Provided by: man-db_2.9.1-1_amd64 bug

NAZWA

    man - an interface to the system reference manuals

SKŁADNIA

    man [man options] [[section] page ...] ...
    man -k [apropos options] regexp ...
    man -K [man options] [section] term ...
    man -f [opcje whatis] strona ...
    man -l [man options] file ...
    man -w|-W [man options] page ...

OPIS

    man is the system's manual pager. Each page argument given to man is normally the name of
    a program, utility or function. The manual page associated with each of these arguments
    is then found and displayed. A section, if provided, will direct man to look only in that
    section of the manual. The default action is to search in all of the available sections
    following a pre-defined order (see DEFAULTS), and to show only the first page found, even
    if page exists in several sections.

    Poniższa tabela pokazuje numery sekcji wraz z opisem odpowiadających im typów stron, które
    zawierają.

    1  Programy wykonywalne lub polecenia powłoki
    2  Wywołania systemowe (funkcje dostarczane przez jądro systemu)
    3  Wywołania biblioteczne (funkcje w bibliotekach programów)
    4  Pliki specjalne (które zazwyczaj można znaleźć w /dev)
    5  File formats and conventions, e.g. /etc/passwd
    6  Gry
    7  Różnorodne (łącznie z pakietami makr i konwencjami), np. man(7), groff(7)
    8  Polecenia do administracji systemem (zazwyczaj tylko dla administratora)
    9  Wywołania jądra [Niestandardowa]

    Strona podręcznika składa się z kilku sekcji.

    Zgodnie z tradycją nazwy sekcji zawierają NAZWA (NAME), SKŁADNIA (SYNOPSIS), KONFIGURACJA
    (CONFIGURATION), OPIS (DESCRIPTION), OPCJE (OPTIONS), KOD ZAKOŃCZENIA (EXIT STATUS),
    WARTOŚĆ ZWRACANA (RETURN VALUE), BŁĘDY (ERRORS), ŚRODOWISKO (ENVIRONMENT), PLIKI (FILES),
    WERSJE (VERSIONS), ZGODNE Z (CONFORMING TO), UWAGI (NOTES), BŁĘDY (BUGS), PRZYKŁAD
    (EXAMPLE), AUTORZY (AUTHORS) oraz ZOBACZ TAKŻE (SEE ALSO).

    Poniższe konwencje mają zastosowanie do sekcji SKŁADNIA, ale mogą być traktowane jako
    przewodnik po innych sekcjach.

    tekst pogrubiony  wprowadź dokładnie tak, jak pokazano.
    kursywa      zastąp odpowiednim argumentem.
    [-abc]       wszystkie argumenty w [ ] są opcjonalne.
    -a|-b       opcji rozdzielonych znakiem | nie można łączyć.
    argument ...    argument można powtarzać.
    [wyrażenie] ...  całe wyrażenie w [ ] można powtarzać.

    Sposób, w jaki będzie wyświetlona strona podręcznika, zależy od urządzenia wyjściowego. Na
    przykład  man zazwyczaj nie będzie mógł wyświetlić czcionki kursywej, jeśli jest
    uruchomiony na terminalu, więc zamiast niej użyje podkreśleń lub zmieni kolor czcionki.

    Przykłady użycia polecenia lub funkcji powinny zawierać wszystkie możliwe wywołania. W
    pewnych przypadkach doradza się obrazować wykluczające się wywołania w taki sposób, jak to
    zrobiono w sekcji SKŁADNIA tej strony podręcznika ekranowego.

PRZYKŁADY

    man ls
      Wyświetla stronę podręcznika ekranowego dla danej pozycji (programu) ls.

    man man.7
      Display the manual page for macro package man from section 7. (This is an alternative
      spelling of "man 7 man".)

    man 'man(7)'
      Display the manual page for macro package man from section 7. (This is another
      alternative spelling of "man 7 man". It may be more convenient when copying and
      pasting cross-references to manual pages. Note that the parentheses must normally be
      quoted to protect them from the shell.)

    man -a intro
      Wyświetla kolejno wszystkie dostępne strony podręcznika intro. Można  przerwać
      wyświetlanie pomiędzy kolejnymi stronami lub pominąć którąkolwiek z nich.

    man -t bash | lpr -Pps
      Format the manual page for bash into the default troff or groff format and pipe it to
      the printer named ps. The default output for groff is usually PostScript. man --help
      should advise as to which processor is bound to the -t option.

    man -l -Tdvi ./foo.1x.gz > ./foo.1x.dvi
      This command will decompress and format the nroff source manual page ./foo.1x.gz into
      a device independent (dvi) file. The redirection is necessary as the -T flag causes
      output to be directed to stdout with no pager. The output could be viewed with a
      program such as xdvi or further processed into PostScript using a program such as
      dvips.

    man -k printf
      Szuka słowa kluczowego printf jako wyrażenia regularnego w krótkich opisach i nazwach
      stron podręcznika. Wyświetla wszystkie dopasowania. Odpowiednik apropos printf.

    man -f smail
      Wyszukuje strony podręcznika opisane przez smail i wyświetla krótki opis każdej ze
      znalezionych stron. Odpowiednik whatis smail.

