Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    procmail - autonomiczny procesor poczty

SKŁADNIA

    procmail [-ptoY] [-f od_kogo] [parametr=wartość | plik_rc] ...
    procmail [-toY] [-f fromwhom] [-a argument] ... -d odbiorca ...
    procmail [-ptY] -m [parametr=wartość] ... rcfile [argument] ...
    procmail -v

OPIS

    Szybką orientację w temacie można uzyskać, czytając umieszczone na końcu UWAGI.

    Procmail powinien być wywoływany automatycznie, korzystając z mechanizmu .forward w
    momencie przybycia listu. Alternatywnie, gdy jest zainstalowany przez administratora
    systemu, może być wywoływany bezpośrednio przez program pocztowy (mailer). Po wywołaniu,
    najpierw ustawia na wartości domyślne pewne zmienne środowiskowe, odczytuje wiadomość
    pocztową ze stdin (do EOF), oddziela jej treść od nagłówka, a następnie, jeśli nie podano
    argumentów wiersza poleceń, zaczyna szukać pliku o nazwie $HOME/.procmailrc. Stosownie do
    reguł przetwarzania zawartych w tym pliku świeżo otrzymana wiadomość pocztowa zostaje
    umieszczona we właściwym katalogu. Jeśli nie istnieje plik rc, lub jego przetwarzanie
    dojdzie do końca, procmail zapisze wiadomość w domyślnej skrzynce pocztowej (mailbox)
    systemu.

    Jeśli nie podano ani pliku rc, ani opcji -p w wierszu poleceń, to program przed
    odczytaniem $HOME/.procmailrc zinterpretuje polecenia zawarte w /etc/procmailrc (o ile
    istnieją). Podczas tworzenia /etc/procmailrc trzeba uważać, ponieważ jeśli warunki na to
    pozwolą, zostanie on uruchomiony z prawami administratora (w przeciwieństwie do pliku
    $HOME/.procmailrc).

    Jeśli procmail zostanie uruchomiony z uprawnieniami roota lub jako suid root, to może
    pracować  jako  agent  dostarczania  poczty (mail delivery agent), z poszerzonymi
    możliwościami, wstecznie zgodny.

    Można go też wykorzystywać jako uniwersalny filtr pocztowy, tzn. poczyniono pewne kroki,
    by procmail mógł być wywoływany w specjalnej regule programu sendmail(8).

    Format pliku rc jest opisany szczegółowo na stronie podręcznika procmailrc(5).

    Technika punktowania ważonego jest szczegółowo opisana na stronie procmailsc(5).

    Przykłady plików rc można obejrzeć na stronie procmailex(5).

  Sygnały
    TERMINATE  Kończy przedwcześnie i ponownie kolejkuje wiadomość.

    HANGUP   Kończy przedwcześnie i odbija wiadomość do nadawcy.

    INTERRUPT  Kończy przedwcześnie i odbija wiadomość do nadawcy.

    QUIT    Kończy przedwcześnie i milcząco traci wiadomość.

    ALARM    Wymusza przekroczenie limitu czasu (zobacz TIMEOUT).

    USR1    Odpowiednik VERBOSE=off.

    USR2    Odpowiednik VERBOSE=on.

OPCJE

    -v  Procmail wypisuje swój numer wersji, wyświetla wkompilowaną konfigurację i kończy
      działanie.

    -p  Zachowuje stare środowisko. Normalnie procmail czyści środowisko podczas startu, poza
      wartością zmiennej TZ. Jednak w każdym wypadku: wszelkie wartości domyślne przesłonią
      uprzednio istniejące zmienne środowiskowe, tzn. procmail nie będzie zwracał uwagi na
      żadne predefiniowane zmienne środowiskowe, lecz nadpisze je swoimi wartościami
      domyślnymi. Listę zmiennych środowiskowych procmaila można znaleźć na stronie
      podręcznika procmailrc(5). Jeśli podano zarówno -p, jak i -m, lista ustawianych
      zmiennych ogranicza się do zaledwie: LOGNAME, HOME, SHELL, ORGMAIL i MAILDIR.

    -t  Powoduje, że procmail zawodzi łagodnie, np. jeśli nie może dostarczyć przesyłki do
      żadnego z podanych mu celów, wiadomość nie zostanie odbita, lecz powróci do kolejki
      poczty. W przyszłości zostanie dokonana ponowna próba dostarczenia.

    -f fromwhom
      Powoduje, że procmail ponownie generuje początkową linię "From " z wartością fromwhom
      jako wysyłającym (zamiast -f można użyć alternatywnego i przedawnionego -r). Jeśli
      fromwhom składa się z pojedynczego "-", to program tylko odświeży znacznik czasu w
      linii "From " (o ile jest obecny, jeśli nie, to utworzy nowy).

