Provided by: po-debconf_1.0.19_all bug

TÊN

    debconf-gettextize — trích ra tập tin PO bản dịch của mẫu debconf

TÓM TẮT

    debconf-gettextize [-v] [-h] [--podir=THƯ_MỤC] [--choices] [--merge] chủ [chủ ...]

TẢ

    Các tập tin /var/lib/dpkg/info/*.templates được debconf đọc thì chứa cả văn bản tiếng Anh
    lẫn bản dịch đều trong cùng tập tin. Tuy nhiên, trong gói mã nguồn các bản dịch được quản
    lý trong tập tin riêng để giúp người dịch. Trong bản thực hiện đầu tiên, một tập tin
    templates chủ chỉ chứa văn bản tiếng Anh, còn tập tin templates.xx chứa các chuỗi cả hai
    gốc và được dịch cho ngôn ngữ xx. Chương trình debconf-mergetemplate đã trộn các tập tin
    mẫu chủ và được dịch.

    Bản thực hiện mới với "po-debconf" dựa vào "gettext". Nhà duy trì đánh dấu mỗi trường có
    thể dịch được bằng cách thêm dấu gạch dưới vào trước; các chuỗi tiếng Anh được trích tự
    động ra một tập tin POT; người dịch làm việc với tập tin PO chuẩn; và po2debconf tạo ra
    một tập tin mẫu đã trộn có cùng cấu trúc.

    Chương trình debconf-gettextize đã được thiết kế ban đầu để giúp nâng cấp lên bản thức
    hiện mới.

    • Nó đọc một danh sách các tập tin chủ và các bản dịch tương ứng, rồi tạo ra các tập tin
     po/*.po cho mỗi ngôn ngữ sang đó chuỗi đã được dịch.

    • Mỗi tập tin nhập vào có tên mới với hậu tố ".old" (cũ), và một tập tin chủ mới ghi đè
     lên tập tin cũ; nó trùng với tập tin chủ trước, trừ có một dấu gạch dưới đằng trước mỗi
     trường có thể dịch được. Nhà phát triển thì có thể chọn những trường cần dịch, và những
     trường cần bỏ qua vì không chứa giá trị phụ thuộc vào miền địa phương.

    • Tập tin po/POTFILES.in cũng được tạo. Nó chứa danh sách các tập tin templates nên được
     debconf-updatepo xử lý.

    Bình thường chương trình debconf-gettextize nên được chạy chỉ một lần khi chuyển dạng từ
    bản thực hiện thứ nhất sang định dạng "po-debconf", nhưng nó cũng có thể được dùng về sau
    để chuyển dạng một trường "_Choices" sang "__Choices" (hay ngược lại) mà không mất bản
    dịch, khi dùng cờ "--merge" (cùng với "--choices" hay không). Mẫu đã muốn mà chứa các
    trường "_Choices" hay "__Choices" cần sửa đổi thì phải được sao chép vào một tập tin mẫu
    tạm thời, mà được gửi qua cho debconf-gettextize dưới dạng một đối số. Sau đó thì làm các
    bước sau :

    1. po2debconf được chạy trên tập tin mẫu này để tạo ra một tập tin mẫu đã dịch.

    2. Tập tin mẫu đã dịch thì được xử lý như nói trên, và các tập tin PO được tạo ra.

    3. Tập tin PO mới tạo được trộn với tập tin PO đã tồn tại.

    Trộn các tập tin PO thì mỗi trường kiểu "_Choices" phải bị thay thế bằng kiểu"__Choices"
    (hay ngược lại) trong tập tin mẫu gốc trước khi chạy debconf-updatepo, không thì các bản
    dịch mới bị đánh dấu « dịch mờ ».

TÙY CHỌN

    -h, --help
      Hiển thị bản tóm tắt cách sử dụng chương trình, sau đó thoát.

    -v, --verbose
      Xử lý ở chế độ chi tiết (xuất nhiều dữ liệu diễn tả tiến trình, hữu ích để gỡ lỗi).

    --podir=THƯ_MỤC
      Đặt thư mục chứa các tập tin PO. Mặc định là tìm các tập tin PO trong thư mục con po
      bên dưới vị trí của tập tin chủ thứ nhất.

    --choices
      Mặc định là debconf-gettextize thay thế các trường kiểu "Choices" bằng kiểu
      "_Choices". Bật cờ này thì ghi trường kiểu "__Choices" thay vào đó.

    --merge
      Bật cờ này thì các chuỗi được trộn với các tập tin PO đã tồn tại. Không sửa đổi tập
      tin mẫu hay po/POTFILES.in.

CẨN THẬN

    Trường "Default" là đặc biệt khi mẫu có kiểu "Select" hay "Multiselect", vì phải chọn một
    giá trị trong danh sách các tùy chọn English, ngay cả đối với giá trị đã địa phương hoá.
    Bình thường không cho phép thay đổi trường này, nhưng trong rất ít trường hợp, giá trị đã
    địa phương hoá vẫn có ý nghĩa (v.d. để chọn ngôn ngữ mặc định của ứng dụng). Để cho người
    dịch biết trường "Default" đã địa phương hoá cũng là đặc biệt, theo quy ước bạn cần phải
    gọi nó "_DefaultChoice" thay cho "_Default".

XEM CŨNG

    debconf-updatepo(1), po2debconf(1), debconf-devel(7), po-debconf(7).

TÁC GIẢ

     Denis Barbier <barbier@linuxfr.org>
     Martin Quinson <martin.quinson@ens-lyon.fr>

                      2016-01-07           DEBCONF-GETTEXTIZE(1)