Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    ksh - Publiczna implementacja powłoki Korna

WYWOŁANIE

    ksh [+-abCefhikmnprsuvxX] [+-o opcja] [ [ -c łańcuch_komend [nazwa_komendy]|-s|plik ]
    [argument ...] ]

OPIS

    Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

    ksh to interpreter komend zaprojektowany zarówno do interakcyjnej pracy z systemem, jak i
    do wykonywania skryptów.  Jego język komend jest nadzbiorem (superset) języka powłoki
    sh(1).

  Uruchamianie powłoki
    Następujące opcje mogą być użyte wyłącznie w linii komend:

    -c łańcuch_komend
       powłoka wykonuje komendę(y) zawartą(e) w łańcuchu_komend

    -i   tryb interakcyjny — patrz poniżej

    -l   powłoka zameldowania — patrz poniżej tryb interakcyjny — patrz poniżej

    -s   powłoka wczytuje komendy ze standardowego wejścia; wszelkie argumenty nie będące
       opcjami są argumentami pozycyjnymi

    -r   tryb ograniczony — patrz poniżej

    Ponadto wszelkie opcje, opisane w omówieniu wbudowanej komendą set, mogą również zostać
    użyte w linii poleceń.

    Jeśli nie została podana ani opcja -c, ani opcja -s, wówczas pierwszy argument nie będący
    opcją, określa plik, z którego zostaną wczytane komendy. Jeśli brak jest argumentów nie
    będących opcjami, to powłoka wczytuje komendy ze standardowego wejścia.  Nazwa powłoki
    (tj. zawartość parametru $0) jest ustalana jak następuje: jeśli użyto opcji -c i podano
    argument nie będący opcją, to jest on nazwą; jeśli komendy są wczytywane z pliku, wówczas
    nazwa tego pliku zostaje użyta jako nazwa powłoki; w każdym innym przypadku zostaje użyta
    nazwa, pod którą powłoka została wywołana (tzn. wartość argv[0]).

    Powłoka jest interakcyjna, jeśli użyto opcji -i lub jeśli zarówno standardowe wejście, jak
    i standardowe wyjście błędów, jest skojarzone z jakimś terminalem. W interakcyjnej
    powłoce kontrola zadań (jeśli takowa jest dostępna w danym systemie) jest włączona oraz
    ignorowane są następujące sygnały: INT, QUIT oraz TERM. Ponadto powłoka wyświetla zachętę
    przed odczytywaniem poleceń (patrz parametry PS1 i PS2).  Dla nieinterakcyjnych powłok,
    uaktywnia się domyślnie opcja trackall (patrz poniżej: komenda set).

    Powłoka jest ograniczona, jeśli zastosowano opcję -r lub gdy albo główna część nazwy
    (basename), pod jaką wywołano powłokę, albo parametr SHELL, pasują do wzorca *r*sh (na
    przykład: rsh, rksh, rpdksh itp.).  Po przetworzeniu przez powłokę wszystkich plików
    profili i $ENV włączane są następujące ograniczenia:
     ·  niedostępna jest komenda cd
     ·  nie mogą być zmieniane parametry: SHELL, ENV i PATH.
     ·  nazwy poleceń nie mogą być podawane z użyciem ścieżek bezwzględnych lub względnych
       [tłum.: tj. dostępne są tylko przez nazwę bez ścieżki]
     ·  niedostępna jest opcja -p wbudowanego polecenia command
     ·  nie mogą być używane przekierowania tworzące pliki (np.: >, >|, >>, <>)

    Powłoka  jest  uprzywilejowana,  jeśli zastosowano opcję -p lub jeśli rzeczywisty
    identyfikator użytkownika lub jego grupy nie jest zgodny z efektywnym identyfikatorem
    użytkownika  czy grupy (patrz: getuid(2), getgid(2)).  Uprzywilejowana powłoka nie
    przetwarza ani $HOME/.profile, ani parametru ENV (patrz poniżej), przetwarza za to plik
    /etc/suid_profile.  Wykasowanie opcji uprzywilejowania powoduje, że powłoka ustawia swój
    efektywny identyfikator użytkownika i grupy na wartości faktycznego identyfikatora
    użytkownika (user-id) i jego grupy (group-id).

    Jeśli główna część nazwy, pod jaką dana powłoka została wywołana (tzn. argv[0]) zaczyna
    się od - lub użyto opcji -l, to zakłada się, że powłoka ma być powłoką zgłoszeniową i
    wczytywana jest zawartość plików /etc/profile i $HOME/.profile, jeśli takie istnieją i
    można je odczytać.

    Jeżeli parametr ENV jest ustawiony podczas uruchamiania powłoki (albo w wypadku powłok
    zgłoszeniowych - po przetworzeniu dowolnych plików profilowych), to jego zawartość zostaje
    poddana zastępowaniu. Zastępowane są parametry, komendy, wyrażenia arytmetyczne oraz
    tylda.  Następnie wynikająca z tej operacji nazwa jest interpretowana jako nazwa pliku,
    podlegającego wczytaniu i wykonaniu. Jeśli parametr ENV jest pusty (i niezerowy), a pdksh
    został skompilowany ze zdefiniowanym makrem DEFAULT_ENV, to po wykonaniu wszelkich już
    wyżej wymienionych podstawień, zostaje wczytany plik określony tym makrem.

    Kod wyjścia powłoki wynosi 127, jeśli plik komend podany we linii wywołania nie mógł
    zostać otwarty, lub kod wyjścia jest niezerowy, jeśli wystąpił krytyczny błąd składni
    podczas wykonywania tego skryptu. W razie braku błędów krytycznych, kod wyjścia jest
    równy kodowi ostatnio wykonanej komendy lub zeru, jeśli nie wykonano żadnej komendy.

  Składnia poleceń
    Powłoka rozpoczyna analizę składniową wejścia od podziału go na poszczególne słowa word.
    Słowa, stanowiące ciągi znaków, ograniczane są niecytowanymi białymi znakami whitespace
    (spacja, tabulator i nowa linia) lub metaznakami (<, >, |, ;, &, ( i )). Poza
    ograniczaniem słów spacje i tabulatory są ignorowane. Natomiast znaki zmiany linii zwykle
    rozgraniczają komendy. Metaznaki stosowane są do tworzenia następujących symboli: <, <&,
    <<, >, >&, >>, itd., służących do określania przekierowań (patrz: "Przekierowywanie
    wejścia/wyjścia" poniżej); | służy do tworzenia potoków; |& służy do tworzenia koprocesów
    (patrz: "Koprocesy" poniżej); ; służy do oddzielania komend; & służy do tworzenia potoków
    asynchronicznych; && i || służą do określenia wykonania warunkowego; ;; jest używany w
    poleceniach case; (( .. )) są używane w wyrażeniach arytmetycznych; i w końcu, ( .. )
    służą do tworzenia podpowłok.

    Białe znaki lub metaznaki można zacytowywać pojedynczo przy użyciu znaku odwrotnego
    ukośnika (\) lub grupami w podwójnych (") lub pojedynczych (') cudzysłowach.  Zauważ, iż
    następujące znaki podlegają również specjalnej interpretacji przez powłokę i muszą być
    cytowane, jeśli mają być użyte dosłownie: \, ", ', #, $, `, ~, {, }, *, ? i [.  Pierwsze
    trzy to wyżej wspomniane symbole cytowania (patrz: "Cytowanie" poniżej); #, na początku
    słowa rozpoczyna komentarz — wszystko po znaku #, aż do końca linii jest ignorowane; $
    służy do wprowadzenia podstawienia parametru, komendy lub wyrażenia arytmetycznego (patrz:
    "Podstawienia" poniżej); ` rozpoczyna podstawienia komendy w starym stylu (patrz:
    "Podstawienia" poniżej); ~ rozpoczyna rozwinięcie katalogu (patrz: "Rozwijanie tyld"
    poniżej); { i } obejmują alternacje w stylu csh(1) (patrz: "Rozwijanie nawiasów" poniżej);
    i na koniec, *, ? oraz [ są stosowane przy tworzeniu nazw plików (patrz: "Wzorce nazw
    plików" poniżej).

    W trakcie analizy słów i symboli, powłoka tworzy komendy, których wyróżnia się dwa
    rodzaje: komendy proste, zwykle programy do wykonania, oraz komendy złożone, takie jak
    dyrektywy for i if, struktury grupujące i definicje funkcji.

    Polecenie proste składa się z kombinacji przyporządkowań wartości parametrom (patrz:
    "Parametry"), przekierowań wejścia/wyjścia (patrz: "Przekierowania wejścia/wyjścia") i
    słów komend; Jedynym ograniczeniem jest to, że wszelkie podstawienia wartości parametrów
    muszą występować przed słowami komend.  Słowa komend, jeśli zostały podane, określają
    polecenie, które należy wykonać, wraz z jego argumentami.  Komenda może być komendą
    wbudowaną powłoki, funkcją lub komendą zewnętrzną, tzn. oddzielnym plikiem wykonywalnym,
    który jest odnajdowany przy użyciu wartości parametru PATH (patrz: "Wykonywanie komend"
    poniżej).  Trzeba zauważyć, że wszystkie komendy mają swój kod zakończenia: dla poleceń
    zewnętrznych jest on powiązany z kodem zwracanym przez wait(2) (jeśli komenda nie została
    odnaleziona, wówczas kod wynosi 127, natomiast jeśli nie można było jej wykonać, to kod
    wynosi 126). Kody zwracane przez inne polecenia (komendy wbudowane, funkcje, potoki,
    listy, itp.) są precyzyjnie określone, a ich opis towarzyszy opisowi danego konstruktu.
    Kod wyjścia komendy zawierającej jedynie przyporządkowania wartości parametrom, odpowiada
    kodowi ostatniego wykonanego podczas tego podstawienia lub zeru, jeśli żadne podstawienia
    nie miały miejsca.

    Przy pomocy symbolu | komendy mogą zostać powiązane w potoki.  W potokach standardowe
    wyjście  wszystkich komend poza ostatnim, zostaje wyprowadzone (patrz pipe(2)) na
    standardowe wejście następnej komendy. Kod wyjścia potoku jest równy kodowi zwróconemu
    przez ostatnią komendę potoku.  Potok może zostać poprzedzony zarezerwowanym słowem !,
    powodującym zmianę kodu wyjścia na jego logiczne przeciwieństwo.  Tzn. jeśli pierwotnie
    kod wyjścia wynosił 0, to będzie on miał wartość 1, natomiast jeśli pierwotną wartością
    nie było 0, to kodem przeciwstawnym jest 0.

    Listę komend tworzymy rozdzielając potoki jednym z następujących symboli: &&, ||, &, |& i
    ;.  Pierwsze dwa oznaczają warunkowe wykonanie: cmd1 && cmd2 wykonuje cmd2 tylko wtedy,
    jeżeli kod wyjścia cmd1 był zerowy. Natomiast || zachowuje się dokładnie odwrotnie. —
    cmd2 zostaje wykonane jedynie, jeśli kod wyjścia cmd1 był różny od zera. && i || wiążą
    równoważnie, a zarazem mocniej niż &, |& i ;, które z kolei również posiadają tę samą siłę
    wiązania.  Symbol  &  powoduje,  że  poprzedzająca  go komenda zostanie wykonana
    asynchronicznie, tzn. powłoka uruchamia daną komendę, jednak nie czeka na jej zakończenie
    (powłoka śledzi dokładnie wszystkie asynchroniczne komendy — patrz: "Kontrola zadań"
    poniżej). Jeśli komenda asynchroniczna jest uruchomiona przy wyłączonej kontroli zadań
    (tj. w większości skryptów), wówczas jest ona uruchamiana z wyłączonymi sygnałami INT i
    QUIT oraz przekierowanym wejściem do /dev/null (aczkolwiek przekierowania, ustalone w
    samej komendzie asynchronicznej mają tu pierwszeństwo). Operator |& rozpoczyna koproces,
    stanowiący specjalnego rodzaju komendę asynchroniczną (patrz: "Koprocesy" poniżej).
    Zauważ, że po operatorach && i || musi występować komenda, podczas gdy nie jest to
    konieczne po &, |& i ;. Kodem wyjścia listy komend jest kod ostatniego wykonanego w niej
    polecenia, z wyjątkiem list asynchronicznych, dla których kod wynosi 0.

    Komendy złożone tworzymy przy pomocy następujących słów zarezerwowanych — słowa te są
    rozpoznane tylko wtedy, gdy nie są zacytowane i występują jako pierwsze wyrazy w komendzie
    (tj.  nie  są  poprzedzone  żadnymi  przyporządkowywaniami wartości parametrom czy
    przekierowaniami):

                 case  else  function  then  !
                 do   esac  if     time  [[
                 done  fi   in     until  {
                 elif  for  select   while  }
    Uwaga: Niektóre powłoki (lecz nie nasza) wykonują polecenia sterujące w podpowłoce, gdy
    przekierowano jeden lub więcej z ich deskryptorów plików, tak więc wszelkiego rodzaju
    zmiany otoczenia w nich mogą nie działać.  Aby zachować przenośność należy stosować
    polecenie exec do przekierowań deskryptorów plików przed poleceniem sterującym.

