Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    signal - kullanılabilir sinyallerin listesi

AÇIKLAMA

    Linux hem POSIX güvenilir sinyallerini (bundan sonra "standart sinyaller" denecektir) hem
    de POSIX gerçek zamanlı sinyallerini destekler.

  Standart Sinyaller
    Linux aşağıda listelenen standart sinyalleri desteklemektedir. Sinyal numaralarının
    bazıları "Değer" sütununda görüldüğü gibi mimariye bağımlıdır. (Üç değer verilen yerlerde
    ilk değer genelde alpha ve sparc içindir, ortadaki değer i386, ppc ve sh için, sonuncusu
    ise mips içindir. - işareti sinyalin o mimaride bulunmadığını gösterir.)

    Tablonun "Eylem" sütunundaki girdiler sinyallerin öntanımlı eylemlerini gösterir:

    Son  Öntanımlı eylem sürecin sonlandırılmasıdır.

    Yok  Öntanımlı eylem sinyalin yoksayılmasıdır.

    Core  Öntanımlı eylem sürecin sonlandırılması ve core dosyası çıktılanmasıdır.

    Dur  Öntanımlı eylem sürecin durdurulmasıdır.

    Sinyaller ilk defa orginal POSIX.1 standardında açıklanmıştır.

    Sinyal  Değer  Eylem Açıklama
    -------------------------------------------------------------------------
    SIGHUP    1   Son  Denetleyen uçbirimde hangup saptandı
                 veya denetleyen sürecin ölümü
    SIGINT    2   Son  Klavyeden sistem kesmesi
    SIGQUIT   3   Core  Klavyeden çıkış
    SIGILL    4   Core  Kuraldışı komut
    SIGABRT   6   Core  abort(3)'den çık sinyali
    SIGFPE    8   Core  Kayan nokta hatası
    SIGKILL   9   Son  Öldür sinyali
    SIGSEGV   11   Core  Bellek başvurusu geçersiz
    SIGPIPE   13   Son  Kırık boruhattı: okuyucusu olmayan boruya yazma
    SIGALRM   14   Son  alarm(2)'den zamanlayıcı sinyali
    SIGTERM   15   Son  Sonlandırma sinyali
    SIGUSR1 30,10,16 Son  Kullanıcı tanımlı sinyal 1
    SIGUSR2 31,12,17 Son  Kullanıcı tanımlı sinyal 2
    SIGCHLD 20,17,18 Yok  Alt süreç durdu ya da sonlandırıldı
    SIGCONT 19,18,25     Durmuşsa devam etsin
    SIGSTOP 17,19,23 Dur  Süreci durdur
    SIGTSTP 18,20,24 Dur  tty'de yazmayı durdur
    SIGTTIN 21,21,26 Dur  artalan süreci için tty girdisi
    SIGTTOU 22,22,27 Dur  artalan süreci için tty çıktısı

    SIGKILL ve SIGSTOP sinyalleri yakalanamaz, engellenemez ve yoksayılamaz.

    Aşağıdaki sinyaller POSIX.1 standardında yoktur, SUSv2 ve SUSv3 / POSIX 1003.1-2001
    standartlarında açıklanmıştır.

    Sinyal   Değer  Eylem Açıklama
    -------------------------------------------------------------------------
    SIGBUS   10,7,10  Core  Taşıt hatası (hatalı bellek erişimi)
    SIGPOLL       Son  Kutuplanabilir olay (Sys V). SIGIO ile aynı.
    SIGPROF  27,27,29 Son  Profilleme zamanlayıcısında zamanaşımı
    SIGSYS   12,-,12  Core  İşlev argümanı hatalı (SVID)
    SIGTRAP    5   Core  İz sürme/noktasal durdurma kapanı
    SIGURG   16,23,21 Yok  Soket üzerinde acil durum (4.2 BSD)
    SIGVTALRM 26,26,28 Son  Sanal uyarı saati (4.2 BSD)
    SIGXCPU  24,24,30 Core  İşlemci zaman sınırı aşıldı (4.2 BSD)
    SIGXFSZ  25,25,31 Core  Dosya boyut sınırı aşıldı (4.2 BSD)

    Linux 2.2 dahil ve daha öncesinde SIGSYS, SIGXCPU, SIGXFSZ ve (SPARC ve MIPS dışındaki
    mimarilerde) SIGBUS sinyali için öntanımlı davranış (core çıktılanmaksızın) süreci
    sonlandırmaktı. (SIGXCPU ve SIGXFSZ sinyali için bazı Unix'lerde öntanımlı davranış bir
    core çıktılamaksızın süreci sonlandırmak şeklindedir.) Linux 2.4 bu sinyaller için POSIX
    1003.1-2001 gereksinimlerine uygun olarak süreci sonlandırırken bir core çıktılamaktadır.

    Diğer sinyaller aşağıdadır:

    Sinyal   Değer  Eylem Açıklama
    -------------------------------------------------------------------------
    SIGIOT    6   Core  IOT kapanı. SIGABRT ile eşanlamlı
    SIGEMT   7,-,7  Son
    SIGSTKFLT  -,16,-  Son  ek işlemcide yığıt hatası (kullanılmadı)
    SIGIO   23,29,22 Son  G/Ç şimdi nümkün (4.2 BSD)
    SIGCLD   -,-,18  Yok  SIGCHLD ile eşanlamlı
    SIGPWR   29,30,19 Son  Güç kaybı (System V)
    SIGINFO   29,-,-     SIGPWR ile eşanlamlı
    SIGLOST   -,-,-  Son  Dosya kilidi kaybı
    SIGWINCH  28,28,20 Yok  Pencere boyutlandırma sinyali (4.3 BSD, Sun)
    SIGUNUSED  -,31,-  Son  Kullanılmamış sinyal (SIGSYS olacak)

    29 numaralı sinyal bir alpha için SIGINFO / SIGPWR iken sparc için SIGLOST'dur.

