Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    boot - genel olarak açılış işlemleri

AÇIKLAMA

    Açılış işlemleri sistemden sisteme değişiklik gösterirse de genellikle beş adımda
    incelenebilir: (i) donanımsal açılış, (ii) önyükleme, (iii) çekirdeğin yüklenmesi, (iv)
    init  ve  inittab,  (v)  açılış betikleri. Bunları aşağıda daha ayrıntılı olarak
    açıklayacağız.

  Donanım açılışı
    Makinayı açıldıktan veya yeniden başlatıldıktan sonra denetim salt okunur bellekte bulunan
    (genellikle bu bir PROM'dur) bir yazılıma devredilir. PC'lerde bu yazılım genellikle BIOS
    (bayos okunur) olarak bilinir.

    Bu yazılım makina üzerinde bir temel sınama yaptıktan sonra gerekli parametreleri okumak
    için oynak olmayan (non-volatile) belleğe erişir. Bu bellek PC'lerde pille beslenen bir
    CMOS bellektir ve CMOS (simos okunur) adıyla bilinir. PC dünyası dışında ise genellikle
    nvram (non-volatile ram) olarak bilinir.

    nvram üzerinde saklanan parametreler sistemden sisteme değişiklik gösterir, fakat en
    azından donanım açılış yazılımı, açılışın yapılacağı aygıtı ya da algılanması gereken
    olası açılış aygıtlarını bilmek zorundadır.

    Donanım açılış adımı ile açılış aygıtına erişildikten sonra, işletim sistemini yükleyecek
    olan önyükleyici yazılımı yüklenir. Bu yazılım açılış aygıtının belli bir yerinde bulunur
    ve denetim bu yazılıma aktarılır.

    Bilgi: Burada ağdan açılış adımlarını açıklamayacağız. Bu konu ile ilgileniyorsanız arama
       sözcükleriniz şunlar olabilir: DHCP, TFTP, PXE, Etherboot.

  Önyükleyici
    PC'lerde önyükleyici açılış aygıtının ilk sektöründe bulunur. Bu sektör Asıl Önyükleme
    Kaydı (MBR - Master Boot Record) olarak bilinir.

    Çoğu sistemde bazı kısıtlamalardan dolayı bu önyükleyici çok sınırlanır. PC dışındaki
    sistemlerde bile boyut ve önyükleyicinin karmaşıklığıyla ilgili sınırlamalar vardır.
    Fakat PC'lerde MBR'ın boyutu (512 bayttır ve disk bölümleme tablosu da buradadır)
    önyükleyicinin bu alana deyim yerindeyse tıkıştırılmasını gerektirir.

    Diğer yandan, çoğu işletim sistemi birincil önyükleyicinin disk bölümünün belli bir
    yerinde bulunan bir ikincil önyükleyiciyi çalıştırır.

    Linux işletim sisteminin önyükleyicisi normalde lilo(8) ya da grub(8)'dır. Her ikisi de ya
    ikincil yükleyiciyle (DOS çalıştırmak gibi) ya da bir parçası MBR içinde diğer parçası kök
    disk bölümünde bulunan iki parçalı bir önyükleyici olarak kurulur.

    Önyükleyicinin asıl görevi disk üzerinde çekirdeğin yerini belirlemek, onu yükleyip
    çalıştırmaktır. Çoğu önyükleyici başka çekirdeklerin belirtilmesine (son derlediğiniz
    çekirdek çalışmazsa öncekinin yüklenmesini sağlayabilirsiniz) ve bu çekirdeklere isteğe
    bağlı parametrelerin aktarılmasına imkan veren etkileşimli bir arayüze sahiptir.

  Çekirdeğin başlatılması
    Çekirdek yüklendiğinde aygıtları (sürücüleri üzerinden) ilklendirir, takas  alanını
    etkinleştirir (günümüz çekirdeklerinde kswapd olarak bilinen bir çekirdek sürecidir) ve
    kök dosya sistemini (/) bağlar.

    Çekirdeğe bu etkinliklerle ilgili olarak bazı parametreler aktarılabilir (örneğin kök
    dosya  sistemi  olarak  başka bir disk bölümünü belirtebilirsiniz). Bu tür Linux
    parametreleri ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için bootparam(7) kılavuzuna bakınız.

    Bundan sonra çekirdek sadece, numarası 1 olan ilk süreci (kullanıcı tarafı) çalıştırır. Bu
    süreç  kendisine  verilmiş parametrelerden işine yaramayanları aktararak /sbin/init
    yazılımını çalıştırır.

  init ve inittab
    init çalışmaya başladığında ilk olarak /etc/inittab dosyasında bulunan yönergeleri okur.
    Bu dosya farklı çalışma seviyeleri ile bu çalışma seviyelerinde çalıştırılacak komutlara
    ilişkin bilgiler içerir.