    W poniższym opisie poleceń złożonych, listy komend (zaznaczone przez lista), po których
    następuje słowo zarezerwowane, muszą kończyć się średnikiem, przełamaniem wiersza lub
    (poprawnym gramatycznie) słowem zarezerwowanym. Przykładowo,
       { echo foo; echo bar; }
       { echo foo; echo bar<newline>}
       { { echo foo; echo bar; } }
    są poprawne, natomiast
       { echo foo; echo bar }
    nie.

    ( lista )
       Wykonaj listę w podpowłoce. Nie ma bezpośredniej możliwości przekazania wartości
       parametrów podpowłoki z powrotem do jej powłoki macierzystej.

    { lista }
       Konstrukcja złożona; lista zostaje wykonana, lecz nie w podpowłoce. Zauważ, że { i
       } to zarezerwowane słowa, a nie metaznaki.

    case słowo in [ [(] wzorzec [| wzorzec] ... ) lista ;; ] ... esac
       Wyrażenie case stara się dopasować słowo do jednego z danych wzorców; wykonywana
       jest lista powiązana z pierwszym poprawnie dopasowanym wzorcem. Wzorce stosowane w
       wyrażeniach case odpowiadają wzorcom stosowanym do specyfikacji nazw plików z
       wyjątkiem tego, że nie obowiązują ograniczenia związane z . i /.  Proszę zwrócić
       uwagę na to, że wszelkie niecytowane białe znaki przed wzorcem i po nim zostają
       usunięte; wszelkie spacje we wzorcu muszą być cytowane.  Zarówno słowa, jak i
       wzorce  podlegają  podstawieniom  parametrów, rozwinięciom arytmetycznym oraz
       podstawieniu tyldy.  Ze względów historycznych,  możemy  zastosować  nawiasy
       otwierający i zamykający zamiast in i esac (w szczególności więc, case $foo { *)
       echo bar; }). Kodem wyjścia wyrażenia case jest kod wykonanej listy; jeśli nie
       została wykonana żadna lista, wówczas kod wyjścia wynosi zero.

    for nazwa [ in słowo ... zakończenie ] do lista done
       gdzie zakończenie jest albo znakiem końca linii, albo ;. Dla każdego słowa w
       podanej liście słów, parametr nazwa zostaje ustawiony na to słowo i lista zostaje
       wykonana. Jeżeli nie będzie użyte in do specyfikacji listy słów, to zamiast tego
       zostaną użyte parametry pozycyjne ("$1", "$2", itp.). Ze względów historycznych,
       możemy  zastosować  nawiasy otwierający i zamykający zamiast do i done (w
       szczególności, for i; { echo $i; }). Kodem wyjścia wyrażenia for jest ostatni kod
       wyjścia danej listy; jeśli lista nie została w ogóle wykonana, wówczas kod wynosi
       zero.

    if lista then lista [elif lista then lista] ... [else lista] fi
       Jeśli kod wyjścia pierwszej listy jest zerowy, to zostaje wykonana druga lista; w
       przeciwnym razie, jeśli mamy takową, zostaje wykonana lista po elif, z podobnymi
       konsekwencjami. Jeśli wszystkie listy po if i elif wykażą błąd (tzn. zwrócą
       niezerowy kod), to zostanie wykonana lista po else. Kodem wyjścia wyrażenia if
       jest kod wykonanej listy, niestanowiącej warunku. Jeśli żadna nieokreślająca
       warunku lista nie zostanie wykonana, wówczas kod wyjścia wynosi zero.

    select nazwa [ in słowo ... zakończenie ] do lista done
       gdzie zakończenie jest albo przełamaniem wiersza, albo ;.  Wyrażenie select
       umożliwia automatyczną prezentację użytkownikowi menu, wraz z możliwością wyboru z
       niego.  Przeliczona lista wykazanych słów zostaje wypisana na standardowym wyjściu
       błędów, po czym zostaje wyświetlony symbol zachęty (PS3, czyli domyślnie `#? ').
       Następnie  zostaje  wczytana  liczba  odpowiadająca danemu punktowi menu ze
       standardowego wejścia, po czym nazwie zostaje przyporządkowane w ten sposób wybrane
       słowo (lub wartość pusta, jeżeli wybór był niewłaściwy), zmiennej REPLY zostaje
       przyporządkowane to, co zostało wczytane (po usunięciu początkowych i końcowych
       białych  znaków), i lista zostaje wykonana.  Jeśli wprowadzono pustą linię
       (dokładniej: zero lub więcej znaczków IFS), wówczas menu zostaje  ponownie
       wyświetlone, bez wykonywania listy.  Gdy wykonanie listy zostaje zakończone,
       wówczas przeliczona lista wyborów zostaje wyświetlona ponownie, jeśli REPLY jest
       zerowe, ponownie wyświetlany jest symbol zachęty i tak dalej. Proces ten się
       powtarza, aż do wczytania znaku końca pliku, otrzymania sygnału przerwania lub
       wykonania polecenia przerwania (break) w środku pętli. Jeśli opuszczono in słowo
       ..., wówczas użyte zostają parametry pozycyjne (tzn., "$1", "$2", itp.).  Ze
       względów historycznych, możemy zastosować nawiasy otwierający i zamykający zamiast
       do i done (w szczególności, select i; { echo $i; }).  Kodem wyjścia wyrażenia
       select jest zero, jeśli użyto polecenia przerwania do wyjścia z pętli albo niezero
       w przeciwnym wypadku.

    until lista do lista done
       Działa dokładnie jak while, z wyjątkiem tego, że zawartość pętli jest wykonywana
       jedynie wtedy, gdy kod wyjścia pierwszej listy jest niezerowy.

    while lista do lista done
       Wyrażenie while określa pętlę o warunku sprawdzanym przed wykonaniem. Zawartość
       pętli jest wykonywana dopóki, dopóty kod wyjścia pierwszej listy jest zerowy.
       Kodem wyjścia wyrażenia while jest ostatni kod wyjścia listy w zawartości tej
       pętli; gdy zawartość nie zostanie w ogóle wykonana, wówczas kod wynosi zero.

    function nazwa { lista }
       Definiuje funkcję o nazwie nazwa. Patrz: "Funkcje" poniżej. Proszę zwrócić uwagę,
       że przekierowania tuż po definicji funkcji zostają zastosowane podczas wykonywania
       jej zawartości, a nie podczas przetwarzania jej definicji.

    nazwa () polecenie
       Niemal dokładnie to samo co w function. Patrz: "Funkcje" poniżej.

    (( wyrażenie ))
       Wartość wyrażenia arytmetycznego wyrażenie zostaje przeliczona; równoważne do let
       "wyrażenie". patrz: "Wyrażenia arytmetyczne" i opis polecenia let poniżej..

    [[ expression ]]
       Podobne do komend test i [ ... ] (które opisujemy później), z następującymi
       różnicami:
        ·  Rozdzielanie pól i generacja nazw plików nie są wykonywane na argumentach.
        ·  Operatory -a (i) oraz -o (lub) zostają zastąpione odpowiednio przez && i ||.
        ·  Operatory (dokładniej: -f, =, !, itp.) nie mogą być cytowane.
        ·  Drugi operand dla != i = jest traktowany jako wzorzec (w szczególności,
           porównanie
                         [[ foobar = f*r ]]
           jest sukcesem).
        ·  Mamy do dyspozycji dwa dodatkowe operatory binarne: < i >, które zwracają
           prawdę, gdy pierwszy łańcuchowy operand jest odpowiednio mniejszy lub
           większy od drugiego operandu łańcuchowego.
        ·  Jednoargumentowa postać operacji test, która sprawdza, czy jedyny operand
           jest długości zerowej, jest niedozwolona - operatory zawsze muszę być
           wykazywane jawnie, w szczególności, zamiast
                            [ ciąg ]
           należy użyć
                          [[ -n ciąg ]]
        ·  Podstawienia parametrów, komend i arytmetyczne zostają wykonane w trakcie
           wyliczania wyrażenia. Do operatorów && i || stosowana  jest  metoda
           uproszczonego określania ich wartości. To znaczy, że w wyrażeniu
                      [[ -r foo && $(< foo) = b*r ]]
           wartość $(< foo) zostaje wyliczona wtedy i tylko wtedy, gdy plik o nazwie
           foo istnieje i jest czytelny.

  Cytowanie
    Cytowanie stosuje się do zapobiegania traktowaniu przez powłokę pewnych znaków czy słów w
    specjalny sposób.  Istnieją trzy metody cytowania: Po pierwsze, \ cytuje następny znak,
    chyba że mieści się on na końcu wiersza, wówczas zarówno \ jak i znak nowej linii zostają
    usunięte.  Po drugie pojedynczy cudzysłów (') wycytowywuje wszystko, aż po następny
    pojedynczy cudzysłów (wraz ze zmianami linii włącznie). Po trzecie, podwójny cudzysłów
    (") wycytowywuje wszystkie znaki, poza $, ` i \, aż po następny niecytowany podwójny
    cudzysłów. $ i ` wewnątrz podwójnych cudzysłowów zachowują zwykłe znaczenie (tzn.
    oznaczają podstawienie wartości parametru, komendy lub wyrażenia arytmetycznego), jeśli
    tylko nie zostanie wykonany jakikolwiek podział pól na wyniku podwójnymi cudzysłowami
    wycytowanych podstawień.  Jeśli po \, wewnątrz ciągu znaków cytowanego podwójnymi
    cudzysłowami następuje \, $, ` lub ", to zostaje on zastąpiony drugim z tych znaków.
    Jeśli po nim następuje znak nowej linii, wówczas zarówno \, jak i znak zmiany linii
    zostają usunięte; w przeciwnym razie zarówno znak \, jak i następujący po nim znak nie
    podlegają żadnej zamianie.

    Uwaga: patrz "Tryb POSIX" poniżej pod względem szczególnych reguł obowiązujących sekwencje
    znaków postaci "...`...\"...`..".

  Aliasy
    Istnieją dwa rodzaje aliasów: normalne aliasy komend i aliasy śledzone. Aliasy komend
    stosowane są zwykle jako skróty dla długich a często stosowanych komend. Powłoka rozwija
    aliasy komend (tzn. podstawia pod nazwę aliasu jego zawartość), gdy wczytuje pierwsze
    słowo komendy. Rozwinięty alias zostaje ponownie przetworzony, aby uwzględnić ewentualne
    występowanie dalszych aliasów. Jeśli alias komendy kończy się spacją lub tabulatorem, to
    wówczas następne słowo zostaje również sprawdzone pod względem rozwinięcia aliasów. Proces
    rozwijania aliasów kończy się przy napotkaniu słowa, które nie jest aliasem, gdy napotka
    się wycytowane słowo, lub gdy napotka się alias, który jest właśnie eksportowany.

    Następujące aliasy są definiowane domyślnie przez powłokę:
       autoload='typeset -fu'
       functions='typeset -f'
       hash='alias -t'
       history='fc -l'
       integer='typeset -i'
       local='typeset'
       login='exec login'
       newgrp='exec newgrp'
       nohup='nohup '
       r='fc -e -'
       stop='kill -STOP'
       suspend='kill -STOP $$'
       type='whence -v'

    Śledzone aliasy pozwalają powłoce na zapamiętanie, gdzie odnalazła ona konkretną komendę.
    Gdy powłoka po raz pierwszy szuka w ścieżce pocenia oznaczonego jako alias śledzony, to
    zapamiętuje sobie pełną ścieżkę tej komendy. Gdy powłoka następnie wykonuje daną komendę
    po raz drugi, wówczas sprawdza, czy ta ścieżka jest nadal aktualna i jeśli tak jest, to
    nie przegląda już więcej pełnej ścieżki w poszukiwaniu danej komendy. Śledzone aliasy
    można wyświetlić lub stworzyć stosując alias -t. Zauważ, że zmieniając wartość parametru
    PATH czyścimy również ścieżki dla wszelkich śledzonych aliasów. Jeśli została włączona
    opcja trackall (tzn., set -o trackall lub set -h), wówczas powłoka śledzi wszelkie
    komendy. Ta opcja zostaje włączona domyślnie dla wszelkich nieinterakcyjnych powłok. Dla
    powłok interakcyjnych jedynie następujące komendy są śledzone domyślnie: cat, cc, chmod,
    cp, date, ed, emacs, grep, ls, mail, make, mv, pr, rm, sed, sh, vi i who.

  Podstawienia
    Pierwszym krokiem, jaki wykonuje powłoka podczas wykonywania prostej komendy, jest
    przeprowadzenia podstawień na słowach tej komendy.  Istnieją trzy rodzaje podstawień:
    parametrów, komend i arytmetyczne. Podstawienia parametrów, które dokładniej opiszemy w
    następnej sekcji, mają postać $name lub ${...}; podstawienia komend mają postać $(command)
    lub `command`; a podstawienia arytmetyczne: $((expression)).