WPROWADZENIE

    man udostępnia wiele opcji, aby dostosować się do wymagań użytkownika najlepiej, jak to
    jest tylko możliwe. Pozwala zmienić ścieżkę wyszukiwania, kolejność sekcji, program do
    przetwarzania stron i inne zachowania oraz operacje, jak to opisano poniżej

    If set, various environment variables are interrogated to determine the operation of man.
    It is possible to set the "catch-all" variable $MANOPT to any string in command line
    format, with the exception that any spaces used as part of an option's argument must be
    escaped (preceded by a backslash). man will parse $MANOPT prior to parsing its own
    command line. Those options requiring an argument will be overridden by the same options
    found on the command line. To reset all of the options set in $MANOPT, -D can be
    specified as the initial command line option. This will allow man to "forget" about the
    options specified in $MANOPT, although they must still have been valid.

    Manual pages are normally stored in nroff(1)  format under a directory such as
    /usr/share/man.  In some installations, there may also be preformatted cat pages to
    improve performance. See manpath(5) for details of where these files are stored.

    This package supports manual pages in multiple languages, controlled by your locale.  If
    your system did not set this up for you automatically, then you may need to set
    $LC_MESSAGES, $LANG, or another system-dependent environment variable to indicate your
    preferred locale, usually specified in the POSIX format:

    <język>[_<terytorium>[.<zestaw_znaków>[,<wersja>]]]

    Jeżeli odpowiednia strona jest dostępna w Twoich ustawieniach_językowych, to będzie
    wyświetlona zamiast wersji standardowej (czyli zazwyczaj amerykańskiej).

    If you find that the translations supplied with this package are not available in your
    native language and you would like to supply them, please contact the maintainer who will
    be coordinating such activity.

    Individual manual pages are normally written and maintained by the maintainers of the
    program, function, or other topic that they document, and are not included with this
    package. If you find that a manual page is missing or inadequate, please report that to
    the maintainers of the package in question.

    Informacje o innych zaletach pakietu i rozszerzeniach w nim dostępnych znajdują się w
    dokumentacji do niego dołączanej.

ZACHOWANIA DOMYŚLNE

    The order of sections to search may be overridden by the environment variable $MANSECT or
    by the SECTION directive in /etc/manpath.config. By default it is as follows:

       1 n l 8 3 2 3posix 3pm 3perl 3am 5 4 9 6 7

    The formatted manual page is displayed using a pager. This can be specified in a number
    of ways, or else will fall back to a default (see option -P for details).

    Filtry są rozszyfrowywane na wiele sposób. Najpierw brana jest pod uwagę opcja linii
    poleceń -p lub wartość zmiennej środowiskowej $MANROFFSEQ. Jeżeli nie podano -p, ani nie
    ustawiono zmiennej środowiska, to przetwarzana jest początkowa linia źródłowej strony
    nroff  w  poszukiwaniu poprawnego oznaczenia preprocesora. Aby poprawne oznaczenie
    preprocesora mogło zostać znalezione, pierwsza linia musi składać się z

    '\" <łańcuch_znaków>

    gdzie łańcuch_znaków może być dowolną kombinacją liter opisanych poniżej w opcji -p.

    Jeżeli żadna z powyższych metod nie dostarczy żadnych informacji o filtrowaniu, to będzie
    użyty zbiór domyślny.

    Z filtrów i podstawowego programu formatującego (nroff lub [tg]roff z -t)tworzony jest
    potok formatujący, który następnie jest wykonywany. Alternatywnie, jeżeli w korzeniu
    drzewa hierarchii man znajduje się program wykonywalny mandb_nfmt (lub mandb_tfmt, gdy
    -t), to jest on wykonywany zamiast potoku. Dostaje on na wejście źródło strony
    podręcznika,  łańcuch znaków preprocesora i opcjonalnie nazwę urządzenia podaną w
    argumentach opcji -T lub -E.

OPCJE

    Non-argument options that are duplicated either on the command line, in $MANOPT, or both,
    are not harmful. For options that require an argument, each duplication will override the
    previous argument value.

