Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    CREATE OPERATOR - yeni bir işleç tanımlar

KULLANIM

    CREATE OPERATOR isim (
      PROCEDURE = işlev_ismi
      [, LEFTARG = soltaraf_türü ] [, RIGHTARG = sağtaraf_türü ]
      [, COMMUTATOR = eşittir_işleci ] [, NEGATOR = değil_işleci ]
      [, RESTRICT = sınırlama_işlevi ] [, JOIN = katılım_işlevi ]
      [, HASHES ] [, MERGES ]
      [, SORT1 = sol_sıralama_işleci ] [, SORT2 = sağ_sıralama_işleci ]
      [, LTCMP = küçüktür_işleci ] [, GTCMP = büyüktür_işleci ]
    )

AÇIKLAMA

    CREATE OPERATOR isim adında yeni bir işleç tanımlar. İşlecin sahibi komutu çalıştıran
    kullanıcı olacaktır. Eğer bir şema ismi belirtilmişse,  işleç  belirtilen  şemada
    oluşturulur. Aksi takdirde o an geçerli olan şemada oluşturulur.

    İşlecin ismi en fazla NAMEDATALEN-1 (öntanımlı 63) karakter içerebilir ve sadece şu
    karakterlere izin verilir:

    + - * / < > = ~ ! @ # % ^ & | ` ?

    İsim seçimi ile ilgili bir kaç sınırlama daha vardır:

    ·   -- ve /* dizgeleri  açıklama  başlangıcını  gösterdiğinden,  işleç  isminde
       bulunamazlar.

    ·   Aşağıdaki karakterlerden en az birini içermedikçe, bir çok karakterli işleç ismi +
       veya - ile bitemez.

       ~ ! @ # % ^ & | ` ?
       Örneğin, @- bir işleç ismi olabilirken, *- bir işleç ismi olamaz. Bu sınırlama
       sayesinde, işleç ve terimler arasında boşluk bırakılmasa bile PostgreSQL, SQL
       uyumlu komutları çözümleyebilir.

    != işleci girdide, <> işleci olarak ele alınır, dolayısıyla bu iki isim daima eşdeğerdir.

    En azından LEFTARG ve RIGHTARG'dan biri tanımlanmalıdır. İki terimliler için her ikisi de
    tanımlanmalıdır. Artçıl tekterimlilerde sadece LEFTARG, öncül tekterimlilerde sadece
    RIGHTARG tanımlanmalıdır.

    işlev_ismi işlevi CREATE FUNCTION kullanılarak evvelce türleri belirtilerek doğru sayıda
    argümanla (bir ya da iki) tanımlanmış olmalıdır.

    Diğer deyimler isteğe bağlı işleç eniyileme deyimleridir.
    http://www.postgresql.org/uygulamalar/pgsql/xoper-optimization.html  adresinde  bunların
    anlamları ayrıntılı olarak anlatılmıştır.

PARAMETRELER

    isim  Tanımlanacak işlecin ismi. İzin verilen karakterler yukarıda açıklanmıştı. İsim,
       CREATE OPERATOR myschema.+ (...) örneğinde olduğu gibi şema nitelemeli olabilir.
       Değilse, işleç o anki şemada oluluşturulur. Aynı şema içinde, farklı veri türleri
       ile işlem yapan iki işlecin ismi aynı olabilir.

    işlev_ismi
       Bu işleci gerçeklemede kullanılan işlev.

    soltaraf_türü
       İşlecin sol tarafındaki terimin veri türü. Bu seçenek öncül tekterimlilerde
       atlanır.

    sağtaraf_türü
       İşlecin sağ tarafındaki terimin veri türü. Bu seçenek artçıl tekterimlilerde
       atlanır.

    öndeç_işleç
       Bu işlecin öndeci.

    değil_işleci
       Bu işlecin olumsuzlayıcısı.

    sınırlama_işlevi
       Bu işleç için sınırlama seçici işlev.

    katılım_işlevi
       Bu işleç için katılım seçici işlev.

    HASHES Bu işlecin bir çırpılamalı katılımı desteklediğini belirtir.

    MERGES Bu işlecin katıştırmalı katılımı desteklediğini belirtir.

    sol_sıralama_işleci
       Bu işleç katılımı destekliyorsa, küçüktür işleci bu işlecin sol taraf veri türünü
       sıralar.

    sağ_sıralama_işleci
       Bu işleç katılımı destekliyorsa, küçüktür işleci bu işlecin sağ taraf veri türünü
       sıralar.

    küçüktür_işleci
       Bu işleç katılımı destekliyorsa, küçüktür işleci bu işlecin girdi veri türlerini
       karşılaştırır.

    büyüktür_işleci
       Bu işleç katılımı destekliyorsa, büyüktür işleci bu işlecin girdi veri türlerini
       karşılaştırır.

    İsteğe bağlı başka bir argüman ya da eşittir_işleci'inde bir şema nitelemeli isim
    belirtmek için OPERATOR() sözdizimini kullanın. Örnek:

    COMMUTATOR = OPERATOR(myschema.===) ,

EK BİLGİ

    Daha fazla bilgi için:
    http://www.postgresql.org/uygulamalar/pgsql/xoper.html

    Bir  veritabanındaki  kullanıcı  tanımlı  işleçleri  silmek  için  DROP  OPERATOR
    [drop_operator(7)] kullanılır. Bir veritabanındaki işleçlerde değişiklik yapmak için ALTER
    OPERATOR [alter_operator(7)] kullanılır.

ÖRNEKLER

    Aşağıdaki örnekte, box veri türü için alan eşitliği ile ilgili yeni bir  işleç
    tanımlanmaktadır.

      CREATE OPERATOR === (
        LEFTARG = box,
        RIGHTARG = box,
        PROCEDURE = area_equal_procedure,
        COMMUTATOR = ===,
        NEGATOR = !==,
        RESTRICT = area_restriction_procedure,
        JOIN = area_join_procedure,
        HASHES,
        SORT1 = <<<,
        SORT2 = <<<
        -- Sıralama işleçleri verildiğinden, MERGES uygulanır.
        -- LTCMP için < ve GTCMP için > varsayılmıştır.
      );

UYUMLULUK

    CREATE OPERATOR bir PostgreSQL oluşumudur. SQL standardında kullanıcı tanımlı işleçler
    için bir bahis yoktur.

İLGİLİ BELGELER

    ALTER OPERATOR [alter_operator(7)],
    CREATE OPERATOR CLASS [create_operator_class(7)],
    DROP OPERATOR [drop_operator(7)].

ÇEVİREN

    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Nisan 2005