Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    CREATE TRIGGER - yeni bir tetik tanımlar

KULLANIM

    CREATE TRIGGER isim { BEFORE | AFTER } { olay [ OR ... ] }
      ON tablo [ FOR [ EACH ] { ROW | STATEMENT } ]
      EXECUTE PROCEDURE işlev_ismi ( argümanlar )

AÇIKLAMA

    CREATE TRIGGER yeni bir tetik oluşturur. Tetik belirtilen tablo ile ilişkilendirilecek ve
    belli bir olay meydana geldiğinde işlev_ismi ile belirtilen işlevi çalıştıracaktır.

    Tetiğin ya bir satır üzerinde işlem yapılmaya çalışılmadan önce (kısıtlar sınanmadan ve
    INSERT, UPDATE veya DELETE yapılmadan önce) ya da işlem tamamlandıktan sonra (kısıtlar
    sınandıktan ve INSERT, UPDATE veya DELETE tamamlandıktan sonra) çalışacağı belirtilebilir.
    Eğer tetik olaydan önce çalışırsa, geçerli satır için işlemi atlayabilir ya da veri
    girilen satır değişebilir (sadece INSERT ve UPDATE işlemleri için). Eğer tetik olaydan
    sonra çalışırsa, tüm değişiklikler, son veri girme, güncelleme veya silme işlemi tetiğe
    görünür olur.

    FOR EACH ROW imli bir tetik işlemi değiştiren her satır için bir defa çağrılır. Örneğin,
    10 satırı etkileyen bir DELETE, her satır silinişinde bir kere olmak üzere 10 ayrı defa ON
    DELETE tetiğinin çağrılmasına sebep olur. Tersine, FOR EACH STATEMENT imli bir tetik
    belirtilen bir işlem için işlemin kaç satırı etkilediğinden bağımsız olarak, sadece bir
    defa çalıştırılır (hatta, işlem hiçbir satırı değiştirmese bile  tetik  yine  de
    çalıştırılacaktır).

    Eğer aynı olay için aynı türden çok sayıda tetik tanımlanmışsa, bunlar isimlerine göre
    alfabetik sırayla çalıştırılırlar.

    SELECT herhangi bir satırı değiştirmediğinden, SELECT tetikleri oluşturamazsınız. Kurallar
    ve sanal tablolar böyle durumlarda daha uygundur.

    Tetikler hakkında daha fazla bilgi edinmek için
    http://www.postgresql.org/docs/8.0/static/triggers.html adresine bakınız.

PARAMETRELER

    isim  Yeni tetiği belirtecek isim. Bu isim, aynı tablodaki diğer tetiklerin isimlerinden
       farklı olmalıdır.

    BEFORE, AFTER
       İşlevin olaydan önce mi sonra mı çağrılacağını belirler.

    olay  INSERT, UPDATE veya DELETE'den biri; tetiği çalıştıracak olayı belirtmek için
       kullanılır. OR kullanarak çok sayıda olay belirtilebilir.

    tablo Tetiği içerecek tablonun ismi (şema nitelemeli olabilir).

    FOR EACH ROW, FOR EACH STATEMENT
       Tetik işlevinin tetikleyici olay tarafından her satır için bir kere mi yoksa her
       SQL deyimi için bir  kere  mi  çalıştırılacağını  belirler.  Eğer  hiçbiri
       belirtilmemişse, FOR EACH STATEMENT öntanımlıdır.

    işlev_ismi
       Tetikle çalıştırılan, kullanıcı tarafından argümansız ve dönüş türü trigger olarak
       bildirilmiş ve tanımlanmış bir işlev.

    argümanlar
       Tetik tarafından çalıştırıldığında işleve aktarılacak isteğe bağlı argümanların
       virgülle ayrılmış listesi. Argümanlar dizge sabitlerdir. Basit isimler ve sayısal
       sabitler de burada yazılabilir, fakat her biri  dizgeye  dönüştürülecektir.
       Tetikleyici işlev dilinin nasıl gerçeklendiğini incelemeniz ve işlev içinde tetik
       argümanlarına nasıl erişildiğini öğrenmeniz önerilir; normal işlev argümanlarından
       farklı ele alınıyor olabilirler.

EK BİLGİ

    Bir tablo içinde bir tetik oluşturmak için, kullanıcı tablo üzerinde TRIGGER yetkisine
    sahip olmalıdır.

    7.3 öncesi PostgreSQL sürümlerinde, işlevin dönüş türü olarak trigger değil, opaque
    bildiriliyordu. Eski sürüme ait döküm dosyalarını desteklemek için, CREATE TRIGGER opaque
    türünde değer döndüren işlevleri kabul edecek, ama işlevin bildirilen dönüş türünün
    trigger olarak değiştirilmesini belirten bir uyarı alacaksınız.

    Bir tetiği silmek için DROP TRIGGER [drop_trigger(7)] kullanın.

ÖRNEKLER

    http://www.postgresql.org/docs/8.0/static/triggers.html  adresinde  eksiksiz bir örnek
    bulacaksınız.

UYUMLULUK

    CREATE TRIGGER cümlesinin PostgreSQL gerçeklenimi SQL:1999 standardının bir alt kümesini
    içerir. (SQL-92'de tetikler için bir madde yoktur.) Mevcut olmayan işlevsellik şöyle
    sıralanabilir:

    ·   SQL:1999 belli sütunların güncellenmesiyle çalıtırılacak tetiklere izin verir
       (AFTER UPDATE OF col1, col2 gibi).

    ·   SQL:1999 "eski" ve "yeni" satırlar için ya da tetikleyen eylemin (CREATE TRIGGER
       ... ON tabloismi REFERENCING OLD ROW AS birisim NEW ROW AS yeniisim ... gibi)
       tanımında kullanmak için tablolara takma isim tanımlamanıza izin verir. PostgreSQL
       tetik işlevlerinin kullanıcının seçimine bağlı olarak  herhangi  bir  dilde
       yazılmasına izin verdiğinden veriye erişim seçilen dile özel yollarla olur.

    ·   PostgreSQL  sadece  tetikleyen  eylem  için  kullanıcı  tanımlı bir işlevin
       çalıştırılmasına izin verir. SQL:1999 ise, tetiklenen eylem olarak CREATE TABLE
       gibi başka SQL cümlelerinin çalıştırılmasına izin verir. Bu sınırlamanın, istenen
       SQL cümlelerini çalıştıracak kullanıcı tanımlı bir işlev oluşturarak çevresinden
       dolanmak hiç de zor değildir.

    SQL:1999, çok sayıda tetiğin oluşturulma zamanı sırasına göre çalıştırılmasına izin verir.
    PostgreSQL ise çalışılması daha uygun olan isim sıralamasını kullanır.

İLGİLİ BELGELER

    CREATE FUNCTION [create_function(7)], ALTER TRIGGER [alter_trigger(7)], DROP TRIGGER
    [drop_trigger(7)].

ÇEVİREN

    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Nisan 2005