Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    DECLARE - bir gösterici tanımlar

KULLANIM

    DECLARE isim [ BINARY ] [ INSENSITIVE ] [ [ NO ] SCROLL ]
      CURSOR [ { WITH | WITHOUT } HOLD ] FOR sorgu
      [ FOR { READ ONLY | UPDATE [ OF sütun [, ...] ] } ]

AÇIKLAMA

    DECLARE büyükçe bir sorgunun zamanaşımı içinde az sayıda satırın bir kullanıcı tarafından
    çekilmesi için kullanılabilecek göstericilerin bildirimini yapmakta kullanılır. FETCH
    [fetch(7)] kullanılarak veri ister metin ister ikilik biçimde göstericiden döndürülebilir.

    Normal göstericiler SELECT'in ürettiği gibi veriyi metin biçiminde döndürür. Veri doğal
    ortamında ikilik biçimde saklandığından, sistemin metin biçimine dönüşüm yapması gerekir.
    Metin biçiminde gelen veriyi istemci uygulamanın, üzerinde işlem yapabilmek için ikilik
    biçime dönüştürmesi gerekebilir. Bundan başka metin biçimindeki veri çoğunlukla ikilik
    biçimdeki veriden daha fazla yer kaplar. İkilik göstericiler veriyi daha kolay işlenebilen
    ikilik gösterimde döndürürler. Ancak, veriyi metin biçiminde göstermeyi tasarlıyorsanız,
    verinin metin biçiminde alınması istemci tarafında daha az çaba gerektirecektir.

    Bir örnek vermek gerekirse, bir sorgunun bir tamsayı değer içeren bir sütundan veri
    döndürmesini istiyorsanız, bir öntanımlı gösterici ile 1 içeren bir dizge alırken, bir
    ikilik gösterici bu değerin 4 baytlık alan içeren dahili gösterimini döndürecektir
    (big-endian -- en kıymetli bayt ilk).

    İkilik göstericiler dikkatli kullanılmalıdır. psql  dahil  çoğu  uygulama,  ikilik
    göstericileri bilmez ve veriyi metin biçiminde döndürür.

    Bilgi: "Gelişmiş sorgulama" (extended query) protokolünü kullanan bir istemci uygulaması,
       verilen bir FETCH komutuyla, Bind protokolünün veriyi ikilik biçimde mi yoksa metin
       biçiminde mi alacağını belirtir. Bu seçim göstericinin bildirilmesi sırasında belli
       bir biçime zorlanabilir. Gelişmiş sorgu protokolü kullanarak bir ikilik gösterici
       alınabileceğini ummak, bu nedenle atıldır; her gösterici metin ya da ikilik olarak
       ele alınabilir.

PARAMETRELER

    isim  Oluşturulacak göstericinin ismi.

    BINARY Göstericinin metin değil ikilik biçimde veri döndürmesini sağlar.

    INSENSITIVE
       Göstericiden alınan  verinin,  gösterici  etkinken,  soruladığı  tablolardaki
       güncellemelerden  etkilenmeyeceğini  belirtir.  PostgreSQL'de tüm göstericiler
       böyledir ve bu sözcük şimdilik etkisizdir, sadece SQL standardıyla uyum için
       vardır.

    SCROLL, NO SCROLL
       Göstericinin satırları sıralı olmayan biçimde döndürmek için kullanılabileceğini
       belirtmek için kullanılır. SCROLL deyiminin belirtilmesi, sorgunun çalıştırılma
       planının karmaşıklığına bağlı olarak, sorgunun çalışması sırasında bir başarım
       kaybı oluşturabilir. NO SCROLL ise, göstericinin satırları sıralı olmayan biçimde
       döndürmek için kullanılamayacağını belirtir.

    WITH HOLD, WITHOUT HOLD
       WITH HOLD, göstericinin oluşturulduğu hareketin tamamlanmasından sonra kullanılmaya
       devam edilebileceğini belirtir. WITHOUT HOLD ise göstericinin oluşturulduğu hareket
       dışında  kullanılamayacağını  belirtir.  Ne  WITHOUT  HOLD ne de WITH HOLD
       belirtilmişse, WITHOUT HOLD öntanımlıdır.

    sorgu Gösterici tarafından döndürülecek satırları üretecek bir SELECT cümlesi. Geçerli
       sorgular hakkında bilgi edinmek için SELECT [select(7)] kılavuz sayfasına bakınız.

