Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    fsck - sprawdza i naprawia linuksowy system plików

SKŁADNIA

    fsck [-lsAVRTMNP] [-r [fd]] [-C [fd]] [-t typ-systemu-plików] [system-plików...] [--]
    [opcje-zależne-od-syst-pl]

OPIS

    fsck służy do sprawdzania i, opcjonalnie, do naprawy jednego lub kilku linuksowych
    systemów plików.  Syst-pl może być nazwą urządzenia (np. /dev/hdc1, /dev/sdb2), punktem
    montowania (np. /, /usr, /home), albo etykietą ext2 lub identyfikatorem UUID (np.
    UUID=8868abf6-88c5-4a83-98b8-bfc24057f7bd lub LABEL=root).  W celu skrócenia łącznego
    czasu potrzebnego do sprawdzenia wszystkich systemów plików, program fsck będzie usiłował
    sprawdzać równolegle systemy plików umieszczone na fizycznie różnych napędach dysków.

    Jeśli nie określono systemu plików w wierszu poleceń, ani nie użyto opcji -A, fsck
    domyślnie sprawdzi po kolei systemy plików z /etc/fstab. Jest to odpowiednik opcji -As.

    Kod zakończenia zwracany przez fsck jest sumą następujących warunków:

       0   Brak błędów
       1   Poprawiono błędy systemu plików
       2   System powinien zostać przeładowany (reboot)
       4   Pozostawiono nienaprawione błędy systemu plików
       8   Błąd działania
       16   Błąd użycia (składni)
       32   Sprawdzanie zostało przerwane przez użytkownika
       128  Błąd biblioteki współdzielonej

    Kod zakończenia zwracany, gdy sprawdzane jest kilka systemów plików jest  bitową
    alternatywą (OR) kodów zakończenia dla każdego ze sprawdzanych systemów plików.

    W rzeczywistości fsck jest po prostu interfejsem dla różnych programów sprawdzających
    dostępne w Linuksie systemy plików (fsck.typ-systemu-plików). Poszukiwanie programu
    specyficznego dla danego systemu plików odbywa się w zmiennej środowiskowej PATH. Jeśli
    PATH jest niezdefiniowana, przeszukiwane jest "/sbin".

    Więcej szczegółów można znaleźć na stronach podręcznika  programów  sprawdzających
    właściwych dla poszczególnych systemów plików.

OPCJE

    -l   Tworzy  wyłączny  plik blokady flock (w /run/fsck/<nazwa-dysku>) dla całego
       urządzenia dyskowego. Opcja może być użyta wyłącznie z jednym urządzeniem (co
       oznacza, że opcje -A i -l wykluczają się wzajemnie. Zaleca się użycie tej opcji,
       gdy uruchomione jest kilka kopii fsck(8) w tym samym czasie. Opcja jest ignorowana,
       gdy zostanie użyta w stosunku do wielu urządzeń lub w odniesieniu do dysków
       nieobrotowych. Program fsck nie blokuje niższej warstwy urządzeń, gdy jest
       wykonywany na urządzeniach typu "stacked" (np. MD - tzw. RAID programowy lub DM -
       device mapper) – ta funkcja nie została jeszcze zaimplementowana.

    -r [fd]
       Wyświetla określone statystyki po zakończeniu każdego fsck. Na statystyki składają
       się kod zakończenia, maksymalny rozmiar uruchomionego zestawu (w kilobajtach), czas
       jaki upłynął i czas procesora dla użytkownika i systemu użyty przez przebieg fsck,
       np.:

       /dev/sda1: status 0, rss 92828, real 4.002804, user 2.677592, sys 0.86186

       Interfejsy GUI mogą podać deskryptor pliku fd; w takim przypadku pasek postępu
       będzie przesyłany do tego deskryptora w formacie przetwarzalnym maszynowo, np.

       /dev/sda1 0 92828 4.002804 2.677592 0.86186

    -s   Wykonuje operacje fsck kolejno, szeregowo. Jest to dobre podejście,  jeśli
       sprawdzanych jest wiele systemów plików, a programy sprawdzające działają w trybie
       interaktywnym. (Uwaga: e2fsck(8)  domyślnie działa w trybie interaktywnym. By
       uruchomić e2fsck(8)  w trybie nieinteraktywnym, trzeba podać opcję -p lub -a, gdy
       błędy mają być naprawiane automatycznie, albo opcję -n, gdy nie mają być
       naprawiane).

