleźć  w  podręczniku
    attributes(7).

    ┌────────────────────────┬────────────────────────┬─────────┐
    │InterfejsAtrybutWartość │
    ├────────────────────────┼────────────────────────┼─────────┤
    │random(), srandom(),  │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Safe │
    │initstate(), setstate() │            │     │
    └────────────────────────┴────────────────────────┴─────────┘

ZGODNE Z

    POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, 4.3BSD.

UWAGI

    Obecnie "optymalnymi" wartościami dla rozmiaru tablicy stanów n są 8, 32, 64, 128 i 256
    bajtów; inne wartości będą zaokrąglane w dół do najbliższej znanej wartości. Użycie mniej
    niż 8 bajtów spowoduje błąd.

    Funkcja nie powinna być używana w przypadkach, gdy wiele wątków używa random(), a jej
    zachowanie powinno być powtarzalne. Do tego celu należy użyć random_r(3).

    Generowanie liczb pseudolosowych jest złożonym tematem. "Numerical Recipes in C: The Art
    of Scientific Computing" (William H. Press, Brian P. Flannery, Saul A. Teukolsky, William
    T. Vetterling; New York: Cambridge University Press, 2007, wydanie 3.) w rozdziale 7
    ("Random Numbers") zawiera wybitną dyskusję o praktycznych problemach generowania liczb
    pseudolosowych.

    Bardziej teoretyczną dyskusję, także zawierającą szczegółowy opis wielu praktycznych
    problemów można znaleźć w rozdziale 3. ("Random Numbers") drugiego tomu ("Seminumerical
    Algorithms") książki Donalda E. Knutha "The Art of Computer Programming"; wydanie drugie;
    Reading, Massachusetts: Addison-Wesley Publishing Company, 1981.

BŁĘDY IMPLEMENTACJI

    Zgodnie  z  POSIX funkcja initstate() powinna zwrócić NULL w przypadku błędu. W
    implementacji glibc w razie błędu ustawiane jest errno (jak określono w POSIX), ale
    funkcja nie zwraca NULL.

ZOBACZ TAKŻE

    drand48(3), getrandom(2), rand(3), random_r(3), srand(3)

O STRONIE

    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis
    projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można
    znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

    Autorami  polskiego  tłumaczenia  niniejszej  strony  podręcznika  man są: Andrzej
    Krzysztofowicz (PTM) <ankry@mif.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał
    Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest  zgodne  z  wersją  4.07
    oryginału.