  Opcje ogólne
    -C plik, --config-file=plik
       Używa podanego pliku konfiguracyjnego użytkownika zamiast domyślnego ~/.manpath.

    -d, --debug
       Wyświetla informację diagnostyczną (debug).

    -D, --default
       Ta opcja powinna być zazwyczaj podana jako pierwsza, gdyż przywraca domyślne
       zachowanie programu man. Jej zastosowaniem jest wyłączenie tych opcji ustawionych w
       $MANOPT. Wszystkie opcje następujące po -D będą miały swoje normalne znaczenie.

    --warnings[=ostrzeżenia]
       Włącza ostrzeżenia programu groff. Można użyć tej opcji, aby sprawdzić poprawność
       tekstu  źródłowego  stron podręcznika ekranowego. ostrzeżenia to rozdzielona
       przecinkami lista nazw ostrzeżeń; jeśli nie jest podana, to przyjmowana jest
       wartość domyślna - "mac". Listę dostępnych ostrzeżeń można znaleźć w info groff,
       sekcja “Ostrzeżenia”.

  Główne tryby działania
    -f, --whatis
       Odpowiednik whatis. Wyświetla krótki opis strony podręcznika, jeśli jest dostępna.
       Szczegóły można znaleźć w whatis(1).

    -k, --apropos
       Odpowiednik apropos. Wyszukuje krótki opis stron podręcznika pasujących dla
       zadanych słów kluczowych i wyświetla wszystkie dopasowania. Szczegóły można znaleźć
       w apropos(1).

    -K, --global-apropos
       Szuka tekstu we wszystkich stronach podręcznika ekranowego. Jest to przeszukiwanie
       siłowe (brute-force), więc czasochłonne. Jeśli jest to możliwe, prosimy o podanie
       numeru sekcji, aby zmniejszyć liczbę przeszukiwanych stron podręcznika. Klucze
       wyszukiwania mogą być zwykłymi łańcuchami znaków (domyślnie) lub wyrażeniami
       regularnymi (jeśli podano opcję --regex).

       Należy zauważyć, że przeszukiwane są źródła stron podręcznika ekranowego, a nie
       sformatowane strony, tak więc mogą pojawić się niepoprawne wyniki z powodu na
       przykład komentarzy w plikach źródłowych. Przeszukiwanie sformatowanych stron
       byłoby jeszcze wolniejsze.

    -l, --local-file
       Activate "local" mode. Format and display local manual files instead of searching
       through the system's manual collection.  Each manual page argument will be
       interpreted as an nroff source file in the correct format.  No cat file is
       produced.  If '-' is listed as one of the arguments, input will be taken from
       stdin. When this option is not used, and man fails to find the page required,
       before displaying the error message, it attempts to act as if this option was
       supplied, using the name as a filename and looking for an exact match.

    -w, --where, --path, --location
       Don't actually display the manual page, but do print the location of the source
       nroff file that would be formatted. If the -a option is also used, then print the
       locations of all source files that match the search criteria.

    -W, --where-cat, --location-cat
       Don't actually display the manual page, but do print the location of the
       preformatted cat file that would be displayed. If the -a option is also used, then
       print the locations of all preformatted cat files that match the search criteria.

       If -w and -W are both used, then print both source file and cat file separated by a
       space. If all of -w, -W, and -a are used, then do this for each possible match.

    -c, --catman
       Ta opcja nie jest przeznaczona dla ogółu i powinna być używana tylko przez program
       catman.

    -R kodowanie_znaków, --recode=kodowanie_znaków
       Zamiast w normalny sposób wyświetlić stronę podręcznika, wypisze źródło strony
       przekształcone na podane kodowanie_znaków. Jeśli znane jest kodowanie znaków pliku
       źródłowego, to można użyć bezpośrednio polecenia manconv(1). Jednakże, opcja ta
       pozwala przekształcić kilka stron podręcznika do jednego kodowania, bez dokładnego
       podawania kodowania źródeł każdej z nich, pod warunkiem że strony te są umieszczone
       w strukturze katalogów podobnej do hierarchii stron podręcznika.

       Consider using man-recode(1) instead for converting multiple manual pages, since
       it has an interface designed for bulk conversion and so can be much faster.

