Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    CREATE TYPE - yeni bir veri türü tanımlar

KULLANIM

    CREATE TYPE isim AS
      ( öznitelik_ismi veri_türü [, ... ] )

    CREATE TYPE isim (
      INPUT = girdi_işlevi,
      OUTPUT = çıktı_işlevi
      [ , RECEIVE = alış_işlevi ]
      [ , SEND = gönderim_işlevi ]
      [ , ANALYZE = analiz_işlevi ]
      [ , INTERNALLENGTH = { dahili_uzunluk | VARIABLE } ]
      [ , PASSEDBYVALUE ]
      [ , ALIGNMENT = hizalama ]
      [ , STORAGE = strateji ]
      [ , DEFAULT = öntanımlı ]
      [ , ELEMENT = öğe_türü ]
      [ , DELIMITER = ayraç ]
    )

AÇIKLAMA

    CREATE TYPE o anki veritabanında kullanmak için yeni bir veri türü tanımlar. Türü
    tanımlayan kullanıcı türün sahibi haline gelir.

    Eğer bir şema ismi belirtilmişse, tür bu şemada oluşturulur. Aksi takdirde, tür o anki
    şemada oluşturulur. Tür ismi aynı şema içinde mevcut veri türü ve veri alanı isimlerinden
    farklı olmalıdır. (Tablolar ilişkili veri türlerine sahip olduğundan, tür ismi ayrıca,
    aynı şemada mevcut tablo isimlerinden de farklı olmalıdır.)

  Bileşik Türler
    CREATE TYPE'ın ilk biçimi bir bileşik veri türü oluşturur. Bileşik tür, öznitelik isimleri
    ile veri türlerinin bir listesi olarak belirtilir. Bu aslında bir tablonun satır türü ile
    aynıdır, fakat bir tür tanımlanmak istendiğinde CREATE TYPE kullanarak gerçek bir tablo
    oluşturma ihtiyacı önlenir. Tek başına bir bileşik tür bir işlevin argümanı veya dönüş
    türü olarak yararlıdır.

  Temel Türler
    CREATE TYPE'ın ikinci biçimi yeni bir temel tür oluşturur. Parametrelerin yukarıdaki
    sırayla belirtilmeleri şart değildir, herhangi bir sırayla belirtilebilirler, ayrıca çoğu
    isteğe bağlıdır. Bir türü tanımlamadan önce CREATE FUNCTION kullanarak iki veya daha fazla
    işlev tanımlanmış olmalıdır. Destek işlevleri olan  girdi_işlevi  ve  çıktı_işlevi
    zorunludur. alış_işlevi, gönderim_işlevi ve analiz_işlevi ise isteğe bağlıdır. Genelde bu
    işlevler C gibi düşük seviyeli bir dille yazılırlar.

    girdi_işlevi türün harici metin gösterimini, bu türü kullanmak için tanımlanmış işleç ve
    işlevler tarafından kullanılan dahili gösterime çevirir. çıktı_işlevi ise bunun tersini
    yapar. Girdi işlevi ya cstring türünde tek bir argüman alacak şekilde ya da cstring, oid
    ve integer türünde üç argüman alacak şekilde bildirilebilir. İlk argüman, bir C dizgesi
    olarak girdi metnidir. İkinci argüman, tür bir dizi ise dizi elemanlarının nesne kimliği,
    bir bileşik tür ise türün kendi nesne kimliğidir. Üçüncüsü ise, biliniyorsa, hedef sütunun
    typmod'u, bilinmiyorsa -1'dir. Girdi işlevi yeni veri türünde bir değer ile dönmelidir.
    Çıktı işlevi ya yeni veri türünde tek bir argüman alacak şekilde ya da ikincisi oid
    türünde iki argüman alacak şekilde bildirilebilir. İkinci argüman yine, tür bir dizi ise
    dizi elemanlarının nesne kimliği, bir bileşik tür ise türün kendi nesne kimliğidir. Çıktı
    işlevi cstring türünde bir değer ile dönmelidir.

