Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    FETCH - bir gösterici kullanarak bir sorgudan satırları çeker

KULLANIM

    FETCH [ yön { FROM | IN } ] gösterici_ismi

    burada yön ya boş ya da şunlardan biri olabilir:

      NEXT
      PRIOR
      FIRST
      LAST
      ABSOLUTE miktar
      RELATIVE miktar
      miktar
      ALL
      FORWARD
      FORWARD miktar
      FORWARD ALL
      BACKWARD
      BACKWARD miktar
      BACKWARD ALL

AÇIKLAMA

    FETCH evvelce oluşturulmuş bir göstericiyi kullanarak satırları çeker.

    Bir gösterici FETCH tarafından da kullanılan ortak bir konuma sahiptir. Göstericinin
    konumu sorgu sonucunun ilk satırının öncesinde, herhangi bir satırında veya son satırının
    sonrasında olabilir. İlk oluşturulduğunda bir gösterici ilk satırın öncesine konumlanır.
    Satırlar çekildikten sonra gösterici en son alınan satıra konumlanır. FETCH'in satırları
    çekip çalışması durduğunda gösterici son satırın sonrasına ya da eğer geriye çekilmişse
    ilk satırın öncesine konumlanır. FETCH ALL göstericiyi daima son satırın sonrasına, FETCH
    BACKWARD ALL ise daima ilk satırın öncesine konumlandırır.

    NEXT (sonraki), PRIOR (önceki), FIRST (ilk), LAST (son), ABSOLUTE (mutlak), RELATIVE
    (göreli) biçimleri göstericiyi ilgili konuma taşıdıktan sonra tek bir satırı çeker. O
    konumda bir satır yoksa, sonuç boş olarak döner ve gösterici duruma göre ya ilk satırın
    öncesine ya da son satırın sonrasına konumlanır.

    FORWARD (ileri) ve BACKWARD (geri) biçimleri, ileri ya da geri yönde belirtilen miktarda
    satırı çekmek için kullanılabilir. Gösterici son çekilen satıra konumlanmış olarak
    bırakılır (eğer miktar alınabilecek satır sayısından fazla ise, gösterici duruma göre son
    satırın sonrasına ya da ilk satırın öncesine konumlanır).

    RELATIVE 0, FORWARD 0, ve BACKWARD 0 biçimlerinin hepsi gösterici hareket ettirilmeden o
    anki satırın çekilmesini sağlar, yani son çekilen satır yeniden çekilir. Bu, ancak,
    gösterici ilk satırın öncesinde ya da son satırın sonrasında değilse bir satırın
    çekilmesini sağlar; aksi takdirde, bir satır döndürülmez.

PARAMETRELER

    yön  Çekim yönünü ve çekilecek satır sayısını tanımlar. Aşağıdakilerden biri olabilir:

       NEXT  Sonraki satırı çeker. yön belirtilmezse bu öntanımlıdır.

       PRIOR Önceki satırı çeker.

       FIRST Sorgunun ilk satırını çeker (ABSOLUTE 1 ile aynıdır).

       LAST  Sorgunun son satırını çeker (ABSOLUTE -1 ile aynıdır).

       ABSOLUTE miktar
           miktar pozitifse, sorgunun  miktar'ıncı  satırını;  negatifse,  sondan
           abs(miktar)'ıncı satırını çeker. miktar gereğinden büyükse, gösterici duruma
           göre ya ilk satırın öncesine ya da son satırın sonrasına konumlanır;
           özellikle, ABSOLUTE 0 göstericinin ilk satırın öncesine konumlanmasını
           sağlar.

       RELATIVE miktar
           Göstericinin konumuna göre, miktar pozitifse, sonraki miktar'ıncı satırı;
           negatifse, önceki abs(miktar)'ıncı satırı çeker. RELATIVE 0 o anki satırı
           varsa yeniden çeker.

       miktar Sonraki miktar satırı çeker (FORWARD miktar ile aynıdır).

       ALL  Kalan satırların hepsini çeker (FORWARD ALL ile aynıdır).

       FORWARD
           Sonraki satırı çeker (NEXT ile aynıdır).

       FORWARD miktar
           Sonraki miktar satırı çeker. FORWARD 0 o anki satırı yeniden çeker.

       FORWARD ALL
           Kalan satırların hepsini çeker.

       BACKWARD
           Önceki satırı çeker (PRIOR ile aynı).

       BACKWARD miktar
           Önceki miktar satırı çeker. BACKWARD 0 o anki satırı yeniden çeker.