    Jeśli podstawienie występuje poza podwójnymi cudzysłowami, wówczas wynik tego podstawienia
    podlega zwykle podziałowi słów lub pól, w zależności od bieżącej wartości parametru IFS.
    Parametr IFS określa listę znaków, służących jako separatory w podziale łańcuchów
    znakowych na pojedyncze wyrazy. Wszelkie znaki z tego zestawu oraz tabulator, spacja i
    nowa linia włącznie, nazywane są białymi znakami IFS. Ciągi jednego lub wielu białych
    znaków z IFS w powiązaniu z zerem oraz jednym lub więcej białych znaków nie wymienionych w
    IFS, rozgraniczają pola. Wyjątkowo początkowe i końcowe białe znaki IFS są usuwane (tzn.
    nie są przez nie tworzone żadne początkowe czy końcowe puste pola); natomiast początkowe
    lub końcowe białe znaki spoza IFS tworzą puste pola. Przykładowo: jeśli IFS zawiera
    `<spacja>:', to ciąg znaków `<spacja>A<spacja>:<spacja><spacja>B::D' zawiera cztery pola:
    `A', `B', `' i `D'. Proszę zauważyć, że jeśli parametr IFS jest ustawiony na pusty ciąg
    znaków, to wówczas żaden podział pól nie ma miejsca; gdy parametr ten nie jest ustawiony w
    ogóle, wówczas stosuje się domyślnie jako rozgraniczniki spacji, tabulatora i nowej linii.

    Jeśli nie podajemy inaczej, to wynik podstawienia podlega również rozwijaniu nawiasów i
    nazw plików (patrz odpowiednie akapity poniżej).

    Podstawienie komendy zostaje zastąpione wyjściem, wygenerowanym podczas wykonania danej
    komendy przez podpowłokę. Dla podstawienia $(komenda) zachodzą normalne reguły cytowania
    podczas analizy komendy, choć jednak dla postaci `komenda`, znak \ z jednym z $, ` lub \
    tuż po nim, zostaje usunięty (znak \ z następstwem jakiegokolwiek innego znaku zostaje
    niezmieniony). Jako przypadek wyjątkowy podczas podstawiania komend, komenda postaci <
    plik  zostaje zinterpretowana, jako oznaczająca podstawienie zawartości pliku plik ($(<
    foo) ma więc ten sam efekt co $(cat foo), jest jednak bardziej efektywne albowiem nie
    zostaje odpalony żaden dodatkowy proces).
    UWAGA: Wyrażenia $(komenda) są analizowane obecnie poprzez odnajdywanie zaległego nawiasu,
    niezależnie od wycytowań. Miejmy nadzieję, że zostanie to możliwie szybko poprawione.

    Podstawienia arytmetyczne zostają zastąpione  wartością  wyniku  danego  wyrażenia.
    Przykładowo więc, komenda echo $((2+3*4)) wyświetla 14. Patrz: "Wyrażenia arytmetyczne",
    aby odnaleźć opis wyrażeń.

  Parametry
    Parametry to zmienne w powłoce; można im przyporządkowywać wartości oraz wyczytywać je
    przez  podstawienia  parametrów.  Nazwa  parametru  jest  albo  jednym ze znaków
    interpunkcyjnych o specjalnym znaczeniu lub cyfrą, jakie opisujemy poniżej, lub literą z
    następstwem jednej lub więcej liter albo cyfr (`_' zalicza się to liter). Podstawienia
    parametrów mają postać $nazwa lub ${nazwa}, gdzie nazwa jest nazwą danego parametru.  Gdy
    podstawienie zostanie wykonane na parametrze, który nie został ustalony, wówczas zerowy
    ciąg znaków jest jego wynikiem, chyba że została włączona opcja nounset (set -o nounset
    lub set -u), co oznacza, że występuje wówczas błąd.

    Wartości można przyporządkowywać parametrom na wiele różnych sposobów. Po pierwsze,
    powłoka domyślnie ustala pewne parametry, takie jak #, PWD, itp.; to jedyny sposób, w jaki
    są ustawiane specjalnymi parametry o długości jednego znaku. Po drugie, parametry zostają
    importowane z otocznia powłoki podczas jej uruchamiania. Po trzecie, parametrom można
    przypisać wartości w wierszu poleceń, tak jak np. `FOO=bar' przypisuje parametrowi FOO
    wartość bar; wielokrotne przypisania wartości są możliwe w jednym wierszu komendy i może
    po nich występować prosta komenda, co powoduje, że przypisania te są wówczas jedynie
    aktualne podczas wykonywania danej komendy (tego rodzaju przypisania zostają również
    wyeksportowane, patrz poniżej, co do tego konsekwencji). Proszę zwrócić uwagę, iż aby
    powłoka rozpoznała je jako przypisanie wartości parametrowi, zarówno nazwa parametru jak i
    = nie mogą być cytowane. Czwartym sposobem ustawiania parametrów jest zastosowanie jednej
    z komend: export, readonly lub typeset; patrz ich opisy w rozdziale "Wykonywanie komend".
    Po czwarte, pętle for i select ustawiają parametry, tak jak i również komendy getopts,
    read i set -A. Na zakończenie, parametrom można przyporządkowywać wartości stosując
    operatory  nadania  wartości  wewnątrz  wyrażeń  arytmetycznych  (patrz: "Wyrażenia
    arytmetyczne" poniżej) lub stosując postać ${nazwa=wartość} podstawienia parametru (patrz
    poniżej).

    Parametry opatrzone atrybutem eksportowania (ustawianego przy pomocy komendy export lub
    typeset -x albo przez przyporządkowanie wartości parametru z następującą prostą komendą)
    zostają umieszczone w otoczeniu (patrz environ(5)) poleceń wykonywanych przez powłokę jako
    pary nazwa=wartość. Kolejność, w jakiej parametry występują w otoczeniu komendy jest
    bliżej nieustalona. Podczas uruchamiania powłoka pozyskuje parametry ze swojego otoczenia
    i automatycznie ustawia na tych parametrach atrybut eksportowania.

    Można stosować modyfikatory do postaci ${nazwa} podstawienia parametru:

    ${nazwa:-słowo}
       jeżeli parametrnazwa jest ustawiony i niezerowy, wówczas zostaje podstawiona jego
       własna wartość, w przeciwnym razie zostaje podstawione słowo.

    ${nazwa:+słowo}
       jeśli parametr nazwa jest ustawiony i niezerowy, wówczas zostaje podstawione słowo,
       inaczej nic nie zostaje podstawione.

    ${nazwa:=słowo}
       jeśli parametr nazwa jest ustawiony i niezerowy, wówczas zostaje podstawiony on
       sam, w przeciwnym razie zostaje mu przyporządkowana wartość słowo i wartość
       wynikająca ze słowa zostaje podstawiona.

    ${nazwa:?słowo}
       jeżeli parametr nazwa jest ustawiony i niezerowy, wówczas zostaje podstawiona jego
       własna wartość, w przeciwnym razie słowo zostaje wyświetlone na standardowym
       wyjściu błędów (tuż po nazwa:) i zachodzi błąd (powodujący normalnie zakończenie
       całego skryptu powłoki, funkcji lub .-skryptu). Jeśli słowo zostało pominięte,
       wówczas zamiast niego zostaje użyty łańcuch `parameter null or not set'.

    W powyższych modyfikatorach możemy ominąć :, czego skutkiem będzie, że warunki będą
    jedynie wymagać, aby nazwa był ustawiony lub nie (a nie żeby był ustawiony i niezerowy).
    Jeśli potrzebna jest wartość słowo, wówczas zostają na nim wykonane podstawienia
    parametrów, komend, arytmetyczne i tyldy; natomiast, jeśli słowo okaże się niepotrzebne,
    wówczas jego wartość nie zostanie obliczana.

    Można stosować, również podstawienia parametrów o następującej postaci:

    ${#nazwa}
       Liczba parametrów pozycyjnych, jeśli nazwą jest *, @ lub nie jest podana albo
       długość ciągu będącego wartością parametru nazwa.

    ${#nazwa[*]}, ${#nazwa[@]}
       Liczba elementów w tablicy nazwa.

    ${nazwa#wzorzec}, ${nazwa##wzorzec}
       Gdy wzorzec nakłada się na początek wartości parametru nazwa, wówczas pasujący
       tekst zostaje pominięty w wynikającym z tego podstawieniu.  Pojedynczy # oznacza
       najkrótsze możliwe dopasowanie do wzorca, a dwa # oznaczają jak najdłuższe
       dopasowanie.

    ${nazwa%wzorzec}, ${nazwa%%wzorzec}
       Podobnie jak w podstawieniu ${..#..}, tylko że dotyczy końca wartości.

    Następujące specjalne parametry zostają ustawione domyślnie przez powłokę i nie można
    przyporządkowywać jawnie wartości nadanych:

    !   Id ostatniego uruchomionego w tle procesu. Jeśli nie ma aktualnie procesów
       uruchomionych w tle, wówczas parametr ten jest nieustawiony.

    #   Liczba parametrów pozycyjnych (tzn., $1, $2, itp.).

    $   ID procesu odpowiadającego danej powłoce lub PID pierwotnej powłoki, jeśli mamy do
       czynienia z podpowłoką.

    -   Konkatenacja bieżących opcji jednoliterowych (patrz komenda set poniżej, aby poznać
       dostępne opcje).

    ?   Kod wyjścia ostatniej wykonanej komendy nieasynchronicznej. Jeśli ostatnia komenda
       została zabita sygnałem, wówczas $?  przyjmuje wartość 128 plus numer danego
       sygnału.

    0   Nazwa, pod jaką dana powłoka została wywołana (tzn., argv[0]), lub nazwa komendy,
       która została wywołana przy użyciu opcji -c i nazwa komendy została podana, lub
       argument plik, jeśli taki został podany. Jeśli opcja posix nie jest ustawiona, to
       $0 zawiera nazwę bieżącej funkcji lub skryptu.

    1 ... 9
       Pierwszych dziewięć parametrów pozycyjnych podanych powłoce czy funkcji lub
       .-skryptowi. Dostęp do dalszych parametrów pozycyjnych odbywa się przy pomocy
       ${liczba}.

    *   Wszystkie parametry pozycyjne (z wyjątkiem parametru 0), tzn., $1 $2 $3.... Gdy
       użyte poza podwójnymi cudzysłowami, wówczas parametry zostają rozgraniczone w
       pojedyncze słowa (podlegające rozgraniczaniu słów); jeśli użyte pomiędzy podwójnymi
       cudzysłowami, wówczas parametry zostają rozgraniczone pierwszym znakiem podanym
       przez parametr IFS (albo pustymi ciągami znaków, jeśli IFS jest zerowy).

    @   Tak jak $*, z wyjątkiem zastosowania w podwójnych cudzysłowach, gdzie oddzielne
       słowo zostaje wygenerowane dla każdego parametru pozycyjnego z osobna - jeśli brak
       parametrów pozycyjnych, wówczas nie generowane jest żadne słowo ("$@" może być
       użyte aby otrzymać dostęp bezpośredni do argumentów bez utraty argumentów zerowych
       lub rozgraniczania ich przerwami).

    Następujące parametry są ustawiane przez powłokę:

    _ (podkreślenie)
       Gdy jakaś komenda zostaje wykonywana przez powłokę, ten parametr przyjmuje w
       otoczeniu odpowiedniego nowego procesu  wartość  ścieżki  tej  komendy.  W
       interakcyjnym trybie pracy, ten parametr przyjmuje w pierwotnej powłoce ponadto
       wartość ostatniego słowa poprzedniej komendy Podczas wartościowania wiadomości typu
       MAILPATH, parametr ten zawiera więc nazwę pliku, który się zmienił (patrz parametr
       MAILPATH poniżej).

    CDPATH Ścieżka przeszukiwania dla wbudowanej komendy cd. Działa tak samo jak PATH dla
       katalogów nierozpoczynających się od / w komendach cd. Proszę zwrócić uwagę, że
       jeśli CDPATH jest ustawiony i nie zawiera ani . ani ścieżki pustej, to wówczas
       katalog bieżący nie jest przeszukiwany.

    COLUMNS
       Liczba kolumn terminala lub okienka. Obecnie ustawiany wartością cols zwracaną
       przez komendę stty(1), jeśli ta wartość nie jest równa zeru.  Parametr ten ma
       znaczenie w interakcyjnym trybie edycji wiersza komendy i dla komend select, set -o
       oraz kill -l, w celu właściwego formatowania zwracanych informacji.

    EDITOR Jeśli nie został ustawiony parametr VISUAL, wówczas kontroluje on tryb edycji
       wiersza komendy w powłokach interakcyjnych. Patrz parametr VISUAL poniżej, aby się
       dowiedzieć, jak to działa.

    ENV  Jeśli parametr ten okaże się być ustawionym po przetworzeniu wszelkich plików
       profilowych, wówczas jego rozwinięta wartość zostaje wykorzystana jako nazwa pliku
       zawierającego dalsze komendy inicjujące powłoki. Zwykle zawiera definicje funkcji i
       aliasów.

    ERRNO Całkowita wartość odpowiadająca zmiennej errno powłoki — wskazuje przyczynę
       wystąpienia błędu, gdy ostatnie wywołanie systemowe nie powiodło się.

       Jak dotychczas niezaimplementowane.

    EXECSHELL
       Jeśli ustawiono, to wówczas zawiera powłokę, jakiej należy użyć do wykonywania
       komend, których nie zdołał wykonać execve(2), a które nie zaczynają się od ciągu
       `#! powłoka'.

    FCEDIT Edytor używany przez komendę fc (patrz poniżej).

    FPATH Podobnie jak PATH, jeśli powłoka natrafi na niezdefiniowaną funkcję podczas pracy,
       stosowane do lokalizacji pliku zawierającego definicję tej funkcji. Również
       przeszukiwane, gdy komenda nie została odnaleziona przy użyciu PATH.  Patrz
       "Funkcje" poniżej co do dalszych informacji.