    FOR READ ONLY, FOR UPDATE
       FOR READ ONLY göstericinin salt okunur kipte kullanılacağını belirtir. FOR UPDATE
       ise göstericinin tabloları güncellemekte kullanılacağını belirtir.  Gösterici
       güncellemeleri PostgreSQL'de desteklenmediğinden, FOR UPDATE kullanımı bir hata
       iletisine sebep olacak, FOR READ ONLY deyiminin ise bir etkisi olmayacaktır.

    sütun Gösterici tarafından güncellenecek sütunlar. Gösterici güncellemeleri PostgreSQL'de
       desteklenmediğinden, FOR UPDATE kullanımı bir hata iletisine sebep olur.

    BINARY, INSENSITIVE ve SCROLL sözcükleri herhangi bir sırada kullanılabilir.

EK BİLGİ

    WITH HOLD belirtilmedikçe, bu cümle ile oluşturulan gösterici sadece o anki hareketin
    içinde kullanılmış olabilir. Bu nedenle, WITH HOLD'suz DECLARE bir hareket kümesinin
    dışında kullanışsız olduğu gibi, kullanıldığı takdirde PostgreSQL bir hata iletisi
    üretecektir. Bir hareket kümesini tanımlamak için BEGIN [begin(7)], COMMIT [commit(7)] ve
    ROLLBACK [rollback(7)] kullanılır.

    Eğer WITH HOLD belirtilmiş ve göstericinin oluşturulduğu hareket baaşarıyla tamamlanmışsa,
    bu gösterici aynı oturumun daha sonraki hareketleri tarafından erişilebilir olacaktır.
    (Fakat hareket kesintiye uğramış ve tamamlanmamışsa, gösterici iptal edilir.) WITH HOLD
    ile oluşturulmuş bir gösterici, doğrudan bir CLOSE komutuyla ya da dolaylı olarak oturum
    sonunda kapatılır. Şimdiki gerçeklenimde, böyle bir gösterici tarafından sunulan satırlar
    ya geçici bir dosyaya ya da belleğe kopyalanarak daha sonraki  hareketler  için
    kullanılabilir kalması sağlanır.

    Bir  gösterici satırların geri yönde  çekilmesi için kullanılacaksa, bu gösterici
    bildirilirken SCROLL seçeneği belirtilmelidir. Bu SQL standardının gereğidir. Ancak,
    önceki sürümlerle uyumluluk için, eğer göstericinin sorgusu desteklenmek için ek bir
    masraf gerektirmeyecek kadar basitse, PostgreSQL SCROLL olmaksızın geriye doğru satır
    çekmeye izin verecektir. Yine de, uygulama geliştiriciler önerimiz, SCROLL belirtmeden
    oluşturulmuş göstericilere, geriye doğru satır çekimi için güvenmemeleri olacaktır. Eğer,
    NO SCROLL belirtilmişse hiçbir durumda geri yönde satır çekmeye izin verilmeyecektir.

    SQL standardı sadece gömülü SQLde göstericiler için hükümler içerir. PostgreSQL sunucusu
    göstericiler için bir OPEN deyimi gerçeklemez; bir gösterici bildirildiği andan itibaren
    açık kabul edilir. Yine de, PostgreSQL'in gömülü SQL önişlemcisi olan ECPG, DECLARE ve
    OPEN deyimlerini de içererek, standart SQL uzlaşımlarını destekler.

ÖRNEKLER

    Bir göstericiyi bildirmek için:

      DECLARE liahona CURSOR FOR SELECT * FROM films;

    Gösterici kullanımı ile ilgili daha fazla örnek için FETCH [fetch(7)] kılavuz sayfasına
    bakınız.

UYUMLULUK

    SQL standardı sadece gömülü SQL'de ve modüllerde göstericilere izin verir. PostgreSQL
    ise, göstericilerin etkileşimli olarak kullanımına izin verir.

    SQL standardı göstericilerin tablo verisini güncellemek için kullanımına izin verir.
    PostgreSQL göstericilerinin ise hepsi salt okunurdur.

    İkilik göstericiler bir PostgreSQL oluşumudur.

İLGİLİ BELGELER

    CLOSE [close(7)], FETCH [fetch(7)], MOVE [move(7)].

ÇEVİREN

    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Nisan 2005