       BACKWARD ALL
           Önceki tüm satırları çeker (geriye doğru tarama).

    miktar Konumu ya da çekilecek satır sayısını belirtmek üzere kullanılan bir işaretli
       tamsayıdır.  FORWARD  ve BACKWARD için belirtilen bir negatif miktar yönün
       değişmesine sebep olur.

    gösterici_ismi
       Açık bir göstericinin ismi.

ÇIKTILAR

    FETCH başarılı olduğunda şöyle bir çıktı döndürür:

    FETCH miktar

    Burada, miktar çekilen satırların sayısıdır (sıfır olabilir). Yalnız, psql'de komutun ismi
    çıktıda gösterilmez, sadece çekilen satır sayısı gösterilir.

EK BİLGİ

    FETCH cümlesinin, pozitif bir miktar ile FETCH NEXT veya FETCH FORWARD biçimleri dışında
    bir biçimle kullanılması düşünülüyorsa, gösterici SCROLL seçeneği ile bildirilmelidir.
    Basit sorgular için PostgreSQL, SCROLL ile bildirilmemiş göstericilerden geriye doğru
    satır çekilmesine izin verir, fakat bu davranışın en iyisi olduğuna güvenmeyin. Eğer
    gösterici NO SCROLL ile bildirilmişse geri yönde satır çekmeye izin verilmez.

    ABSOLUTE ile satır çekimleri istenen satırı bir göreli hareketle çekmekten daha hızlı
    değildir: temel gerçeklenim aradaki satırların tümünü bir şekilde geçmelidir. Negatif
    mutlak çekimlerin durumu daha bile kötüdür: Sorgunun, son satırı bulana kadar tüm
    satırları okuması ve buradan, çekilecek satıra kadar olan satırları tekrar geçmesi
    gerekir. Yine de, sorgunun başa dönmesi hızlı olur (FETCH ABSOLUTE 0 ile olduğu gibi).

    Gösterici üzerinden güncelleme PostgreSQL tarafından şimdilik desteklenmemektedir.

    Bir götericiyi tanımlamak için DECLARE [declare(7)] kullanılır. Veri döndürmeksizin
    göstericiyi hareket ettirmek için MOVE [move(7)] kullanabilirsiniz.

ÖRNEKLER

    Aşağıdaki örnekte bir tablo gösterici kullanılarak incelenmektedir:

    BEGIN WORK;

    -- Göstericiyi bildirelim:
    DECLARE liahona SCROLL CURSOR FOR SELECT * FROM films;

    -- liahona göstericisinden ilk 5 satırı çekelim:
    FETCH FORWARD 5 FROM liahona;

    code |     title     | did | date_prod |  kind  | len
    -------+-------------------------+-----+------------+----------+-------
    BL101 | The Third Man      | 101 | 1949-12-23 | Drama  | 01:44
    BL102 | The African Queen    | 101 | 1951-08-11 | Romantic | 01:43
    JL201 | Une Femme est une Femme | 102 | 1961-03-12 | Romantic | 01:25
    P_301 | Vertigo         | 103 | 1958-11-14 | Action  | 02:08
    P_302 | Becket         | 103 | 1964-02-03 | Drama  | 02:28

    -- Önceki satırı çekelim:
    FETCH PRIOR FROM liahona;

    code | title | did | date_prod | kind | len
    -------+---------+-----+------------+--------+-------
    P_301 | Vertigo | 103 | 1958-11-14 | Action | 02:08

    -- Göstericiyi kapatıp hareketi sonlandıralım:
    CLOSE liahona;
    COMMIT WORK;

UYUMLULUK

    SQL standardındaki FETCH deyimini sadece gömülü SQL'de kullanmak içindir. Burada açıklanan
    FETCH ise, veriyi bir konak değişkenine yerleştirilmiş olarak değil, bir SELECT sonucu
    gibi döndürür. Bunun dışında FETCH, SQL standardı ile tamamen uyumludur.

    FORWARD ve BACKWARD biçimleriyle FORWARD örtük olma üzere FETCH miktar ve FETCH ALL
    biçimleri birer PostgreSQL oluşumudur.

    SQL standardı FROM deyimine sadece ismin önünde izin verir; IN kullanımı bir PostgreSQL
    oluşumudur.

İLGİLİ BELGELER

    CLOSE [close(7)], DECLARE [declare(7)], MOVE [move(7)].

ÇEVİREN

    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Nisan 2005