Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    gethostbyname,  gethostbyaddr,  sethostent, gethostent, endhostent, h_errno, herror,
    hstrerror,  gethostbyaddr_r,  gethostbyname2,  gethostbyname2_r,  gethostbyname_r,
    gethostent_r - zwraca wpis sieciowy komputera

SKŁADNIA

    #include <netdb.h>
    extern int h_errno;

    struct hostent *gethostbyname(const char *nazwa);

    #include <sys/socket.h>    /* dla AF_INET */
    struct hostent *gethostbyaddr(const void *addr,
                   socklen_t len, int type);

    void sethostent(int stayopen);

    void endhostent(void);

    void herror(const char *s);

    const char *hstrerror(int err);

    /* rozszerzenie System V/POSIX */
    struct hostent *gethostent(void);

    /* rozszerzenia GNU */
    struct hostent *gethostbyname2(const char *nazwa, int af);

    int gethostent_r(
        struct hostent *ret, char *buf, size_t buflen,
        struct hostent **result, int *h_errnop);

    int gethostbyaddr_r(const void *addr, socklen_t len, int type,
        struct hostent *ret, char *buf, size_t buflen,
        struct hostent **result, int *h_errnop);

    int gethostbyname_r(const char *name,
        struct hostent *ret, char *buf, size_t buflen,
        struct hostent **result, int *h_errnop);

    int gethostbyname2_r(const char *name, int af,
        struct hostent *ret, char *buf, size_t buflen,
        struct hostent **result, int *h_errnop);

  Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

    gethostbyname2(), gethostent_r(), gethostbyaddr_r(), gethostbyname_r(),
    gethostbyname2_r():
      Od glibc 2.19:
        _DEFAULT_SOURCE
      Glibc w wersji do 2.19 włącznie:
        _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

    herror(), hstrerror():
      Od glibc 2.19:
        _DEFAULT_SOURCE
      Glibc 2.8 do 2.19:
        _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE
      Przed glibc 2.8:
        brak

    h_errno:
      Od glibc 2.19:
        _DEFAULT_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE < 200809L
      Glibc 2.12 do 2.19:
        _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE < 200809L
      Przed glibc 2.12:
        brak

OPIS

    Funkcje gethostbyname*(), gethostbyaddr*(), herror() oraz hstrerror() są przestarzałe.
    Aplikacje powinny zamiast nich używaćgetaddrinfo(3), getnameinfo(3) i gai_strerror(3).

    Funkcja gethostbyname() dla danego komputera name zwraca strukturę typu hostent. name jest
    tutaj albo nazwą komputera, albo adresem IPv4 w standardowej notacji z kropkami (jak
    opisano w inet_addr(3)). Jeżeli name jest adresem IPv4, to gethostbyname() nie wykonuje
    żadnych sprawdzeń i po prostu kopiuje name do pola h_name oraz jej odpowiednik struct
    in_addr do pola h_addr_list[0] zwracanej struktury hostent. Jeżeli name nie kończy się
    kropką oraz ustawiono zmienną środowiskową HOSTALIASES, to wyszukiwanie name zacznie się
    od pliku z aliasami, wskazywanego przez HOSTALIASES (format tego pliku opisany jest w
    hostname(7)). Bieżąca domena i jej domeny nadrzędne są przeszukiwane, chyba że name kończy
    się kropką.

    Funkcja gethostbyaddr() zwraca strukturę typu hostent dla zadanego adresu addr o długości
    len i typie adresu type. Poprawnymi typami adresów są AF_INET i AF_INET6. Adres komputera
    jest wskaźnikiem do struktury o typie zależnym od typu adresu, na przykład struct in_addr
    * (najprawdopodobniej otrzymany przez wywołanie inet_addr(3)) dla adresu o typie AF_INET.

    Funkcja sethostent() określa, jeżeli stayopen jest prawdziwe (1), że do odpytywania
    serwera nazw będzie użyte połączenie TCP i to połączenie będzie otwarte podczas kolejnych
    zapytań. W przeciwnym wypadku serwer nazw będzie odpytywany przy użyciu datagramów UDP.

    Funkcja endhostent() kończy połączenie TCP odpytywania serwera nazw.

    (Przestarzała) funkcja herror() wypisuje na standardowe wyjście błędów stderr komunikat
    błędu przypisany do bieżącej wartości zmiennej h_errno.