  Wyszukiwanie stron podręcznika ekranowego
    -L ustawienia_językowe, --locale=ustawienia_językowe
       man zazwyczaj określa bieżące ustawienia językowa przez wywołanie systemowej
       funkcji C setlocale(3), która określa je na podstawie różnych zmiennych środowiska,
       takich jak $LC_MESSAGES i $LANG. Aby tymczasowo nadpisać wartości ustalone  przez
       tę funkcję, można użyć tej opcji do bezpośredniego przekazania ustawień_językowych
       do programu man. Uwaga: będzie to miało wpływ tylko na wyszukiwanie stron
       podręcznika, komunikaty takie jak informacje o pomocy, zawsze będą wyświetlane w
       języku określonym na początku działania.

    -m system[,...], --systems=system[,...]
       Jeśli ten system ma dostęp do hierarchii stron man innego systemu operacyjnego, to
       za pomocą tej opcji można uzyskać do nich dostęp. Aby wyszukać stronę podręcznika z
       systemu NewOS, należy podać -m NewOS.

       Podany system może być kombinacją oddzielonych  przecinkami  nazw  systemów
       operacyjnych. Aby włączyć hierarchię stron podręcznika macierzystego systemu
       operacyjnego, trzeba użyć man jako nazwy systemu w łańcuchu argumentów. Niniejsza
       opcja nadpisuje ewentualne użycie zmiennej środowiska $SYSTEM.

    -M ścieżka, --manpath=ścieżka
       Podaje  alternatywną  ścieżkę manpath. Domyślnie w celu znalezienia ścieżki
       przeszukiwań man używa kodu programu manpath. Opcja ta nadpisuje wartość zmiennej
       środowiskowej $MANPATH i powoduje, że opcja -m jest ignorowana.

       Ścieżka  podana  jako  ścieżka manpath musi być korzeniem hierarchii stron
       podręcznika, której struktura odpowiada strukturze sekcji opisanej w podręczniku
       man-db (w dokumencie "System stron podręcznika ekranowego", ang. "The manual page
       system"). Aby zobaczyć strony podręcznika poza tą hierarchią, patrz opcja -l.

    -S list, -s list, --sections=list
       The given list is a colon- or comma-separated list of sections, used to determine
       which manual sections to search and in what order. This option overrides the
       $MANSECT environment variable. (The -s spelling is for compatibility with System
       V.)

    -e pod-rozszerzenie, --extension=pod-rozszerzenie
       Some systems incorporate large packages of manual pages, such as those that
       accompany the Tcl package, into the main manual page hierarchy. To get around the
       problem of having two manual pages with the same name such as exit(3), the Tcl
       pages were usually all assigned to section l. As this is unfortunate, it is now
       possible to put the pages in the correct section, and to assign a specific
       "extension" to them, in this case, exit(3tcl). Under normal operation, man will
       display exit(3)  in preference to exit(3tcl). To negotiate this situation and to
       avoid having to know which section the page you require resides in, it is now
       possible to give man a sub-extension string indicating which package the page must
       belong to. Using the above example, supplying the option -e tcl to man will
       restrict the search to pages having an extension of *tcl.

    -i, --ignore-case
       Ignoruje wielkość liter podczas wyszukiwania stron podręcznika. Jest to zachowanie
       domyślne.

    -I, --match-case
       Wyszukuje strony podręcznika zwracając uwagę na wielkość liter.

    --regex
       Wyświetla wszystkie strony, których jakakolwiek część nazwy lub opisu pasuje - jako
       wyrażenie regularne - do każdego podanego argumentu strona, tak jak to robi
       apropos(1). Ponieważ podczas wyszukiwania za pomocą wyrażeń regularnych zazwyczaj
       nie ma rozsądnego sposobu wydobycia"najlepszej" strony, opcja ta włącza -a.

    --wildcard
       Wyświetla wszystkie strony, których jakakolwiek część nazwy lub opisu pasuje - jako
       wyrażenie zawierające znaki dopasowania w stylu powłoki - do każdego podanego
       argumentu strona, tak jak to robi apropos(1) --wildcard. Argument strona musi
       pasować albo do całej nazwy lub całego opisu, albo do poszczególnych słów opisu.
       Ponieważ  podczas  wyszukiwania  zazwyczaj  nie  ma  rozsądnego  sposobu
       wydobycia"najlepszej" strony, opcja ta włącza -a.

    --names-only
       Jeżeli użyto opcji --regex lub --wildcard, dopasowywane będą tylko nazwy stron, bez
       opisów stron, tak jak to robi whatis(1). W przeciwnym razie opcja ta nic nie robi.

    -a, --all
       Domyślnie man zakończy działanie po wyświetleniu najbardziej odpowiedniej strony
       podręcznika, jaką znajdzie. Użycie tej opcji spowoduje, że man pokaże wszystkie
       dostępne strony podręcznika, których nazwy odpowiadają kryteriom wyszukiwania.

