Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    CREATE INDEX - yeni bir indeks tanımlar

KULLANIM

    CREATE [ UNIQUE ] INDEX isim ON tablo [ USING yöntem ]
      ( { sütun | ( ifade ) } [ işleç_sınıfı ] [, ...] )
      [ TABLESPACE tablo_alanı ]
      [ WHERE dayanak ]

AÇIKLAMA

    CREATE INDEX belirtilen bir tablo üzerinden bir indeks oluşturur. İndekslerin birincil
    kullanım amacı veritabanı başarımını arttırmaktır (ancak, uygunsuz kullanımı başarımın
    düşmesiyle sonuçlanır).

    İndeks için anahtar alanları sütun isimleri olarak ya da parantez içinde yazılmış ifadeler
    olarak belirtilir. İndeksleme yöntemi çoksütunlu indeksleri destekliyorsa, çok sayıda alan
    belirtilebilir.

    Bir indeks alanı tablonun satırındaki bir veya daha fazla sütun değerinden hesaplanan bir
    ifade olabilir. Bu özellik, bazı temel veri dönüşümlerini temel alan veriye daha hızlı
    erişim sağlamak için kullanılabilir. Örneğin, upper(col)'a göre hesaplanan bir indeks,
    WHERE upper(col) = 'JIM' gibi bir deyimin belirtilebilmesini mümkün kılar.

    PostgreSQL B-tree, R-tree, hash ve GiST indeksleme yöntemlerini içerir. B-tree indeksleme
    yöntemi bir Lehman-Yao yüksek bilinirlikli B-tree gerçeklenimidir. R-tree indeksleme
    yöntemi, Gutman'in dördül ayırma algoritması kullanılarark gerçeklenir. Hash indeksleme
    yöntemi ise Litwin'in bir gerçeklenimidir. Kullanıcılar da kendi indeksleme yöntemini
    tanımlayabilir ama bu oldukça karmaşıktır.

    WHERE deyiminin varlığında, bir kısmî indeks oluşturulur. Bir kısmî indeks, bir tablonun
    kalanına göre indeksleme bakımından daha kullanışlı olan bir bölümündeki girdileri içeren
    bir indekstir. Örneğin, hem toptan hem de perakende siparişleri içeren bir tablomuz olsun,
    perakende siparişlerin tabloda daha az bulunmasına karşın en sık kullanılanların bunlar
    olduğunu varsayalım. Sadece bu kayıtlarla ilgili bir indeks oluşturarak başarımı önemli
    ölçüde arttırabilirsiniz. Başka bir olası kısmî indeks uygulaması, tablonun bir alt
    kümesindekilerin eşsizliğini sağlamak için WHERE ile UNIQUE'in birlikte kullanımıdır.

    WHERE ile kullanılan ifade sadece indekslenen tablonun sütunlarına başvurabilir ama sadece
    indekslenen  değil,  bütün  sütunlar kullanılabilir. Şimdilik, WHERE deyimi içinde
    altsorgular ve ortak değer işlevleri  de  kullanılamamaktadır.  Aynı  kısıtlamalar
    ifadelerdeki indeks alanları için de geçerlidir.

    Bir indeks tanımında kullanılan bütün işlevler ve işleçler IMMUTABLE imli olmalıdır, yani
    sonuçlar bunların argümanlarına bağımlı olmalı ve argümanları asla  yorumlanabilir
    olmamalıdır (başka bir tablonun içeriği ya da şimdiki zaman kullanılamaz). Bu sınırlama
    indeksin davranışının iyi tanımlanmış olmasını sağlar. Bir kullanıcı tanımlı işlevi bir
    indeks ifadesinde ya da WHERE deyiminde kullanmak istiyorssanız, işlevi tanımlarken
    IMMUTABLE imli olmasını sağlamayı unutmayın.