    -o  Zamiast pozwolić komukolwiek na generowanie linii "From ", po prostu przesłoni
      fałszywki.

    -Y  Zakłada, że do mamy czynienia z tradycyjnym Berkeley'owskim formatem mailboxa,
      ignoruje wszelkie pola Content-Length:.

    -a argument
      Ustawia $1 na wartość argumentu. Każde następne -a argument ustawią zmienną o
      kolejnym numerze ($2, $3 itd.). Może być używane do przekazywania metainformacji do
      procmaila. Zazwyczaj wykonuje się to przez przesyłanie informacji $@x z reguły
      programu sendmail(8).

    -d odbiorca ...
      Włącza jawny tryb dostarczania. Dostarczenie nastąpi do  lokalnego  odbiorcy,
      oznaczonego jako odbiorca. Jest to oczywiście możliwe tylko, jeśli procmail ma prawa
      roota (lub efektywne prawa euid i egid odbiorcy). Procmail będzie się suidował do
      podanych odbiorców i dostarczał pocztę tak, jakby został wywołany przez danego
      odbiorcę bez argumentów (tzn. jeśli nie znaleziono pliku rc, dostarczanie zachodzi
      jak w zwyczajnej poczcie). Opcja ta jest niezgodna z -p.

    -m  Zmienia procmail w filtr pocztowy ogólnego przeznaczenia. W tym trybie trzeba
      przekazać jeden plik rc w wierszu poleceń. Po pliku rc  procmail  przyjmie
      nieograniczoną liczbę argumentów. Jeśli plik rc jest nazwą ze ścieżką absolutną,
      zaczynającą się od /etc/procmailrcs/, bez odwołań wstecznych (np. katalog nadrzędny
      nie może być wymieniony), to procmail spróbuje, jeżeli nie napotka naruszeń
      bezpieczeństwa, zidentyfikować właściciela tego pliku (lub dowiązania symbolicznego).
      Zaawansowane zastosowania tej opcji można znaleźć w rozdziale PRZYKŁADY poniżej.

ARGUMENTY

    Wszelkie  argumenty  zawierające  "=" są uważane za przypisania wartości zmiennym
    środowiskowym. Wszystkie one zostaną obliczone po przypisaniu wartości domyślnych, a przed
    otwarciem pierwszego pliku rc.

    Wszelkie inne argumenty są uważane za ścieżki pliku rc: albo absolutne, albo względne, w
    odniesieniu do bieżącego katalogu, jeśli zaczynają się od "./". Wszelkie inne ścieżki
    względne są uważane za podane względem katalogu $HOME, chyba że użyto opcji -m. Wówczas
    wszystkie ścieżki względne odnoszą się do bieżącego katalogu. Procmail zacznie od
    pierwszej ścieżki, którą znajdzie w wierszu poleceń. Następne zostaną przetworzone tylko
    wtedy, jeśli poprzednie nie mają odpowiadającego wpisu HOST-directive, lub w wypadku, gdy
    nie istnieją.

    Jeśli nie poda się plików rc, procmail zagląda do $HOME/.procmailrc. Jeśli nawet tego nie
    dało się znaleźć, przetwarzanie będzie kontynuowane zgodnie z domyślnymi ustawieniami
    zmiennych środowiskowych i zmiennych podanych w wierszu poleceń.

PRZYKŁADY

    Przykłady plików rc można obejrzeć na stronie procmailex(5). Mały fragment pliku rc można
    znaleźć w sekcji UWAGI, poniżej.

    Pomiń resztę tej sekcji, chyba że jesteś administratorem, który ma jakieś pojęcie o
    składni sendmail.cf.

    Opcja -m jest zazwyczaj używana, gdy procmail jest wywoływany przez regułę pliku
    sendmail.cf. Aby móc tego dokonać, dobrze jest utworzyć dodatkowy wpis o programie
    dostarczającym pocztę "procmail" w pliku sendmail.cf (poza już obecnym mailerem "local",
    który uruchamia procmaila). Aby utworzyć taki wpis, sugerujemy coś takiego:

       Mprocmail, P=/usr/bin/procmail, F=mSDFMhun, S=11, R=21,
           A=procmail -m $h $f $u

    Umożliwi to wykorzystanie do filtrowania poczty poprzez mailer procmail reguł podobnych do
    poniższej (prawdopodobnie w zestawie reguł (ruleset) 0).  Prosimy zwrócić uwagę na
    początkową tabulację oznaczającą kontynuację reguły i tabulację służącą do oddzielenia
    komentarzy:

       R$*<@some.where>$*
           $#procmail $@/etc/procmailrcs/some.rc $:$1@some.where.procmail$2
       R$*<@$*.procmail>$*
           $1<@$2>$3    Już przefiltrowane, odwzoruj z powrotem

    A plik /etc/procmailrcs/some.rc może być taki:

       SENDER = "<$1>"         # poprawienie pustego adresu nadawcy
       SHIFT = 1            # usunięcie go z $@

       :0               # Spuść do muszli całą pocztę śmieciową ;)
       * ^Subject:.*junk
       /dev/null

       :0 w              # przekaż resztę przesyłek dalej
       ! -oi -f "$SENDER" "$@"

    Należy uważać, gdy z wnętrza pliku /etc/procmailrcs/some.rc wysyłane będą listy: jeśli
    wyśle się je na adresy, które odpowiadają znowu pierwszej regule, można utworzyć
    nieskończoną pętlę.

