Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    cosh, coshf, coshl - funkcja cosinus hiperboliczny

SKŁADNIA

    #include <math.h>

    double cosh(double x);
    float coshf(float x);
    long double coshl(long double x);

    Proszę linkować z -lm.

  Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

    coshf(), coshl():
      _ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L
        || /* Od glibc 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
        || /* Glibc w wersji <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

OPIS

    Funkcje te zwracają cosinus hiperboliczny dla x, który jest zdefiniowany matematycznie
    jako:

      cosh(x) = (exp(x) + exp(-x)) / 2

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Funkcje te, gdy się zakończą pomyślnie, zwracają cosinus hiperboliczny argumentu x.

    Jeśli x wynosi NaN, to zwracane jest NaN.

    Jeśli x wynosi +0 lub -0, to zwracane jest 1.

    Jeśli x jest równe dodatniej lub ujemnej nieskończoności, to zwracana jest dodatnia
    nieskończoność.

    Jeśli wartość wynikowa jest zbyt duża, występuje błąd przekroczenia zakresu i funkcje
    odpowiednio zwracają +HUGE_VAL, +HUGE_VALF lub +HUGE_VALL.

BŁĘDY

    Informacje o tym, jak określić, czy wystąpił błąd podczas wywołania tych funkcji, można
    znaleźć w podręczniku math_error(7).

    Mogą wystąpić następujące błędy:

    Błąd zakresu: przekroczenie w górę wartości wynikowej
       errno jest ustawiane na ERANGE. Rzucany jest wyjątek przekroczenia zakresu operacji
       zmiennoprzecinkowej (FE_OVERFLOW).

ATRYBUTY

    Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale  można  znaleźć  w  podręczniku
    attributes(7).

    ┌─────────────────────────┬────────────────────────┬─────────┐
    │InterfejsAtrybutWartość │
    ├─────────────────────────┼────────────────────────┼─────────┤
    │cosh(), coshf(), coshl() │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Safe │
    └─────────────────────────┴────────────────────────┴─────────┘

ZGODNE Z

    C99, POSIX.1-2001, POSIX.1-2008.

    Wariant zwracający wartość typu double jest zgodny również z SVr4, 4.3BSD.

BŁĘDY IMPLEMENTACJI

    W wersji 2.3.4 i wcześniejszych biblioteki glibc funkcje te nie rzucały wyjątku
    przekroczenia zakresu operacji zmiennoprzecinkowej (FE_OVERFLOW) w razie wystąpienia tego
    typu błędu.

ZOBACZ TAKŻE

    acosh(3), asinh(3), atanh(3), ccos(3), sinh(3), tanh(3)

O STRONIE

    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis
    projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można
    znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Adam Byrtek (PTM)
    <abyrtek@priv.onet.pl>,  Robert  Luberda  <robert@debian.org>  i  Michał  Kułach
    <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest  zgodne  z  wersją  4.07
    oryginału.

                      2016-03-15                  COSH(3)