    İsteğe bağlı olan alış_işlevi türün harici ikilik gösterimini dahili gösterime çevirir.
    Eğer bu işlev yoksa, tür ikilik çıktıda rol alamaz. İkilik gösterim oldukça taşınabilir
    olmanın yanı sıra dahil gösterime dönüşümde ucuz olmalıdır. (Örneğin, standart tamsayı
    veri türlerinin harici ikilik gösterimleri ağ bayt sıralamasındayken, dahili gösterimleri
    makinenin doğal bayt sıralamasındadır.) Alış işlevi değerin geçerliliğinden emin olmayı
    sağlayacak kadar sınama yapmalıdır. Alış işlevi ya internal türünde tek bir argüman alacak
    şekilde ya da internal ve oid türünde iki argüman alacak şekilde bildirilebilir. İşlev
    yeni veri türünde bir değer ile dönmelidir. İlk argüman alınan bayt dizgesini tutacak bir
    StringInfo tamponuna bir göstericidir. İkinci argüman, tür bir dizi ise dizi elemanlarının
    nesne kimliği, bir bileşik tür ise türün kendi nesne kimliğidir. Benzer şekilde, isteğe
    bağlı olan gönderim_işlevi türün dahili gösterimini harici ikilik gösterime çevirir.
    Gönderim işlevi ya yeni veri türünde tek bir argüman alacak şekilde ya da ikincisi oid
    türünde iki argüman alacak şekilde bildirilebilir. İkinci argüman yine, tür bir dizi ise
    dizi elemanlarının nesne kimliği, bir bileşik tür ise türün kendi nesne kimliğidir.
    Gönderim işlevi bytea türünde bir değer ile dönmelidir.

    Girdi ve çıktı işlevlerinin yeni tür oluşturulmadan önce yeni türde argümanlar ve veri
    türleri ile bildirimlerinin nasıl yapılacağı noktasında dikkatli olmalısınız. Bunun
    yanıtı, önce girdi işlevinin sonra da çıktı işlevinin (ve isteniyorsa, ikilik G/Ç
    işlevlerinin) oluşturulması, son olarak veri türünün tanımlanması olacaktır. PostgreSQL
    yeni veri türünün ismini ilk defa girdi işlevinin dönüş türü olarak görecek, sistem
    kataloğunda basitçe yer tutucu girdi olarak bir kabuk türü ayıracak ve girdi işlevinin
    tanımını kabuk türüne ilintileyecektir. Benzer şekilde diğer işlevleri de (artık mevcut
    olan) kabuk türüne ilintileyecektir. Son olarak, CREATE TYPE, kabuk girdisi ile tam tür
    tanımını yer değiştirir ve yeni tür kullanılabilir olur.

    İsteğe bağlı olan analiz_işlevi, veri türündeki sütunlar için türe özgü istatistikleri
    hesaplar. Öntanımlı olarak, ANALYZE eğer tür için öntanımlı bir b-tree işleç sınıfı varsa,
    türün eşittir ve küçüktür işleçlerini kullanarak istatistikleri toplamaya çalışacaktır.
    Bileşik türlerde bu davranış elverişsiz olabilir, bu sorun özel bir analiz işlevi
    belirterek aşılabilir. Analiz işlevi internal türünde tek bir argüman alacak şekilde
    bildirilmeli ve boolean türünde bir sonuçla dönmelidir. Analiz işlevlerinin ayrıntılı
    uygulama arayüzü src/include/commands/vacuum.h dosyasında görülebilir.

    Yeni türün dahili gösteriminin ayrıntıları sadece G/Ç işlevleri ve bu türle çalışmak üzere
    sizin  tanımladığınız  işlevlerce bilinir; dahili gösteriminin  bazı özelliklerinin
    PostgreSQL'e ayrıca bildirilmesi gerekir. Bunların en önemlisi dahili_uzunluk'tur. Temel
    veri türleri, dahili_uzunluk bir pozitif tamsayı olarak verildiğinde sabit uzunlukta
    olabileceği gibi, dahili_uzunluk olarak VARIABLE belirtildiğinde değişken uzuklukta da
    olabilir (bu dahili olarak typlen'e -1 atanarak yapılır). Değişken uzunluklu tüm veri
    türleri, türün değerinin toplam uzunluğunu gösteren 4 baytlık  bir  tamsayı  ile
    başlamalıdır.