PLIKI

    /etc/passwd      do ustawiania domyślnych wartości zmiennych LOGNAME, HOME i SHELL
               odbiorcy

    /var/mail/$LOGNAME   systemowa skrzynka pocztowa; zarówno skrzynka systemowa, jak i
               katalog, w którym się ona znajduje, będą tworzone za każdym razem,
               gdy procmail startuje, a któreś z nich nie istnieje

    /etc/procmailrc    początkowy ogólnosystemowy plik rc

    /etc/procmailrcs/   ścieżka specjalnych uprawnień do plików rc

    $HOME/.procmailrc   domyślny plik rc

    /var/mail/$LOGNAME.lock
               plik  blokujący  systemowej  skrzynki  pocztowej  (nie  jest
               automatycznie używany przez procmail, chyba że $DEFAULT jest równe
               /var/mail/$LOGNAME, a procmail dostarcza coś do $DEFAULT)

    /usr/sbin/sendmail   domyślny program ekspedycji poczty (forwarder)

    _????`hostname`    tymczasowe "unikatowe" pliki zerowej długości tworzone  przez
               procmail

ZOBACZ TAKŻE

    procmailrc(5), procmailsc(5), procmailex(5), sh(1), csh(1), mail(1), mailx(1), uucp(1),
    aliases(5), sendmail(8), egrep(1), grep(1), biff(1), comsat(8), lockfile(1), formail(1),
    cron(1)

DIAGNOSTYKA

    Autoforwarding mailbox found (Znaleziono skrzynkę auto-przekazującą)
               Skrzynka systemowa miała ustawiony bit suid lub sgid, procmail
               kończy z błędem EX_NOUSER, zakładając że do tej skrzynki nie wolno
               dostarczać poczty.

    Bad substitution of "x" (Złe podstawienie "x")
               Nie podano prawidłowej nazwy zmiennej środowiskowej.

    Closing brace unexpected (Niespodziewane zamknięcie nawiasu)
               Nie  było odpowiadającego nawiasu otwierającego (zagnieżdżenie
               bloku).

    Conflicting options (Kolidujące opcje)
               Nie wszystkie kombinacje opcji są użyteczne

    Conflicting x suppressed (Zlikwidowane kolidujące x)
               Flaga x nie da się pogodzić z innymi flagami tej reguły.

    Couldn't create "x" (Nieudane utworzenie "x")
               Brakowało skrzynki systemowej i nie dało się jej było utworzyć.

    Couldn't create maildir part "x" (Nieudane utworzenie części "x" katalogu poczty)
               W katalogu pocztowym "x" brakuje jednego lub więcej koniecznych
               podkatalogów, a procmail nie mógł ich utworzyć.

    Couldn't  create or rename temp file "x" (Nieudane utworzenie lub przemianowanie
    tymczasowego pliku "x")
               Wystąpił błąd w mechanizmie dostarczania wiadomości do katalogu
               pocztowego "x".

    Couldn't determine implicit lockfile from "x" (Nie można określić jawnego pliku blokady z
    "x")
               Nie znaleziono przekierowań ">>", używanie  pliku  o  nazwie
               "$LOCKEXT" jako lokalnego pliku blokującego (locallockfile).

    Couldn't read "x" (Nieudany odczyt "x")
               Procmail nie był w stanie otworzyć pliku rc albo nie był to
               zwyczajny plik lub też program nie mógł otworzyć katalogu MH, by
               znaleźć plik o najwyższym numerze.

    Couldn't unlock "x" (Nieudane odblokowanie "x")
               Plik blokujący już zniknął lub odebrano prawa zapisu do jego
               katalogu.

    Deadlock attempted on "x" (Próba zakleszczenia na "x")
               Lokalny plik blokujący (locallockfile) podany w tej regule jest
               równy nadal aktywnemu $LOCKFILE.

    Denying special privileges for "x" (Odmowa specjalnych uprawnień dla "x")
               Procmail nie przybierze tożsamości narzucanej mu plikiem rc,
               ponieważ wykryto  pogwałcenie  bezpieczeństwa  (np.  -p  lub
               przypisania zmiennych w wierszu poleceń) albo program miał zbyt
               małe uprawnienia by móc to zrobić.

