Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    CREATE SCHEMA - yeni bir şema tanımlar

KULLANIM

    CREATE SCHEMA AUTHORIZATION kullanıcı_ismi [ şema_öğesi [ ... ] ]
    CREATE SCHEMA şema_ismi
         [ AUTHORIZATION kullanıcı_ismi ] [ şema_öğesi [ ... ] ]

AÇIKLAMA

    CREATE  SCHEMA  o anki veritabanında yeni bir şema oluşturur. Şema ismi o anki
    veritabanındaki şema isimlerinden farklı olmalıdır.

    Bir şema aslında bir isim alanıdır: isimli nesneler (tablolar, veri türleri, işlevler ve
    işleçler) içerir ve bu isimler diğer şemalardaki nesnelerin isimlerinin tekrarı olabilir.
    İsimli nesnelere ya isimlerin önüne şema ismi getirilerek ya da istenen şemaları içeren
    bir arama yolu atanarak erişilir. Bir CREATE komutunda nitelenmemiş bir nesne isminin
    belirtilmesiyle nesne o anki şemada oluşturulur (o anki şema, current_schema işlevi ile
    saptanabilen ve arama yolunun başındaki şemadır).

    İsteğe bağlı olarak, CREATE SCHEMA, yeni şemada bulunacak nesneleri oluşturacak alt
    komutları içerebilir. Bu alt komutlar, aslında, şema oluşturulduktan sonra verilmiş
    komutlarmış  gibi  çalıştırılır.  Yalnız,  eğer AUTHORIZATION deyimi kullanılmışsa,
    oluşturulan tüm nesnelerin sahibi bu kullanıcı olur.

PARAMETRELER

    şema_ismi
       Oluşturulacak şemanın ismi. Belirtilmezse, şema ismi olarak kullanıcı  ismi
       kullanılır. İsim, sistem şema isimlerinin oluşturulmasında kullanılan pg_ öneki ile
       başlayamaz.

    kullanıcı_ismi
       Şemanın sahibi olacak kullanıcının ismi.  Belirtilmezse,  komutu  çalıştıran
       kullanıcının ismi öntanımlıdır. Sadece ayrıcalıklı kullanıcılar kendileri dışında
       bir kullanıcı için şema oluşturabilir.

    şema_öğesi
       Şema içinde oluşturulacak nesneyi tanımlayan bir SQL deyimi. Şimdilik,  CREATE
       SCHEMA cümlesinde sadece CREATE TABLE, CREATE VIEW, CREATE INDEX, CREATE SEQUENCE,
       CREATE TRIGGER ve GRANT deyimleri kullanılabilmektedir. Diğer nesne çeşitleri şema
       oluşturulduktan ayrı komutlarla oluşturulabilir.

EK BİLGİ

    Bir şemayı oluşturabilmek için, kullanıcının o anki veritabanında CREATE yetkisi olması
    gerekir.

ÖRNEKLER

    Bir şemayı oluşturmak için:

      CREATE SCHEMA myschema;

    Şemayı joe kullanıcısı için, kendi ismiyle oluşturmak için:

      CREATE SCHEMA AUTHORIZATION joe;

    Bir şemanın, bir sanal ve bir gerçek tabloyla oluşturulması:

      CREATE SCHEMA hollywood
        CREATE TABLE films (title text, release date, awards text[])
        CREATE VIEW winners AS
          SELECT title, release FROM films WHERE awards IS NOT NULL;

    Dikkat ederseniz, alt komutların sonunda noktalı virgül kullanılmamıştır.

    Aşağıdaki örnek de aynı sonucu verir:

    CREATE SCHEMA hollywood;
    CREATE TABLE hollywood.films (title text, release date, awards text[]);
    CREATE VIEW hollywood.winners AS
     SELECT title, release FROM hollywood.films WHERE awards IS NOT NULL;

UYUMLULUK

    PostgreSQL'in de kabul ettiği alt komutların yanında SQL standardı CREATE SCHEMA içinde
    DEFAULT CHARACTER SET deyimine de izin verir.

    SQL standardı, CREATE SCHEMA içinde bu alt komutların herhangi bir sırada olabileceğini
    belirtir. PostgreSQL gerçeklemesi şimdilik, alt komutlarda ileri yönde başvurular tüm
    durumlarda  elde edememektedir; ileri yönde başvurulardan kaçınmak için bazan alt
    komutların yeniden sıralanması gerekli olabilmektedir.

    SQL standardına göre bir şemanın sahibi daima içindeki tüm nenelerin sahibidir. PostgreSQL
    ise, şemanın içinde başka kullanıcıların nesnelerine de izin verir. Bu sadece eğer şema
    sahibi şemasında başkalarına CREATE yetkisi verirse mümkün olur.

İLGİLİ BELGELER

    ALTER SCHEMA [alter_schema(7)], DROP SCHEMA [drop_schema(7)].

ÇEVİREN

    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Nisan 2005