Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    swapon, swapoff - włącza/wyłącza urządzenia oraz pliki stronicowania i wymiany

SKŁADNIA

    swapon [opcje] [plik-specjalny...]
    swapoff [-va] [plik-specjalny...]

OPIS

    Polecenie swapon jest używane do określania urządzeń do stronicowania i wymiany.

    Urządzenie lub plik może być podany za pomocą parametru plik-specjalny. Może mieć on
    postać -L etykieta lub -U uuid, aby określić urządzenie za pomocą etykiety lub uuid
    (unikatowego identyfikatora).

    Odwołanie  do  swapon  normalnie  powinno  się  pojawiać  w systemowych skryptach
    uruchomieniowych, udostępniając wszystkie urządzenia wymiany, dzięki czemu stronicowanie i
    wymiana jest rozłożone między wiele urządzeń i plików.

    Polecenie swapoff wyłącza wymianę na podanych urządzeniach i plikach. Jeśli użyto opcji
    -a, to swap jest wyłączany na wszystkich znanych urządzeniach i plikach wymiany (zgodnie z
    plikiem /proc/swaps lub /etc/fstab).

OPCJE

    -a, --all
       Udostępnia wszystkie urządzenia oznaczone jako "swap" w pliku /etc/fstab, z
       wyjątkiem plików z opcją "noauto". Urządzenia, które są już używane jako swap, są
       po cichu pomijane.

    -d, --discard[=tryb]
       Włącza odrzucanie (discard), jeśli urządzenie, na którym jest swap, pozwala na
       operacje discard lub trim. Może to pozytywnie wpłynąć na wydajność na niektórych
       dyskach półprzewodnikowych, ale często tak nie jest. Opcja pozwala na wybór spośród
       dwóch dostępnych trybów odrzucania: --discard=once do przeprowadzania pojedynczych
       operacji  odrzucania  całej  przestrzeni  wymiany  lub  --discard=pages  do
       asynchronicznego odrzucania zwolnionych stron wymiany przed udostępnieniem ich do
       ponownego użycia. Jeśli nie wybierze się żadnego z tych trybów, to domyślnym
       zachowaniem jest włączenie ich obu. Można również włączyć odrzucanie w /etc/fstab
       za pomocą opcji montowania discard, discard=once lub discard=pages.

    -e, --ifexists
       Pomija po cichu nieistniejące urządzenia. Opcja montowania nofail w /etc/fstab może
       być również użyta do pomijania nieistniejących urządzeń.

    -f, --fixpgsz
       Ponownie inicjuje przestrzeń swap (exec mkswap), jeśli rozmiar strony nie pasuje do
       rozmiaru podawanego przez obecnie uruchomione jądro. Polecenie mkswap(2) inicjuje
       całe urządzenie i nie sprawdza go pod kątem błędnych bloków.

    -h, --help
       Wyświetla tekst pomocy i wychodzi.

    -L etykieta
       Używa partycji z określoną etykietą (potrzebny jest w tym celu dostęp do
       /proc/partitions).

    -o, --options opcje
       Podaje opcje swap jako rozdzielona przecinkami lista zgodna z formatem fstab. Na
       przykład:

           swapon -o pri=1,discard=pages,nofail /dev/sda2

       Łańcuch opts jest przetwarzany ostatni i nadpisuje wszystkie inne opcje linii
       poleceń.

    -p, --priority priorytet
       Określa priorytet urządzenia wymiany. Priorytet jest wartością z przedziału
       pomiędzy -1 a 32767. Wyższa liczba oznacza wyższy priorytet. Podręcznik polecenia
       swapon(2) zawiera pełny opis priorytetów swap. Do pliku /etc/fstab można dodać
       opcję pri=wartość, która będzie używana ze swapon -a. Jeśli nie zdefiniowano
       priorytetu,to wartością domyślną jest -1.