    Descriptor "x" was not open (Deskryptor "x" nie był otwarty)
               Podczas startu procmaila nie były przyłączone stdin, stdout lub
               stderr (prawdopodobnie próba złamania bezpieczeństwa).

    Enforcing stricter permissions on "x" (Wymuszenie bardziej restrykcyjnych uprawnień do
    "x")
               Systemowa skrzynka pocztowa  odbiorcy  była  niezabezpieczona,
               procmail ją zabezpieczył.

    Error while writing to "x" (Błąd podczas zapisu do "x")
               Nieistniejący  katalog,  brak  praw  zapisu,  padł potok lub
               przepełniony dysk.

    Exceeded LINEBUF (Przekroczone LINEBUF)
               Wykryto przepełnienie bufora, LINEBUF był zbyt mały, ustawiono
               zmienną PROCMAIL_OVERFLOW.

    MAILDIR is not an absolute path (MAILDIR nie jest ścieżką absolutną)

    MAILDIR path too long (Ścieżka MAILDIR zbyt długa)

    ORGMAIL is not an absolute path (ORGMAIL nie jest ścieżką absolutną)

    ORGMAIL path too long (Ścieżka ORGMAIL zbyt długa)

    default rcfile is not an absolute path (domyślny plik rc nie jest ścieżką absolutną)

    default rcfile path too long (zbyt długa ścieżka do domyślnego pliku rc)
               Pełna ścieżka do podanego elementu, po rozwinięciu wszystkich
               linków, ma długość większą niż LINEBUF lub nie zaczyna się od znaku
               separatora plików.

    Excessive output quenched from "x" (Stłumiono nadmierne wyjście z "x")
               Program lub filtr "x" próbował wyprodukować zbyt wiele wyjścia dla
               bieżącego bufora LINEBUF, reszta została pominięta i ustawiono
               zmienną PROCMAIL_OVERFLOW.

    Extraneous x ignored (Nie związane x zignorowane)
               Linia akcji lub inne flagi tej reguły odbierają fladze x znaczenie.

    Failed forking "x" (Nieudane rozwidlenie "x")
               Tabela procesów jest pełna (i wykorzystano RORESRETRY).

    Failed to execute "x" (Nieudane wykonanie "x")
               Program nie znajduje się w ścieżce lub nie jest wykonywalny.

    Forced unlock denied on "x"
               Brak praw zapisu do katalogu, w którym znajduje się plik blokujący
               lockfile "x", albo w tym samym czasie próbuje wymusić blokowanie
               więcej niż jeden procmail.

    Forcing lock on "x"  Plik lockfile "x" zostanie usunięty siłą, ponieważ nastąpiło
               przekroczenie limitu czasu (zobacz także: LOCKTIMEOUT).

    Incomplete recipe   Znaleziono początek reguły, lecz nie została zakończona przed
               napotkaniem końca pliku.

    Insufficient privileges
               Procmail wymaga uprawnień roota lub musi mieć określony (e)udi,
               (e)gid w trybie dostarczania. Wiadomości będą odbijane (zwracane
               nadawcy).

    Invalid regexp "x" (Niepoprawne wyraż. regularne "x")
               Wyrażenie regularne "x" zawiera błędy (najprawdopodobniej brakujące
               lub nadmiarowe nawiasy).

    Kernel-lock failed (Błąd blokowania za pośrednictwem funkcji jądra)
               Podczas próby użycia obsługiwanych przez jądro wywołań blokujących,
               któreś z nich nie powiodło się (zwykle wskazuje to na błąd
               systemu), procmail ignoruje ten błąd i działa dalej.

    Kernel-unlock failed (Błąd odblokowania za pośrednictwem funkcji jądra)
               Zobacz wyżej.

    Lock failure on "x" (Błąd blokowania "x")
               Może się pojawić tylko jeśli podasz jakieś naprawdę dziwne (i
               niedozwolone) nazwy plików blokujących, lub jeśli nie można było
               utworzyć  pliku  lockfile  z  powodu  braku  uprawnień  lub
               nieistniejących podkatalogów.

    Lost "x" (Zgubiono "x")
               Procmail próbował sklonować się, lecz nie mógł znaleźć pliku rc "x"
               (został przeniesiony lub był ścieżką względną, a zmieniłeś katalog
               od ostatniego otwarcia go przez procmaila).

    Missing action (Brak akcji)
               Bieżąca reguła nie jest kompletna.

    Missing closing brace (Brak nawiasu zamykającego)
               Rozpoczęto zagnieżdżony blok, ale go nie zakończono.

    Missing name (Brak nazwy)
               Opcja -f wymaga dodatkowego argumentu.

