Provided by: apt_1.6.1_amd64 bug

NAME

    apt-get - APT gereedschap voor het behandelen van pakketten -- commandoregelinterface

SAMENVATTING

    apt-get [-asqdyfmubV] [-o=configuratietekenreeks] [-c=configuratiebestand]
        [-t=doelrelease] [-a=architectuur] {update | upgrade | dselect-upgrade |
        dist-upgrade | install pakket [{=pakketversienummer | /doelrelease}]... |
        remove pakket... | purge pakket... |
        source pakket [{=pakketversienummer | /doelrelease}]... |
        build-dep pakket [{=pakketversienummer | /doelrelease}]... |
        download pakket [{=pakketversienummer | /doelrelease}]... | check | clean |
        autoclean | autoremove | {-v | --version} | {-h | --help}}

OMSCHRIJVING

    apt-get is het gereedschap voor de commandoregel voor het behandelen van pakketten. Het
    kan door de gebruiker beschouwd worden als zijn "backend" (het basisinstrument) voor
    andere gereedschappen die gebruik maken van de bibliotheek van APT. Er bestaan
    verschillende "front-end" interfaces, zoals aptitude(8), synaptic(8) en wajig(1).

    Tenzij de optie -h, of --help opgegeven werd, moet een van de onderstaande commando's
    gebruikt worden.

    update
      update wordt gebruikt om de indexbestanden van beschikbare pakketten terug te
      synchroniseren met hun pakketbronnen. De indexen worden opgehaald van de locatie(s)
      die in /etc/apt/sources.list opgegeven werden. Indien bijvoorbeeld een Debian-archief
      gebruikt wordt, zal dit commando de bestanden Packages.gz ophalen en doorzoeken zodat
      de informatie over nieuwe en bijgewerkte pakketten beschikbaar wordt. Een update moet
      altijd uitgevoerd worden voor een upgrade of een dist-upgrade. U moet er rekening mee
      houden dat de globale voortgangsindicator niet betrouwbaar is, aangezien de grootte
      van de pakketbestanden vooraf niet gekend is.

    upgrade
      upgrade wordt gebruikt om vanaf de pakketbronnen die in het bestand
      /etc/apt/sources.list vermeld worden, de recentste versies te installeren van alle
      pakketten die momenteel op het systeem geïnstalleerd zijn. Pakketten waarvan een
      recentere versie beschikbaar is, worden opgehaald en bijgewerkt. Onder geen beding
      worden pakketten die momenteel geïnstalleerd zijn, verwijderd of worden pakketten die
      nog niet geïnstalleerd zijn, opgehaald en geïnstalleerd. Recentere versies van
      pakketten die momenteel geïnstalleerd zijn en die niet bijgewerkt kunnen worden zonder
      de installatiestatus van een ander pakket te wijzigen, zullen op hun huidige versie
      behouden blijven. Vooraf moet een update uitgevoerd worden, zodat apt-get weet dat er
      nieuwere versies van pakketten beschikbaar zijn.

    dist-upgrade
      dist-upgrade vervult niet enkel de functie van upgrade, maar handelt bovendien op een
      intelligente manier vereisten af die bij de nieuwere pakketversies veranderd zijn.
      apt-get beschikt over een "slim" systeem van conflictoplossing en zal proberen om de
      belangrijkste pakketten op te waarderen, eventueel, mocht dat nodig blijken, ten koste
      van minder belangrijke. Het kan daarom gebeuren dat het commando dist-upgrade sommige
      pakketten verwijdert. Het bestand /etc/apt/sources.list bevat een lijst met locaties
      waarvandaan de gewenste pakketten opgehaald kunnen worden. Zie ook apt_preferences(5)
      voor een mechanisme dat toelaat om voor individuele pakketten de algemene instellingen
      te overschrijven.

    dselect-upgrade
      dselect-upgrade wordt gebruikt in combinatie met dselect(1), het traditionele
      front-end van Debian voor pakketbeheer. dselect-upgrade volgt de veranderingen op die
      dselect(1) aanbrengt in het Status-veld van de beschikbare pakketten en voert de
      acties uit die nodig zijn om die status waar te maken (bijvoorbeeld het verwijderen
      van oude en het installeren van nieuwe pakketten).