    -s, --summary
       Wyświetla podsumowanie użycia swapu wg urządzenia. Jest to odpowiednik "cat
       /proc/swaps". Opcja jest niedostępna w przypadku Linuksa starszego niż 2.1.25. Ten
       format wyjścia jest PRZESTARZAŁY. Zalecany format --show dostarcza większej
       kontroli nad danymi wyjściowymi.

    --show[=kolumna...]
       Wyświetla możliwą do zdefiniowania tabelę obszarów swap. Lista dostępnych kolumn
       można znaleźć w wyjściu opcji --help.

    --noheadings
       Nie wyświetla nagłówków w wyjściu opcji --show.

    --raw Nie wyrównuje kolumn tabeli wyświetlanej przez --show.

    --bytes
       Opcja --show wyświetla rozmiar przestrzeni wymiany w bajtach, a nie w jednostkach
       czytelnych dla użytkownika.

    -U uuid
       Używa partycji o określonym uuid (unikalnym identyfikatorze).

    -v, --verbose
       Więcej szczegółów.

    -V, --version
       Wypisuje informację o wersji programu i kończy działanie.

UWAGI

    Nie powinno się używać swapon na pliku z dziurami (tzw. rzadki plik). Jeśli jednak tak się
    stanie, to do logu systemu zostanie dodany komunikat

       swapon: swapfile has holes.

    Implementacja pliku wymiany w jądrze spodziewa się możliwości bezpośrednich zapisów do
    pliku, to jest bez pośrednictwa systemu plików. Stanowi to problem na prealokowanych
    plikach (np. fallocate(1)) na systemach plików takich jak XFS lub ext4 oraz na systemach
    plików copy-on-write, takich jak btrfs.

    W celu uniknięcia dziur w XFS i ext4 zaleca się używanie dd(1) i /dev/zero.

    swapon może nie działać poprawnie z plikami wymiany na niektórych wersjach btrfs. Jest to
    spowodowane tym, że brtfs jest systemem plików używającym kopiowania przy zapisie
    (copy-on-write): położenie pliku może nie być statyczny, co może prowadzić do uszkodzenia
    danych. System plików btrfs aktywnie nie pozwala na użycie plików wymiany, odmawiając
    przypisania (zmapowania) takiego pliku.

    Jedynym możliwym obejściem tego problemu jest mapowanie pliku wymiany poprzez urządzenie
    loop. Pozwoli to systemowi plików poprawnie określić mapowanie, ale kosztem wydajności.

    Swap poprzez NFS może nie działać.

    Polecenie swapon automatycznie wykrywa i nadpisuje podpis przestrzeni wymiany ze starymi
    danymi wstrzymania (np. S1SUSPEND, S2SUSPEND, ...). Jest to konieczne, gdyż w przeciwnym
    wypadku nastąpiłoby uszkodzenie danych przy kolejnej próbie wybudzenia.

ŚRODOWISKO

    LIBMOUNT_DEBUG=all
       włącza komunikaty debugowania biblioteki libmount

    LIBBLKID_DEBUG=all
       włącza komunikaty debugowania biblioteki libblkid

ZOBACZ TAKŻE

    swapon(2), swapoff(2), fstab(5), init(8), mkswap(8), rc(8), mount(8)

PLIKI

    /dev/sd?? standardowe urządzenia stronicowania
    /etc/fstab tablica opisująca systemy plików w ascii

HISTORIA

    Polecenie swapon pojawiło się w 4.0BSD.

DOSTĘPNOŚĆ

    Polecenie  swapon  jest  częścią  pakietu util-linux i jest dostępne pod adresem
    ftp://ftp.kernel.org/pub/linux/utils/util-linux/.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Przemek Borys (PTM)
    <pborys@dione.ids.pl>,  Michał  Kułach  <michal.kulach@gmail.com>  i  Robert Luberda
    <robert@debian.org>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie  http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.  Jest zgodne z wersją  2.28.2
    oryginału.