    İsteğe bağlı olan PASSEDBYVALUE seçeneği bu veri türünün gösterilerek değil değeri ile
    aktarılacağını belirtir. Dahili gösterimleri Datum türünün genişliğinden (çoğu makinede 4,
    birkaçında 8 bayttır) daha büyük veri türlerini değeri ile aktaramazsınız.

    hizalama parametresi ile belleğin ne uzunlukta adımlanarak veri türünün yerletirileceği
    belirtilir. İzin verilen adım uzunlukları 1, 2, 4 veya 8 bayttır. Değişken uzunluklu veri
    türleri  için,  ilk  eleman  bir int4 olduğundan en az 4 baytlık adım uzunluğu
    belirtilmelidir.

    strateji parametresi ile değişken uzunluklu veri türlerinin saklama stratejilerinin seçimi
    mümkün olur. (Sabit uzunluklu türlerde sadece plain mümkündür.) plain ile değerin daima
    olduğu gibi sıkıştırılmadan saklanacağı; extended  ile,  değer  çok  uzunsa  önce
    sıkıştırılmaya çalışılacağı, yine de uzunsa, ana tablo dışına taşınacağı; external ile,
    değerin ana tablo dışına taşınacağı, fakat sistemin değeri sıkıştırmaya çalışmayacağı;
    main ile, sıkıştırma yapılacağı ama değerin ana tablo dışına taşınmasının engelleneceği
    belirtilir. main saklama stratejisinde, değeri tablo satırı içinde saklamanın bir yolu
    yoksa, değer yine de ana tablo dışına taşınabilir, fakat değerin ana tabloda tutulması
    bakımından böyle bir öğe extended ve external öğelere göre daha ayrıcalıklıdır.

    Kullanıcının sütunlarda NULL değer istememesi durumunda DEFAULT seçeneği ile bir öntanımlı
    değer belirtilebilir. (Böyle bir öntanımlı değer bir sütuna açıkça iliştirilen bir DEFAULT
    ile o sütun için değiştirilebilir.)

    Türün bir dizi olduğu, dizi elemanları ELEMENT seçeneği kullanılarak belirtilebilir.
    Örneğin, 4 baytlık tamsayılardan (int4) oluşan bir dizi tanımlamak için, seçenek ELEMENT =
    int4 şeklinde belirtilir. Dizi türler aşağıda ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

    Bu türün dizisinin harici gösteriminde kullanmak üzere ayraç olarak belli bir karakter
    belirtilebilir. Öntanımlı ayraç virgüldür. Yalnız, burada belirtilen ayraç dizi türle
    değil, dizi elemanının türüyle ilgilidir.

  Dizi Türler
    Bir kullanıcı tanımlı temel veri türünün her oluşturuluşunda, PostgreSQL bu veri türünün
    dizi türünü kendiliğinden oluşturur ve bu veri türününün ismini temel veri türü isminin
    başına bir alt çizgi ekleyerek oluşturur. Çözümleyici bu uzlaşımı bilir ve foo[] gibi bir
    türdeki sütun isteklerini _foo türündeki isteklere dönüştürür. Dolaylı oluşturulan dizi
    türü değişken uzunlukludur ve yerleşik girdi ve çıktı işlevleri olan array_in ve array_out
    işlevlerini kullanır.

    Madem sistem doğru dizi türünü kendiliğinden oluşturuyor, ELEMENT diye bir seçenek niçin
    var diyebilirsiniz. ELEMENT kullanmanın yararlı olduğu tek durum, dahili olarak aynı türde
    şeylerin bir dizisi olmak üzere bir sabit uzunluklu tür tanımlayıp, hem bu türün tamamı
    üzerinde hem de bu şeylere indisleriyle doğrudan erişerek bazı işlemler yapabilmek
    istenmesi  durumudur. Örneğin, name türünün char elemanlarına bu yöntemle erişmek
    mümkündür. Bir iki boyutlu tür olan point türünün iki elemanına point[0] ve point[1]
    şeklinde erişmek mümkündür. Dahili biçim, eş sabit uzunluklu alanlardan oluştuğundan, bu
    oluşum sadece sabit uzunluklu türler için geçerlidir. İndislenebilir bir değişken
    uzunluklu tür, array_in ve array_out tarafından kullanılan  genelleştirilmiş dahili
    gösterime sahip olmalıdır. Tarihi sebeplerle (bu aslında doğru değil, asıl sebep bunu
    değiştirmek için geç kalınmış olmasıdır), sabit uzunluklu dizilerin indislemesi sıfırdan
    başlarken, değişken uzunluklu dizilerde birden başlar.

PARAMETRELER

    isim  Oluşturulacak türün ismi (şema nitelemeli olabilir).

    öznitelik_ismi
       Bileşik tür için bir öznitelik (sütun) ismi.

    veri_türü
       Bileşik türü oluşturmak üzere bir sütun veri türü olarak mevcut bir türün ismi.

    girdi_işlevi
       Türün harici metin gösterimini dahili gösterime çeviren işlevin ismi.