    HISTFILE
       Nazwa pliku używanego do zapisu historii komend. Jeśli wartość została ustalona,
       wówczas historia zostaje załadowana z danego pliku. Podobnie wielokrotne wcielenia
       powłoki będą korzystały z jednej historii, jeśli dla nich wartości parametru
       HISTFILE wskazuje na jeden i ten sam plik.
       UWAGA: jeśli HISTFILE nie zostało ustawione, wówczas żaden plik historii nie
       zostaje użyty. W oryginalnej wersji powłoki Korna natomiast, przyjmuje się
       domyślnie $HOME/.sh_history; w przyszłości może pdksh, będzie również stosował
       domyślny plik historii.

    HISTSIZE
       Liczba komend zapamiętywana w historii, domyślnie 128.

    HOME  Domyślna wartość dla komendy cd oraz podstawiana pod niewycytowane ~ (patrz:
       "Rozwijanie tyldy" poniżej).

    IFS  Wewnętrzny separator pól, stosowany podczas podstawień i wykonywania komendy read,
       do rozdzielania wartości na oddzielne argumenty; domyślnie spacja, tabulator i
       przełamanie wiersza. Szczegóły zostały opisane w punkcie "Podstawienia" powyżej.
       Uwaga: ten parametr nie jest importowany z otoczenia, podczas uruchamiania powłoki.

    KSH_VERSION
       Wersja i data kompilacji powłoki (tylko do odczytu).  Patrz również na komendy
       wersji w "Interakcyjnej edycji wiersza poleceń w trybie emacs" i "Edycji wiersza
       poleceń vi" poniżej.

    LINENO Numer wiersza w funkcji lub aktualnie wykonywanym skrypcie.

    LINES Ilość wierszy terminala lub okienka pracy.

       Jeszcze niezaimplementowane.

    MAIL  Jeśli ustawiony, to użytkownik jest informowany o nadejściu nowej poczty do
       wymienionego w tej opcji pliku docelowego. Ten parametr jest ignorowany, jeśli
       został ustawiony parametr MAILPATH.

    MAILCHECK
       Jak często powłoka ma sprawdzać, czy pojawiła się nowa poczta w plikach podanych
       przez MAIL lub MAILPATH. Jeśli 0, to powłoka sprawdza przed każdą nową zachętą.
       Wartością domyślną jest 600 (10 minut).

    MAILPATH
       Lista plików sprawdzanych w poszukiwaniu nowej poczty. Lista ta rozdzielana jest
       dwukropkami, ponadto po nazwie każdego z plików można podać ? i wiadomość, która ma
       być wyświetlona, jeśli nadeszła nowa poczta. Dla danej wiadomości zostaną wykonane
       podstawienia komend, parametrów i arytmetyczne. Podczas podstawień parametr $_
       zawiera nazwę tego pliku. Domyślnym zawiadomieniem o nowej poczcie jest you have
       mail in $_ (masz pocztę w $_).

    OLDPWD Poprzedni katalog roboczy.  Nieustalony, jeśli cd nie zmieniło z powodzeniem
       katalogu od czasu uruchomienia powłoki lub jeśli powłoka nie wie, gdzie się
       aktualnie znajduje.

    OPTARG Podczas używania getopts zawiera argument dla aktualnie rozpoznawanej opcji, jeśli
       jest on oczekiwany.

    OPTIND Indeks  ostatniego  przetworzonego  argumentu  podczas  używania  getopts.
       Przyporządkowanie 1 temu parametrowi spowoduje, że ponownie wywołane getopts
       przetworzy argumenty od początku.

    PATH  Lista rozdzielonych dwukropkiem katalogów, które  są  przeszukiwane  podczas
       odnajdywania jakiejś komendy lub plików typu .. Pusty łańcuch wynikający z
       początkowego lub końcowego dwukropka, albo dwóch sąsiednich dwukropków jest
       traktowany jako `.', czyli katalog bieżący.

    POSIXLY_CORRECT
       Ustawienie tego parametru powoduje włączenie opcji posix. Patrz: "Tryb POSIX"
       poniżej.

    PPID  Identyfikator ID procesu rodzicielskiego powłoki (tylko do odczytu).

    PS1  PS1 to podstawowy symbol zachęty dla powłok interakcyjnych. Podlega podstawieniom
       parametrów, komend i arytmetycznym, ponadto ! zostaje zastąpione kolejnym numerem
       polecenia (patrz komenda fc poniżej). Sam znak ! może zostać umieszczony w zachęcie
       używając !! w PS1.  Zauważ, że ponieważ edytory wiersza komendy starają się
       obliczyć, jak długi jest symbol zachęty (aby móc ustalić, ile miejsca pozostaje
       wolnego  do  prawego brzegu ekranu), sekwencje wyjściowe w zachęcie zwykle
       wprowadzają pewien bałagan. Istnieje możliwość podpowiedzenia powłoce, żeby nie
       uwzględniała pewnych ciągów znaków (takich jak kody wyjścia) przez podanie
       przedrostka na początku symbolu zachęty będącego niewyświetlalnym znakiem (takim
       jak np. control-A) z następstwem przełamania wiersza oraz odgraniczając następnie
       kody wyjścia przy pomocy tego niewyświetlalnego znaku. Gdy brak niewyświetlalnych
       znaków, to nie ma żadnej rady... Nawiasem mówiąc, nie ja jestem odpowiedzialny za
       ten hack. To pochodzi z oryginalnego ksh.  Domyślną wartością jest `$ ' dla
       nieuprzywilejowanych użytkowników, a `# ' dla roota..

    PS2  Drugorzędna zachęta, o domyślnej wartości `> ', która jest stosowana, gdy wymagane
       są dalsze wprowadzenia w celu dokończenia komendy.

    PS3  Zachęta stosowana przez wyrażenie select podczas wczytywania wyboru z menu.
       Domyślnie `#? '.

    PS4  Stosowany jako przedrostek komend, które zostają wyświetlone podczas śledzenia toku
       pracy (patrz polecenie set -x poniżej). Domyślnie `+ '.

    PWD  Obecny katalog roboczy. Może być nieustawiony lub zerowy, jeśli powłoka nie wie,
       gdzie się znajduje.

    RANDOM Prosty generator liczb pseudolosowych. Za każdym razem, gdy odnosimy się do RANDOM,
       jego wartości zostaje przyporządkowana następna liczba z przypadkowego ciągu liczb.
       Miejsce w danym ciągu może zostać ustawione nadając wartość RANDOM (patrz rand(3)).

    REPLY Domyślny parametr komendy read, jeśli nie pozostaną podane jej żadne nazwy.
       Stosowany również w pętlach select do zapisu wartości wczytywanej ze standardowego
       wejścia.

    SECONDS
       Liczba sekund, które upłynęły od czasu uruchomienia powłoki lub jeśli parametrowi
       została nadana wartość całkowita, liczba sekund od czasu nadania tej wartości plus
       ta wartość.

    TMOUT Gdy ustawiony na pozytywną wartość całkowitą, większą od zera, wówczas ustala w
       interakcyjnej powłoce czas w sekundach, przez jaki będzie ona czekała  na
       wprowadzenie jakiegoś polecenia po wyświetleniu podstawowego symbolu zachęty (PS1).
       Po przekroczeniu tego czasu powłoka zakończy swoje działanie.

    TMPDIR Katalog, w którym umieszczane są tymczasowe pliki powłoki. Jeśli parametr ten nie
       jest ustawiony lub gdy nie zawiera pełnej ścieżki do zapisywalnego katalogu,
       wówczas domyślnie tymczasowe pliki mieszczą się w /tmp.

    VISUAL Jeśli został ustawiony, ustala tryb  edycji  wiersza  komend  w  powłokach
       interakcyjnych. Jeśli ostatni element ścieżki podanej w tym parametrze zawiera ciąg
       znaków vi, emacs lub gmacs, to odpowiednio zostaje uaktywniony tryb edycji: vi,
       emacs lub gmacs (Gosling emacs).

  Rozwijanie tyldy
    Rozwijanie znaków tyldy, które ma miejsce równolegle do podstawień parametrów, zostaje
    wykonane na słowach rozpoczynających się niecytowanym ~. Znaki po tyldzie do pierwszego /,
    jeśli taki występuje, są domyślnie traktowane jako nazwa użytkownika. Jeśli nazwa
    użytkownika jest pusta lub ma wartość + albo -, to zostaje podstawiona wartość parametrów
    odpowiednioHOME, PWD lub OLDPWD. W przeciwnym razie zostaje przeszukany plik haseł (plik
    passwd) w celu odnalezienia danej nazwy użytkownika i w miejscu wystąpienia tyldy zostaje
    podstawiony katalog domowy danego użytkownika.  Jeśli nazwa użytkownika nie zostanie
    odnaleziona w pliku haseł lub gdy w nazwie użytkownika występuje jakiekolwiek cytowanie
    albo podstawienie parametru, wówczas nie zostaje wykonane żadne podstawienie.

    W ustawieniach parametrów (tych poprzedzających proste komendy lub tych występujących w
    argumentach dla alias, export, readonly, i typeset), rozwijanie znaków tyld zostaje
    wykonywane po jakimkolwiek niewycytowanym (:) i nazwy użytkowników zostają ujęte w
    dwukropki.

    Katalogi domowe poprzednio rozwiniętych nazw użytkowników zostają umieszczone w pamięci
    podręcznej i przy ponownym użyciu zostają stamtąd pobierane. Komenda alias -d może być
    użyta do wylistowania, zmiany i dodania do tej pamięci podręcznej (w szczególności, `alias
    -d fac=/usr/local/facilities; cd ~fac/bin').

  Rozwijanie nawiasów (przemiany)
    Rozwinięcia nawiasów przyjmujące postać
       prefiks{ciąg1,...,ciągN}sufiks
    zostają rozwinięte w N wyrazów, z których każdy zawiera konkatenację prefiks, ciągn i
    sufiks (w szczególności., `a{c,b{X,Y},d}e' zostaje rozwinięte do czterech wyrazów: ace,
    abXe, abYe i ade). Jak już wyżej wspomniano, rozwinięcia nawiasów mogą być nakładane na
    siebie, a wynikające słowa nie są sortowane.  Wyrażenia nawiasowe muszą zawierać
    niecytowany przecinek (,), aby nastąpiło rozwijanie (tak więc {} i {foo} nie zostają
    rozwinięte).  Rozwinięcie nawiasów następuje po podstawieniach parametrów i  przed
    generowaniem nazw plików.

  Wzorce nazw plików
    Wzorcem nazwy pliku jest słowo zwierające jeden lub więcej z niecytowanych symboli ? lub *
    lub sekwencji [..]. Po wykonaniu rozwinięcia nawiasów, powłoka zamienia wzorce nazw
    plików na uporządkowane nazwy plików, które pasują do tego wzorca (jeśli żadne pliki nie
    pasują, wówczas dane słowo zostaje pozostawione bez zmian). Elementy wzorców mają
    następujące znaczenia:

    ?   oznacza dowolny pojedynczy znak.

    *   oznacza dowolną sekwencję znaków.

    [..]  oznacza każdy ze znaków pomiędzy klamrami. Można podać zakresy znaków używając -
       pomiędzy dwoma ograniczającymi zakres znakami, tzn. [a0-9] oznacza literę a lub
       dowolną cyfrę.  Aby przedstawić sam znak - należy go albo zacytować albo musi być
       to pierwszy lub ostatni znak w liście znaków. Podobnie ] musi albo  być
       wycytowywane, albo być pierwszym lub ostatnim znakiem w liście, jeśli ma oznaczać
       samego siebie, a nie zakończenie listy. Również ! występujący na początku listy ma
       specjalne znaczenie (patrz poniżej), tak więc aby reprezentował samego siebie musi
       zostać wycytowany lub występować dalej w liście.

    [!..] podobnie jak [..], tylko że oznacza dowolny znak niewystępujący pomiędzy klamrami.

    *(wzorzec| ... |wzorzec)
       oznacza każdy ciąg zawierający zero lub więcej wystąpień podanych wzorców.
       Przykładowo: wzorzec *(foo|bar) obejmuje ciągi `', `foo', `bar', `foobarfoo', itp..

    +(wzorzec| ... |wzorzec)
       obejmuje każdy ciąg znaków obejmujący jedno lub więcej wystąpień danych wzorców.
       Przykładowo: wzorzec +(foo|bar) obejmuje ciągi `foo', `bar', `foobarfoo', itp..

    ?(wzorzec| ... |wzorzec)
       oznacza ciąg pusty lub ciąg obejmujący jeden z danych wzorców.  Przykładowo:
       wzorzec ?(foo|bar) obejmuje jedynie ciągi `', `foo' i `bar'.

    @(wzorzec| ... |wzorzec)
       obejmuje ciąg obejmujący jeden z podanych wzorców. Przykładowo: wzorzec @(foo|bar)
       obejmuje wyłącznie ciągi `foo' i `bar'.

    !(wzorzec| ... |wzorzec)
       obejmuje dowolny ciąg nie obejmujący żadnego z danych wzorców.  Przykładowo:
       wzorzec !(foo|bar) obejmuje wszystkie ciągi poza `foo' i `bar'; wzorzec !(*) nie
       obejmuje żadnego ciągu; wzorzec !(?)* obejmuje wszystkie ciągi (proszę się nad tym
       zastanowić).

