Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    CREATE FUNCTION - yeni bir işlev tanımlar

KULLANIM

    CREATE [OR REPLACE] FUNCTION isim ( [ [ arg_ismi ] arg_türü [, ...] ] )
      RETURNS dönüş_türü
     { LANGUAGE dil_ismi
      | IMMUTABLE | STABLE | VOLATILE
      | CALLED ON NULL INPUT | RETURNS NULL ON NULL INPUT | STRICT
      | [ EXTERNAL ] SECURITY INVOKER | [ EXTERNAL ] SECURITY DEFINER
      | AS 'tanım'
      | AS 'nesne_dosyası', 'ilintileme_sembolü'
     } ...
      [ WITH ( öznitelik [, ...] ) ]

AÇIKLAMA

    CREATE FUNCTION yeni bir işlev tanımlar. CREATE OR REPLACE FUNCTION ise ya yeni bir işlev
    oluşturur ya da bir mevcut işlev tanımını değiştirir.

    Eğer bir şema ismi belirtilmişse, işlev belirtilen şemada oluşturulur. Aksi takdirde,
    geçerli olan şemada oluşturulur. Yeni işlevin ismi, aynı şema içindeki aynı argüman
    türlerine sahip bir işlev ismi ile aynı olmamalıdır. Farklı argüman türlerine sahip aynı
    isimdeki işlevlere izin verilir.

    Mevcut bir işlevin tanımını güncellemek için CREATE OR REPLACE FUNCTION kullanılır. Ancak,
    bir işlevin ismini ya da argüman türlerini bu yöntemle değiştirmek mümkün değildir (eğer
    denerseniz, aslında ayrı ve yeni bir işlev oluşturmuş olursunuz). Ayrıca, CREATE OR
    REPLACE FUNCTION ile mevcut bir işlevin dönüş türünü değiştirmeye çalışmayın, bunu yapmak
    için işlevi önce silmeli, sonra yeniden oluşturmalısınız.

    Eğer bir işlevi silip yeniden oluşturursanız, yeni işlev eskisiyle aynı olmaz; mevcut
    kuralları, sanal tabloları, tetikleri, vs. de silmiş olursunuz. Bunları koruyarak işlev
    tanımını değiştirmek için CREATE OR REPLACE FUNCTION kullanın.

    İşlevi tanımlayan kullanıcı aynı zamanda sahibi olur.

PARAMETRELER

    isim  Tanımlanacak işlevin ismi (şema nitelemeli olabilir).

    arg_ismi
       Bir argümanın ismi. Bazı diller (şimdilik sadece PL/pgSQL) argüman ismini işlev
       gövdesinde kullanmanızı ister. Diğer diller için argüman ismi sadece ek bir
       bilgidir.

    arg_türü
       İşlevin (varsa) argümanlarının veri türleri (şema nitelemeli olabilir). Argüman
       türleri temel, birleşik veya veri alanı türü olabileceği gibi bir tablo sütununun
       veri türüne başvurulu olabilir.

       Gerçeklenim  diline  bağımlılık  sebebiyle,  cstring gibi tanımlı türler de
       belirtilebilir. Argüman türü olarak tanımlı türler kısmen olabileceği gibi SQL veri
       türlerinin tamamen dışında türler olabilirler.

       Bir sütun türüne başvuruyu tablo_ismi.sütun_ismi%TYPE yazarak belirtebilirsiniz. Bu
       özelliğin kullanımı bazan bir işlevin bir tablo tanımındaki değişikliklerden
       bağımsız olmasını sağlayabilir.

    dönüş_türü
       İşlevin dönüş değerinin veri türü (şema nitelemeli olabilir). Dönüş türü temel,
       birleşik veya veri alanı türü olabileceği gibi bir tablo sütununun veri türüne
       başvurulu olabilir.

       SETOF değiştiricisi işlevin tek bir öğe ile değil, bir öğe kümesi ile döneceğini
       belirtir.

       Bir sütun türüne başvuruyu tablo_ismi.sütun_ismi%TYPE yazarak belirtebilirsiniz.

    dil_ismi
       İşlevin gerçeklendiği dilin ismi. SQL, C, internal veya kullanıcı tarafından
       belirtilecek yordamsal dillerden biri olabilir. Geriye uyumluluk için isim tek
       tırnak içine alınabilir.

