Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    CREATE OPERATOR CLASS - yeni bir işleç sınıfı tanımlar

KULLANIM

    CREATE OPERATOR CLASS isim [ DEFAULT ] FOR TYPE veri_türü
      USING indeksleme_yöntemi
      AS { OPERATOR strateji_numarası
           işleç_ismi [ ( işleç_türü, işleç_türü ) ]
           [ RECHECK ]
        | FUNCTION destek_numarası işlev_ismi ( arg_türü [, ...] )
        | STORAGE saklama_türü
        } [, ... ]

AÇIKLAMA

    CREATE OPERATOR CLASS yeni bir işleç sınıfı oluşturur. Bir işleç sınıfı belli bir veri
    türünün bir indeks ile nasıl kullanılabileceğini tanımlar. İşleç sınıfı bu veri türü ya da
    indeksleme yöntemi için bazı roller alacak veya stratejileri üstlenecek işleçleri
    belirler. Ayrıca, işleç sınıfı bir indeks sütunu için seçildiğinde indeksleme yöntemi
    tarafından kullanılacak destek yordamlarını da belirtir. Bir işleç sınıfı tarafından
    kullanılacak bütün işleçler ve işlevler işleç sınıfı oluşturulmadan önce tanımlanmalıdır.

    Bir şema ismi verilmişse, işleç sınıfı belirtilen şemada oluşturulur. Aksi takdirde o anki
    şemada oluşturulur. Aynı şema içinde iki işleç sınıfı, sadece farklı indeksleme yöntemleri
    içinseler aynı isimde olabilirler.

    İşleç sınıfını tanımlayan kullanıcı işleç sınıfının sahibi olur. Şimdilik, bu kullanıcı
    ayrıcalıklı kullanıcı olmak zorundadır. (Bir hatalı işleç sınıfı tanımının karışıklığa yol
    açması ve hatta sunucunun çökmesine sebep olması nedeniyle bu kısıtlama konmuştur.)

    CREATE OPERATOR CLASS şimdilik işleç sınıfı tanımının içerdiği tüm işleçlerin ve
    işlevlerin indeksleme yöntemi için gerekli olup olmadığına bakmamaktadır. Geçerli bir
    işleç sınıfı tanımlamak kullanıcının sorumluluğundadır.

    Daha fazla bilgi için,
    http://www.postgresql.org/uygulamalar/pgsql/xindex.html adresine bakınız.

PARAMETRELER

    isim  Oluşturulacak işleç sınıfının ismi (şema nitelemeli olabilir).

    DEFAULT
       Belirtilmişse, işleç sınıfı kendi veri türü için öntanımlı hale gelir. Bir veri
       türü ve indeksleme yöntemi için en fazla bir işleç sınıfı öntanımlı olabilir.

    veri_türü
       İşleç sınıfının kullanılacağı sütunun veri türü.

    indeksleme_yöntemi
       İşleç sınıfının kullanılacağı indeksleme yönteminin ismi.

    strateji_numarası
       İşleç sınıfı ile ilgili bir işleç için indeksleme yönteminin strateji numarası

    işleç_ismi
       İşleç sınıfı ile ilgili bir işlecin ismi (şema nitelemeli olabilir).

    işleç_türü
       Bir işlecin terim veri türü ya da türleri. İşleç tekterimli ise bunu belirtmek için
       NONE. İşleç veri türü işleç sınıfının veri türü ile aynıysa belirtilmeyebilir.

    RECHECK
       Belirtilmişse, bu işleç için indeks kaybolmuş demektir ve dolayısıyla alınan
       satırlar, indeks kullanılarak doğrulamak için ve dolaylı olarak aslında bu işlecin
       yeterlik deyimine sokulmasını sağlamak için yeniden sınanmalıdır.

    destek_numarası
       İşleç sınıfı ile ilişkili bir işlev için indeksleme yönteminin destek yordamı
       numarası.

    işlev_ismi
       İndeksleme yönteminin işleç sınıfı için destek yordamı olan işlevin ismi (şema
       nitelemeli olabilir).

    arg_türü
       İşlev argümanlarının veri türleri.

    saklama_türü
       Aslında indekste saklanan verinin türü. Normalde, bu sütun veri türü ile aynıdır,
       ama bazı indeksleme yöntemleri farklı bir tür kullanımına izin verir (şimdilik
       sadece GiST). İndeksleme yöntemi farklı bir türün kullanımına izin vermiyorsa,
       STORAGE deyimi kullanılmamalıdır.

    OPERATOR, FUNCTION ve STORAGE deyimleri herhangi bir sırada belirtilebilir.

EK BİLGİ

    İşleçler SQL işlevleri tarafından tanımlanmamalıdır. Bir SQL işlevi çağrılan sorgu içinde
    satıriçi işlev gibidir ve eniyileyicinin bu sorgunun bir indeksle eşleştiğini saptamasını
    engelleyecektir.

ÖRNEKLER

    Aşağıdaki  örnekte, _int4 (int4 dizisi) türü için bir GiST indeksi işleç sınıfı
    tanımlanmaktadır. Tam bir örnek için contrib/intarray/ dizinine bakınız.

    CREATE OPERATOR CLASS gist__int_ops
      DEFAULT FOR TYPE _int4 USING gist AS
        OPERATOR  3  &&,
        OPERATOR  6  =    RECHECK,
        OPERATOR  7  @,
        OPERATOR  8  ~,
        OPERATOR  20  @@ (_int4, query_int),
        FUNCTION  1  g_int_consistent (internal, _int4, int4),
        FUNCTION  2  g_int_union (bytea, internal),
        FUNCTION  3  g_int_compress (internal),
        FUNCTION  4  g_int_decompress (internal),
        FUNCTION  5  g_int_penalty (internal, internal, internal),
        FUNCTION  6  g_int_picksplit (internal, internal),
        FUNCTION  7  g_int_same (_int4, _int4, internal);

UYUMLULUK

    CREATE OPERATOR CLASS bir PostgreSQL oluşumudur. SQL standardında CREATE OPERATOR CLASS
    diye bir deyim yoktur.

İLGİLİ BELGELER

    ALTER OPERATOR CLASS [alter_operator_class(7)],
    DROP OPERATOR CLASS [drop_operator_class(7)].

ÇEVİREN

    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Nisan 2005