    install
      install wordt gevolgd door een of meer pakketten die men wenst te installeren of op te
      waarderen. Elk pakket wordt aangeduid met de pakketnaam, niet met zijn volledige
      unieke bestandsnaam (in een Debian systeem bijvoorbeeld zal apt-utils het argument
      zijn dat opgegeven wordt en niet apt-utils_1.6.1_amd64.deb). Alle pakketten die door
      het/de opgegeven te installeren pakket(ten) vereist worden, zullen eveneens opgehaald
      en geïnstalleerd worden. Het bestand /etc/apt/sources.list wordt gebruikt om de
      gewenste pakketten te vinden. Indien aan het eind van een pakketnaam een koppelteken
      (zonder spatie ertussenin) geplaatst wordt, zal het opgegeven pakket verwijderd worden
      indien het geïnstalleerd is. Net zo kan een plus-teken gebruikt worden om op te geven
      dat een pakket geïnstalleerd moet worden. Deze laatstgenoemde werkwijzen kunnen
      gebruikt worden om beslissingen te overschrijven die door het
      conflictoplossingssysteem van apt-get genomen worden.

      Een specifieke versie van een pakket kiezen voor installatie kan door de pakketnaam te
      laten volgen door een gelijkheidsteken en de te selecteren versie van het pakket. Dit
      zorgt ervoor dat die versie wordt opgezocht en voor installatie geselecteerd wordt.
      Eveneens kan een specifieke distributie geselecteerd worden door de pakketnaam te
      laten volgen door een slash en de versie van de distributie of de archiefnaam ervan
      (stable, testing, unstable).

      Beide versieselectiemechanismes kunnen pakketten degraderen en moeten met zorg
      gebruikt worden.

      Dit is ook de aangewezen werkwijze indien u een of meer reeds geïnstalleerde pakketten
      wilt opwaarderen zonder alle op het systeem aanwezige pakketten op te waarderen. In
      tegenstelling tot het commando "upgrade", dat de recentste versie installeert van alle
      op het systeem aanwezige pakketten, zal "install" enkel de recentste versie
      installeren van het/de opgegeven pakket(ten). Geef gewoon de naam op van het/de
      pakket(ten) dat/die u wenst op te waarderen en, indien er een recentere versie
      beschikbaar is, zal die (samen met zijn vereisten, zoals hiervoor uitgelegd werd)
      gedownload en geïnstalleerd worden.

      Tot slot stelt het mechanisme apt_preferences(5) u in staat om voor individuele
      pakketten een ander installatiebeleid te creëren.

      Indien geen enkel pakket overeenkomt met de opgegeven expressie en de expressie een
      '.', '?' of '*' bevat, dan wordt aangenomen dat het om een POSIX reguliere expressie
      gaat en wordt die toegepast op alle pakketnamen uit de database. Elke overeenkomst
      wordt dan geïnstalleerd (of verwijderd). Merk op dat het zoeken naar een overeenkomst
      gebeurt per deeltekenreeks, zodat 'lo.*' zowel met 'how-lo' als met 'lowest' een
      overeenkomst oplevert. Indien dit niet wenselijk is, veranker de reguliere expressie
      dan met behulp van het teken '^' of '$' of maak de reguliere expressie specifieker.

    remove
      remove is identiek aan install behalve dat pakketten ermee verwijderd in plaats van
      geïnstalleerd worden. Merk op dat het verwijderen van een pakket de
      configuratiebestanden ervan op het systeem laat staan. Indien een plus-teken aan de
      pakketnaam toegevoegd wordt (zonder spatie ertussenin), zal het opgegeven pakket
      geïnstalleerd in plaats van verwijderd worden.

    purge
      purge is identiek aan remove behalve dat pakketten verwijderd en gewist worden (ook
      eventuele configuratiebestanden worden verwijderd).

    source
      source doet apt-get bronpakketten ophalen. APT zal de beschikbare pakketten doorzoeken
      om uit te maken welk bronpakket opgehaald moet worden. Het zal de meest recente
      beschikbare versie van dat bronpakket opzoeken, ophalen en in de huidige map plaatsen.
      Het respecteert daarbij waar mogelijk de standaarduitgave, ingesteld met de optie
      APT::Default-Release, de optie -t of opgegeven per pakket via de syntaxis pkg/release.