    IMMUTABLE, STABLE, VOLATILE
       Çalışma anı eniyilemesi için işlevin  çoklu  değerlendirmelerinin  tek  bir
       değerlendirme ile değiştirilmesinin güvenli olup olmayacağını belirlerler. En fazla
       bir seçim belirtilebilir. Bunlardan hiçbiri belirtilmemişse VOLATILE öntanımlıdır.

       IMMUTABLE işlevin aynı argüman değerleriyle daima aynı sonucu döndüreceğini
       belirtir; yani, argümanlarının veritabanındaki değerlerden faydalanmayacağını ya da
       argüman olarak açıkça belirtilmemiş bilgileri kullanmayacağını belirtir. Eğer bu
       seçenek belirtilmişse, işlevin tamamen sabit argümanlı her çağrısı anında işlev
       değeriyle değiştirilebilir.

       STABLE tek bir tablo taraması içinde işlevin aynı argüman değerleri için tutarlı
       olarak aynı sonucu döndüreceğini, ama sonucun SQL cümleleriyle değişebileceğini
       belirtir. Bu, sonuçları veritabanı aramalarına, parametrelerine, v.s. bağımlı
       işlevler  için  un  uygun  seçimdir.  Ayrıca, değerleri bir hareket içinde
       değişmediğinden  current_timestamp  ailesindeki  işlevler  de  STABLE  olarak
       nitelenmiştir.

       VOLATILE işlevin değerinin tek bir tablo taraması içinde bile değişebileceğini,
       dolayısıyla hiçbir eniyileme yapılamayacağını belirtir. Görece birkaç veritabanı
       işlevi bu anlamda oynaktır; bazı örnekler: random(), currval(), timeofday(). Yan
       etkiye sahip her işlevin, işlev sonucu tahmin edilebilir olsa bile, eniyilenmesini
       önlemek için VOLATILE olarak sınıflanması gerektiğini unutmayın; setval() buna bir
       örnektir.

       Ek ayrıntılar için
       http://www.postgresql.org/docs/8.0/static/xfunc-volatility.html adresine bakınız.

    CALLED ON NULL INPUT, RETURNS NULL ON NULL INPUT, STRICT
       CALLED ON NULL INPUT (öntanımlıdır) işlevin bazı argümanları NULL olduğunda normal
       olarak çağrılacağını belirtir. Bundan sonra işlev yazarının yapacağı NULL değerleri
       sınamak ve gereğini yapmaktır.

       RETURNS NULL ON NULL INPUT veya STRICT ise işlevin, argümanlarından herhangi
       birinin NULL olması durumunda daima NULL değer döndüreceğini belirtir. Eğer bu
       seçenek belirtilmişse, NULL argümanların varlığında işlev çalıştırılmayacak, onun
       yerine hemen bir NULL değer döndürülecektir.

    SECURITY INVOKER işlevin kendisini çağıran kullanıcının izinleriyle çalıştırılacağını belirtir. SECURITY DEFINER ise işlevin kendisini oluşturan kullanıcının izinleriyle çalıştırılacağını belirtir.

       EXTERNAL sözcüğü SQL uyumluluğu için varsa da isteğe bağlı olmasından dolayı, SQL'in tersine bu özellik harici işlevlere uygulanmaz.

    tanım İşlevi tanımlayan bir dizge sabiti; anlamlandırılması dile bağımlıdır. Bir dahili işlev ismi olabileceği gibi bir nesne dosyasının yolu, bir SQL komutu veya bir yordamsal dilde yazılmış bir metin olabilir.

    nesne_dosyası, ilintileme_sembolü
       AS sözcüğünün bu biçimi özdevimli yüklenebilen C dili işlevleri için, işlevin C dili kaynak kodundaki ismi, bir SQL işlevinin ismiyle aynı değilse, kullanılır. nesne_dosyası dizgesi ile özdevimli yüklenebilen nesneyi içeren dosyanın ismi belirtilir. ilintileme_sembolü ise işlevin C dili kaynak kodundaki ismi olarak işlevin ilintileme sembolüdür. Eğer ilintileme sembolü belirtilmezse, tanımlandığı SQL işlevinin ismiyle aynı olduğu kabul edilir.