    -u, --update
       This option causes man to update its database caches of installed manual pages.
       This is only needed in rare situations, and it is normally better to run mandb(8)
       instead.

    --no-subpages
       Domyślnie, man próbuje interpretować pary nazw stron podręcznika podane w linii
       poleceń jako odpowiedniki nazw pojedynczych stron podręcznika zawierających znaki
       myślnika lub podkreślenia. Wspiera to zwyczajowy wzorzec programów implementujących
       podprogramy, pozwalając im na dostarczanie stron  podręcznika  dla  każdego
       podprogramu  przy użyciu składni podobnej do tej, która by była użyta do
       uruchomienia tego podprogramu. Przykład:

        $ man -aw git diff
        /usr/share/man/man1/git-diff.1.gz

       Aby wyłączyć to zachowanie, proszę użyć opcji --no-subpages.

        $ man -aw --no-subpages git diff
        /usr/share/man/man1/git.1.gz
        /usr/share/man/man3/Git.3pm.gz
        /usr/share/man/man1/diff.1.gz

  Kontrolowanie sformatowanego wyjścia
    -P pager, --pager=pager
       Specify which output pager to use. By default, man uses pager, falling back to cat
       if pager is not found or is not executable. This option overrides the $MANPAGER
       environment variable, which in turn overrides the $PAGER environment variable.  It
       is not used in conjunction with -f or -k.

       Wartością może być nazwa zwykłego polecenia lub polecenie z argumentami. W wartości
       można używać znaków cytowania powłoki (odwrotne ukośniki, pojedyncze lub podwójne
       cudzysłowy), jednakże nie można łączyć wielu poleceń w potoki; jeśli jest to
       potrzebne należy użyć skryptu otaczającego potok. Skrypt ten powinien  móc
       przyjmować plik do wyświetlenia albo jako argument linii poleceń, albo odczytać go
       ze standardowego wejścia.

    -r linia_zachęty, --prompt=linia_zachęty
       Jeżeli jako przeglądarka tekstu jest używana w miarę nowa wersja programu less, to
       man spróbuje ustawić jej łańcuch zachęty oraz parę sensownych opcji. Domyślny
       łańcuch zachęty wygląda tak

        Strona podręcznika nazwa(sek) linia x

       gdzie nazwa oznacza nazwę strony podręcznika, sek oznacza sekcję, w której
       znaleziono tę stronę, a x jest numerem bieżącego wiersza. Osiąga się to przez
       użycie zmiennej środowiska $LESS.

       Supplying -r with a string will override this default. The string may contain the
       text $MAN_PN which will be expanded to the name of the current manual page and its
       section name surrounded by "(" and ")". The string used to produce the default
       could be expressed as

       \ Strona\ podręcznika\ \$MAN_PN\ ?ltlinia\ %lt?L/%L.:
       bajt\ %bB?s/%s..?\ (KONIEC):?pB\ %pB\\%..
       (naciśnij h, aby otrzymać pomoc, lub q, aby zakończyć)

       Podział na trzy linie zastosowano tylko dla zwiększenia czytelności. Znaczenie
       można znaleźć w podręczniku less(1). Linia zachęty jest najpierw rozwijana przez
       powłokę. Wszystkie podwójne cudzysłowy, odwrotne apostrofy i odwrotne ukośniki w
       linii zachęty muszą być poprzedzone znakiem odwrotnego ukośnika. Linia zachęty może
       kończyć się poprzedzonym przez odwrotny ukośnik znakiem $, po którym mogą
       następować kolejne opcje przekazywane do programu less. Domyślnie man  ustawia
       opcje -ix8.

       Opisanej  poniżej  zmiennej środowiskowej $MANLESS można użyć do ustawienia
       domyślnego łańcucha zachęty, jeżeli nie podano go w parametrach linii poleceń.

    -7, --ascii
       Podczas przeglądanie strony podręcznika zawierającej tylko czyste znaki ascii(7) w
       7-bitowym  terminalu lub emulatorze terminala, niektóre znaki mogą nie być
       wyświetlone poprawnie, jeżeli z programem używane jest urządzenie latin1(7)
       programu GNU nroff. Ta opcja pozwala, aby strony zawierające tylko znaki ascii były
       wyświetlane w trybie ascii z urządzeniem latin1. Opcja ta nie zmieni kodowania
       żadnego tekstu latin1. Poniższa tabela pokazuje przeprowadzane zmiany kodowań:
       niektóre z nich mogą być wyświetlone poprawnie, tylko gdy używa się urządzenia
       latin1(7) GNU nroffa.