      De opvolging van bronpakketten gebeurt afzonderlijk, los van de binaire pakketten, via
      deb-src-regels in het bestand sources.list(5). Dit betekent dat u een dergelijke regel
      moet toevoegen per pakketbron waarvan u bronpakketten wilt ophalen. Anders zult u
      wellicht de verkeerde versie (te oud/te recent) van het bronpakket krijgen of helemaal
      geen.

      Indien de optie --compile opgegeven werd, zal het pakket tot een binair .deb-bestand
      gecompileerd worden met behulp van de opdracht dpkg-buildpackage en dit voor de
      architectuur die met de optie --host-architecture opgegeven werd. Als de optie
      --download-only opgegeven werd, zal het bronpakket niet uitgepakt worden.

      Een specifieke versie van de broncode kunt u ophalen door de naam van het bronpakket
      te laten volgen door een gelijkheidsteken en de op te halen versie. Dit mechanisme is
      gelijkaardig aan datgene wat voor pakketbestanden gebruikt wordt. Dit maakt het
      mogelijk een exacte overeenkomst met de naam en het versienummer van het bronpakket te
      gebruiken, wat neerkomt op het impliciet aanzetten van de optie APT::Get::Only-Source.

      Merk op dat in tegenstelling tot binaire pakketten, bronpakketten niet opgenomen en
      opgevolgd worden in de database van dpkg. Ze worden gewoon opgehaald en in de huidige
      map geplaatst, zoals tar-archieven van broncode.

    build-dep
      build-dep doet apt-get pakketten installeren/verwijderen i een poging om te voldoen
      aan de vereisten voor het bouwen van een bronpakket. Standaard wordt voldaan aan de
      vereisten voor het bouwen van het pakket voor de architectuur van het systeem. In de
      plaats daarvan kan desgewenst een architectuur gespecificeerd worden met de optie
      --host-architecture.

    check
      check is een diagnostisch gereedschap; het werkt de pakketcache bij en controleert op
      defecte vereisten.

    download
      download zal het opgegeven binaire pakket ophalen en in de huidige map plaatsen.

    clean
      clean ruimt de lokale opslagplaats voor opgehaalde pakketbestanden op. Op het
      vergrendelingsbestand na ruimt het in /var/cache/apt/archives/ en
      /var/cache/apt/archives/partial/ alles op.

    autoclean (en de auto-clean alias sinds 1.1)
      Net als clean ruimt autoclean de lokale opslagplaats voor opgehaalde pakketbestanden
      op. Het verschil is dat het enkel pakketbestanden opruimt die niet langer opgehaald
      kunnen worden en goeddeels waardeloos zijn. Dit laat toe om gedurende een lange tijd
      een cache bij te houden zonder dat die onbeheersbaar wordt. Door het uitzetten van de
      configuratieoptie APT::Clean-Installed kan het opruimen van pakketbestanden van
      geïnstalleerde pakketten verhinderd worden.

    autoremove (en de auto-remove alias sinds 1.1)
      autoremove wordt gebruikt om pakketten te verwijderen die automatisch geïnstalleerd
      werden om te voldoen aan de vereisten van andere pakketten en nu niet langer nodig
      zijn.

    changelog
      changelog tracht het changelog-bestand (logbestand met veranderingen) van een pakket
      op te halen en geeft dit weer via het commando sensible-pager. Standaard wordt het
      logbestand met wijzigingen weergegeven voor de geïnstalleerde versie. U kunt evenwel
      dezelfde opties opgeven als bij het commando install.

    indextargets
      Geeft standaard een volgens deb822 ingedeelde lijst weer met informatie over alle
      gegevensbestanden (ook soms indexbestanden of indexdoelen genoemd) die apt-get update
      zou downloaden. Ondersteunt de optie --format voor het aanpassen van de indeling van
      de uitvoer en accepteert ook regels uit de standaarduitvoer om er de gegevens mee te
      filteren. Het commando wordt hoofdzakelijk gebruikt als een interface voor extern
      gereedschap dat APT gebruikt om informatie te verkrijgen evenals de namen van
      opgehaalde bestanden, zodat ook dat gereedschap er gebruik van kan maken in plaats van
      ze ook zelf weer op te halen. Meer gedetailleerde documentatie wordt hier niet
      gegeven, maar is daarentegen wel te vinden in het bestand
      /usr/share/doc/apt-doc/acquire-additional-files.txt dat te vinden is in het pakket
      apt-doc.

