Provided by: wmaker_0.95.9-3_amd64 bug

JMÉNO

    getstyle - vytvoøí balík s aktuálním stylem Window Makera.

SYNTAXE

    getstyle [[-t|--theme-options] [-p|--pack] [soubor se stylem]]

POPIS

    getstyle mù¾e buï vypsat konfiguraèní informace aktuálního stylu Window Makera do
    souboru/standardního výstupu nebo vytvoøit samostatný balík s tématem. Balík s tématem je
    adresáø, který obsahuje v¹echno potøebné pro distributovatelné téma, informace o stylech a
    obrázcích.

    Dejte pozor na to, ¾e informace o stylu ulo¾ené v globální konfiguraci systému se
    nenaèítají.

    Standardnì se ulo¾í nasledné vlastnosti: TitleJustify, ClipTitleFont, WindowTitleFont,
    MenuTitleFont,  MenuTextFont,  IconTitleFont,  LargeDisplayFont,   HighlightColor,
    HighlightTextColor,  ClipTitleColor,  CClipTitleColor,  FTitleColor,  PTitleColor,
    UTitleColor,  FTitleBack,  PTitleBack,  UTitleBack,  ResizebarBack,  MenuTitleColor,
    MenuTextColor, MenuDisabledColor, MenuTitleBack, MenuTextBack, IconBack, IconTitleColor,
    IconTitleBack, FrameBorderWidth, FrameBorderColor, FrameSelectedBorderColor, MenuStyle,
    WindowTitleExtendSpace, MenuTitleExtendSpace, a MenuTextExtendSpace.

    Jakmile je dána volba -t nebo --theme-options, vlastnost WorkspaceBack se ulo¾í také,
    spolu se všemi myši nastavením kurzoru  uživatelsky  definovatelné  (NormalCursor,
    ArrowCursor,  MoveCursor,  ResizeCursor,  TopLeftResizeCursor,  TopRightResizeCursor,
    BottomLeftResizeCursor,      BottomRightResizeCursor,      VerticalResizeCursor,
    HorizontalResizeCursor, WaitCursor, QuestionCursor, TextCursor, SelectCursor) které jsou
    přítomny.

VOLBY

    -t   ulo¾í i informace související s tématem, co¾ je textura pozadí hlavního okna. Tato
       volba je v¾dy nastavená, jakmile je pou¾itá volba -p.

    -p   vytvoøí balík s tématem v adresáøi nazvaným podla jména tématu s pøíponou .themed.

PROMÌNNÉ PROSTØEDÍ

    WMAKER_USER_ROOT
       specifikuje cestu k adresáøi Defaults. Øetìzec "Defaults/" je pøidán k této
       promìnné, èím¾ se urèí umístìní databází. Jakmile promìnná není nastavená, tak její
       implicitní hodnota je "~/GNUstep"

SOUBORY

    WMAKER_USER_ROOT/Defaults/WindowMaker
       Toto je soubor, který se zapí¹e.

PODÍVEJTE SE TAKÉ

    setstyle(1), wmaker(1)

AUTOR

    Autorem Window Makera je Alfredo K. Kojima <kojima@windowmaker.info>.

    Tuto manuálovou stránku napsal Marcelo Magallon <mmagallo@debian.org>.

    Do èe¹tiny pølo¾il Jiøí Hnídek <jiri.hnidek@vslib.cz>.

                      Leden 1999                getstyle(1)