Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    ALTER USER - bir veritabanı kullanıcı hesabını değiştirir

KULLANIM

    ALTER USER isim [ [ WITH ] seçenek [ ... ] ]

    burada seçenek şöyle olabilir:

      CREATEDB | NOCREATEDB
      | CREATEUSER | NOCREATEUSER
      | [ ENCRYPTED | UNENCRYPTED ] PASSWORD 'parola'
      | VALID UNTIL 'mutlak_zaman'

    ALTER USER isim RENAME TO yeni_isim

    ALTER USER isim SET parametre { TO | = } { değer | DEFAULT }
    ALTER USER isim RESET parametre

AÇIKLAMA

    ALTER USER bir PostgreSQL kullanıcı hesabının özniteliklerini değiştirir. Değiştirilmeyen
    öznitelikler önceki değerlerini korurlar.

    İlk biçim kullanıcının izinlerini ve kimlik kanıtlama ayarlarını değiştirir. (Ayrıntılar
    için aşağıya bakınız.) Veritabanı ayrıcalıklı kullanıcıları herhangi bir kullanıcının bu
    ayarlarının hepsini değiştirebilir. Sıradan kullanıcılar  ise  sadece  parolalarını
    değiştirebilirler.

    İkinci biçim kullanıcının ismini değiştirir. Sadece veritabanı ayrıcalıklı kullanıcısı bir
    kullanıcının ismini değiştirebilir. Oturum açmış kullanıcının ismi değiştirilemez. (Bunu
    yapmak gerekliyse, farklı bir kullanıcı olarak bağlanın.) Çünkü MD5 şifreli parolalarda
    kullanıcı ismi tuz olarak kullanılır, bir kullanıcının isminin değiştirilmesi onun MD5
    parolasını temizler.

    Üçüncü ve dördüncü biçimler belirtilen yapılandırma değişkeni için kullanıcının oturum
    öntanımlısını değiştirir. postgresql.conf dosyasında ya da postmaster komut satırında ne
    belirtilmiş olursa olsun, kullanıcının yeni bir oturumu sonraki her başlatışında,
    belirtilen değer oturum öntanımlısı haline gelir. Sıradan kullanıcılar kendi oturum
    öntanımlılarını  değiştirebilirler.  Ayrıcalıklı  kullanıcılar  ise  herkesinkini
    değiştirebilir. Belli değerler bu yolla belirtilemezler ya da sadece ayrıcalıklı kullanıcı
    tarafından belirtilebilirler.

PARAMETRELER

    isim  Öznitelikleri değiştirilecek kullanıcının ismi.

    CREATEDB, NOCREATEDB
       Bu deyimler bir kullanıcının veritabanı oluşturup oluşturamayacağını belirtmek için
       kullanılır.  Eğer  CREATEDB  belirtilmişse  kullanıcı  kendi  veritabanlarını
       oluşturabilir. NOCREATEDB belirtilmişs kullanıcı bunu yapamaz. (Eğer kullanıcı aynı
       zamanda ayrıcalıklı kullanıcı ise aslında bunun bir etkisi yoktur.)

    CREATEUSER, NOCREATEUSER
       Bu deyimler bir kullanıcının yeni bir kullanıcı oluşturup oluşturamayacağını
       belirtmek için kullanılır. CREATEUSER ayrıca, tüm erişim kısıtlamalarını kaldırarak
       kullanıcıyı ayrıcalıklı kullanıcı haline getitir.

    parola Bu hesap için kullanılacak yeni parola.

    ENCRYPTED, UNENCRYPTED
       Bu sözcükler pg_shadow içinde parolanın şifreli saklanıp saklanmayacağını denetler.
       (Bu seçimle ilgili daha ayrıntılı bilgiyi CREATE USER [create_user(7)] kılavuz
       sayfasında bulabilirsiniz.)

    mutlak_zaman
       Bu kullanıcının parolasının son kullanım tarihi (ve isteğe bağlı olarak zamanı).
       Parolanın son kullanım tarihinin olmayacağını belirtmek için 'infinity' kullanın.

    yeni_isim
       Kullanıcının yeni ismi.

    parametre, değer
       Belirtilen  yapılandırma parametresinin belirtilen değeri kullanıcının oturum
       önanımlısı yapılır. Eğer değer olarak DEFAULT  veya  eşdeğeri  olan  RESET
       kullanılmışsa, kullanıcıya özel değer silinir, böylece kullanıcı yeni oturumda
       sistem çapında geçerli olan öntanımlıyı miras alacaktır. RESET ALL tüm kullanıcıya
       özel ayarları temizleyecektir.

       Yapılandırma parametreleri ve onların değerleri hakkında daha fazla bilgi edinmek
       için SET [set(7)] kılavuz sayfasına ve
       http://www.postgresql.org/docs/8.0/static/runtime-config.html adresine bakınız.

EK BİLGİ

    Yeni bir kullanıcı eklemek için CREATE USER [create_user(7)], bir kullanıcıyı silmek için
    ise DROP USER [drop_user(7)] kullanın.

    ALTER USER bir kullanıcının grup üyeliğini değiştiremez. Bunu yapmak için ALTER GROUP
    [alter_group(7)] kullanın.

    VALID UNTIL deyimi kullanıcı hesabı için değil, sadece parola için son kullanım tarihi
    tanımlar. oturum açarken parolalı kimlik kanıtlama yöntemi kullanılmıyorsa, bu tarih
    anlamsızdır.

    Ayrıca, oturum öntanımlısını bir kullanıcıya değil, belli bir veritabanına bağlamak da
    mümkündür; bkz. ALTER DATABASE [alter_database(7)]. Bir çelişki durumunda kullanıcıya özel
    ayarlar, veritabanına özel ayarların yerine geçer.

ÖRNEKLER

    Bir kullanıcının parolasını değiştirmek için:

      ALTER USER davide WITH PASSWORD 'hu8jmn3';

    Kullanıcı parolasının son kullanım tarihini değiştirmek için:

      ALTER USER manuel VALID UNTIL 'Jan 31 2030';

    Bir parolanın son kullanım zamanını, 4 Mayıs 2005 öğleyin, zaman dilimini UTC'nin üç saat
    ilerisi olarak belirtmek için:

      ALTER USER chris VALID UNTIL 'May 4 12:00:00 2005 +3';

    Bir parolayı sonsuza kadar geçerli yapmak için:

      ALTER USER fred VALID UNTIL 'infinity';

    Bir kullanıcıya diğer kullanıcıları ve yeni veritabanlarını oluşturma yetkisi vermek için:

      ALTER USER miriam CREATEUSER CREATEDB;

UYUMLULUK

    ALTER USER bir PostgreSQL oluşumudur. SQL standardı kullanıcı tanımlarını gerçeklenime
    bırakmıştır.

İLGİLİ BELGELER

    CREATE USER [create_user(7)], DROP USER [drop_user(7)], SET [set(7)].

ÇEVİREN

    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Nisan 2005