Provided by: wmaker_0.95.9-3_amd64 bug

JMÉNO

    setstyle - zmìní nastavení Window Makera související se stylem nebo zavede téma

SYNTAXE

    setstyle [--no-fonts] [--help] [--version] soubor se stylem

DESCRIPTION

    setstyle naèítá soubor se stylem a zapí¹e jeho obsah do domény Window Makera, èím¾ nastaví
    aktuální styl Window Makera. Jakmile je poskytnutá cesta, adresáø bude pova¾ovaný za balík
    s tématem a podla toho bude i zavedený. Jakmile je daný argument --no-fonts, nastavení
    související s  fonty  (IconTitleFont,  ClipTitleFont,  MenuTextFont,  MenuTitleFont,
    WindowTitleFont) v souboru se stylem budou ignorované.

    Pokud je uvedeno --no-cursors vlajky, definice kurzoru myši (NormalCursor, ArrowCursor,
    MoveCursor,    ResizeCursor,    TopLeftResizeCursor,     TopRightResizeCursor,
    BottomLeftResizeCursor,      BottomRightResizeCursor,      VerticalResizeCursor,
    HorizontalResizeCursor, WaitCursor, QuestionCursor, TextCursor, SelectCursor) ve stylu a
    tématu budou ignorovány.

VOLBY

    --no-fonts
       ignorovat nastavení fontù v souboru se stylem.

    --help vypí¹e nápovìdu

    --version
       vypí¹e èíslo verze

PROMìNNÉ PROSTØEDÍ

    WMAKER_USER_ROOT
       specifikuje cestu k adresáøi Defaults. Øetìzec "Defaults/" je pøidán k této
       promìnné, èím¾ se urèí umístìní databází. Jakmile promìnná není nastavená, tak její
       implicitní hodnota je "~/GNUstep"

SOUBORY

    WMAKER_USER_ROOT/Defaults/WindowMaker
       Toto je soubor, který se zapí¹e.

PODÍVEJTE SE TAKÉ

    getstyle(1), wmaker(1)

AUTOR

    Autorem Window Makera je Alfredo K. Kojima <kojima@windowmaker.info>.

    Tuto manuálovou stránku napsal Marcelo Magallon <mmagallo@debian.org>.

    Do èe¹tiny pøelo¾il Jiøí Hnídek <jiri.hnidek@vslib.cz>.

                      Leden 1999                setstyle(1)