       Opis       Ósemkowy  latin1  ascii
       ───────────────────────────────────────────
       łącznik      255    ‐    -
       kula (kropka w   267    ·    o
       środku)
       akcent ostry    264    ´    '
       znak dzielenia   327    ×    x

       Jeżeli kolumna latin1 wyświetla się poprawnie, Twój terminal może być już ustawiony
       na znaki latin1, więc podanie tej opcji nie jest potrzebne. Jeśli kolumny latin1 i
       ascii są identyczne, to czytasz tę stronę używając omawianej opcji lub man nie
       sformatował tej strony za pomocą urządzenia latin1. Jeśli brakuje kolumny latin1
       lub jest ona uszkodzona, to najprawdopodobniej trzeba używać omawianej opcji
       podczas przeglądania stron podręcznika ekranowego.

       Ta opcja jest ignorowana, jeżeli podano również -t, -H, -T albo -Z i może być
       całkowicie nieprzydatna podczas używania wersji nroffa innej niż GNU.

    -E kodowanie_znaków, --encoding=kodowanie_znaków
       Generuje wyjście w innym niż domyślne kodowaniu znaków. W celu zachowania wstecznej
       kompatybilności kodowanie_znaków może być urządzeniem nroff, takim jak ascii,
       latin1 lub utf8 jak również prawdziwym kodowaniem znaków, takim jak UTF-8.

    --no-hyphenation, --nh
       Zazwyczaj nroff automatycznie dzieli wyrazy przy przenoszeniu, jeśli jest to
       konieczne, aby wyrównać linię, tak żeby nie zawierała za dużo spacji, i robi to
       nawet wtedy, gdy wyrazy te nie zawierają znaków łącznika. Ta opcja wyłącza
       automatyczne dzielenie wyrazów, tak że słowa będą dzielone tylko, gdy zawierają
       łączniki.

       Jeśli piszesz stronę podręcznika ekranowego, to aby powstrzymać nroff przed
       przenoszeniem wyrazów do nowej linii w nieodpowiednim miejscu, należy zapoznać się
       z dokumentacją programu nroff, zamiast używać tej opcji; na przykład można w słowie
       umieścić sekwencję "\%" wskazującą miejsce, w którym słowo może być podzielone przy
       przenoszeniu, albo umieścić "\%" na początku słowa, co zabroni jego dzielenia.

    --no-justification, --nj
       Zazwyczaj nroff automatycznie wyrówna tekst w linii do obu marginesów. Opcja ta
       wyłącza takie wyrównywanie, zostawiając wyrównywanie tylko do lewego marginesu, co
       powoduje, że tekst z prawej strony jest "postrzępiony".

       Podczas pisania strony podręcznika ekranowego, nie należy używać tej opcji do
       powstrzymywania nroffa od wyrównywania linii w akapicie do obu marginesów. Zamiast
       tego proszę zapoznać się z dokumentacją programu nroff. Na przykład można użyć
       żądań ".na", ".nf", ".fi", and ".ad", aby tymczasowo wyłączyć wyrównywanie linii i
       wypełnianie spacjami.

    -p łańcuch_znaków, --preprocessor=łańcuch_znaków
       Określa sekwencję preprocesorów do uruchomienia przez uruchomieniem programu nroff
       lub  troff/groff.  Nie  w każdym systemie będzie zainstalowany pełen zbiór
       preprocesorów. Niektóre preprocesory i litery je oznaczające to: eqn (e), grap (g),
       pic (p), tbl (t), vgrind (v), refer (r). Ta opcja nadpisuje zmienną środowiska
       $MANROFFSEQ. zsoelim jest zawsze uruchamiany jako pierwszy preprocesor.

    -t, --troff
       Używa programu groff -mandoc, aby sformatować stronę podręcznika na standardowe
       wyjście. Opcja nie jest wymagana w połączeniu z -H, -T lub -Z.

    -T[urządzenie], --troff-device[=urządzenie]
       Za pomocą tej opcji można zmienić wyjście programu groff (lub być może troff), tak
       aby było odpowiednie dla innego urządzenia niż domyślne. Włącza opcję -t. Przykłady
       (dostarczane przez groff-1.17) zawierają dvi, latin1, ps, utf8, X75 oraz X100.

    -H[przeglądarka], --html[=przeglądarka]
       Opcja ta spowoduje, że groff utworzy wyjście w formacie HTML i je wyświetli w
       przeglądarce stron www. Wybór przeglądarki dokonywany jest przy pomocy opcjonalnego
       argumentu przeglądarka. Jeśli go nie podano, to brana jest pod uwagę wartość
       zmiennej środowiska $BROWSER, a następnie domyślna przeglądarka ustawiona podczas
       kompilowania pakietu (zazwyczaj lynx). Opcja ta włącza również -t i będzie działać
       tylko z wersją GNU troffa.

