Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    at, batch, atq, atrm - kolejkuje, sprawdza lub usuwa zadania do późniejszego wykonania

SKŁADNIA

    at [-V] [-q kolejka] [-f plik] [-mMlv] określenie_czasu...
    at [-V] [-q kolejka] [-f plik] [-mMkv] [-t czas]
    at -c zadanie [zadanie...]
    atq [-V] [-q kolejka]
    at [-rd] zadanie [zadanie...]
    atrm [-V] zadanie [zadanie...]
    batch
    at -b

OPIS

    at i batch czytają ze standardowego wejścia lub z podanego pliku polecenia, które mają
    zostać wykonane za pomocą /bin/sh w terminie późniejszym.

    at   wykonuje polecenia o zadanym czasie.

    atq   pokazuje oczekujące zadania użytkownika, chyba że jest on administratorem — w tym
        przypadku  wyświetlane  są  zadania wszystkich użytkowników. Postać wierszy
        wynikowych (po jednym na każde zadanie): numer zadania, data, godzina, kolejka i
        nazwa użytkownika.

    atrm  usuwa zadania identyfikowane przez ich numer zadania.

    batch  wykonuje polecenia, gdy pozwala na to poziom obciążenia systemu; inaczej mówiąc,
        gdy średnie obciążenie spada poniżej 1.5 lub wartości określonej w wywołaniu atd.

    at pozwala na dość złożone określanie czasu, wychodząc poza standard POSIX.2. Akceptuje
    czasy w postaci HH:MM, nakazujące wykonanie zadania o zadanej godzinie (Jeśli czas ten już
    minął, to przyjmowany jest następny dzień). Można też podać midnight [północ], noon
    [południe] lub teatime ["czas herbatki": czwarta po południu]. Można używać przyrostków
    [tłum: decydują one równocześnie o użyciu zegara 12-godzinnego zamiast 24-godzinnego] AM
    lub PM do zapisu uruchomień porannych lub wieczornych. Można też wskazać, w jakim dniu ma
    zostać uruchomione zadanie, podając datę w postaci nazwa-miesiąca dzień z opcjonalnym
    rokiem, lub też w formacie MMDD[CC]YY, MM/DD/[CC]YY, DD.MM.[CC]YY or [CC]YY-MM-DD.
    Określenie daty musi występować po określeniu godziny (pory dnia). Można również podawać
    czasy takie jak now [teraz], + liczba jednostek-czasu, gdzie jednostkami czasu mogą być
    minutes [minuty], hours [godziny], days [dni] lub weeks [tygodnie]. Można też nakazać at
    uruchomienie zadania w dniu dzisiejszym, kończąc określenie czasu słowem today [dzisiaj],
    lub jutrzejszym, używając przyrostka tomorrow [jutro].

    Na przykład, by uruchomić zadanie za trzy dni, o godzinie 4 po południu, powinno się
    wykonać: at 4pm + 3 days; aby uruchomić zadania 31 lipca o 10:00: at 10am Jul 31, jutro o
    pierwszej w nocy: at 1am tomorrow.

    Dokładną definicję specyfikacji czasu można znaleźć w /usr/share/doc/at/timespec.

    Zarówno at, jak i batch czytają i wykonują polecenia ze standardowego wejścia lub z pliku
    podanego w opcji -f. Katalog roboczy, środowisko (oprócz zmiennych BASH_VERSINFO,
    DISPLAY, EUID, GROUPS, SHELLOPTS, TERM, UID i _) oraz maska praw dostępu (umask) są
    zachowywane z czasu uruchomienia.

    Ponieważ at jest zaimplementowany jako program setuid inne zmienne środowiskowe (np.
    LD_LIBRARY_PATH lub LD_PRELOAD) nie są eksportowane. Może się to zmienić w przyszłości.
    Aby obejść ten problem, należy ustawić te zmienne bezpośrednio w zadaniu.