    Bu, sistem yöneticisine belli servislerin ilişkilendirilebildiği farklı çalışma seviyeleri
    ile (örn: S tek kullanıcılı kiptir, ağ servisleri için 2 gibi) kolayca yönetilebilen bir
    şema sunar. Sistem yöneticisi çalışma seviyesini init(8) ile değiştirebilir ve o anki
    çalışma seviyesini runlevel(8) ile sorgulayabilir.

    Servislerin başlatılması ve durdurulması bu dosyayı düzenleyerek yapılmaz. Bu dosya
    içindeki veriler, belirli çalışma seviyelerinde çalıştırılacak ya da  durdurulacak
    servislerin betiklerinin bulunduğu yere denetimi aktarmakta kullanılır.

  Açılış betikleri
    Bilgi: Aşağıdaki açıklamalar sadece SYSV-R4 temelli sistemlere uygulanır. Bunlar ticari
       Unix'ler (Solaris, HPUX, Irix, Tru64) ile bazı Linux dağıtımlarıdır (Red Hat,
       Fedora, Debian, Mandrake,  Suse,  Caldera). Bazı sistemler (Slackware Linux,
       FreeBSD, OpenBSD) açılış betiklerinin düzenlenmesinde biraz daha farklı şemalar
       kullanırlar.

    Yönetilen her servis (posta sunucusu, nfs sunucusu, cron, vs.) için belirli bir dizinde
    (çoğu Linux sürümünde /etc/init.d dizinidir) bulunan tek bir betik vardır. Bu betiklerin
    herbiri ya sadece 'start' (servisin başlatılmasını sağlar) ya da genel olarak üzerinde
    "anlaşma sağlanmış" sözcükleri argüman kabul ederler (örneğin, 'restart' servisi durdurur
    ve tekrar başlatır, 'status' servisin durmu hakkında bilgi döndürür). Betikler argümansız
    çalıştırıldığında kullanılabilecek argümanların listesini gösterir.

  Çalışma seviyelerine özel dizinler
    Servislerin belirli çalışma seviyelerinde çalıştırılması, durdurulması ve çalıştırılma
    sıralarının belirlenmesi için özel dizinler vardır. Bunlar normalde /etc/rc[0-6S].d
    dizinleridir. Bu dizinlerin her birinde /etc/init.d dizininde bulunan betiklere sembolik
    bağlar bulunur.

    Bir birincil betik (genellikle /etc/rc) inittab(5)'dan çağrılır ve bu betik çalışma
    seviyesi dizinlerindeki sembolik bağlar üzerinden  servis  betiklerini  çalıştırır.
    Betiklerin sembolik bağ isimlerinden 'S' ile başlayanlar 'start' argümanı ile (servisi
    başlatmak için), 'K' ile başlayanlar ise 'stop' argümanı ile (servisi durdurmak için)
    çalıştırılır.

    Aynı çalışma seviyesinde betiklerin hangi sırada çalıştırılacaklarını belirlemek için
    sembolik bağ isimleri sıra numaraları içerir. Bu numaradan sonra da çalıştırılacak
    servisin ismi gelir. Örneğin, /etc/rc2.d/S80sendmail ile sendmail 2. çalışma seviyesinde
    başlatılır. Ancak bu,  /etc/rc2.d/S12syslog'dan sonra ve /etc/rc2.d/S90xfs'den önce
    çalıştırılır.

    Çalışma seviyelerini ve açılış sırasını bu bağlar sayesinde kolayca yönetibiliriz. Bir çok
    Linux dağıtımı bu işlemi daha da kolaylaştıran araçlarla gelir (örn, chkconfig(8).

  Sistemin açılışta yapılandırılması
    Artalanda başlatılan süreçler genellikle isteğe bağlı bazı parametreler ve komut satırı
    seçenekleri kabul ederler. Sistem yöneticilerinin bu parametreleri betiklere dokunmadan
    daha kolay düzenleyebilmeleri için süreçlerin kendilerine ait yapılandırma dosyaları
    vardır. Bunların yerleri dağıtımlara göre değişir. Örneğin Red Hat için bu dosyalar
    /etc/sysconfig dizininde bulunur.

    Eski Unix'lerde bunlar komut satırı seçenekleri iken günümüz Linux sistemlerinde (ve
    HPUX'de) bu dosyalar kabuk değişkenlerini içerir. /etc/init.d dizininde bulunan betikler
    bu değişkenlerin değerlerini kullanır.

İLGİLİ DOSYALAR

    /etc/init.d/, /etc/rc[S0-6].d/, /etc/sysconfig/

İLGİLİ BELGELER

    inittab(5), bootparam(7), init(8), runlevel(8), shutdown(8).

ÇEVİREN

    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Aralık 2003

                                             boot(7)