    Missing argument (Brak argumentu)
               Podano opcję -a, lecz zapomniano o argumencie.

    Missing rcfile (Brak pliku rc)
               Podano opcję -m, procmail oczekuje nazwy pliku rc jako argumentu.

    Missing recipient (Brak odbiorcy)
               Podano opcję -d lub wywołano procmail pod inną nazwą, program
               oczekuje przynajmniej jednego odbiorcy jako argumentu.

    No space left to finish writing "x" (Brak miejsca na dokończenie zapisu "x")
               System plików zawierający "x" nie ma dość wolnego miejsca, aby
               umożliwić dostarczenie wiadomości do pliku.

    Out of memory (Brak pamięci)
               Systemowi  brakuje  pamięci  w przestrzeni wymiany (swap) (i
               wyczerpano NORESRETRY).

    Processing continued (Kontynuowanie przetwarzania)
               Nierozpoznane opcje wierszu poleceń są ignorowane, kontynuowanie
               jak zwykle.

    Program failure (nnn) of "x" (Błąd programu (nnn) na "x")
               Program  uruchomiony przez procmaila zwrócił kod nnn zamiast
               EXIT_SUCCESS (=0); Jeśli nnn jest ujemne, to jest to sygnałem, że
               program umarł.

    Quota exceeded while writing "x" (Podczas zapisu "x" przekroczono ograniczenie udziału
    dyskowego)
               Ograniczenie wielkości pliku (quota) w systemie plików odbiorcy
               zawierającym "x" nie pozwala na dostarczenie danej wiadomości do
               pliku.

    Renaming bogus "x" into "x"
               Systemowa skrzynka pocztowa odbiorcy okazała się być zmyślona,
               procmail wykonał działania wymijające.

    Rescue  of  unfiltered  data succeeded/failed (Ratowanie nieprzefiltrowanych danych
    pomyślne/nieudane)
               Filtr zakończył pracę niepomyślnie, procmail próbował odzyskać
               oryginalny tekst.

    Skipped: "x" (Pominięto: "x")
               Program nie mógł nic zrobić z "x" w pliku rc (błąd składni),
               ignoruje to.

    Suspicious rcfile "x" (Podejrzany plik rc "x")
               Właściciel pliku rc nie był odbiorcą ani rootem, plik był dostępny
               do  zapisu  dla  wszystkich, lub zawierający go katalog był
               zapisywalny dla wszystkich, lub był  to  domyślny  plik  rc
               ($HOME/.procmailrc) i albo ten plik, albo zawierający go katalog
               były zapisywalne przez grupę (plik rc nie został użyty).

    Terminating prematurely whilst waiting for ... (Przedwczesne  zakończenie  podczas
    oczekiwania na ...)
               Procmail otrzymał sygnał podczas oczekiwania na ...

    Timeout, terminating "x"
               W filtrze lub programie "x" nastąpiło przekroczenie limitu czasu.

    Timeout, was waiting for "x"
               W programie, filtrze lub pliku "x" nastąpiło przekroczenie limitu
               czasu. Jeśli był to program lub filtr, to wygląda na to, że już
               nie działa.

    Truncated file to former size
               Plik nie mógł być szczęśliwie dostarczony, więc został skrócony do
               poprzedniej wielkości.

    Truncating "x" and retrying lock
               "x" nie wydaje się być prawidłową nazwą pliku lub plik nie jest
               pusty.

    Unable to treat as directory "x" (Niemożliwe traktowanie jako katalogu "x")
               Albo przyrostek katalogu "x" wskazuje na to, że powinien to być MH
               lub katalog wiadomości pocztowych (maildir), albo został  on
               wymieniony  jako  drugi  katalog,  do którego należy wykonać
               dowiązanie, ale już istnieje i nie jest to katalog.

    Unexpected EOL (Niespodziewany EOL)
               Brak zamykającego cytatu lub próba ucieczki EOF.

    Unknown user "x" (Nieznany użytkownik "x")
               Podany odbiorca nie ma odpowiadającego mu uid.

ROZSZERZONA DIAGNOSTYKA

    Rozszerzoną diagnostykę można włączać i wyłączać ustawieniem zmiennej VERBOSE.

    [pid] time & date   Pid i timestamp procmaila. Generowane za każdym razem gdy procmail
               loguje diagnostykę, gdy upłynęła chociaż sekunda od ostatniego
               timestampu.

    Acquiring kernel-lock Procmail próbuje zablokować przez jądro ostatnio otwarty plik
               (deskryptor).

    Assigning "x"     Przyznanie wartości zmiennej środowiskowej.

    Assuming identity of the recipient, VERBOSE=off
               Porzucenie wszystkich uprawnień (jeśli jakieś były), bezwarunkowo
               wyłącza rozszerzoną diagnostykę.