OPTIES

    Alle commandoregelopties kunnen via het configuratiebestand ingesteld worden. de
    omschrijving geeft de in te stellen configuratieoptie op. Bij booleaanse opties kunt u
    instellingen uit het configuratiebestand overschrijven door iets te gebruiken als -f-,
    --no-f, -f=no en meerdere andere variaties.

    --no-install-recommends
      Aanbevolen pakketten niet als te installeren vereisten beschouwen. Configuratie-item:
      APT::Install-Recommends.

    --install-suggests
      Voorgestelde pakketten als te installeren vereisten beschouwen. Configuratie-item:
      APT::Install-Suggests.

    -d, --download-only
      Enkel downloaden; pakketbestanden worden enkel opgehaald, niet uitgepakt of
      geïnstalleerd. Configuratie-item: APT::Get::Download-Only.

    -f, --fix-broken
      Herstellen; proberen een systeem met defecte vereisten te repareren. Als deze optie
      gebruikt wordt samen met install/remove, kan ze elk pakket overslaan om APT toe te
      laten tot een aannemelijke oplossing te komen. Indien pakketten opgegeven worden,
      moeten die het probleem volledig repareren. Soms is deze optie nodig wanneer APT voor
      de eerste keer uitgevoerd wordt. APT zelf laat niet toe dat op een systeem defecte
      pakketvereisten voorkomen. Het is mogelijk dat de vereistenstructuur van een systeem
      dermate defect is dat een manuele interventie noodzakelijk is (hetgeen meestal
      betekent dat dpkg --remove moet gebruikt worden om sommige problematische pakketten
      uit de weg te ruimen). Het gebruik van deze optie samen met -m kan in sommige
      omstandigheden een fout opleveren. Configuratie-item: APT::Get::Fix-Broken.

    -m, --ignore-missing, --fix-missing
      Ontbrekende pakketten negeren; indien pakketten niet opgehaald kunnen worden of indien
      na het ophalen de integriteitstoets mislukt (beschadigde pakketbestanden), behoud dan
      de geïnstalleerde versie van deze pakketten en ga om met het resultaat. Het gebruik
      van deze optie samen met -f kan in sommige situaties tot een fout leiden. Indien een
      pakket voor installatie geselecteerd werd (in het bijzonder wanneer het aan de
      commandoregel vermeld werd) en het niet opgehaald kon worden, dan zal het stilzwijgend
      op zijn huidige versie behouden blijven. Configuratie-item: APT::Get::Fix-Missing.

    --no-download
      Schakelt het downloaden van pakketten uit. Dit wordt best gebruikt samen met
      --ignore-missing om APT te verplichten enkel .debs te gebruiken die het al gedownload
      heeft. Configuratie-item: APT::Get::Download.

    -q, --quiet
      Stil; produceert uitvoer, geschikt voor een logboekbestand. Voortgangsindicatoren
      worden overgeslagen. Meer q's, met een maximum van 2, maken de uitvoer beknopter. U
      kunt ook -q=# gebruiken om het niveau van beknopte uitvoer in te stellen en de waarde
      uit het configuratiebestand te overschrijven. Merk op dat beknopte uitvoer van het
      niveau 2 de optie -y impliceert; u zou nooit -qq zonder een optie van het type niets
      doen, zoals -d, --print-uris of -s, moeten gebruiken, omdat APT kan beslissen iets te
      gaan doen waaraan u zich niet verwachtte. Configuratie-item: quiet.

    -s, --simulate, --just-print, --dry-run, --recon, --no-act
      Geen actie; voer een simulatie uit van de gebeurtenissen die zich zouden voordoen op
      basis van de actuele toestand van het systeem, maar voer geen effectieve wijzigingen
      aan het systeem door. Vergrendeling wordt uitgeschakeld (Debug::NoLocking), zodat de
      toestand van het systeem eventueel zou kunnen wijzigen terwijl apt-get bezig is. Ook
      een niet-systeembeheerder (non-root) kan simulaties uitvoeren en als die geen
      leestoegang heeft tot alle configuraties van apt, kan dit de simulatie vertekenen.
      Niet-systeembeheerders krijgen standaard ook een opmerking te zien waarin deze
      waarschuwing gegeven wordt (APT::Get::Show-User-Simulation-Note). Configuratie-item:
      APT::Get::Simulate.