    -X[dpi], --gxditview[=dpi]
       Opcja ta wyświetla wyjście groffa w okienku graficznym za pomocą programu gxditview
       Argumentem dpi (dots per inch) może być 75, 75-12, 100 lub 100-12, domyślnie jest
       75; warianty -12 używają 12-punktowej czcionki jako bazowej. Opcja włącza -T z
       urządzeniem X75, X75-12, X100 lub X100-12.

    -Z, --ditroff
       groff uruchomi program troff i użyje odpowiedniego postprocesora do utworzenia
       wyjścia odpowiedniego dla wybranego urządzenia. Gdy groff -mandoc jest groffem, to
       ta opcja jest przekazywana do groffa i wstrzyma użycie postprocesora. Automatycznie
       włącza opcję -t.

  Otrzymywanie pomocy
    -?, --help
       Wyświetla komunikat pomocy i kończy pracę.

    --usage
       Wyświetla krótki opis użycia programu i kończy pracę.

    -V, --version
       Wyświetla informację o wersji.

KOD ZAKOŃCZENIA

    0   Program zakończony bez żadnych błędów.

    1   Błąd użycia, składni lub pliku konfiguracyjnego.

    2   Błąd działania.

    3   Proces potomny zwrócił niezerowy kod zakończenia.

    16   Co najmniej jedna z stron/plików/słów kluczowych nie istnieje lub nie zostało
       dopasowane.

ŚRODOWISKO

    MANPATH
       Jeżeli  ustawiona jest $MANPATH, to jej wartość jest używana jako ścieżka
       przeszukiwań hierarchii stron man.

    MANROFFOPT
       Every time man invokes the formatter (nroff, troff, or groff), it adds the contents
       of $MANROFFOPT to the formatter's command line.

    MANROFFSEQ
       Jeżeli ustawiono $MANROFFSEQ, to jej wartość jest używana do określenia zbioru
       preprocesorów przez które jest przepuszczana strona podręcznika. Domyślna lista
       preprocesorów zależy od systemu.

    MANSECT
       Jeżeli ustawiona jest $MANSECT, to jej wartość jest listą oddzielonych dwukropkami
       sekcji i służy do określania, które sekcje podręcznika man i w jakiej kolejności
       będą przeszukiwane. Domyślną wartością jest "1 n l 8 3 2 3posix 3pm 3perl 3am 5 4 9
       6 7", chyba że zostanie to nadpisane w polu SECTION pliku /etc/manpath.config.

    MANPAGER, PAGER
       If $MANPAGER or $PAGER is set ($MANPAGER is used in preference), its value is used
       as the name of the program used to display the manual page. By default, pager is
       used, falling back to cat if pager is not found or is not executable.

       Wartością może być nazwa zwykłego polecenia lub polecenie z argumentami. W wartości
       można używać znaków cytowania powłoki (odwrotne ukośniki, pojedyncze lub podwójne
       cudzysłowy), jednakże nie można łączyć wielu poleceń w potoki; jeśli jest to
       potrzebne  należy użyć skryptu otaczającego potok. Skrypt ten powinien móc
       przyjmować plik do wyświetlenia albo jako argument linii poleceń, albo odczytać go
       ze standardowego wejścia.

    MANLESS
       Jeśli $MANLESS jest ustawiona, to jej wartość zostanie użyta jako domyślna linia
       zachęty programu less, dokładnie tak jakby przekazano ją w opcji -r (i każde
       wystąpienie tekstu $MAN_PN zostanie rozwinięte w taki sam sposób). Na przykład aby
       bezwarunkowo ustawić linię zachęty na “moja linia zachęty”, należy ustawić $MANLESS
       na ‘-Psmoja linia zachęty’. Użycie opcji -r nadpisuje tę zmienną środowiska.

    BROWSER
       Jeżeli  jest ustawiona zmienna $BROWSER, to jej wartością jest rozdzielona
       dwukropkami lista poleceń, które man będzie - w kolejności - próbował uruchomić,
       aby wyświetlić wyjście man --html w przeglądarce www. W każdym poleceniu %s jest
       zastępowane nazwą pliku zawierającego wyjście HTML programu groff, %% jest
       zastępowane znakiem procentu (%), a %c - dwukropkiem (:).

