Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    ipcrm - usuwa określone zasoby IPC

SKŁADNIA

    ipcrm [options]

    ipcrm {shm|msg|sem} id...

OPIS

    ipcrm usuwa z systemu obiekty komunikacji międzyprocesowej Systemu V (IPC) oraz skojarzone
    z nimi struktury danych. Aby usunąć takie obiekty, należy być superużytkownikiem lub
    twórcą albo właścicielem obiektu.

    Są trzy typy obiektów IPC Systemu V: pamięć dzielona, kolejki komunikatów i semafory.
    Usuwanie obiektu typu kolejka komunikatów lub semafor jest natychmiastowe (niezależnie od
    tego, czy jakiś proces wciąż trzyma identyfikator IPC tego obiektu). Obiekt typu pamięć
    współdzielona jest usuwany tylko wtedy, gdy wszystkie obecnie połączone procesy odłączą
    (shmdt(2)) ten obiekt z ich wirtualnej przestrzeni adresowej.

    Obsługiwane są dwa style składni. Stara, historyczna składnia linuksowa składa się
    trzyliterowego słowa kluczowego, określającego, jakiej klasy obiekt ma być usunięty, po
    którym następuje jeden lub więcej identyfikatorów IPC obiektów tego typu.

    Składnia zgodna z SUS pozwala na podanie zera lub więcej obiektów wszystkich typów w
    pojedynczym wywołaniu. Obiekty mogą być określone albo przez klucz,  albo  przez
    identyfikator (patrz niżej). Zarówno klucze, jak i identyfikatory mogą być podane w
    postaci dziesiętnej, szesnastkowej (zaczynającej się od "0x" lub "0X") lub ósemkowej
    (zaczynającej się od "0").

    Szczegóły usuwania są opisane w msgctl(2), shmctl(2) i semctl(2). Identyfikatory i klucze
    można znaleźć, używając polecenia ipcs(1).

OPCJE

    -a, --all [shm] [msg] [sem]
       Usuwa wszystkie zasoby. Gdy poda się argument, usunięcie dotyczy tylko podanego
       typu zasobów. Uwaga! Nie należy używać -a jeśli nie jest się pewnym jaka będzie
       reakcja oprogramowania używającego zasobów na brakujące obiekty. Część programów
       tworzy te zasoby przy starcie i może nie obsługiwać nieoczekiwanego ich zniknięcia.

    -M, --shmem-key klucz-pam-dziel
       Usuwa segment pamięci dzielonej utworzony z kluczem-pam-dziel, gdy tylko ostatni
       proces się od niego odłączy.

    -m, --shmem-id id-pam-dziel
       Usuwa segment pamięci dzielonej identyfikowany przez id-pam-dziel, gdy tylko
       ostatni proces się od niego odłączy.

    -Q, --queue-key klucz-komunik
       Usuwa kolejkę komunikatów utworzoną z kluczem-komunik.

    -q, --queue-id id-komunik
       Usuwa kolejkę komunikatów identyfikowaną przez id-komunik.

    -S, --semaphore-key klucz-semafora
       Usuwa semafor utworzony z kluczem-semafora.

    -s, --semaphore-id id-semafora
       Usuwa semafor identyfikowany przez id-semafora.

    -V, --version
       Wypisuje informację o wersji programu i wychodzi.

    -h, --help
       Wyświetla pomoc i wychodzi.

UWAGI

    W swojej pierwszej implementacji linuksowej, ipcrm używało przestarzałej składni pokazanej
    w drugim wierszu SKŁADNI. Od tego czasu została dodana funkcjonalność obecna w innych
    implementacjach *niksowych, mianowicie możliwość usuwania zasobów przez podanie klucza (a
    nie tylko identyfikatora) oraz zgodność składni polecenia. Dla zachowania wstecznej
    zgodności poprzednia składnia jest wciąż obsługiwana.

ZOBACZ TAKŻE

    ipcs(1), ipcmk(1), msgctl(2), msgget(2), semctl(2), semget(2), shmctl(2), shmdt(2),
    shmget(2), ftok(3)

DOSTĘPNOŚĆ

    Polecenie ipcrm jest częścią pakietu util-linux i jest dostępne z Archiwum jądra Linux
    ⟨ftp://ftp.kernel.org/pub/linux/utils/util-linux/⟩.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Przemek Borys (PTM)
    <pborys@dione.ids.pl>,  Robert  Luberda  <robert@debian.org>  i  Michał  Kułach
    <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest  zgodne  z  wersją  2.28
    oryginału.