      Als men een simulatie uitvoert, worden een aantal regels weergegeven, waarbij elke
      regel een operatie van dpkg vertegenwoordigt: configureren (Conf), verwijderen (Remv)
      of uitpakken (Inst). Rechte haakjes duiden op defecte pakketten en lege rechte haakjes
      duiden op defecten zonder gevolgen (komt zelden voor).

    -y, --yes, --assume-yes
      Een automatisch ja op vragen; ga uit van een ja-antwoord op alle vragen en voer de
      operatie niet-interactief uit. Indien er zich een niet-wenselijke situatie voordoet,
      zoals het wijzigen van een op zijn huidige versie vastgehouden pakket, een poging om
      een niet-geauthenticeerd pakket te installeren of het verwijderen van een essentieel
      pakket, zal apt-get afgebroken worden. Configuratie-item: APT::Get::Assume-Yes.

    --assume-no
      Een automatisch "neen" op alle vragen. Configuratie-item: APT::Get::Assume-No.

    --no-show-upgraded
      Geef geen lijst weer van alle pakketten die opgewaardeerd zullen worden.
      Configuratie-item: APT::Get::Show-Upgraded.

    -V, --verbose-versions
      Geef het volledige versienummer weer van opgewaardeerde en geïnstalleerde pakketten.
      Configuratie-item: APT::Get::Show-Versions.

    -a, --host-architecture
      Deze optie regelt voor welke architectuur pakketten gebouwd worden met de opdracht
      apt-get source --compile en hoe aan kruiselingse bouwvereisten voldaan wordt.
      Standaard staat dit niet ingesteld hetgeen betekent dat de computer waarop het pakket
      gebouwd wordt dezelfde architectuur heeft als die waarvoor het gebouwd wordt (hetgeen
      ingesteld wordt met APT::Architecture). Configuratie-item:
      APT::Get::Host-Architecture.

    -P, --build-profiles
      Deze optie regelt het activeren van bouwprofielen waarvoor een bronpakket gebouwd
      wordt met apt-get source --compile. Ze regelt ook hoe voldaan wordt aan de
      bouwvereisten. Standaard is geen enkel bouwprofiel actief. Er kan meer dan een
      bouwprofiel tegelijk geactiveerd worden door ze gescheiden door en komma samen te
      voegen. Configuratie-item: APT::Build-Profiles.

    -b, --compile, --build
      Bronpakketten na het downloaden compileren. Configuratie-item: APT::Get::Compile.

    --ignore-hold
      Instructies dat pakketten op hun huidige versie behouden moeten blijven, negeren; dit
      zorgt ervoor dat apt-get de bij een pakket horende instructie 'behouden op de huidige
      versie' negeert. Dit kan nuttig zijn in combinatie met dist-upgrade om een groot
      aantal onwenselijke instructies van het type 'behouden op de huidige versie' te
      overschrijven. Configuratie-item: APT::Ignore-Hold.

    --with-new-pkgs
      Toelaten dat nieuwe pakketten geïnstalleerd worden als dit gebruikt wordt in
      combinatie met upgrade. Dit is nuttig als het voor het bijwerken van een geïnstalleerd
      pakket nodig is om nieuwe vereisten te installeren. In plaats van het pakket op de
      huidige versie vast te houden, zal upgrade het pakket opwaarderen en de nieuwe
      vereisten installeren. Merk op dat upgrade met deze optie nooit pakketten zal
      verwijderen. Enkel nieuwe toevoegen is dan toegestaan. Configuratie-item:
      APT::Get::Upgrade-Allow-New.

    --no-upgrade
      Geen pakketten opwaarderen; als no-upgrade aan de commandoregel gebruikt wordt in
      combinatie met install, zal dat verhinderen dat reeds geïnstalleerde pakketten
      opgewaardeerd worden. Configuratie-item: APT::Get::Upgrade.

    --only-upgrade
      Geen nieuwe pakketten installeren; wanneer only-upgrade gebruikt wordt in combinatie
      met install, zal het enkel voor reeds geïnstalleerde pakketten opwaarderingen
      installeren en verzoeken om nieuwe pakketten te installeren negeren.
      Configuratie-item: APT::Get::Only-Upgrade.