    Bypassed locking "x"  Katalog spool poczty nie był dostępny  procmailowi,  bazował
               wyłącznie na blokadach jądra.

    Executing "x"     Uruchamianie programu "x"; jeśli jest on uruchamiany bezpośrednio
               przez procmaila (bez pośredniej powłoki), procmail pokaże gdzie
               oddzielił argumenty poprzez wstawienie przecinków.

    HOST mismatched "x"  Ten komputer był nazwany "x", a zmienna HOST zawierała coś innego.

    Locking "x"      Tworzenie pliku blokującego "x".

    Linking to "x"     Tworzenie dowiązania twardego pomiędzy folderami katalogów.

    Match on "x"      Trafiony warunek.

    Matched "x"      Przyznano "x" wartość MATCH.

    No match on "x"    Warunek nie pasował, reguła pominięta.

    Non-zero exitcode (nnn) by "x" (Niezerowy (nn) kod zakończenia "x")
               Program uruchomiony przez procmaila jako warunek lub akcja przepisu
               z flagą "W" zwrócił nnn zamiast EXIT_SUCCESS (=0); sposób użycia
               wskazuje na to, że nie jest to niespodziewana okoliczność.

    Notified comsat: "$LOGNAME@offset:file"
               Wysłano informację do comsat(1)/biff(1), że pojawiła się poczta dla
               użytkownika $LOGNAME pod "offsetem" w pliku "file".

    Opening "x"      Otwieranie pliku "x" dla dopisywania.

    Rcfile: "x"      Plik rc zmieniony na "x".

    Reiterating kernel-lock
               Podczas próbowania różnych metod blokowania, jedna z nich się nie
               powiodła. Procmail będzie iterował od nowa, aż wszystkie się nie
               powiodą.

    Score: added newtotal "x"
               Ten warunek dołożył "dodatkowe" punkty, co dało w wyniku "nową
               sumę" punktacji.

    Unlocking "x"     Ponowne usuwanie pliku blokującego (lockfile) "x".

OSTRZEŻENIA

    Powinieneś utworzyć skrypt powłoki, który używa lockfile(1) zanim wywołasz swoją powłokę
    pocztową na którymkolwiek pliku skrzynki pocztowej, innym niż skrzynka systemowa (chyba że
    Twoja powłoka pocztowa używa tych samych plików blokujących (lokalnych lub globalnych),
    które podałeś w pliku rc).

    W rzadkich przypadkach, gdy trzeba zabić procmaila zanim zakończy działanie, należy użyć
    zwykłego polecenia kill(1) (a nie "kill -9", zobacz rozdział Sygnały dla sugestii),
    inaczej niektóre pliki blokujące (lockfiles) mogą nie zostać usunięte.

    Należy być ostrożnym podczas używania opcji -t, jeśli procmail jest ciągle niezdolny do
    dostarczenia poczty (np. przez nieprawidłowy plik rc), kolejka poczty systemu może się
    przepełnić. Może to zgorszyć zarówno postmastera, jak i innych użytkowników.

    Plik /etc/procmailrc może być uruchamiany z prawami roota, więc należy być bardzo
    ostrożnym z tym, co się tam wstawia. SHELL będzie zgodny z powłoką bieżącego odbiorcy,
    więc jeśli procmail ma wywoływać powłokę, najlepiej ustawić tę zmienną wpierw na
    bezpieczną wartość. Zobacz także: DROPPRIVS.

    Trzeba pamiętać, że jeśli na plikach w /etc/procmailrcs/ dozwolony jest chown(1), to mogą
    one być chown-owane na roota (lub kogokolwiek innego) przez ich obecnych właścicieli. Dla
    maksymalnego bezpieczeństwa należy się upewnić, że katalog ten jest wykonywalny tylko dla
    roota.

    Procmail nie jest właściwym narzędziem do wspólnego użytkowania jednej skrzynki pocztowej
    przez wielu użytkowników, jak to występuje w przypadku, gdy jest tylko jedno konto POP dla
    całej poczty w całej domenie. Da się to zrobić, jeśli uda się skonfigurować MTA tak, by
    dodawał nagłówki z danymi odbiorcy kopertowego, dzięki którym procmail będzie wiedział,
    dla kogo jest dana wiadomość. Jednak zwykle nie jest to dobre rozwiązanie. Być może lepiej
    zbadać, czy używany MTA oferuje "tabele użytkowników wirtualnych" ("virtual user tables")
    lub sprawdzić np. funkcję "multidrop" (wielopunktowości) programu fetchmail(1).

BŁĘDY

    Po usunięciu siłą pliku blokującego, procmail czeka $SUSPEND sekund zanim utworzy nowy
    plik blokujący, tak by inny proces, który chce usunąć stary plik blokujący nie usunął
    przypadkiem nowego.