    Proszę zauważyć, że wzorce w pdksh obecnie nigdy nie obejmują . i .., w przeciwieństwie do
    oryginalnej powłoki ksh, Bourne'a sh i basha, tak więc to będzie musiało się ewentualnie
    zmienić (na złe).

    Proszę zauważyć, że powyższe elementy wzorców nigdy nie obejmują kropki (.) na początku
    nazwy pliku ani ukośnika (/), nawet gdy zostały one podane jawnie w sekwencji [..];
    ponadto nazwy . i .. nigdy nie są obejmowane, nawet poprzez wzorzec .*.

    Jeśli została ustawiona opcja markdirs, wówczas, wszelkie katalogi wynikające z generacji
    nazw plików zostają oznaczone kończącym /.

    POSIX-owe klasy znaków (tzn., [:nazwa_klasy:] wewnątrz wyrażenia typu [..]) jak na razie
    nie zostały zaimplementowane.

  Przekierowanie wejścia/wyjścia
    Podczas wykonywania komendy, jej standardowe wejście, standardowe wyjście i standardowe
    wyjście błędów (odpowiednio deskryptory plików 0, 1 i 2) są zwykle dziedziczone po
    powłoce.  Trzema wyjątkami od tej reguły są komendy w potokach, dla których standardowe
    wejście i/lub standardowe wyjście odpowiadają tym, ustalonym przez potok, komendy
    asychroniczne, tworzone jeśli kontrola prac została wyłączona, których standardowe wejście
    zostaje ustawione na /dev/null, oraz komendy, dla których zostało ustawione jedno lub
    kilka z następujących przekierowań:

    > plik Standardowe wyjście zostaje przekierowane do plik-u. Jeśli plik nie istnieje,
       wówczas zostaje utworzony; jeśli istnieje i jest to regularny plik oraz została
       ustawiona opcja noclobber, wówczas występuje błąd, w przeciwnym razie dany plik
       zostaje ucięty do początku. Proszę zwrócić uwagę, iż oznacza to, że komenda
       jakaś_komenda < foo > foo otworzy plik foo do odczytu, a następnie skasuje jego
       zawartość, gdy otworzy go do zapisu, zanim  jakaś_komenda  otrzyma  szansę
       przeczytania czegokolwiek z foo.

    >| plik
       tak jak dla >, tylko że zawartość pliku zostanie skasowana niezależnie od
       ustawienia opcji noclobber.

    >> plik
       tak jak dla >, tylko że jeśli dany plik już istnieje, to nowe dane będą dopisywane
       do niego, zamiast kasowania poprzedniej jego zawartości. Ponadto plik ten zostaje
       otwarty w trybie dopisywania, tak więc wszelkiego rodzaju operacje zapisu na nim
       dotyczą jego aktualnego końca. (patrz open(2)).

    < plik standardowe wejście zostaje przekierowane do pliku, który jest otwierany w trybie
       do odczytu.

    <> plik
       tak jak dla <, tylko że plik zostaje otworzony w trybie zapisu i czytania.

    << znacznik
       po wczytaniu wiersza komendy zawierającego tego rodzaju przekierowanie (zwane tu-
       dokumentem), powłoka kopiuje wiersze z komendy do tymczasowego pliku, aż do
       natrafienia na wiersz odpowiadający znacznikowi.  Podczas wykonywania polecenia
       jego standardowe wejście jest przekierowane do pewnego pliku tymczasowego. Jeśli
       znacznik nie zawiera wycytowanych znaków, zawartość danego pliku tymczasowego
       zostaje przetworzona tak, jakby zawierała się w podwójnych cudzysłowach za każdym
       razem, gdy dana komenda jest wykonywana.  Tak więc zostaną na nim wykonane
       podstawienia parametrów, komend i arytmetyczne wraz z interpretacją odwrotnego
       ukośnika (\) i znaków wyjść dla $, `, \ i \nowa_linia. Jeśli wiele tu-dokumentów
       zostanie zastosowanych w jednym i tym samym wierszy komendy, to są one zachowane w
       podanej kolejności.

    <<- znacznik
       tak jak dla <<, tylko że początkowe tabulatory zostają usunięte z tu-dokumentu.

    <& fd standardowe wejście zostaje powielone z deskryptora pliku fd.  fd może być
       pojedynczą cyfrą, wskazującą na numer istniejącego deskryptora pliku, literą p,
       wskazującą na plik powiązany w wyjściem obecnego koprocesu, lub znakiem -,
       wskazującym, że standardowe wejście powinno zostać zamknięte.

    >& fd tak jak dla <&, tylko że operacja dotyczy standardowego wyjścia.

    W każdym z powyższych przekierowań, można podać jawnie deskryptor pliku, którego ma ono
    dotyczyć, (tzn. standardowego wejścia lub standardowego wyjścia) przez poprzedzającą
    odpowiednią pojedynczą cyfrę. Podstawienia parametrów komend, arytmetyczne, tyld, tak jak
    i (gdy powłoka jest interakcyjna) generacje nazw plików - zostaną wykonane na argumentach
    przekierowań plik, znacznik i fd. Trzeba jednak zauważyć, że wyniki wszelkiego rodzaju
    generowania nazw plików zostaną użyte tylko wtedy, gdy określają nazwę jednego pliku;
    jeśli natomiast obejmują one wiele plików, wówczas zostaje zastosowane dane słowo bez
    rozwinięć wynikających z generacji nazw plików. Proszę zwrócić uwagę, że w powłokach
    ograniczonych, przekierowania tworzące nowe pliki nie mogą być stosowane.

    Dla prostych poleceń, przekierowania mogą występować w dowolnym miejscu komendy, w
    komendach złożonych (wyrażeniach if, itp.), wszelkie przekierowania muszą znajdować się na
    końcu.  Przekierowania są przetwarzane po tworzeniu potoków i w kolejności, w jakiej
    zostały podane, tak więc
       cat /foo/bar 2>&1 > /dev/null | cat -n
    wyświetli błąd z numerem linii wiersza poprzedzającym go.

  Wyrażenia arytmetyczne
    Całkowite wyrażenia arytmetyczne mogą być stosowane przy pomocy komendy let, wewnątrz
    wyrażeń $((..)), wewnątrz odwołań do tablic (w szczególności, nazwa[wyrażenie]), jako
    numeryczne argumenty komendy test, i jako wartości w przyporządkowywaniach do całkowitych
    parametrów.

    Wyrażenia mogą zawierać alfanumeryczne identyfikatory parametrów, odwołania do tablic i
    całkowite stałe. Mogą zostać również połączone następującymi operatorami języka C:
    (wymienione i zgrupowane w kolejności rosnącego priorytetu).

    Operatory unarne:
       + - ! ~ ++ --

    Operatory binarne:
       ,
       = *= /= %= += -= <<= >>= &= ^= |=
       ||
       &&
       |
       ^
       &
       == !=
       < <= >= >
       << >>
       + -
       * / %

    Operator trinarny:
       ?: (priorytet jest bezpośrednio wyższy od przyporządkowania)

    Operatory grupujące:
       ( )

    Stałe całkowite mogą być podane w dowolnej bazie, stosując notację baza#liczba, gdzie baza
    jest dziesiętną liczbą całkowitą specyfikującą bazę, a liczba jest liczbą zapisaną w danej
    bazie.

    Operatory są wyliczane w następujący sposób:

       unarny +
           wynikiem jest argument (podane wyłącznie dla pełności opisu).

       unary -
           negacja.

       !   logiczna negacja; wynikiem jest 1 jeśli argument jest zerowy, a 0 jeśli nie.

       ~   arytmetyczna negacja (bit-w-bit).

       ++   inkrement; musi być zastosowanym do parametru (a nie literału lub innego
           wyrażenia) - parametr zostaje powiększony o 1.  Jeśli został zastosowany
           jako operator przedrostkowy, wówczas wynikiem jest inkrementowana wartość
           parametru, a jeśli został zastosowany jako operator przyrostkowy, to
           wynikiem jest pierwotna wartość parametru.

       --   podobnie do ++, tylko że wynikiem jest zmniejszenie parametru o 1.

       ,   Rozdziela dwa wyrażenia arytmetyczne; lewa strona zostaje wyliczona jako
           pierwsza, a następnie prawa strona. Wynikiem jest wartość wyrażenia po
           prawej stronie.

       =   przyporządkowanie; zmiennej po lewej zostaje nadana wartość po prawej.

       *= /= %= += -= <<= >>= &= ^= |=
           operatory przyporządkowania; <var> <op>= <expr> jest tym samym co <var> =
           <var> <op> ( <expr> ).

       ||   logiczna alternatywa; wynikiem jest 1 jeśli przynajmniej jeden z argumentów
           jest niezerowy, 0 gdy nie. Argument po prawej zostaje wyliczony jedynie,
           gdy argument po lewej jest zerowy.

       &&   logiczna koniunkcja; wynikiem jest 1 jeśli obydwa argumenty są niezerowe, 0
           gdy nie. Prawy argument zostaje wyliczony jedynie, gdy lewy jest niezerowy.

       |   arytmetyczna alternatywa (bit-w-bit).

       ^   arytmetyczne albo (bit-w-bit).

       &   arytmetyczna koniunkcja (bit-w-bit).

       ==   równość; wynikiem jest 1, jeśli obydwa argumenty są sobie równe, 0 gdy nie.

       !=   nierówność; wynikiem jest 0, jeśli obydwa argumenty są sobie równe, 1 gdy
           nie.

       <   mniejsze od; wynikiem jest 1, jeśli lewy argument jest mniejszy od prawego,
           0 gdy nie.

       <= >= >
           mniejsze lub równe, większe lub równe, większe od. Patrz <.

       << >> przesuń w lewo (prawo); wynikiem jest lewy argument z bitami przesuniętymi
           na lewo (prawo) o liczbę pól podaną w prawym argumencie.

       + - * /
           suma, różnica, iloczyn i iloraz.

       %   reszta; wynikiem jest reszta z dzielenia lewego argumentu przez prawy. Znak
           wyniku jest nieustalony, jeśli któryś z argumentów jest ujemny.

       <arg1> ? <arg2> : <arg3>
           jeśli <arg1> jest niezerowy, to wynikiem jest <arg2>, w przeciwnym razie
           <arg3>.

  Koprocesy
    Koproces to potok stworzony poprzez operator |&, który jest procesem asynchronicznym, do
    którego powłoka może zarówno pisać (używając print -p), jak i czytać (używając read -p).
    Wejściem i wyjściem koprocesu można również manipulować przy pomocy przekierowań >&p i
    odpowiednio <&p. Po uruchomieniu koprocesu, następne nie mogą być uruchomione dopóki dany
    koproces nie zakończy pracy lub dopóki wejście koprocesu nie zostanie przekierowane przez
    exec n>&p.  Jeśli wejście koprocesu zostanie przekierowane w ten sposób, to następny w
    kolejce do uruchomienia koproces będzie współdzielił wyjście z pierwszym koprocesem, chyba
    że wyjście pierwszego koprocesu zostało przekierowane przy pomocy exec n<&p.

    Pewne uwagi dotyczące koprocesów:
     ·  jedyną  możliwością  zamknięcia wejścia koprocesu (tak aby koproces wczytał
       zakończenie pliku) jest przekierowanie wejścia na numerowany deskryptor pliku, a
       następnie zamknięcie tego deskryptora (w szczególności, exec 3>&p;exec 3>&-).
     ·  aby koprocesy mogły współdzielić jedno wyjście, powłoka musi zachować otwartą część
       wpisową danego potoku wyjściowego. Oznacza to, że zakończenie pliku nie zostanie
       wykryte do czasu, aż wszystkie koprocesy współdzielące wyjście zostaną zakończone
       (gdy zostaną one zakończone, wówczas powłoka zamyka swoją kopię potoku).  Można
       temu zapobiec przekierowując wyjście na numerowany deskryptor pliku (ponieważ
       powoduje to również zamknięcie przez powłokę swojej kopii). Proszę zwrócić uwagę,
       iż to zachowanie  jest nieco odmienne od oryginalnej powłoki Korna, która zamyka
       część zapisową swojej kopii wyjścia koprocesu, gdy ostatnio uruchomiony koproces
       (zamiast gdy wszystkie współdzielące koprocesy) zostanie zakończony.
     ·  print -p ignoruje sygnał SIGPIPE podczas zapisu, jeśli dany sygnał nie został
       przechwycony lub zignorowany; nie zachodzi to jednak, gdy wejście koprocesu zostało
       powielone na inny deskryptor pliku i stosowane jest print -un.

  Funkcje
    Funkcje definiuje się albo przy pomocy syntaktyki powłoki Korna function name, albo
    syntaktyki powłoki Bourne'a/POSIX-owej: name() (patrz poniżej, co do różnic zachodzących
    pomiędzy tymi dwiema formami).  Funkcje, tak jak i .-skrypty, są wykonywane w bieżącym
    otoczeniu, aczkolwiek, w przeciwieństwie do .-skryptów, argumenty powłoki (tzn. argumenty
    pozycyjne, $1, itd.) nigdy nie są widoczne wewnątrz nich. Podczas ustalania położenia
    komendy, funkcje są przeszukiwane po przeszukaniu specjalnych komend wbudowanych, zaś
    przed regularnymi oraz nieregularnymi komendami wbudowanymi i przed przeszukaniem PATH.