    (Przestarzała) funkcja hstrerror() dla przekazanego numeru błędu (zazwyczaj h_errno)
    zwraca odpowiadający mu komunikat błędu.

    Zapytania o nazwy  domenowe  z  gethostbyname()  i  gethostbyaddr()  polegają  na
    skonfigurowanych źródłach Name Service Switch (nsswitch.conf(5)) lub lokalnym serwerze
    nazw (named(8)). Domyślną akcją jest odpytanie skonfigurowanych źródeł Name Service Switch
    (nsswitch.conf(5)), a jeśli się to nie powiedzie, lokalnego serwera nazw (named(8)).

  Historia
    Plik nsswitch.conf(5) jest współczesnym sposobem kontrolowania kolejności wyszukiwań
    komputerów.

    W glibc 2.4 i wcześniejszych, do określenia kolejności wyszukiwań komputerów służyło słowo
    kluczowe order zdefiniowane w /etc/host.conf (host.conf(5)).

    Struktura hostent zdefiniowana w <netdb.h> następująco:

      struct hostent {
        char *h_name;      /* oficjalna nazwa komputera */
        char **h_aliases;     /* lista aliasów */
        int  h_addrtype;    /* typ adresu komputera */
        int  h_length;     /* długość adresu */
        char **h_addr_list;    /* lista adresów */
      }
      #define h_addr h_addr_list[0] /* dla zachowania zgodności */
                     /* z wcześniejszymi wersjami */

    Struktra hostent składa się z:

    h_name Oficjalna nazwa komputera.

    h_aliases
       Zakończona wskaźnikiem null tablica alternatywnych nazw komputera.

    h_addrtype
       Typ adresu; obecnie zawsze jest to AF_INET lub AF_INET6.

    h_length
       Długość adresu w bajtach.

    h_addr_list
       Zakończona wskaźnikiem null tablica adresów sieciowych komputera (w sieciowym
       porządku bajtów).

    h_addr Pierwszy adres z h_addr_list - dla zachowania zgodności ze wcześniejszymi wersjami

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Funkcje gethostbyname() i gethostbyaddr() zwracają strukturę hostent lub wskaźnik null w
    przypadku błędu. W razie błędu, zmienna h_errno przechowuje numer błędu. Wartość zwrócona,
    jeśli jest różna od null, może wskazywać na statyczne dane, patrz UWAGI poniżej.

BŁĘDY

    Zmienna h_errno może przyjmować następujące wartości:

    HOST_NOT_FOUND
       Podany komputer jest nieznany.

    NO_DATA
       Żądana nazwa jest prawidłowa, lecz nie posiada adresu IP. Inny typ żądania
       skierowany do serwera nazw dla tej domeny może zwrócić odpowiedź. Stała NO_ADDRESS
       jest synonimem NO_DATA.

    NO_RECOVERY
       Wystąpił trwały błąd serwera nazw.

    TRY_AGAIN
       Autorytatywny serwer nazw zwrócił tymczasowy błąd. Proszę spróbować ponownie
       później.

PLIKI

    /etc/host.conf
       plik konfiguracyjny biblioteki resolver

    /etc/hosts
       plik bazy danych komputerów

    /etc/nsswitch.conf
       plik konfiguracyjny serwisów nazw (NSS)

ATRYBUTY

    Informacje  o  pojęciach  używanych  w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku
    attributes(7).

    ┌───────────────────┬────────────────────────┬───────────────────────────────┐
    │InterfejsAtrybutWartość            │
    ├───────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────┤
    │gethostbyname()  │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Unsafe race:hostbyname env │
    │          │            │ locale            │
    ├───────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────┤
    │gethostbyaddr()  │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Unsafe race:hostbyaddr env │
    │          │            │ locale            │
    ├───────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────┤
    │sethostent(),   │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Unsafe race:hostent env  │
    │endhostent(),   │            │ locale            │
    │gethostent_r()   │            │                │
    ├───────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────┤
    │herror(),     │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Safe            │
    │hstrerror()    │            │                │
    ├───────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────┤
    │gethostent()    │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Unsafe race:hostent    │
    │          │            │ race:hostentbuf env locale  │
    ├───────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────┤
    │gethostbyname2()  │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Unsafe race:hostbyname2  │
    │          │            │ env locale          │
    ├───────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────┤
    │gethostbyaddr_r(), │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Safe env locale      │
    │gethostbyname_r(), │            │                │
    │gethostbyname2_r() │            │                │
    └───────────────────┴────────────────────────┴───────────────────────────────┘
    W powyższej tabeli, hostent w race:hostent oznacza, że jeśli któraś  z  funkcji
    sethostent(), gethostent(), gethostent_r(), lub endhostent(3) jest używana równolegle w
    różnych wątkach programu, może nastąpić sytuacja wyścigu danych.