    -t lista-syst-pl
       Określa typ(y) sprawdzanego(ych) systemu(ów) plików. Jeśli podano opcję -A, to
       sprawdzane będą tylko te systemy plików, które pasują do listy lista-syst-pl.
       Parametr lista-syst-pl stanowi rozdzieloną przecinkami listę systemów plików oraz
       podanych opcji. Dowolny z systemów plików na tej liście może być poprzedzony
       operatorem negacji 'no' lub '!', co oznacza sprawdzanie wyłącznie systemów plików
       nie występujących na liście lista-syst-pl.  Jeśli żaden z systemów plików w
       lista-syst-pl nie zostanie poprzedzony operatorem negacji, to sprawdzane będą
       wyłącznie systemy plików występujące na liście lista-syst-pl.

       Na rozdzielonej przecinkami liście lista-syst-pl mogą również występować podane
       opcje. Muszą one mieć postać opts=opcja-syst-pl, i mogą być poprzedzone operatorem
       negacji. Jeśli na liście występuje podana opcja, to będą sprawdzane tylko te
       systemy plików, których wpis w /etc/fstab zawiera (lub nie zawiera, gdy podana
       opcja została poprzedzona operatorem negacji) opcję opcja-syst-pl w odpowiednim
       polu pliku /etc/fstab.

       Na przykład, jeśli opts=ro pojawi się w liscie-syst-pl, to tylko systemy plików z
       pliku /etc/fstab, posiadające opcję ro będą sprawdzone.

       Dla zgodności z dystrybucją Mandrake, w której skrypty startowe uzależnione są od
       nieautoryzowanej zmiany interfejsu użytkownika programu fsck, gdy typem systemu
       plików jest loop, to jest to traktowane tak, jakby podano opts=loop jako argument
       opcji -t.

       Zwykle, typ systemu plików można określić wyszukując dany system plików syst-pl w
       pliku /etc/fstab i korzystając z odpowiedniego wpisu. Jeżeli nie da się go
       określić, a podano jako argument opcji -t pojedynczy system plików, to fsck użyje
       typu wyznaczonego przez tę opcję. Jeżeli typ ten nie jest dostępny, to używany
       jest typ domyślny (obecnie ext2).

    -A   Przechodzi przez plik /etc/fstab i próbuje sprawdzić wszystkie systemy plików w
       jednym przebiegu. Opcja ta jest najczęściej wykorzystywana przez plik startowy
       /etc/rc, zamiast wielu poleceń sprawdzających pojedyncze systemy plików.

       Główny system plików (/) zostanie sprawdzony jako pierwszy, chyba że podano opcję
       -P (patrz poniżej). Następnie będą sprawdzane systemy plików w  kolejności
       określonej przez liczbę występującą w polu fs_passno (szóstym) pliku /etc/fstab.
       Systemy plików z wartością fs_passno wynoszącą 0 będą pomijane i w ogóle nie będą
       sprawdzane. Systemy plików z wartością fs_passno większą od zera będą sprawdzane w
       kolejności rosnącej, tzn. systemy plików z mniejszą wartością fs_passno będą
       sprawdzane wcześniej.  Jeżeli istnieje kilka systemów plików o tym samym numerze
       przejścia, to fsck będzie usiłował sprawdzić je równolegle, jednakże będzie unikał
       jednoczesnego sprawdzania wielu systemów plików na tym samym dysku fizycznym.

       Program fsck nie sprawdza urządzeń typu "stacked" (RAID, dm-crypt) równolegle z
       żadnym innym urządzeniem. Patrz też niżej ustawienie FSCK_FORCE_ALL_PARALLEL.
       System plików /sys jest używany do poznania zależności między urządzeniami.

       Stąd też, bardzo powszechną konfiguracją w /etc/fstab jest ustawienie dla głównego
       systemu plików pola fs_passno o wartości 1, zaś dla wszystkich pozostałych systemów
       plików przypisanie fs_passno wartości 2. Pozwoli to fsck na automatyczne równoległe
       uruchamianie programów sprawdzających systemy plików, jeżeli tylko było by to
       korzystne. Administratorzy systemów mogą zrezygnować z używania takiej konfiguracji
       jeśli z jakiegoś powodu chcą uniknąć równoległego sprawdzania systemów plików – na
       przykład, jeśli dany komputer niewiele pamięci, tak że problemem jest intensywne
       zastępowanie stron pamięci (paging).