    Polecenie  at lub batch wywołane z powłoki su(1) zachowuje bieżący identyfikator
    użytkownika. Wyniki kierowane przez zadane polecenia na standardowe wyjście lub wyjście
    raportowania błędów zostaną skierowane do skrzynki pocztowej użytkownika (przekazane
    pocztą elektroniczną). Przesyłki te  zostaną  dostarczone  przy  pomocy  polecenia
    /usr/sbin/sendmail. Jeżeli at wykonywane jest z powłoki su(1), to korespondencję otrzyma
    właściciel powłoki zgłoszeniowej (login shell).

    Administrator systemu może zawsze posługiwać się opisywanymi poleceniami. Dla pozostałych
    użytkowników, dostęp do at jest określany przez pliki /etc/at.allow i /etc/at.deny.
    Szczegóły można znaleźć w at.allow(5).

OPCJE

    -V   wyświetla numer wersji programu na standardowe wyjście błędów i kończy działanie.

    -q kolejka
        używa zadanej kolejki. Określenie kolejki składa się z pojedynczej litery;
        dopuszczalne są określenia kolejki w zakresie od a do z oraz od A do Z. Kolejka a
        jest kolejką domyślną dla at, zaś kolejka b domyślną dla batch. Kolejki opisywane
        kolejnymi literami uruchamiane są z wzrastającym priorytetem. Specjalna kolejka =
        zarezerwowana jest dla zadań obecnie wykonywanych.

    Jeśli zadanie wysyłane jest do kolejki określonej dużą literą, to traktowane jest jakby
    było wysłane do wykonania o tym czasie przez polecenie batch. Po osiągnięciu tego czasu,
    batch zacznie przetwarzać reguły, zwracając uwagę na obciążenie systemu (load average).
    Jeśli użyto konkretnej kolejki w poleceniu atq, to pokaże ono tylko zadania oczekujące w
    tej kolejce.

    -m   Po zakończeniu zadania wysyła pocztą powiadomienie do użytkownika, nawet jeśli
        zadanie nie zwróciło żadnych danych na wyjściu.

    -M   Nigdy nie wysyła poczty do użytkownika.

    -f plik Czyta zadania z pliku, a nie ze standardowego wejścia.

    -t czas Uruchamia zadanie w zadanym czasie podanym w formacie [[CC]YY]MMDDhhmm[.ss].

    -l   Jest skrótem (aliasem) dla atq.

    -r   Jest skrótem dla atrm.

    -d   Jest skrótem dla atrm.

    -b   Jest skrótem dla batch.

    -v   Zanim przeczyta zadanie, pokaże czas, w którym zadanie będzie wykonane,

    Czas jest wyświetlany w formacie "Thu Feb 20 14:50:00 1997".

    -c   wysyła [jak polecenie cat(1)] podane w wierszu poleceń zadania na standardowe
       wyjście.

PLIKI

    /var/spool/cron/atjobs
    /var/spool/cron/atspool
    /proc/loadavg
    /var/run/utmp
    /etc/at.allow
    /etc/at.deny

ZOBACZ TAKŻE

    at.allow(5), at.deny(5), atd(8), cron(1), nice(1), sh(1), umask(2).

BŁĘDY

    Poprawne działanie batch w Linuksie zależy od obecności katalogu typu proc montowanego w
    /proc.

    Jeżeli plik /var/run/utmp nie jest dostępny lub jest uszkodzony albo jeśli podczas
    wywoływania at użytkownik nie jest zalogowany, to poczta wysyłana będzie do użytkownika o
    identyfikatorze  znalezionym  w  zmiennej środowiska LOGNAME. Jeżeli nie jest ona
    zdefiniowana lub jest pusta, to przyjmowany jest bieżący identyfikator użytkownika.

    at i batch w obecnej implementacji są nieużyteczne w sytuacji, kiedy użytkownicy
    rywalizują o zasoby. Jeśli jest tak w przypadku Twojego systemu, powinieneś rozważyć inne
    rozwiązanie systemu wsadowego, takie jak nqs.

AUTOR

    at zostało w większości napisane przez Thomasa Koeniga, ig25@rz.uni-karlsruhe.de.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Wojtek Kotwica (PTM)
    <wkotwica@post.pl> i Robert Luberda <robert@debian.org>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z  wersją  3.1.16
    oryginału.

                      2009-11-14                   AT(1)