    --allow-downgrades
      Dit is een gevaarlijke optie die er voor zorgt dat apt zonder vragen voortgaat als het
      degradaties doorvoert. U zou dit niet moeten gebruiken behalve in zeer bijzondere
      situaties. Dit gebruiken kan mogelijkerwijs tot de vernietiging van uw systeem leiden!
      Configuratie-item: APT::Get::allow-downgrades. Geïntroduceerd in APT 1.1.

    --allow-remove-essential
      Een ja doordrukken; dit is een gevaarlijke optie die er voor zorgt dat apt zonder
      vragen voortgaat als het essentiële pakketten verwijdert. U zou dit niet moeten
      gebruiken behalve in zeer bijzondere situaties. Dit gebruiken kan mogelijkerwijs tot
      de vernietiging van uw systeem leiden! Configuratie-item:
      APT::Get::allow-remove-essential. Geïntroduceerd in APT 1.1.

    --allow-change-held-packages
      Een ja doordrukken; dit is een gevaarlijke optie die er voor zorgt dat apt zonder
      vragen voortgaat als het te handhaven pakketten wijzigt. U zou dit niet moeten
      gebruiken behalve in zeer bijzondere situaties. Dit gebruiken kan mogelijkerwijs tot
      de vernietiging van uw systeem leiden! Configuratie-item:
      APT::Get::allow-change-held-packages. Geïntroduceerd in APT 1.1.

    --force-yes
      Een ja doordrukken; dit is een gevaarlijke optie die er voor zorgt dat apt zonder
      vragen voortgaat als het iets doet dat schadelijk kan zijn. U zou dit niet moeten
      gebruiken behalve in zeer bijzondere situaties. Het gebruik van force-yes kan
      mogelijkerwijs tot de vernietiging van uw systeem leiden! Configuratie-item:
      APT::Get::force-yes. Deze optie is verouderd en werd in 1.1 vervangen door
      --allow-unauthenticated , --allow-downgrades , --allow-remove-essential ,
      --allow-change-held-packages.

    --print-uris
      In plaats van pakketten op te halen om ze te installeren wordt hun URI weergegeven.
      Elke URI bevat het pad en de naam van het doelbestand, zijn grootte en de verwachte
      MD5-frommel. Merk op dat de naam van het bestand waarnaartoe geschreven wordt niet
      steeds overeenkomt met de bestandsnaam op de externe site! Dit werkt ook met de
      commando's source en update. Bij gebruik in combinatie met het commando update zijn de
      MD5-frommel en de grootte niet inbegrepen en het is aan de gebruiker om eventuele
      gecomprimeerde bestanden uit te pakken. Configuratie-item: APT::Get::Print-URIs.

    --purge
      Purge gebruiken in plaats van remove voor alles wat verwijderd zou worden. Er zal een
      sterretje ("*") staan naast de pakketten die ingepland staan om opgeruimd te worden.
      remove --purge is het equivalent van het commando purge. Configuratie-item:
      APT::Get::Purge.

    --reinstall
      Pakketten die reeds met hun nieuwste versie geïnstalleerd zijn opnieuw installeren.
      Configuratie-item: APT::Get::ReInstall.

    --list-cleanup
      Deze optie is standaard aangezet; gebruik --no-list-cleanup om ze uit te zetten.
      Indien ze geactiveerd is, zal apt-get automatisch de inhoud van /var/lib/apt/lists
      beheren om te garanderen dat in onbruik geraakte bestanden verwijderd worden. De enige
      reden waarom u dit zou uitzetten is wanneer u vaak het bestand sources.list wijzigt.
      Configuratie-item: APT::Get::List-Cleanup.

    -t, --target-release, --default-release
      Deze optie regelt de standaard invoer voor het aansturen van de beleidsvoering; ze
      stelt een standaard pinwaarde in op 990 voor de opgegeven release. Dit overschrijft de
      algemene instellingen uit /etc/apt/preferences. De waarde van deze optie heeft geen
      invloed op pakketten met een eigen pinwaarde. Kort samengevat laat deze optie u toe om
      op een eenvoudige wijze controle te houden over uit welke distributie pakketten
      opgehaald worden. Enkele gebruikelijke voorbeelden zijn -t '2.1*', -t unstable en -t
      sid. Configuratie-item: APT::Default-Release; raadpleeg ook de man-pagina van
      apt_preferences(5).