ZGODNE Z

    POSIX.1-2001 definiuje gethostbyname(), gethostbyaddr(), sethostent(),  endhostent(),
    gethostent() i h_errno; gethostbyname(), gethostbyaddr() i h_errno są oznaczone jako
    starzejące się. POSIX.1-2008 usuwa definicje gethostbyname(), gethostbyaddr()  oraz
    h_errno, zalecając używanie zamiast nich funkcjigetaddrinfo(3) i getnameinfo(3).

UWAGI

    Funkcje gethostbyname() i gethostbyaddr() mogą zwracać wskaźniki do danych statycznych,
    które mogą być nadpisane przez kolejne wywołania. Kopiowanie struct hostent nie wystarcza,
    ponieważ zawiera ona wskaźniki - wymagane jest skopiowanie wszystkiego.

    W oryginalnej implementacji BSD, argument len funkcji gethostbyname() był typu int.
    Standard SUS-v2 jest błędny i określa parametr len funkcji gethostbyaddr() jako będący
    typu size_t. (Nie jest to właściwe, ponieważ musi to być typ int, którym size_t nie jest.
    POSIX.1-2001 używa socklen_t, co jest OK). Patrz także accept(2).

    Prototyp BSD funkcji gethostbyaddr() używa const char * dla trzeciego argumentu.

  Rozszerzenie System V/POSIX
    POSIX wymaga, aby wywołanie gethostent() zwróciło następny wpis w bazie danych komputerów.
    Jeśli używany jest DNS/BIND nie ma to większego sensu, ale może być uzasadnione, jeśli
    baza danych komputerów jest plikiem, który można odczytać linia po linii. Wiele systemów
    funkcja o tej nazwie czyta plik /etc/hosts. Może być on dostępny tylko wtedy, gdy
    biblioteka została skompilowana bez wsparcia dla DNS-u. Wersja glibc ignoruje wpisy IPv6.
    Ta funkcja nie jest wielowątkowa, glibc dodaje jej wielowątkową wersję gethostent_r().

  Rozszerzenia GNU
    Glibc2 ma także funkcję gethostbyname2(), która działa jak gethostbyname(), ale pozwala
    określić rodzinę adresów, do której musi należeć zadany adres.

    Glibc2 ma także wielowątkowe wersje gethostent_r(), gethostbyaddr_r(), gethostbyname_r() i
    gethostbyname2_r(). Proces wywołujący przekazuje strukturę hostent w ret, który będzie
    wypełniony, gdy funkcja zakończy się pomyślnie, oraz tymczasowy bufor roboczy buf o
    rozmiarze buflen. Po pomyślnym wywołaniu, result będzie wskazywał na wynik. W razie błędu
    lub gdy nie znaleziono żadnego wpisu result będzie ustawiony na NULL. Funkcje zwracają one
    0 w przypadku powodzenia lub liczbę różną od zera w razie błędu. Oprócz błędów, które mogą
    zwrócić niewielowątkowe wersje tych funkcji, funkcje mogą zwróć błąd RANGE, jeśli buf jest
    za mały - w takim wypadku należy powtórzyć wywołanie funkcji z większym buforem. Globalna
    zmienna h_errno nie jest modyfikowana, ale numer błędu jest przekazywany w zmiennej,
    której adres został podany w h_errnop.

BŁĘDY

    gethostbyname() nie rozpoznaje komponentów oddzielonego kropkami łańcucha adresu IPv4,
    jeśli są one wyrażone jako liczby szesnastkowe.

ZOBACZ TAKŻE

    getaddrinfo(3), getnameinfo(3),  inet(3),  inet_ntop(3),  inet_pton(3),  resolver(3),
    hosts(5), nsswitch.conf(5), hostname(7), named(8)

O STRONIE

    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis
    projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można
    znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Robert Luberda
    <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie  http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.  Jest  zgodne  z wersją  4.07
    oryginału.

                      2016-03-15              GETHOSTBYNAME(3)