Provided by: po-debconf_1.0.19_all bug

TÊN

    debconf-updatepo — cập nhật các tập tin PO về mẫu cấu hình debconf

TÓM TẮT

    debconf-updatepo [-v] [-h] [--podir=THƯ_MỤC] [--skip-pot] [--skip-merge]
    [--msgid-bugs-address=ĐỊA_CHỈ]

TẢ

    Chương trình này đọc po/POTFILES.in để quyết định những tập tin chủ nào cần xử lý, sau đó
    trích các chuỗi gettext mới vào tập tin po/templates.pot và cập nhật tất cả các tập tin
    po/*.po. Văn lệnh này có thể được gọi hoặc trong thư mục cấp đầu, hoặc trong thư mục con
    debian hay debian/po. Nó được chạy bởi nhà phát triển và/hay người dịch để cập nhật các
    tập tin PO khi chuỗi gốc (thường là tiếng Anh) bị sửa đổi trong tập tin templates.

TÙY CHỌN

    -h, --help
      Hiển thị bản tóm tắt cách sử dụng, rồi thoát.

    -v, --verbose
      Xử lý ở chế độ chi tiết (xuất nhiều dữ liệu diễn tả tiến trình, hữu ích để gỡ lỗi).

    --podir=THƯ_MỤC
      Đặt thư mục chứa các tập tin PO. Mặc định là tìm kiếm các tập tin PO trong thư mục
      debian/po, po../po theo thứ tự đó.

    --skip-pot
      Đừng tạo ra tập tin po/templates.pot mới.

    --skip-merge
      Đừng trộn các tập tin PO đã tồn tại với po/templates.pot.

    --msgid-bugs-address=ĐỊA_CHỈ
      Đặt địa chỉ thư điện tử sẽ được hiển thị trong trường Report-Msgid-Bugs-To của tập tin
      POT. Khuyên bạn đặt giá trị này: nó giúp người dịch thông báo lỗi và hỏi câu về chuỗi
      gốc, vì vậy tạo cả chuỗi gốc lẫn chuỗi dịch đều tốt hơn.

      Mặc định là trường này có giá trị <tên_gói>@package.debian.org.

      Nó dự định cho nhà duy trì bản phát hành dựa vào Debian, và nên được dùng trong trường
      hợp này:

      o  Gói không nằm trong Debian (thì địa chỉ<tên_gói>@packages.debian.org không tồn
        tại).

      o  Nhà duy trì đã thay đổi đáng kể các mẫu debconf (hoặc thêm mẫu vào gói Debian
        không có mẫu), và không muốn làm phiền nhà duy trì Debian đáp ứng báo cáo lỗi
        không thích hợp.

      Địa chỉ mặc định vẫn khuyến khích để tránh sửa bản phát hành dựa vào Debian mà không
      thông báo nhà duy trì Debian.

XEM CŨNG

    debconf-gettextize(1), po2debconf(1), podebconf-report-po(1), po-debconf(7).

TÁC GIẢ

     Denis Barbier <barbier@linuxfr.org>

                      2016-01-07            DEBCONF-UPDATEPO(1)