    --trivial-only
      Voer enkel 'banale' operaties uit. Logisch gezien kan men dit beschouwen als
      gerelateerd aan --assume-yes. Waar --assume-yes op elke vraag ja antwoordt, zal
      --trivial-only nee antwoorden. Configuratie-item: APT::Get::Trivial-Only.

    --no-remove
      Indien een of ander pakket verwijderd zou moeten worden, zal apt-get onmiddellijk
      afgebroken worden zonder een vraag te stellen. Configuratie-item: APT::Get::Remove.

    --auto-remove, --autoremove
      Indien het gegeven commando install of remove is, dan zal deze optie functioneren
      zoals wanneer de opdracht autoremove wordt uitgevoerd en zullen pakketten die niet
      langer door andere vereist worden, verwijderd worden. Configuratie-item:
      APT::Get::AutomaticRemove.

    --only-source
      Is enkel betekenisvol voor de commando's source en build-dep. Geeft aan dat voor de
      opgegeven namen van bronpakketten niet naar een overeenkomst gezocht moet worden via
      de tabel met binaire pakketten. Dit houdt in dat indien deze optie opgegeven werd,
      deze commando's enkel de naam van bronpakketten als argument zullen aanvaarden en niet
      de naam van een binair pakket om nadien het overeenkomstige bronpakket te gaan
      opzoeken. Configuratie-item: APT::Get::Only-Source.

    --diff-only, --dsc-only, --tar-only
      Enkel het diff-, dsc- of tar-bestand van een bronarchief downloaden.
      Configuratie-item: APT::Get::Diff-Only, APT::Get::Dsc-Only, en APT::Get::Tar-Only.

    --arch-only
      Enkel architectuurafhankelijke bouwvereisten verwerken. Configuratie-item:
      APT::Get::Arch-Only.

    --indep-only
      Enkel architectuur-onafhankelijke bouwvereisten verwerken. Configuratie-item:
      APT::Get::Indep-Only.

    --allow-unauthenticated
      Negeer dat pakketten niet geauthenticeerd kunnen worden en stel er geen vragen over.
      Dit kan nuttig zijn als met lokale pakketbronnen gewerkt wordt, maar het houdt een
      enorm veiligheidsrisico in als de authenticiteit van de gegevens niet op een andere
      manier door de gebruiker zelf verzekerd wordt. Het gebruik van de optie Trusted voor
      regels uit sources.list(5) valt gewoonlijk te verkiezen boven deze globale vervanging.
      Configuratie-item: APT::Get::AllowUnauthenticated.

    --no-allow-insecure-repositories
      Sta het commando update niet toe om niet-verifieerbare gegevens op te halen uit
      geconfigureerde pakketbronnen. Het commando update van APT zal mislukken bij
      pakketbronnen zonder geldige cryptografische ondertekening. Zie ook apt-secure(8) voor
      meer informatie over het concept en de implicaties. Configuratie-item:
      Acquire::AllowInsecureRepositories.

    --allow-releaseinfo-change
      Sta het commando update toe om gegevens te blijven downloaden van een pakketbron
      waarvan de informatie over welke release die pakketbron bevat, gewijzigd is en
      bijvoorbeeld een nieuwe hoofdrelease aangeeft. Voor dergelijke pakketbronnen zal APT
      er niet in slagen het update-commando uit te voeren, totdat de verandering bevestigd
      is, om er zeker van te zijn dat de gebruiker voorbereid is op die verandering. Zie ook
      apt-secure(8) voor informatie over concept en configuratie.

      Er bestaan specialistische opties (--allow-releaseinfo-change-veld) om enkel
      veranderingen toe te staan voor bepaalde velden, zoals origin, label, codename, suite,
      version en defaultpin. Zie ook apt_preferences(5). Configuratie-item:
      Acquire::AllowReleaseInfoChange.

    --show-progress
      Bij het installeren, opwaarderen of verwijderen van pakketten gebruikersvriendelijke
      voortgangsinformatie in het terminalvenster weergeven. Voor een door een machine te
      lezen versie van deze gegevens kunt u README.progress-reporting raadplegen in apt's
      doc-map. Configuratie-item: Dpkg::Progress en Dpkg::Progress-Fancy.