    Procmail używa zwykłego sygnału TERMINATE do zakończenia filtrów, które uciekły, lecz nie
    sprawdza, czy filtr odpowiada na sygnał. Poza tym wysyła sygnał tylko do filtra, nie do
    jego dzieci.

    Kontynuowane pole Content-Length: nie jest prawidłowo obsługiwane.

    Nowe linie osadzone w kontynuowanym nagłówku powinny być pomijane podczas dopasowywania
    zamiast być traktowane jako pojedyncza spacja, jak to się dzieje obecnie.

RÓŻNE

    Jeśli w nagłówku istnieje pole Content-Length: a nie podano flagi -Y, procmail wykorzysta
    to pole do zgłoszenia właściwego rozmiaru. Procmail nie zmienia szerokości pola.

    Jeśli nie ma pola Content-Length: lub jeśli podano flagę -Y, a procmail dopisuje do
    zwykłych folderów pocztowych, to wszelkie linie ciała wiadomości, które wyglądają jak
    znaki pocztowe, są poprzedzane ">" (rozbraja nieprawdziwe nagłówki pocztowe). Wyrażenie
    regularne używane do wyszukiwania tych znaków pocztowych to:
       "\nFrom "

    Jeśli nazwa celu użyta w jawnym trybie dostarczania nie figuruje w /etc/passwd, procmail
    zadziała tak, jakby tryb ten nie był włączony. Jeśli nie jest w jawnym trybie
    dostarczania, a uid, pod którym działa nie ma odpowiadającego wpisu /etc/passwd, to HOME
    będzie miało wartość /, LOGNAME będzie ustawione na #uid, SHELL będzie równy /bin/sh, a
    ORGMAIL będzie ustawione na /tmp/dead.leather.

    Gdy procmail jest w jawnym trybie dostarczania, to będzie generował początkowe linie "From
    ", jeśli brak takowych. Jeśli linia taka już istnieje, procmail pozostawi ją bez zmian.
    Jeśli procmail nie jest wywołany z jednym z następujących id użytkownika lub grupy:
    "root", "daemon", "uucp", "mail", "x400", "network", "list", "lists" lub "news", lecz
    wciąż musi generować lub przyjmować nową linię "From ", to będzie generował dodatkową
    linię ">From ", pomagającą odróżnić fałszywe listy.

    Ze względów bezpieczeństwa, w wypadkach gdy właścicielem pliku rc jest odbiorca lub root,
    a plik nie jest ogólnie zapisywalny, lub gdy katalog, w którym on się znajduje nie jest
    ogólnie zapisywalny, procmail będzie używał tylko plików rc o nazwach bezwzględnych lub
    wyznaczonych względem $HOME.  Plik $HOME/.procmailrc ma dodatkowe ograniczenie: ani on,
    ani katalog, w którym się znajduje, nie mogą być zapisywalne przez grupę.

    Jeśli /var/mail/$LOGNAME jest zmyśloną skrzynką (np. nie należy do odbiorcy, jest
    niezapisywalny, jest dowiązaniem symbolicznym lub twardym), procmail podczas startu
    spróbuje zmienić jego nazwę na zaczynającą się od "BOGUS.$LOGNAME." i kończącą się numerem
    sekwencyjnym i-węzła. Jeśli okaże się to niemożliwe, ORGMAIL nie będzie mieć wartości
    początkowej i wskutek tego będzie zakazywać dostarczania bez należytego pliku rc.

    Jeśli /var/mail/$LOGNAME jest już prawidłową skrzynką, lecz ma zbyt słabe prawa, procmail
    to poprawi. Aby zapobiec temu, ustaw bity u+x.

    Podczas dostarczania do katalogów (lub folderów MH), nie trzeba używać plików blokujących
    w celu zapobieżenia zamieszaniu powodowanemu przez kilka pracujących naraz procmaili.

    Dostarczanie do folderów MH jest trochę bardziej czasochłonne niż dostarczanie do
    normalnych katalogów lub mailboxów, ponieważ procmail musi poszukać następnego dostępnego
    numeru (zamiast korzystania od razu z gotowej nazwy pliku).

    Przy ogólnym niepowodzeniu, procmail zwróci EX_CANTCREAT, chyba że podana zostanie opcja
    -t — wówczas zwróci EX_TEMPFAIL.

    Procmail skleja wszystkie kontynuowane pola nagłówkowe, żeby można było w spójniejszy
    sposób je "egrepować". Robi to jednak tylko wewnętrznie — podczas dostarczania poczty,
    łamania linii pojawią się w postaci pierwotnej.

    Jeśli procmail jest wywoływany pod nazwą nie zaczynającą się od "procmail" (np. jeśli jest
    dowiązany do innej nazwy i wywołany pod tamtą nazwą), to włącza się w jawnym trybie
    dostarczania i oczekuje nazw odbiorców jako argumentów wiersza poleceń (tak, jakby było
    podane -d).