       Program fsck zwykle nie sprawdza, czy urządzenie rzeczywiście istnieje, przed
       wywołaniem właściwego programu sprawdzającego dany system plików. W związku z tym,
       nieistniejące urządzenia mogą spowodować wejście systemu w tryb naprawy systemu
       plików podczas uruchamiania systemu, jeśli jeden z właściwych danemu systemowi
       plików programów sprawdzających, zwróci błąd krytyczny. Opcja montowania nofail
       pliku /etc/fstab może zostać użyta, aby wymusić pomijanie nieistniejących urządzeń
       przez fsck. Program fsck pomija również nieistniejące urządzenia, które mają
       specjalny typ systemu plików auto.

    -C [fd]
       Wyświetla wskaźniki zakończenia/postępu dla systemów plików, które je wspierają
       (aktualnie tylko ext[234]). fsck będzie tak sterować programami sprawdzającymi
       systemy plików, aby tylko jeden z nich wyświetlał wskaźnik postępu w danej chwili.
       Interfejsy graficzne mogą podać deskryptor pliku fd i w takim przypadku informacje
       paska postępu zostaną wysłane do owego deskryptora.

    -M   Nie sprawdza zamontowanych systemów plików i zwraca dla nich kod zakończenia równy
       zero.

    -N   Nie wykonuje operacji, jedynie pokazuje co byłoby wykonane.

    -P   Jeśli włączona jest opcja -A, to sprawdza główny system plików równolegle ze
       sprawdzaniem innych systemów. Nie jest to najbezpieczniejsza czynność pod słońcem,
       jaką można wykonać, ponieważ jeśli główny system plików jest wątpliwy, to nawet
       plik binarny e2fsck(8) może być uszkodzony! Opcja ta jest przeznaczona głównie dla
       tych administratorów systemów, którzy nie chcą partycjonować ponownie głównego
       systemu plików, tak by był mały i zwarty (co jest tak naprawdę poprawnym
       rozwiązaniem).

    -R   Podczas sprawdzania wszystkich systemów plików z opcją -A, omija główny system
       plików (przydatne w przypadku, gdy jest on już zamontowany do odczytu/zapisu).

    -T   Nie pokazuje tytułu przy starcie.

    -V   Wyświetla informacje w trybie szczegółowym, łącznie ze wszystkimi wykonywanymi
       poleceniami specyficznymi dla poszczególnych systemów plików.

    opcje-zależne-od-syst-pl
       Opcje nie rozumiane przez fsck są przekazywane  programowi  sprawdzającemu,
       specyficznemu dla danego systemu plików. Parametry te nie mogą zawierać własnych
       argumentów, gdyż fsck nie ma możliwości rozpoznania, które z parametrów posiadają
       argumenty, a które nie.

       Dowolne opcje występujące po -- są traktowane jako opcje specyficzne dla danego
       systemu plików, które mają  zostać  przekazane  do  odpowiedniego  programu
       sprawdzającego ten system plików.

       Proszę zauważyć, że fsck nie został zaprojektowany w celu przekazywania dowolnie
       skomplikowanych opcji do programów sprawdzających specyficznych dla poszczególnych
       systemów plików. Jeśli istnieje potrzeba zrobienia czegoś skomplikowanego, proszę
       po prostu bezpośrednio uruchomić właściwy dla danego systemu plików program
       sprawdzający. Jeśli programowi fsck zostanie przekazana niezmiernie skomplikowana
       opcja wraz z argumentami i program nie uczyni tego, czego się spodziewano, to nie
       należy nikomu zawracać głowy zgłaszaniem tego jako błędu. Prawie na pewno robi się
       wówczas coś, czego nie należy robić za pomocą fsck.

    Opcje do odmian fsck specyficznych dla danego systemu plików nie są zestandaryzowane. W
    przypadku  wątpliwości,  proszę  sprawdzić  strony podręcznika man danego programu
    sprawdzającego. Mimo, że nie jest to zagwarantowane, większość programów sprawdzających
    systemy plików obsługuje poniższe opcje:

    -a   Automatycznie naprawia system plików bez zadawania pytań (należy używać tej opcji
       ostrożnie). Warto zauważyć, że e2fsck(8) obsługuje -a tylko dla zgodności z
       wcześniejszymi wersjami. Opcja ta została przekształcona na opcję -p polecenia
       e2fsck, która jest bezpieczna w użyciu, w przeciwieństwie do opcji -a, obsługiwanej
       przez większość programów sprawdzających systemy plików.