PARAMETRELER

    UNIQUE İndeks oluşturulurken ve her veri eklenişinde, tabloda birbirinin aynı değerler
       bulunmaması için sistemin sınama yapmasını sağlar. Girdilerin yinelenmesine sebep
       olacak bir veri girme veya güncelleme işleminin yapılmaya çalışılması bir hata
       üretecektir.

    isim  Oluşturulacak indeksin ismi; burada şema nitelemeli isimler kullanılamaz. İndeks
       daima tabloyu içeren şemada oluşturulur.

    tablo İndekslencek tablonun ismi (şema nitelemeli olabilir).

    yöntem İndeks için kullanılacak yöntemin ismi. Değer olarak, btree, hash, rtree ve gist
       verilebilir. btree öntanımlı yöntemdir.

    sütun Tablo sütunun ismi.

    ifade Tablonun bir ya da daha fazla sütünu ile ilintili bir ifade. İfade yukarıdaki
       sözdiziminde gösterildiği gibi parantez içinde yazılmalıdır. Ancak, ifade bir işlev
       çağrısı biçimindeyse parantez içine alınmayabilir.

    işleç_sınıfı
       Bir işleç sınıfının ismi. Ayrıntılar için aşağıya bakınız.

    tablo_alanı
       İndeksin oluşturulacağı tablo alanı. Belirtilmezse, default_tablespace yapılandırma
       değişkeninin değeri; bu değişkene bir değer atanmamışsa veritabanının öntanımlı
       tablo alanı kullanılır.

    dayanak
       Bir kısmî indeks için kısıt ifadesi.

EK BİLGİ

    İndekslerin hangi durumlarda yararlı olduğu, hangi durumlarda kullanılmayacağı, ne zaman
    kullanıldığı gibi bilgileri
    http://www.postgresql.org/docs/8.0/static/indexes.html adresinde bulabilirsiniz.

    Şimdilik, çok sütunlu indekslerde sadece B-tree  ve  GiST  indeksleme  yöntemleri
    desteklenmektedir. Öntanımlı olarak en fazla 32 alan belirtilebilir. (Bu sınır PostgreSQL
    kurulum için yapılandırılırken değiştirilebilir.) B-tree şimdilik sadece eşsiz indeksleri
    desteklemektedir.

    Bir işleç sınıfı bir indeksin her sütunu için belirtilebilir. İşleç sınıfı indeks
    tarafından sütunlar için kullanılacak işleçleri belirler. Örneğin, dört baytlık tamsayılar
    üzerindeki bir B-tree indeksi int4_ops sınıfını kullanırdı; bu işleç sınıfı dört baytlık
    tamsayıların karşılaştırma işlevlerini içerir. Uygulamada, sütun türüne göre öntanımlı
    olan işleç sınıfı genellikle yeterli olur. İşleç sınıflarına sahip olmanın ana esprisi,
    birden fazla anlamlı sıralaması olabilen bazı veri türlerinin olmasıdır. Örneğin, bir
    karmaşık sayı veri türü için sıralamayı hem gerçel kısmı hem de mutlak değeri için yapmak
    isteyebiliriz. Bunu veri türü için iki işleç sınıfı tanımlayarak ve indeksi oluştururken
    bu sınıflardan birini belirterek yapabilirdik. İşleç sınıfları hakkında daha fazla bilgi
    edinmek için
    http://www.postgresql.org/docs/8.0/static/indexes-opclass.html ve
    http://www.postgresql.org/uygulamalar/pgsql/xindex.html adreslerine bakınız.

    Bir indeksi kaldırmak için DROP INDEX [drop_index(7)] kullanılır.

    İndeksler öntanımlı olarak IS NULL deyimleri için kullanılmazlar. Böyle durumlarda
    indeksleri kullanmanın en iyi yolu, IS NULL dayatmasını kullanan bir kısmî indeks
    oluşturmaktır.

ÖRNEKLER

    films tablosunun title sütunu üzerinde bir B-tree indeksi oluşturmak için:

      CREATE UNIQUE INDEX title_idx ON films (title);

    films tablosunun code sütunu üzerinde bir indeks oluşturup, bu indeksin indexspace tablo
    alanında kalması için:

      CREATE INDEX code_idx ON films(code) TABLESPACE indexspace;

UYUMLULUK

    CREATE INDEX bir  PostgreSQL oluşumudur.  SQL standardında indeksler için bir bahis
    yoktur.

İLGİLİ BELGELER

    ALTER INDEX [alter_index(7)], DROP INDEX [drop_index(7)].

ÇEVİREN

    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Nisan 2005