    --with-source bestandsnaam
      Voegt het opgegeven bestand toe als een metadatabron. Kan herhaald worden om meerdere
      bestanden toe te voegen. Zie voor verdere details de beschrijving van de optie
      --with-source in apt-cache(8).

    -h, --help
      Een korte samenvatting van het gebruik weergeven.

    -v, --version
      Het versienummer van het programma weergeven.

    -c, --config-file
      Configuratiebestand; Een te gebruiken configuratiebestand opgeven. Het programma zal
      het standaard configuratiebestand inlezen en nadien dit configuratiebestand. Als
      configuratie-instellingen opgegeven moeten worden vooraleer de standaard
      configuratiebestanden verwerkt worden, geef dan een bestand op met de
      omgevingsvariabele APT_CONFIG. Raadpleeg apt.conf(5) voor informatie over de syntaxis.

    -o, --option
      Een configuratieoptie instellen; Dit stelt een willekeurige configuratieoptie in. De
      syntaxis is -o Foo::Bar=bar. -o en --option kunnen meermaals gebruikt worden om
      verschillende opties in te stellen.

BESTANDEN

    /etc/apt/sources.list
      Locaties waarvandaan pakketten opgehaald moeten worden. Configuratie-item:
      Dir::Etc::SourceList.

    /etc/apt/sources.list.d/
      Bestandsfragmenten met locaties waarvandaan pakketten opgehaald moeten worden.
      Configuratie-item: Dir::Etc::SourceParts.

    /etc/apt/apt.conf
      Configuratiebestand voor APT. Configuratie-item: Dir::Etc::Main.

    /etc/apt/apt.conf.d/
      Configuratiebestandsfragmenten voor APT. Configuratie-item: Dir::Etc::Parts.

    /etc/apt/preferences
      Bestand met versievoorkeuren. Dit is waar u "pinning" kunt opgeven. Dit is een
      voorkeur voor het ophalen van bepaalde pakketten uit een aparte pakketbron of uit een
      andere versie van een distributie. Configuratie-item: Dir::Etc::Preferences.

    /etc/apt/preferences.d/
      Bestandsfragmenten met versievoorkeuren. Configuratie-item:
      Dir::Etc::PreferencesParts.

    /var/cache/apt/archives/
      Opslaggebied voor opgehaalde pakketbestanden. Configuratie-item: Dir::Cache::Archives.

    /var/cache/apt/archives/partial/
      Opslaggebied voor pakketbestanden tijdens het ophalen. Configuratie-item:
      Dir::Cache::Archives (partial zal impliciet toegevoegd worden)

    /var/lib/apt/lists/
      Opslaggebied voor statusinformatie over elke pakketbron vermeld in sources.list(5)
      Configuratie-item: Dir::State::Lists.

    /var/lib/apt/lists/partial/
      Opslaggebied voor statusinformatie tijdens het ophalen. Configuratie-item:
      Dir::State::Lists (partial zal impliciet toegevoegd worden)

ZIE OOK

    apt-cache(8), apt-cdrom(8), dpkg(1), sources.list(5), apt.conf(5), apt-config(8), apt-
    secure(8), De gebruikershandleiding voor APT in /usr/share/doc/apt-doc/,
    apt_preferences(5), de Howto voor APT.

DIAGNOSTIEK

    apt-get geeft de terugkeerwaarde nul bij een normaal verlopen operatie, het decimaal getal
    100 in geval van een fout.

BUGS

    APT bugpagina[1]. Indien u een bug in APT wilt rapporteren, raadpleeg dan
    /usr/share/doc/debian/bug-reporting.txt of het reportbug(1) commando.

VERTALING

    De Nederlandse vertaling werd in 2015 gemaakt door Frans Spiesschaert
    <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, in samenwerking met het Debian Dutch l10n Team
    <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>.

    Merk op dat de vertaling van dit document nog onvertaalde delen kan bevatten. Dit is
    intentioneel om te vermijden dat inhoud verloren zou gaan door een vertaling die achterop
    loopt op het origineel.

AUTEURS

    Jason Gunthorpe

    APT-team

OPMERKINGEN

    1. APT bugpagina
      http://bugs.debian.org/src:apt