    SYSTEM Jeżeli ustawiona jest zmienna $SYSTEM, to ma to taki sam skutek, jak przekazanie
       jej wartości jako argumentu opcji -m.

    MANOPT Jeżeli ustawiono $MANOPT, to wartość tej zmiennej, która powinna być w formacie
       podobnym do formatu linii opcji poleceń programu man, będzie przetwarzana przed
       opcjami linii poleceń. Ponieważ wszystkie pozostałe zmienne środowiska specyficzne
       dla programu man mogą być wyrażone jako opcje linii poleceń i jako takie mogą być
       podane w zmiennej $MANOPT, należy oczekiwać, że zostaną one uznane za przestarzałe.
       Uwaga: wszystkie spacje, które mają być zinterpretowane jako część argumentu opcji,
       muszą zostać poprzedzone znakiem odwrotnego ukośnika.

    MANWIDTH
       If $MANWIDTH is set, its value is used as the line length for which manual pages
       should be formatted. If it is not set, manual pages will be formatted with a line
       length appropriate to the current terminal (using the value of $COLUMNS, and
       ioctl(2)  if available, or falling back to 80 characters if neither is available).
       Cat pages will only be saved when the default formatting can be used, that is when
       the terminal line length is between 66 and 80 characters.

    MAN_KEEP_FORMATTING
       Zazwyczaj, jeżeli wyjście nie jest przekazywane do terminala (tylko np. do pliku
       lub potoku), to kontrolne znaki formatujące są usuwane, aby ułatwić czytanie pliku
       wynikowego  bez  użycia  żadnych  dodatkowych  narzędzi.  Jednakże  jeżeli
       MAN_KEEP_FORMATTING ma niepustą wartość, znaki te są zachowywane. Może być to
       użyteczne dla programów, które wewnętrznie wywołują man i potrafią zinterpretować
       znaki kontrolne.

    MAN_KEEP_STDERR
       Zazwyczaj, jeśli wyjście jest skierowane na terminal (zazwyczaj do programu do
       stronicowania), to ignorowane są wszystkie komunikaty błędów generowane przez
       programy używane to sformatowania strony podręcznika, tak aby nie zakłócić wyjścia
       programu do stronicowania. Programy, takie jak groff często tworzą komunikaty o
       relatywnie mało istotnych błędach typograficznych (dotyczących na przykład złego
       wyrównania) - wyświetlanie ich razem ze stroną podręcznika byłoby szpecące i
       mylące. Jednakżę niektórzy użytkownicy chcieliby zobaczyć te błędy, więc jeżeli
       ustawi się zmienną $MAN_KEEP_STDERR na dowolną niepustą wartość, to wyjście błędów
       będzie normalnie wyświetlane.

    LANG, LC_MESSAGES
       W zależności od systemu i implementacji bieżące ustawienia językowe będą pobierane
       z  jednej lub obu spośród zmiennych $LANG i $LC_MESSAGES. man wyświetli swoje
       komunikaty w tym języku (jeśli są dostępne). Szczegóły  można  znaleźć  w
       setlocale(3).

PLIKI

    /etc/manpath.config
       Plik konfiguracyjny man-db.

    /usr/share/man
       Globalna hierarchia stron podręcznika ekranowego.

ZOBACZ TAKŻE

    apropos(1), groff(1), less(1), manpath(1), nroff(1), troff(1), whatis(1), zsoelim(1),
    manpath(5), man(7), catman(8), mandb(8)

    Documentation for some packages may be available in other formats, such as info(1)  or
    HTML.

HISTORIA

    1990, 1991 – Program napisany przez Johna W. Eatona (jwe@che.utexas.edu).

    23 grudnia 1992: Rik Faith (faith@cs.unc.edu) zaaplikował poprawki błędów nadesłane przez
    Willema Kasdorpa (wkasdo@nikhefk.nikef.nl).

    30th April 1994 – 23rd February 2000: Wilf. (G.Wilford@ee.surrey.ac.uk) has been
    developing and maintaining this package with the help of a few dedicated people.

    30 października 1996 – 30 marca 2001: Fabrizio Polacco <fpolacco@debian.org>rozwijał i
    udoskonalał ten pakiet dla projektu Debiana z pomocą całej społeczności.

    31 marca 2001 – obecnie: Colin Watson <cjwatson@debian.org> rozwija man-db i nim zarządza.

TŁUMACZENIE

    Wojciech Kotwica w 1999 roku przetłumaczył część stron podręcznika pakietu man-db i
    udostępnił je w ramach Projektu Tłumaczenia Manuali.
    Robert Luberda tłumaczenie zaktualizował i uzupełnił w roku 2008.