Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    CREATE AGGREGATE - yeni bir ortak değer işlevi tanımlar

KULLANIM

    CREATE AGGREGATE isim (
      BASETYPE = girdi_veri_türü,
      SFUNC = durum_işlevi,
      STYPE = durum_veri_türü
      [ , FINALFUNC = son_işlev ]
      [ , INITCOND = ilk_değer ]
    )

AÇIKLAMA

    CREATE AGGREGATE yeni bir ortak değer işlevi tanımlar. Temel ve çok kullanılan ortak değer
    işlevleri dağıtıma dahil edilmiş ve bunlar
    http://www.postgresql.org/docs/8.0/static/functions-aggregate.html        adresinde
    açıklanmıştır. Eğer yeni türlerin tanımlanması ya da dağıtımla gelmeyen bir ortak değer
    işlevine ihtiyaç olursa istenen özellikleri sağlamak için CREATE AGGREGATE kullanılabilir.

    Bir şema ismi verilmişse (CREATE AGGREGATE myschema.myagg ... gibi), ortak değer işlevi
    belirtilen şema içinde oluşturulur.

    Bir ortak değer işlevi, ismi ve girdi veri türü ile tanımlanır. Eğer iki ortak değer
    işlevi farklı veri türleri ile çalışıyorlarsa,  aynı  şema  içinde  aynı  isimle
    tanımlanabilir. Ayrıca, bir ortak değer işlevi gerek ismi gerekse girdi veri türü
    bakımından aynı şema içindeki sıradan işlevlerden de farklı olmalıdır.

    Bir ortak değer işlevi bir ya da iki sıradan işlevden oluşur: durum_işlevi ile belirtilen
    bir durum geçiş işlevi ve son_işlev ile isteğe bağlı olarak belirtilebilen bir son hesap
    işlevi. Bunlar şöyle kullanılır:

    durum_işlevi( dahili_durum, sonraki-veri-öğesi )
       ---> sonraki-dahili-durum
    son_işlev( dahili_durum )
       ---> ortak-değer

    PostgreSQL ortak değerin o anki dahili durumunu saklamak üzere durum_veri_türü ile
    belirtilen veri türünde bir geçici değişken oluşturur. Her girdi öğesinde, yeni bir dahili
    durum değerini hesaplamak üzere durum geçiş işlevi çağrılır. Tüm veri işlendikten sonra,
    döndürülecek ortak değeri hesaplamak için son işlev çağrılır. Eğer bir son işlev yoksa,
    son durum değeri olduğu gibi döndürülür.

    Bir ortak değer işlevine dahili durum değeri için bir ilk değer olarak, bir ilk_değer
    sağlanabilir. Bu veritabanında text türünde bir sütun olarak belirtilir ve saklanır, fakat
    bu, durum değerinin veri türündeki bir sabitin geçerli bir harici gösterimi olmalıdır.
    Eğer verilmezse, durum değeri NULL olarak ayrılır.

    Eğer durum geçiş işlevi argümanlarına bağımlı olarak bildirilmişse, NULL girdilerle
    çağrılamaz. Böyle bir geçiş  işleviyle  cümle  çalıştırıldığında  davranışı  şöyle
    açıklayabiliriz. NULL girdi değerleri yoksayılır (işlev çağrılmamıştır ve önceki durum
    değeri beklemektedir). Eğer ilk durum değeri NULL ise, ilk NULL olmayan girdi değeri durum
    değeri yapılır ve geçiş işlevi ikinci NULL olmayan girdi değeriyle çağrılır. Bu, max gibi
    ortak değer işlevlerini gerçeklerken kullanışlıdır. Bu davranış sadece durum_veri_türü ile
    girdi_veri_türü aynı ise kullanılabilir. Bu veri türleri farklı olduğunda, ya NULL olmayan
    bir ilk_değer ya da argümanlarına bağımlı olmayan bir geçiş işlevi sağlamalısınız.

    Eğer durum geçiş işlevi argümanlarına bağımlı değilse, koşulsuz olarak her girdi değeriyle
    çağrılabilecek, NULL girdi değerleriyle ve kendinin NULL geçiş değerleriyle çalışacaktır.
    Bu, işlev yazarının, ortak değerin boş değerlerle elde edilebilmesi bakımından tam
    denetime sahip olmasıyla mümkün olur.

    Eğer son işlev argümanlarına bağımlı olarak bildirilmişse, son durum değeri NULL olduğunda
    çağrılmayacak; bunun yerine kendiliğinden bir NULL sonuç döndürülecektir. (Şüphesiz bu,
    argümanlarına bağımlı olarak işlem yapabilen işlevler için normal bir davranıştır.) Her
    durumda, bir son işlev bir NULL değer döndürecek bir seçeneğe sahip olabilir. Örneğin, avg
    işlevinin son işlevi sıfır girdi satırı varsa, NULL döndürür.

PARAMETRELER

    isim  Oluşturulacak ortak değer işlevinin ismi (şema nitelemeli olabilir).

    girdi_veri_türü
       Bu ortak değer işlevinin üzerinde işlem yapacağı girdinin veri türü. Girdi
       değerlerinin türüyle ilgilenmeyen bir ortak değer işlevi için (count(*) gibi),
       "ANY" olarak belirtilebilir.

    durum_işlevi
       Her girdi değeri için çağrılacak durum geçiş işlevinin ismi. Bu normalde iki
       argümanlı bir işlevdir; ilk argümanı durum_veri_türü türünde, ikincisi  ise
       girdi_veri_türü türündedir. Eğer bir ortak değer işlevi girdi veri türü ile
       ilgilenmiyorsa işlev durum_veri_türü türünde tek bir argüman alabilir. Her durumda
       işlev durum_veri_türü türünde bir değer döndürmelidir. Bu işlev o anki durum
       değerini ve o anki girdi veri öğesini alıp, sonraki durum değeri ile döner.

    durum_veri_türü
       Durum geçiş işlevinin durum değerinin veri türü.

    son_işlev
       Tüm girdi değerleri işleme sokulup, ortak değer hesaplanacağı zaman çağrılan son
       işlevin ismi. İşlev durum_veri_türü türünde tek bir argüman almalıdır. Ortak değer
       işlevinin dönüş türü bu işlevin dönüş türü olarak tanımlanır. Eğer  son_işlev
       belirtilmemişse, son durum değeri işlevin dönüş değeri olarak kullanılır ve dönüş
       türü durum_veri_türü olur.

    ilk_değer
       Durum değeri için ilk değer. durum_veri_türü türünde kabul edilebilecek bir dizge
       sabit olmalıdır. Belirtilmezse, durum değeri NULL olarak ayrılır.

    CREATE AGGREGATE deyiminin parametrelerini tam da yukarıdaki sırasıyla yazmak şart
    değildir, istenen sırada yazılabilir.

ÖRNEKLER

    http://www.postgresql.org/docs/8.0/static/xaggr.html adresine bakınız.

UYUMLULUK

    CREATE AGGREGATE bir PostgreSQL oluşumudur. SQL standardı kullanıcı tanımlı ortak değer
    işlevlerini desteklememektedir.

İLGİLİ BELGELER

    ALTER AGGREGATE [alter_aggregate(7)],
    DROP AGGREGATE [drop_aggregate(7)].

ÇEVİREN

    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Nisan 2005