    Powiadomienia comstat(1)/biff(1) są dokonywane za pomocą UDP. Są one wysyłane, gdy
    procmail  generuje wpis pliku z logiem. Komunikaty powiadamiania mają następujący
    rozszerzony format (lub tak zbliżony, jaki tylko można uzyskać,  gdy  ostateczne
    dostarczenie nie było do pliku):
       $LOGNAME@offset_wiadomości_w_mailboksie
       :absolutna_ścieżka_do_mboxa

    Kiedy  tylko  procmail  otwiera  plik,  do którego dostarcza, używa konsekwentnie
    następujących, dostarczanych przez jądro, strategii blokowania: fcntl(2).

    Procmail jest odporny na NFS i czysty na ósmym bicie.

UWAGI

    Wywoływanie procmaila z opcją -h lub -? spowoduje wyświetlenie pomocy wiersza poleceń oraz
    strony skróconej instrukcji flag reguł.

    Istnieje doskonałe FAQ dla początkujących dotyczące filtrów pocztowych (w szczególności
    procmaila). Jest prowadzone przez Nancy McGough <nancym@ii.com>, a można je otrzymać
    wysyłając na adres mail-server@rtfm.mit.edu list z treścią:
       send usenet/news.answers/mail/filtering-faq

    Jeśli procmail nie jest zainstalowany w systemie jako domyślny program dostarczania poczty
    (zapytaj administratora), musisz się upewnić, że jest wywoływany, gdy przybywa poczta. W
    tym wypadku Twój plik $HOME/.forward (uwaga, musi być dostępny do odczytu dla wszystkich)
    powinien zawierać poniższą linię. Upewnij się, że wstawiłeś pojedyncze i podwójne znaki
    cytowania i - o ile w Twoim systemie nie działa smrsh(8) (SendMail Restricted Shell) -
    musi to być absolutna ścieżka.

    "|exec /usr/bin/procmail"

    Niektóre serwery pocztowe (np. exim(8)) nie akceptują powyższej składni. W tym przypadku
    należy użyć:

    |/usr/bin/procmail

    Procmail może być też wywoływany do przetworzenia już wypełnionej skrzynki systemowej.
    Może to być użyteczne jeśli nie chcesz lub nie możesz używać pliku $HOME/.forward (wówczas
    można by wywoływać poniższy skrypt albo periodycznie z usługi cron(8), albo każdorazowo,
    gdy zaczynasz czytać pocztę):

       #!/bin/sh

       ORGMAIL=/var/mail/$LOGNAME

       if cd $HOME &&
        test -s $ORGMAIL &&
        lockfile -r0 -l3600 .newmail.lock 2>/dev/null
       then
        trap "rm -f .newmail.lock" 1 2 3 15
        umask 077
        lockfile -l3600 -ml
        cat $ORGMAIL >>.newmail &&
         cat /dev/null >$ORGMAIL
        lockfile -mu
        formail -s procmail <.newmail &&
         rm -f .newmail
        rm -f .newmail.lock
       fi
       exit 0

  Przykładowy mały $HOME/.procmailrc:
    PATH=/usr/local/bin:/usr/bin:/bin
    MAILDIR=$HOME/Mail   # upewnij się, że istnieje
    DEFAULT=$MAILDIR/mbox  # kompletnie opcjonalne
    LOGFILE=$MAILDIR/from  # zalecane

    :0:
    * ^From.*berg
    from_me

    :0
    * ^Subject:.*Flame
    /dev/null

    Inne przykłady reguł plików rc można obejrzeć na stronie procmailex(5).

ŹRÓDŁO

    Program jest częścią pakietu przetwarzania poczty procmail (v3.23pre), dostępnego pod
    adresem http://www.procmail.org/ lub ftp.procmail.org w pub/procmail/.

LISTA DYSKUSYJNA

    Istnieje lista dyskusyjna dla pytań związanych z programami pakietu procmail:
       <procmail-users@procmail.org>
           do wysyłania pytań/odpowiedzi.
       <procmail-users-request@procmail.org>
           do zażądania zapisania się.

    Aby być informowanym o nowych wersjach i oficjalnych łatach, należy wysłać zgłoszenie
    zapisania się do
       procmail-announce-request@procmail.org
    (jest to lista tylko do odczytu).

AUTORZY

    Stephen R. van den Berg
       <srb@cuci.nl>
    Philip A. Guenther
       <guenther@sendmail.com>

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Przemek Borys (PTM)
    <pborys@dione.ids.pl>,  Robert  Luberda  <robert@debian.org>  i  Michał  Kułach
    <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie  http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.  Jest  zgodne  z wersją  3.22
    oryginału.