    Istniejąca funkcja może zostać usunięta poprzez unset -f nazwa-funkcji. Listę funkcji
    można otrzymać poprzez typeset +f, a definicje funkcji można otrzymać poprzez typeset -f.
    autoload  (co  jest  aliasem  dla  typeset  -fu) może zostać użyte do tworzenia
    niezdefiniowanych funkcji. Jeśli ma być wykonana niezdefiniowana funkcja, wówczas powłoka
    przeszukuje ścieżkę podaną w parametrze FPATH szukając pliku o nazwie identycznej z nazwą
    danej funkcji. Jeśli plik taki zostanie odnaleziony, to będzie wczytany i wykonany. Jeśli
    po wykonaniu tego pliku dana funkcja będzie zdefiniowana, wówczas zostanie ona wykonana, w
    przeciwnym razie zostanie wykonane zwykłe odnajdywanie komend (tzn., powłoka przeszukuje
    tablicę zwykłych komend wbudowanych i PATH). Proszę zwrócić uwagę, że jeśli komenda nie
    zostanie odnaleziona na podstawie PATH, wówczas zostaje podjęta próba odnalezienia funkcji
    przez FPATH (jest to nieudokumentowanym zachowaniem się oryginalnej powłoki Korna).

    Funkcje mogą mieć dwa atrybuty - śledzenia i eksportowania, które mogą być ustawiane przez
    typeset -ft i odpowiednio typeset -fx.  Podczas wykonywania funkcji śledzonej, opcja
    xtrace powłoki zostaje włączona na czas danej funkcji, w przeciwnym razie opcja xtrace
    pozostaje wyłączona. Atrybut eksportowania nie jest obecnie używany.  W oryginalnej
    powłoce Korna, wyeksportowane funkcje są widoczne dla skryptów powłoki, gdy są one
    wykonywane.

    Ponieważ funkcje są wykonywane w obecnym kontekście powłoki, przyporządkowania parametrów
    wykonane wewnątrz funkcji pozostają widoczne po zakończeniu danej funkcji. Jeśli jest to
    niepożądane, wówczas komenda typeset może być zastosowana wewnątrz funkcji do tworzenia
    lokalnych parametrów.  Proszę zwrócić uwagę, iż w żaden sposób nie można ograniczyć
    widoczności parametrów specjalnych (tzn. $$, $!).

    Kodem wyjścia funkcji jest kod wyjścia ostatniej wykonanej w niej komendy. Funkcję można
    przerwać bezpośrednio przy pomocy komendy return; można to również zastosować do jawnego
    określenia kodu wyjścia.

    Funkcje zdefiniowane przy pomocy zarezerwowanego słowa function, są traktowane odmiennie w
    następujących punktach od funkcji zdefiniowanych poprzez notację ():
     ·  parametr $0 zostaje ustawiony na nazwę funkcji (funkcje w stylu Bourne'a nie
       dotykają $0).
     ·  przyporządkowania wartości parametrom poprzedzające wywołanie funkcji nie zostają
       zachowane w bieżącym kontekście powłoki (wykonywanie funkcji w stylu Bourne'a
       zachowuje te przyporządkowania).
     ·  OPTIND zostanie zachowany i skasowany na początku oraz następnie odtworzony na
       zakończenie funkcji, tak więc getopts może być poprawnie stosowane zarówno wewnątrz
       funkcji, jak i poza nimi (funkcje w stylu Bourne'a nie dotykają OPTIND, tak więc
       stosowanie getopts wewnątrz funkcji jest niezgodne ze stosowaniem getopts poza
       funkcjami).
       W przyszłości zostaną dodane również następujące różnice:
     ·  Podczas wykonywania funkcji będzie stosowany oddzielny kontekst śledzenia/sygnałów.
       Tak więc śledzenia ustawione wewnątrz funkcji nie będą miały wpływu na śledzenia i
       sygnały powłoki, nieignorowane przez nią (które mogą być przechwytywane), i będą
       miały domyślne ich znaczenie wewnątrz funkcji.
     ·  Śledzenie EXIT-a, jeśli zostanie ustawione wewnątrz funkcji, zostanie wykonane po
       zakończeniu funkcji.

  Tryb POSIX-owy
    Dana powłoka ma być w zasadzie zgodna ze standardem POSIX, jednak, w niektórych
    przypadkach, zachowanie zgodne ze standardem POSIX jest albo sprzeczne z zachowaniem
    oryginalnej powłoki Korna, albo z wygodą użytkownika. To, jak powłoka zachowuje się w
    takich wypadkach, jest ustalane stanem opcji posix (set -o posix) — jeśli jest ona
    włączona, to zachowuje się zgodnie z POSIX-em, a w przeciwnym razie - nie.  Opcja posix
    zostaje automatycznie ustawiona, jeśli powłoka startuje w otoczeniu zawierającym ustawiony
    parametr POSIXLY_CORRECT. (Powłokę można również skompilować tak, aby zachowanie zgodne z
    POSIX-em było domyślnie ustawione, ale jest to zwykle niepożądane).

    A oto lista wpływów ustawienia opcji posix:
     ·  \" wewnątrz cytowanych podwójnymi cudzysłowami `..` podstawień komend: w trybie
       POSIX-owym, \" jest interpretowany podczas interpretacji komendy; w trybie nie-
       POSIX-owym, odwrotny ukośnik zostaje usunięty przed interpretacją podstawienia
       komendy. Na przykładecho "`echo \"hi\"`" produkuje `"hi"' w trybie POSIX-owym,
       `hi' a w trybie nie-POSIX-owym.  W celu uniknięcia problemów, proszę stosować
       postać $(...) podstawienia komend.
     ·  wyjście kill -l: w trybie POSIX-owym nazwy sygnałów są wymieniane wiersz po
       wierszu; w nie-POSIX-owym trybie numery sygnałów, ich nazwy i opis zostają
       wymienione w kolumnach. W przyszłości zostanie dodana nowa opcja (zapewne -v) w
       celu rozróżnienia tych dwóch zachowań.
     ·  kod wyjścia fg: w trybie POSIX-owym, kod wyjścia wynosi 0, jeśli nie wystąpiły
       żadne błędy; w trybie nie-POSIX-owym, kod wyjścia odpowiada kodowi ostatniego
       zadania wykonywanego w pierwszym planie.
     ·  kod wyjścia poleceniaeval: jeżeli argumentem eval będzie puste polecenie (np.: eval
       "`false`"), to jego kodem wyjścia w trybie POSIX-owym będzie 0.  W trybie nie-
       POSIX-owym, kodem wyjścia będzie kod wyjścia ostatniego podstawienia komendy, które
       zostało dokonane podczas przetwarzania argumentów polecenia eval (lub 0, jeśli nie
       było podstawień komend).
     ·  getopts: w trybie POSIX-owym, opcje muszą zaczynać się od -; w trybie nie-POSIX-
       owym, opcje mogą się zaczynać albo od -, albo od +.
     ·  rozwijanie nawiasów (zwane również przemianą): w trybie POSIX-owym rozwijanie
       nawiasów jest wyłączone; w trybie nie-POSIX-owym rozwijanie nawiasów jest włączone.
       Proszę zauważyć, że set -o posix (lub ustawienie parametru POSIXLY_CORRECT)
       automatycznie wyłącza opcję braceexpand, może ona być jednak jawnie włączona
       później.
     ·  set -: w trybie POSIX-owym, nie wyłącza to ani opcji verbose, ani xtrace; w trybie
       nie-POSIX-owym, wyłącza.
     ·  kod wyjścia set: w trybie POSIX-owym, kod wyjścia wynosi 0, jeśli nie wystąpiły
       żadne błędy; w trybie nie-POSIX-owym, kod wyjścia odpowiada kodowi wszelkich
       podstawień komend wykonywanych podczas generacji komendy set. Przykładowo, `set --
       `false`; echo $?' wypisuje 0 w trybie POSIX-owym, a 1 w trybie nie-POSIX-owym.
       Taka konstrukcja stosowana jest w większości skryptów powłoki stosujących stary
       wariant komendy getopt(1).
     ·  rozwijanie argumentów komend alias, export, readonly i typeset: w trybie POSIX-
       owym,  następuje  normalne  rozwijanie  argumentów; w trybie nie-POSIX-owym,
       rozdzielanie pól, dopasowywanie nazw plików, rozwijanie nawiasów i (zwykłe)
       rozwijanie tyld są wyłączone, ale rozwijanie tyld w przyporządkowaniach pozostaje
       włączone.
     ·  specyfikacja sygnałów: w trybie POSIX-owym, sygnały mogą być podawane jedynie
       cyframi, jeśli numery sygnałów są zgodne z wartościami z POSIX-a (tzn. HUP=1,
       INT=2, QUIT=3, ABRT=6, KILL=9, ALRM=14 i TERM=15); w trybie nie-POSIX-owym, sygnały
       zawsze mogą być podane cyframi.
     ·  rozwijanie aliasów: w trybie POSIX-owym, rozwijanie aliasów zostaje jedynie
       wykonywane, podczas wczytywania słów komend; w trybie nie-POSIX-owym, rozwijanie
       aliasów zostaje wykonane również na każdym słowie po jakimś aliasie, które kończy
       się białą przerwą. Na przykład następująca pętla for
       alias a='for ' i='j'
       a i in 1 2; do echo i=$i j=$j; done
    używa parametru i w trybie POSIX-owym, natomiast j w trybie nie-POSIX-owym.
     ·  test: w trybie POSIX-owym, wyrażenie "-t" (poprzedzone pewną liczbą argumentów "!")
       zawsze jest prawdziwe, gdyż jest ciągiem o długości niezerowej; w nie-POSIX-owym
       trybie, sprawdza czy deskryptor pliku 1 jest jakimś tty (tzn., argument fd do testu
       -t może zostać pominięty i jest domyślnie równy 1).

  Wykonywanie komend
    Po wyliczeniu argumentów wiersza komendy, wykonaniu przekierowań i przyporządkowań
    parametrów, zostaje ustalony typ komendy: specjalna wbudowana, funkcja,  regularna
    wbudowana lub nazwa pliku, który należy wykonać, znajdowanego przy pomocy parametru PATH.
    Testy te zostają wykonane w wyżej podanym porządku. Specjalne wbudowane komendy różnią
    się tym od innych komend, że do ich odnalezienia nie jest używany parametr PATH, błąd
    podczas ich wykonywania może spowodować  zakończenie  powłoki  nieinterakcyjnej  i
    przyporządkowania wartości parametrów poprzedzające komendę zostają zachowane po jej
    wykonaniu. Aby tylko wprowadzić zamieszanie, jeśli opcja posix została włączona (patrz
    komenda set poniżej), to pewne specjale komendy stają się bardzo specjalne, gdyż nie jest
    wykonywane rozdzielanie pól, rozwijanie nazw plików, rozwijanie nawiasów, ani rozwijanie
    tyld na argumentach, które wyglądają jak przyporządkowania. Zwykłe wbudowane komendy
    wyróżniają się jedynie tym, że do ich odnalezienia nie jest stosowany parametr PATH.

    Oryginalny ksh i POSIX różnią się nieco w tym, jakie komendy są traktowane jako specjalne,
    a jakie jako zwykłe:

    Specjalne polecenia w POSIX

       .     continue  exit    return   trap
       :     eval    export   set    unset
       break   exec    readonly  shift

    Dodatkowe specjalne komendy w ksh

       builtin  times   typeset

    Bardzo specjalne komendy (tryb nie-POSIX-owy)

       alias   readonly  set    typeset

    Regularne komendy w POSIX

       alias   command  fg     kill    umask
       bg     false   getopts  read    unalias
       cd     fc     jobs    true    wait

    Dodatkowe regularne komendy ksh

       [     let    pwd    ulimit
       echo    print   test    whence

    W przyszłości dodatkowe specjalne komendy oraz regularne komendy ksh mogą być traktowane
    odmiennie od specjalnych i regularnych komand POSIX.

    Po ustaleniu typu komendy, wszelkie przyporządkowania wartości parametrów zostają wykonane
    i wyeksportowane na czas trwania komendy.

    Poniżej opisujemy specjalne i regularne polecenia wbudowane:

    . plik [arg1 ...]
       Wykonaj komendy z pliku w bieżącym otoczeniu. Plik zostaje odszukiwany przy użyciu
       katalogów z PATH. Jeśli zostały podane argumenty, to parametry pozycyjne mogą być
       używane w celu uzyskania dostępu do nich podczas wykonywania pliku. Jeżeli nie
       zostały podane żadne argumenty, to argumenty pozycyjne odpowiadają tym z bieżącego
       otoczenia, w którym dana komenda została użyta.

    : [ ... ]
       Komenda zerowa. Kodem wyjścia jest zero.

    alias [ -d | +-t [-r] ] [+-px] [+-] [name1[=value1] ...]
       Bez argumentów, alias wyświetla wszystkie obecne aliasy. Dla każdej nazwy bez
       podanej wartości zostaje wyświetlony istniejący odpowiedni alias.  Każda nazwa z
       podaną wartością definiuje alias (patrz: "Aliasy" powyżej).

       Do wyświetlania aliasów używany jest jeden z dwóch formatów: zwykle aliasy są
       wyświetlane jako nazwa=wartość, przy czym wartość jest cytowana; jeśli opcje miały
       przedrostek + lub samo + zostało podane we wierszu komendy, tylko nazwa zostaje
       wyświetlona. Ponadto, jeśli została zastosowana opcja -p, to dodatkowo każdy
       wiersz zaczyna się od ciągu "alias ".