    SIGEMT sinyali POSIX 1003.1-2001 standardında belirtilmemesine rağmen çoğu Unix'de
    rastlandığı yerde öntanımlı eylem olarak genellikle süreci sonlandırır ve bir core
    çıktılar.

    SIGPWR (POSIX 1003.1-2001 standardında belirtilmemiştir) sinyali de bu  Unix'lerde
    rastlandığı yerde öntanımlı eylem olarak genellikle yoksayılır.

    SIGIO (POSIX 1003.1-2001 standardında belirtilmemiştir) sinyali de başka birçok Unix'de
    öntanımlı olarak yoksayılır.

  Gerçek Zamanlı Sinyaller
    Linux, POSIX.4'de tanımlı (ve şimdi POSIX 1003.1-2001'de de bulunan) gerçek zamanlı
    oluşumlar olarak gerçek zamanlı sinyalleri destekler.  Linux, 32'den (SIGRTMIN) 63'e
    (SIGRTMAX) kadar numaralı 32 tane gerçek zamanlı sinyal destekler. (Gerçek zamanlı
    sinyallerin aralıkları Unix'ler arasında değişiklik gösterdiğinden, uygulamalar gerçek
    zamanlı sinyalleri daima SIGRTMIN+n sözdizimi ile kullanmalıdır.)

    Standart sinyallerin tersine gerçek zamanlı sinyallerin önceden tanımlı anlamları yoktur:
    gerçek zamanlı sinyallerin tümü uygulama tanımlı amaçlar için kullanılır. (Yine de gerçek
    zamanlı sinyallerin ilk üçünü LinuxThreads oluşumları kullanır.)

    Gerçek zamanlı sinyaller aşağıdaki özelliklere sahiptir:

    1. Gerçek zamanlı sinyallerin çoklu gerçeklemeleri kuyruklanabilir. Tersine olarak, bir
      standart sinyal bloklanmış olduğu halde çoklu gerçeklemeleri kulanılmışsa sadece bir
      gerçeklemesi kuyruklanabilir.

    2. Bir sinyal sigqueue(2) kullanılarak gönderilmişse, sinyalle birlikte bir değer (bir
      tamsayı  ya  da  gösterici) gönderilebilir. Sinyali alan süreç sigaction(2)'la
      SA_SIGACTION bayrağını kullanarak bu sinyal için bir tutucu oluşturursa, bu süreç
      veriyi, tutucuya ikinci argüman olarak aktarılan siginfo_t yapısının si_value alanı
      üzerinden sağlayabilir. Diğer taraftan, bu yapının si_pid ve si_uid alanları sinyali
      gönderen sürecin gerçek kullanıcı kimliği ile süreç kimliğini (PID) elde etmekte
      kullanılabilir.

    3. Gerçek zamanlı sinyaller garanti edilmiş bir sırada teslim edilir. Aynı türdeki çoklu
      gerçek zamanlı sinyaller gönderildikleri sırayla teslim edilir. Bir sürece farklı
      gerçek zamanlı sinyaller gönderilmişse, en düşük numaralı sinyalden başlayarak teslim
      edilirler (yani düşük numaralı sinyallerin önceliği daha yüksektir.).

    Eğer bir süreç için hem standart hem de gerçek zamanlı sinyaller askıdaysa, POSIX
    hangisinin önce teslim edileceğini belirlememiştir. Linux, benzer bir çok gerçeklemede
    olduğu gibi böyle bir durumda standart sinyallere öncelik verir.

    POSIX'e uygun olarak, bir oluşum, bir sürece kuyruklanacak gerçek zamanlı sinyallerin
    sayısının en azından _POSIX_SIGQUEUE_MAX (32) olmasına izin vermelidir. Bunula birlikte,
    süreç başına bir sınır koymaktansa, Linux tüm süreçler için kuyruklanacak gerçek zamanlı
    sinyallerin  sayısı  için  sistem  çapında  bir  sınır  koyar.  Bu  sınır
    /proc/sys/kernel/rtsig-max  dosyasında  görülebilir  ve  izinlere  bağlı  olarak
    değiştirilebilir. /proc/sys/kernel/rtsig-max ile ilgili bir dosya ile de kaç tane gerçek
    zamanlı sinyalin kuyruklanmış olduğu görülebilir.

UYUMLULUK

    POSIX.1

YAZILIM HATALARI

    SIGIO ve SIGLOST aynı değere sahiptir. Sonuncusu çekirdek kaynak kodunda iptal edilmiştir,
    ancak hala bazı yazılımların derleme süreçleri 29 numaralı sinyalin SIGLOST olduğunu
    düşünüyor.

İLGİLİ BELGELER

    kill(1),  kill(2),  setitimer(2),  sigaction(2), signal(2), sigprocmask(2), mask(2),
    sigqueue(2).

ÇEVİREN

    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Kasım 2003