    çıktı_işlevi
       Türün dahili gösterimini harici metin gösterimine çeviren işlevin ismi.

    alış_işlevi
       Türün harici ikilik gösterimini dahili gösterime çeviren işlevin ismi.

    gönderim_işlevi
       Türün dahili gösterimini harici ikilik gösterime çeviren işlevin ismi.

    analiz_işlevi
       Veri türü için istatistiksel analizler yapan işlevin ismi.

    dahili_uzunluk
       Yeni türün dahili gösteriminin bayt cinsinden uzunluğunu belirten sayısal sabit.
       Öntanımlı değer türün değişken uzunluklu olacağı kabulüne dayanır.

    hizalama
       Belleğin  ne  uzunlukta adımlanarak veri türünün yerletirileceği belirtilir.
       Belirtilmesi gerekliyse, char, int2, int4, ya  da  double  olabilir.  int4
       öntanımlıdır.

    strateji
       Değişken uzunluklu veri türlerinin saklama stratejisi. Belirtilmesi gerekliyse,
       plain, external, extended veya main olabilir. plain öntanımlıdır.

    öntanımlı
       Veri türü için öntanımlı değer. Belirtilmezse NULL öntanımlıdır.

    öğe_türü
       Belirtilirse türü bir dizi yapar; bu, dizi elemanının veri türü olmalıdır.

    ayraç Bu türün harici dizi gösteriminde kullanılacak ayraç karakteri.

EK BİLGİ

    Kullanıcı tanımlı türlerin isimleri altçizgi (_) karakteri ile başlayamaz ve ençok 62
    karakter uzunlukta (veya daha genel olarak, NAMEDATALEN - 2; tür ismi dışında bütün
    isimler için NAMEDATALEN - 1) olabilir. Altçizgi ile başlayan tür isimleri dahili olarak
    oluşturulan dizi tür isimleri için ayrılmıştır.

    7.3 öncesi PostgreSQL sürümlerinde, işlevlerin opaque türde yer tutuculu tür isimlerine
    ileri başvuruları ile yer değiştirmek üzere bir kabuk türü oluşturmaktan kaçınmak
    alışılmış bir durumdu. Ayrıca, 7.3 öncesinde, cstring argüman ve dönüş türlerinin opaque
    olarak bildirilmeleri zorunluydu. Eski döküm dosyalarını desteklemek için, CREATE TYPE
    opaque kullanılarak bildirilmiş işlevleri kabul edecek, fakat işlevin bildiriminin doğru
    tür kullanılacak şekilde değiştirilmesi hususunda bir uyarı çıktılayacaktır.

ÖRNEKLER

    Bir bileşik türün oluşturulması ve bir işlev tanımında kullanılması:

      CREATE TYPE compfoo AS (f1 int, f2 text);

      CREATE FUNCTION getfoo() RETURNS SETOF compfoo AS $$
        SELECT fooid, fooname FROM foo
      $$ LANGUAGE SQL;

    box isminde bir temel veri türünün oluşturulması ve bir tablo tanımında kullanılması:

      CREATE TYPE box (
        INTERNALLENGTH = 16,
        INPUT = my_box_in_function,
        OUTPUT = my_box_out_function
      );

      CREATE TABLE myboxes (
        id integer,
        description box
      );

    box türünün dahili yapısı float4 türünde 4 elemanlı bir dizi ise:

      CREATE TYPE box (
        INTERNALLENGTH = 16,
        INPUT = my_box_in_function,
        OUTPUT = my_box_out_function,
        ELEMENT = float4
      );

    Bu şekilde, box türündeki değerin elemanlarına indisleri ile erişilebileceği gibi, tür
    yukarıdaki gibi de davranır.

    Büyük bir nesne türü oluşturulması ve bir tablo tanımında kullanılması:

      CREATE TYPE bigobj (
        INPUT = lo_filein, OUTPUT = lo_fileout,
        INTERNALLENGTH = VARIABLE
      );
      CREATE TABLE big_objs (
        id integer,
        obj bigobj
      );

    Girdi ve çıktı işlevleri dahil daha fazla örneği,
    http://www.postgresql.org/docs/8.0/static/xtypes.html adresinde bulabilirsiniz.

UYUMLULUK

    Bu CREATE TYPE bir PostgreSQL oluşumudur. SQL:1999 ve sonraki standartlarda da bir CREATE
    TYPE vardır ama ayrıntıda daha farklıdır.

İLGİLİ BELGELER

    CREATE  FUNCTION  [create_function(7)],  DROP  TYPE  [drop_type(7)],  ALTER  TYPE
    [alter_type(7)].

ÇEVİREN

    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Nisan 2005