       Opcja -x ustawia (a +x kasuje) atrybut eksportu dla aliasu, lub jeśli nie podano
       żadnych nazw, wyświetla aliasy wraz z ich atrybutem eksportu (eksportowanie aliasu
       nie ma ma żadnego efektu).

       Opcja -t wskazuje, że śledzone aliasy mają być wyświetlone/ustawione (wartości
       podane w wierszu komendy zostają zignorowane dla śledzonych aliasów).  Opcja -r
       wskazuje, że wszystkie śledzone aliasy mają zostać usunięte.

       Opcja -d nakazuje wyświetlenie lub ustawienie aliasów katalogów, które są stosowane
       w rozwinięciach tyld (patrz: "Rozwinięcia tyld" powyżej).

    bg [job ...]
       Podejmij ponownie wymienione zatrzymane zadanie(-a) w tle.  Jeśli nie podano
       żadnego zadania, to przyjmuje się domyślnie %+. Ta komenda jest dostępna jedynie w
       systemach obsługujących kontrolę zadań. Dalsze informacje można znaleźć poniżej w
       rozdziale "Kontrola zadań".

    bind [-m] [klawisz[=komenda-edycji] ...]
       Ustawienie lub wyliczenie obecnych przyporządkowań klawiszy/makr w emacsowym trybie
       edycji komend. Patrz "Interakcyjna edycja wiersza poleceń w trybie emacs" w celu
       pełnego opisu.

    break [poziom]
       break przerywa poziom zagnieżdżenia w pętlach for, select, until lub while.
       Domyślnie poziom wynosi 1.

    builtin komenda [arg1 ...]
       Wykonuje wbudowaną komendę komenda.

    cd [-LP] [katalog]
       Ustawia aktualny katalog roboczy na katalog.  Jeśli został ustawiony parametr
       CDPATH, to wypisuje listę katalogów, w których będzie szukać katalogu. Pusta
       zawartość w CDPATH oznacza katalog bieżący. Jeśli zostanie użyty niepusty katalog
       z CDPATH, to na standardowym wyjściu będzie wyświetlona jego pełna ścieżka. Jeśli
       nie podano katalogu, to zostanie użyty katalog domowy $HOME. Jeśli katalogiem jest
       -, to zostanie zastosowany poprzedni katalog roboczy (patrz parametr OLDPWD).
       Jeśli użyto opcji -L (ścieżka logiczna) lub jeśli nie została ustawiona opcja
       physical (patrz komenda set poniżej), wówczas odniesienia do .. w katalogu są
       względne wobec ścieżki zastosowanej do dojścia do danego katalogu.  Jeśli podano
       opcję -P (fizyczna ścieżka) lub gdy została ustawiona opcja physical, to .. jest
       względne wobec drzewa katalogów systemu plików. Parametry PWD i OLDPWD zostają
       uaktualnione tak, aby odpowiednio zawierały bieżący i poprzedni katalog roboczy.

    cd [-LP] stary nowy
       Ciąg nowy zostaje podstawiony w zamian za stary w bieżącym katalogu i powłoka
       próbuje przejść do nowego katalogu.

    command [-pvV] komenda [arg1 ...]
       Jeśli nie została podana opcja -v ani opcja -V, to komenda zostaje wykonana
       dokładnie tak, jakby nie podano command, z dwoma wyjątkami: po pierwsze, komenda
       nie może być funkcją w powłoce, oraz po drugie, specjalne wbudowane komendy tracą
       swoją specjalność (tzn. przekierowania i błędy w użyciu nie powodują, że powłoka
       zostaje zakończona, a przyporządkowania parametrów nie zostają wykonane).  Jeśli
       podano opcję -p, zostaje zastosowana pewna domyślna ścieżka zamiast obecnej
       wartości PATH (wartość domyślna ścieżki jest zależna od systemu, w jakim pracujemy:
       w systemach POSIX-owych jest to wartość zwracana przez
                        getconf CS_PATH
       ).

       Jeśli podano opcję -v, to zamiast wykonania polecenia komenda, zostaje podana
       informacja, co by zostało wykonane (i to samo dotyczy również arg1 ...): dla
       specjalnych i zwykłych wbudowanych komend i funkcji, zostają po prostu wyświetlone
       ich nazwy, dla aliasów, zostaje wyświetlona komenda definiująca dany alias, oraz
       dla komend odnajdowanych przez przeszukiwanie zawartości parametru PATH, zostaje
       wyświetlona pełna ścieżka danej komendy. Jeśli komenda nie zostanie odnaleziona,
       (tzn. przeszukiwanie ścieżki nie powiedzie się), nic nie zostaje wyświetlone i
       command zostaje zakończone z niezerowym kodem wyjścia. Opcja -V jest podobna do
       opcji -v, tylko że bardziej gadatliwa.

    continue [poziom]
       continue skacze na początek poziomu z najgłębiej zagnieżdżonej pętli for, select,
       until lub while. level domyślnie 1.

    echo [-neE] [arg ...]
       Wyświetla na standardowym wyjściu swoje  argumenty  (rozdzielone  spacjami),
       zakończone  przełamaniem  wiersza.  Przełamanie wiersza nie następuje, jeśli
       którykolwiek z parametrów zawiera sekwencję odwrotnego ukośnika \c. Patrz komenda
       print poniżej, co do listy innych rozpoznawanych sekwencji odwrotnych ukośników.

       Następujące opcje zostały dodane dla zachowania zgodności ze skryptami z systemów
       BSD: -n wyłącza końcowe przełamanie wiersza, -e włącza interpretację odwrotnych
       ukośników (operacja zerowa, albowiem ma to domyślnie miejsce) oraz -E wyłączające
       interpretację odwrotnych ukośników.

    eval komenda ...
       Argumenty zostają powiązane (z przerwami pomiędzy nimi) do jednego ciągu, który
       następnie powłoka rozpoznaje i wykonuje w obecnym otoczeniu.

    exec [komenda [arg ...]]
       Komenda zostaje wykonana bez rozwidlania (fork), zastępując proces powłoki.

       Jeśli nie podano żadnych argumentów wszelkie przekierowania wejścia/wyjścia są
       dozwolone i powłoka nie zostaje zastąpiona. Wszelkie deskryptory plików większe
       niż 2 otwarte lub zdup(2)-owane w ten sposób nie są dostępne dla innych
       wykonywanych komend (tzn., komend nie wbudowanych w powłokę). Zauważ, że powłoka
       Bourne'a różni się w tym: przekazuje bowiem deskryptory plików.

    exit [kod]
       Powłoka zostaje zakończona z podanym kodem wyjścia. Jeśli kod nie został podany,
       wówczas kod wyjścia przyjmuje bieżącą wartość parametru ?.

    export [-p] [parametr[=wartość]] ...
       Ustawia atrybut eksportu danego parametru.  Eksportowane  parametry  zostają
       przekazywane w otoczeniu do wykonywanych komend. Jeśli podano wartości, to zostają
       one również przyporządkowane danym parametrom.

       Jeśli nie podano żadnych parametrów, wówczas nazwy wszystkich parametrów z
       atrybutem eksportu zostają wyświetlone wiersz po wierszu, chyba że użyto opcji -p,
       wtedy zostają wyświetlone komendy export definiujące wszystkie  eksportowane
       parametry wraz z ich wartościami.

    false Komenda kończąca się z niezerowym kodem powrotu.

    fc [-e edytor | -l [-n]] [-r] [pierwszy [ostatni]]
       pierwszy i ostatni wybierają komendy z historii. Komendy możemy wybierać przy
       pomocy ich numeru w historii lub podając ciąg znaków określający ostatnio użytą
       komendę rozpoczynającą się od tegoż ciągu. Opcja -l wyświetla daną komendę na
       stdout, a -n wyłącza domyślne numery komend. Opcja -r odwraca kolejność komend w
       liście historii.  Bez -l, wybrane komendy podlegają edycji przez edytor podany
       poprzez opcję -e, albo jeśli nie podano -e, przez edytor podany w parametrze FCEDIT
       (jeśli nie został ustawiony ten parametr, wówczas stosuje się /bin/ed), i następnie
       wykonana przez powłokę.

    fc [-e - | -s] [-g] [stare=nowe] [prefiks]
       Wykonuje ponownie wybraną komendę (domyślnie poprzednią komendę) po wykonaniu
       opcjonalnej zamiany stare na nowe. Jeśli podano -g, wówczas wszelkie wystąpienia
       stare zostają zastąpione przez nowe. Z tej komendy korzysta się zwykle przy pomocy
       zdefiniowanego domyślnie aliasu r='fc -e -'.

    fg [zadanie ...]
       Przywraca na pierwszy plan zadanie(-nia). Jeśli nie podano jawnie żadnego zadania,
       wówczas odnosi się to domyślnie do %+.  Ta komenda jest jedynie dostępna na
       systemach wspomagających kontrolę zadań.  Patrz "Kontrola zadań" dla dalszych
       informacji.

    getopts ciągopt nazwa [arg ...]
       getopts jest stosowany przez procedury powłoki do rozpoznawania podanych argumentów
       (lub parametrów pozycyjnych, jeśli nie podano żadnych argumentów) i do sprawdzenia
       zasadności opcji. ciągopt zawiera litery opcji, które getopts ma rozpoznawać.
       Jeśli po literze występuje przecinek, wówczas oczekuje się, że opcja ma argument.
       Opcje niemające argumentów mogą być grupowane w jeden argument.  Jeśli opcja
       oczekuje argumentu i znak opcji nie jest ostatnim znakiem argumentu, w którym się
       znajduje, wówczas reszta argumentu zostaje potraktowana jako argument danej opcji.
       W przeciwnym razie następny argument jest argumentem opcji.

       Za każdym razem, gdy zostaje wywołane getopts, umieszcza się następną opcję w
       parametrze powłoki nazwa i indeks następnego argumentu pod obróbkę w parametrze
       powłoki OPTIND.  Jeśli opcja została podana z +, to opcja zostaje umieszczana w
       nazwa z przedrostkiem +. Jeśli opcja wymaga argumentu, to getopts umieszcza go w
       parametrze powłoki OPTARG. Jeśli natrafi się na niedopuszczalną opcję lub brakuje
       argumentu opcji, wówczas w nazwa zostaje umieszczony znak zapytania albo dwukropek
       (wskazując na nielegalną opcję, albo odpowiednio brak argumentu) i OPTARG zostaje
       ustawiony na znak, który był przyczyną tego problemu.  Ponadto zostaje wówczas
       wyświetlony komunikat o błędzie na standardowym wyjściu błędów, jeśli ciągopt nie
       zaczyna się od dwukropka.

       Gdy napotkamy na koniec opcji, getopts przerywa pracę niezerowym kodem wyjścia.
       Opcje kończą się na pierwszym (nie podlegającym opcji) argumencie, który nie
       rozpoczyna się od -, albo jeśli natrafimy na argument --.

       Rozpoznawanie opcji może zostać ponowione ustawiając OPTIND na 1 (co następuje
       automatycznie za każdym razem, gdy powłoka lub funkcja w powłoce zostaje wywołana).

       Ostrzeżenie: Zmiana wartości parametru powłoki OPTIND na wartość większą niż 1, lub
       rozpoznawanie odmiennych zestawów parametrów bez ponowienia OPTIND może doprowadzić
       do nieoczekiwanych wyników.

    hash [-r] [nazwa ...]
       Jeśli brak argumentów, wówczas wszystkie ścieżki wykonywalnych komend z kluczem są
       wymieniane. Opcja -r nakazuje wyrzucenia wszelkim komend z kluczem z tablicy
       kluczy. Każda nazwa zostaje odszukiwana tak, jak by to była nazwa komendy i dodana
       do tablicy kluczy jeśli jest to wykonywalna komenda.

    jobs [-lpn] [zadanie ...]
       Wyświetl informacje o danych zadaniach; gdy nie podano żadnych zadań wszystkie
       zadania zostają wyświetlone.  Jeśli podano opcję -n, wówczas informacje zostają
       wyświetlone jedynie o zadaniach, których stan zmienił się od czasu ostatniego
       powiadomienia.  Zastosowanie opcji -l powoduje dodatkowo wykazanie identyfikatora
       każdego procesu w zadaniach. Opcja -p powoduje, że zostaje wyświetlona jedynie
       jedynie grupa procesowa każdego zadania. patrz "Kontrola zadań" dla informacji o
       formie parametru zdanie i formacie, w którym zostają wykazywane zadania.

    kill [-s nazsyg | -numsyg | -nazsyg ] { job | pid | -pgrp } ...
       Wyślij dany sygnał do danych zadań, procesów z danym id, lub grup procesów.  Jeśli
       nie podano jawnie żadnego sygnału, wówczas domyślnie zostaje wysłany sygnał TERM.
       Jeśli podano zadanie, wówczas sygnał zostaje wysłany do grupy procesów danego
       zadania. Patrz poniżej "Kontrola zadań" dla informacji o formacie zadania.

    kill -l [kod_wyjścia ...]
       Wypisz  nazwę  sygnału,  który  zabił  procesy, które zakończyły się danym
       kodem_wyjścia. Jeśli brak argumentów, wówczas zostaje wyświetlona lista wszelkich
       sygnałów i ich numerów, wraz z krótkim ich opisem.

    let [wyrażenie ...]
       Każde wyrażenie zostaje wyliczone, patrz "Wyrażenia arytmetyczne" powyżej. Jeśli
       wszelkie wyrażenia zostały poprawnie wyliczone, kodem wyjścia jest 0 (1), jeśli
       wartością ostatniego wyrażenia
        nie było zero (zero).  Jeśli wystąpi błąd podczas rozpoznawania lub wyliczania
       wyrażenia, kod wyjścia jest większy od 1.  Ponieważ może zajść konieczność
       wycytowania wyrażeń, więc (( wyr. )) jest syntaktycznie słodszym wariantem let
       "wyr".

    print [-nprsun | -R [-en]] [argument ...]
       Print wyświetla swe argumenty na standardowym wyjściu, rozdzielone przerwami i
       zakończone przełamaniem wiersza. Opcja -n zapobiega domyślnemu przełamaniu wiersza.
       Domyślnie pewne wyprowadzenia z C zostają odpowiednio przetłumaczone.  Wśród nich
       mamy \b, \f, \n, \r, \t, \v, i \0### (# oznacza cyfrę w systemie ósemkowym, tzn. od
       0 po 3). \c jest równoważne z zastosowaniem opcji -n. \ wyrażeniom można zapobiec
       przy pomocy opcji -r.  Opcja -s powoduje wypis do pliku historii zamiast
       standardowego wyjścia, a opcja -u powoduje wypis do deskryptora pliku n (n wynosi
       domyślnie 1 przy pominięciu), natomiast opcja -p pisze do do koprocesu (patrz
       "Koprocesy" powyżej).