    öznitelik
       İşlev hakkında bilgi içeren isteğe bağlı parçaları belirtmenin tarihi bir yolu. Burada belirtilebilecek öznitelikler şunlardır:

       isStrict
           STRICT veya RETURNS NULL ON NULL INPUT'a eşdeğerdir.

       isCachable
           IMMUTABLE'ın atıl olmuş eşdeğeridir; hala geriye uyumluluk adına kabul edilmektedir.

       Öznitelik isimleri harf büyüklüğüne duyarlıdır.

EK BİLGİ

    İşlevlerin yazılması hakkında bilgi edinmek için
    http://www.postgresql.org/docs/8.0/static/xfunc.html adresine bakınız.

    Girdi argümanları ve dönüş değeri için tamamen SQL türü sözdizimine izin verilmektedir.
    Ancak, temel işlev gerçekleniminin sorumlusu olduğu tür belirtiminin bazı ayrıntıları
    (sayısal türlerdeki hassasiyet alanı gibi) CREATE FUNCTION tarafından sessizce sineye
    çekilir (yani, ne tanınır ne de uygulanır).

    PostgreSQL, argümanları farklı olmak şartıyla işlevler için aynı isimlerin kullanımına
    izin verir. Ancak, C dilinde tüm işlev isimlerinin farklı olması gerekir, bu nedenle bu
    tür C işlevlerine farklı C isimleri vermelisiniz. (örneğin, C isimlerinin parçası olarak
    argüman türleri kullanılabilir).

    CREATE FUNCTION aynı nesne dosyası için defalarca çağrıldığında dosya sadece bir kere
    yüklenir. Dosyayı tekrar tekrar yüklemeniz gerekiyorsa (geliştirme amaçlı) LOAD [load(7)]
    komutunu kullanın.

    Kullanıcı tanımlı işlevleri kaldırmak için DROP FUNCTION [drop_function(7)] kullanılır.

    İşlev tanımlarını yazarken tek tırnak içine almak yerine dolar işaretleri arasında yazmak
    çoğunlukla daha çok tercih edilen bir yöntemdir
    (http://www.postgresql.org/docs/8.0/static/sql-syntax.html#SQL-SYNTAX-DOLLAR-QUOTING
    adresine bakınız). Dolar işaretleri arasında yazma yöntemi kullanılmadığı zaman, işlev
    tanımı içindeki tek tırnaklar veya tersbölülerin öncelenmesi gerekir.

    Bir işlevin tanımlanabilmesi için kullanıcının dil üzerinde USAGE iznine sahip olması
    gerekir.

ÖRNEKLER

    Burada, başlangıç olarak yardımcı olacak önemsiz bir örneğe yer verilmiştir. Daha fazla
    bilgi edinmek ve başka örnekler için
    http://www.postgresql.org/docs/8.0/static/xfunc.html adresine bakınız.

      CREATE FUNCTION add(integer, integer) RETURNS integer
        AS 'select $1 + $2;'
        LANGUAGE SQL
        IMMUTABLE
        RETURNS NULL ON NULL INPUT;

    PL/pgSQL dilinde bir argüman ismi kullanarak bir tamsayı arttırımı:

     CREATE OR REPLACE FUNCTION increment(i integer) RETURNS integer AS $$
       BEGIN
         RETURN i + 1;
       END;
     $$ LANGUAGE plpgsql;

UYUMLULUK

    SQL:1999 ve sonrasında bir CREATE FUNCTION tanımlıdır. PostgreSQL sürümü de benzer olmakla
    birlikte tamamen uyumlu değildir. Ne öznitelikler taşınabilirdir ne de farklı diller
    kullanılabilmektedir.

İLGİLİ BELGELER

    ALTER FUNCTION [alter_function(7)], DROP FUNCTION [drop_function(7)], GRANT [grant(7)],
    LOAD [load(7)], REVOKE [revoke(7)], createlang(1).

ÇEVİREN

    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Nisan 2005