    -n   Do niektórych programów, opcja -n zapobiega danej odmianie fsck przeprowadzać próby
       naprawienia jakichkolwiek problemów, a pozwala jedynie na wyświetlenie informacji o
       nich na standardowe wyjście. Może nie działać to ze wszystkimi programami
       specyficznymi dla poszczególnych systemów plików. W szczególności, fsck.reiserfs(8)
       nie informuje o żadnych błędach, jeśli poda się mu się tę opcję. fsck.minix(8) w
       ogóle nie obsługuje opcji -n.

    -r   Naprawa systemu plików w trybie interaktywnym (z pytaniami o potwierdzenia).
       Uwaga: na ogół złym pomysłem jest używanie tej opcji podczas równoległego
       sprawdzania wielu systemów plików. Trzeba też zwrócić uwagę, że jest to domyślne
       zachowanie e2fsck; polecenie to obsługuje tę opcję tylko z powodu zgodności z
       wcześniejszymi wersjami.

    -y   Do niektórych programów, opcja -n wymusza na danej odmianie fsck przeprowadzanie
       próby naprawienia jakichkolwiek wykrytych problemów w sposób automatyczny. Niekiedy
       eksperci są w stanie lepiej poinstruować fsck co należy zrobić. Proszę zauważyć, że
       nie wszystkie programy specyficzne dla poszczególnych systemów plików posiadają tę
       opcję zaimplementowaną. W szczególności, fsck.minix(8) i fsck.cramfs(8) w ogóle nie
       obsługują opcji -y (na chwilę ostatniej aktualizacji oryginału tego podręcznika).

PLIKI

    /etc/fstab.

ZMIENNE ŚRODOWISKOWE

    Na zachowanie programu fsck mają wpływ następujące zmienne środowiskowe:

    FSCK_FORCE_ALL_PARALLEL
       Jeśli ta zmienna jest ustawiona, fsck będzie próbował uruchomić równolegle programy
       sprawdzające wszystkie podane systemy plików, niezależnie od tego, czy systemy
       plików znajdują się na tym samym, czy na różnych urządzeniach. (Jest to przydatne w
       przypadku systemów RAID lub wysokiej klasy systemów pamięci masowej, jak np.
       sprzedawane przez firmy takie, jak IBM czy EMC). Proszę zauważyć, że wartość
       fs_passno jest wciąż używana.

    FSCK_MAX_INST
       Ta zmienna środowiskowa ogranicza maksymalną liczbę uruchamianych jednocześnie
       programów sprawdzających systemy plików. W przypadku konfiguracji zawierających
       dużą liczbę dysków, pozwala to uniknąć jednoczesnego uruchamiania przez fsck zbyt
       wielu programów sprawdzających, co mogłoby przeciążyć dostępne w systemie zasoby
       procesorów i pamięci. Wartość zero pozwala na nieograniczone mnożenie się procesów.
       Jest to aktualnie zachowanie domyślne, jednakże przyszłe wersje fsck mogą próbować
       automatycznie określać ilość jednoczesnych sprawdzań systemów plików na podstawie
       zgromadzonych przez system operacyjny danych ewidencyjnych.

    PATH  Zmienna środowiskowa PATH jest używana do znalezienia podprogramów do konkretnych
       systemów plików.

    FSTAB_FILE
       Ta zmienna środowiskowa pozwala administratorowi systemu zmianę standardowego
       położenia pliku /etc/fstab.  Służy ona również osobom rozwijającym program, do
       testowania fsck.

    LIBBLKID_DEBUG=all
       włącza wyjście debugowania libblkid.

    LIBMOUNT_DEBUG=all
       włącza wyjście debugowania libmount.

ZOBACZ TAKŻE

    fstab(5), mkfs(8), fsck.ext2(8) lub fsck.ext3(8) lub e2fsck(8), cramfsck(8),
    fsck.minix(8), fsck.msdos(8), fsck.jfs(8), fsck.nfs(8), fsck.vfat(8), fsck.xfs(8),
    reiserfsck(8).

AUTOR

    Theodore Ts'o ⟨tytso@mit.edu

DOSTĘPNOŚĆ

    Polecenie fsck jest częścią pakietu util-linux i jest dostępne z Archiwum jądra Linux
    ⟨ftp://ftp.kernel.org/pub/linux/utils/util-linux/⟩.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Wojtek Kotwica (PTM)
    <wkotwica@post.pl>, Andrzej M. Krzysztofowicz (PTM) <ankry@green.mf.pg.gda.pl> i Michał
    Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest  zgodne  z  wersją  2.28
    oryginału.