       Opcja -R jest stosowana do emulacji, w pewnym stopniu, komendy echo w wydaniu BSD,
       która nie przetwarza sekwencji \ bez podania opcji -e. Jak powyżej opcja -n
       zapobiega końcowemu przełamaniu wiersza.

    pwd [-LP]
       Wypisz bieżący katalog roboczy. Przy zastosowaniu opcji -L lub gdy nie została
       ustawiona opcja physical (patrz komenda set poniżej), zostaje wyświetlona ścieżka
       logiczna (tzn. ścieżka konieczna aby wykonać cd do bieżącego katalogu).  Przy
       zastosowaniu opcji -P (ścieżka fizyczna) lub gdy została ustawiona opcja physical,
       zostaje wyświetlona ścieżka ustalona przez system plików (śledząc katalogi .. aż po
       katalog główny).

    read [-prsun] [parametr ...]
       Wczytuje wiersz wprowadzenia ze standardowego wejścia, rozdziela ten wiersz na pola
       przy uwzględnieniu parametru IFS ( patrz "Podstawienia" powyżej) i przyporządkowuje
       pola odpowiednio danym parametrom. Jeśli mamy więcej parametrów niż pól, wówczas
       dodatkowe parametry zostają ustawione na zero, a natomiast jeśli jest więcej pól
       niż paramterów to ostatni parametr otrzymuje jako wartość wszystkie dodatkowe pola
       (wraz ze wszelkimi rozdzielającymi przerwami).  Jeśli  nie  podano  żadnych
       parametrów, wówczas zostaje zastosowany parametr REPLY. Jeśli wiersz wprowadzania
       kończy się odwrotnym ukośnikiem i nie podano opcji -r, to odwrotny ukośnik i
       przełamanie wiersza zostają usunięte i zostaje wczytana dalsza część danych. Gdy
       nie zostanie wczytane żadne wprowadzenie, read kończy się niezerowym kodem wyjścia.

       Pierwszy parametr może mieć dołączony znak zapytania i ciąg, co oznacza, że dany
       ciąg zostanie zastosowany jako zachęta do wprowadzenia (wyświetlana na standardowym
       wyjściu błędów zanim zostanie wczytane jakiekolwiek wprowadzenie) jeśli wejście
       jest terminalem (e.g., read ncoś?'ile cośków: ').

       Opcje -un i -ppowodują, że wprowadzenia zostanie wczytywane z deskryptora pliku n
       albo odpowiednio bieżącego koprocesu (patrz komentarze na ten temat w "Koprocesy"
       powyżej).  Jeśli zastosowano opcję -s, wówczas wprowadzenie zostaje zachowane w
       pliku historii.

    readonly [-p] [parametr[=wartość]] ...
       Patrz parametr wyłącznego odczytu nazwanych parametrów.  Jeśli zostały podane
       wartości wówczas zostają one nadane parametrom przed ustawieniem danego atrybutu.
       Po nadaniu cechy wyłącznego odczytu parametrowi, nie ma więcej  możliwości
       wykasowania go lub zmiany jego wartości.

       Jeśli nie podano żadnych parametrów, wówczas zostają wypisane nazwy wszystkich
       parametrów w cechą wyłącznego odczytu wiersz po wierszu, chyba że zastosowano opcję
       -p,  co  powoduje wypisanie pełnych komend readonly definiujących parametry
       wyłącznego odczytu wraz z ich wartościami.

    return [kod]
       Powrót z funkcji lub . skryptu, z kodem wyjścia kod.  Jeśli nie podano wartości
       kod, wówczas zostaje domyślnie zastosowany kod wyjścia ostatnio wykonanej komendy.
       Przy zastosowaniu poza funkcją lub . skryptem, komenda ta ma ten sam efekt co exit.
       Proszę zwrócić uwagę, iż pdksh traktuje zarówno profile jak i pliki z $ENV jako .
       skrypty, podczas gdy oryginalny Korn shell jedynie profile traktuje jako . skrypty.

    set [+-abCefhkmnpsuvxX] [+-o [opcja]] [+-A nazwa] [--] [arg ...]
       Komenda set służy do ustawiania (-) albo kasowania (+) opcji powłoki, ustawiania
       parametrów  pozycyjnych lub ustawiania parametru ciągowego.  Opcje mogą być
       zmienione przy pomocy syntaktyki +-o opcja, gdzie opcja jest pełną nazwą pewnej
       opcji lub stosując postać +-litera, gdzie litera oznacza jednoliterową nazwę danej
       opcji (niewszystkie opcje posiadają jednoliterową nazwę).  Następująca tablica
       wylicza zarówno litery opcji (gdy mamy takowe), jak i pełne ich nazwy wraz z opisem
       wpływów danej opcji.

        -A                         Ustawia  elementy  parametru
                                  ciągowego nazwa na arg ...;
                                  Jeśli zastosowano -A,  ciąg
                                  zostaje  uprzednio ponowiony
                                  (tzn., wyczyszczony);  Jeśli
                                  zastosowano   +A,  zastają
                                  ustawione pierwsze N elementów
                                  (gdzie N jest ilością argsów),
                                  reszta pozostaje niezmieniona.
        -a         allexport            wszystkie  nowe  parametry
                                  zostają  tworzone  z  cechą
                                  eksportowania
        -b         notify             Wypisuj komunikaty o zadaniach
                                  asynchronicznie, zamiast tuż
                                  przed  zachętą.  Ma  tylko
                                  znaczenia   jeśli  została
                                  włączona kontrola zadań (-m).
        -C         noclobber            Zapobiegaj    przepisywaniu
                                  istniejących   już  plików
                                  poprzez przekierowania > (do
                                  wymuszenia  przepisania musi
                                  zostać zastosowane >|).
        -e         errexit             Wyjdź (po wykonaniu komendy
                                  pułapki   ERR)   tuż  po
                                  wystąpieniu   błędu   lub
                                  niepomyślnym wykonaniu jakiejś
                                  komendy (tzn., jeśli została
                                  ona  zakończona  niezerowym
                                  kodem wyjścia).  Nie dotyczy
                                  to komend, których kod wyjścia
                                  zostaje jawnie przetestowany
                                  konstruktem powłoki takim jak
                                  wyrażenia if, until, while, &&
                                  lub ||.
        -f         noglob             Nie  rozwijaj  wzorców nazw
                                  plików.
        -h         trackall            Twórz śledzone  aliasy  dla
                                  wszystkich wykonywanych komend
                                  (patrz  "Aliasy"  powyżej).
                                  Domyślnie   włączone   dla
                                  nieinterakcyjnych powłok.
        -i         interactive           Włącz tryb interakcyjny - może
                                  zostać   włączone/wyłączone
                                  jedynie  podczas  odpalania
                                  powłoki.
        -k         keyword             Przyporządkowania   wartości
                                  parametrom       zostają
                                  rozpoznawane  gdziekolwiek w
                                  komendzie.
        -l         login              Powłoka  ma  być  powłoką
                                  zameldowania  - może zostać
                                  włączone/wyłączone   jedynie
                                  podczas  odpalania  powłoki
                                  (patrz "Uruchamianie powłoki"
                                  powyżej).
        -m         monitor             Włącz kontrolę zadań (domyślne
                                  dla powłok interakcyjnych).
        -n         noexec             Nie  wykonuj  jakichkolwiek
                                  komend  -  przydatne  do
                                  sprawdzania     syntaktyki
                                  skryptów  (ignorowane  dla
                                  interakcyjnych powłok).
        -p         privileged           Ustawiane automatycznie, jeśli
                                  gdy powłoka zostaje odpalona i
                                  rzeczywiste uid lub gid nie
                                  jest identyczne z odpowiednio
                                  efektywnym uid lub gid. Patrz
                                  "Uruchamianie powłoki" powyżej
                                  dla opisu, co to znaczy.

        -r         restricted           Ustaw tryb ograniczony — ta
                                  opcja  może  zostać jedynie
                                  zastosowana podczas odpalania
                                  powłoki.  Patrz "Uruchamianie
                                  powłoki" dla opisu, co  to
                                  znaczy.
        -s         stdin              Gdy  zostanie  zastosowane
                                  podczas  odpalania  powłoki,
                                  wówczas   komendy  zostają
                                  wczytywane ze  standardowego
                                  wejścia.       Ustawione
                                  automatycznie, jeśli powłoka
                                  została   odpalona   bez
                                  jakichkolwiek argumentów.

                                  Jeśli -s zostaje zastosowane w
                                  komendzie set, wówczas podane
                                  argumenty       zostają
                                  uporządkowane  zanim zostaną
                                  one przydzielone  parametrom
                                  pozycyjnym (lub ciągowi nazwa,
                                  jeśli -A zostało zastosowane).
        -u         nounset             Odniesienie do nieustawionego
                                  parametru zostaje traktowane
                                  jako błąd, chyba że został
                                  zastosowany    jeden   z
                                  modyfikatorów -, + lub =.
        -v         verbose             Wypisuj wprowadzenia powłoki
                                  na standardowym wyjściu błędów
                                  podczas ich wczytywania.
        -x         xtrace             Wypisuj    komendy    i
                                  przyporządkowania  parametrów
                                  podczas  ich   wykonywania
                                  poprzedzone wartością PS4.
        -X         markdirs            Podczas  generowania  nazw
                                  plików  oznaczaj  katalogi
                                  kończącym /.
                  bgnice             Zadania  w  tle  zostają
                                  wykonywane   z   niższym
                                  priorytetem.
                  braceexpand           Włącz  rozwijanie  nawiasów
                                  (aka, alternacja).
                  emacs              Włącz edycję wiersza komendy
                                  w stylu BRL emacsa (dotyczy
                                  wyłącznie        powłok
                                  interakcyjnych);     patrz
                                  "Interakcyjna edycja wiersza
                                  poleceń w trybie emacs".
                  gmacs              Włącz edycję wiersza komendy w
                                  stylu gmacsa (Gosling emacs)
                                  (dotyczy  wyłącznie  powłok
                                  interakcyjnych);    obecnie
                                  identyczne  z trybem edycji
                                  emacs z wyjątkiem tego, że
                                  przemiana (^T) zachowuje się
                                  nieco inaczej.
                  ignoreeof            Powłoka   nie   zostanie
                                  zakończona  jeśli  zostanie
                                  wczytany  znak  zakończenia
                                  pliku.  Należy  użyć jawnie
                                  exit.

                  nohup              Nie zabijaj bieżących zadań
                                  sygnałem  HUP  gdy  powłoka
                                  zameldowania      zostaje
                                  zakończona. Obecnie ustawione
                                  domyślnie,  co  się  jednak
                                  zmieni w przyszłości w celu
                                  poprawienia kompatybilności z
                                  oryginalnym Korn shell (który
                                  nie  posiada  tej  opcji,
                                  aczkolwiek wysyła sygnał HUP).
                  nolog              Bez znaczenia - w oryginalnej
                                  powłoce  Korn.   Zapobiega
                                  sortowaniu definicji funkcji w
                                  pliku historii.
                  physical            Powoduje, że komendy cd oraz
                                  pwd stosują `fizyczne' (tzn.
                                  pochodzące od systemu plików)
                                  ..    katalogi   zamiast
                                  `logicznych' katalogów (tzn.,
                                  że powłoka interpretuje .., co
                                  pozwala  użytkownikowi  nie
                                  troszczyć  się o dowiązania
                                  symboliczne  do  katalogów).
                                  Domyślnie wykasowane. Proszę
                                  zwrócić uwagę, iż ustawianie
                                  tej  opcji  nie  wpływa na
                                  bieżącą wartość parametru PWD;
                                  jedynie  komenda cd zmienia
                                  PWD. Patrz komendy cd i pwd
                                  powyżej   dla   dalszych
                                  szczegółów.
                  posix              Włącz tryb POSIX-owy.  Patrz:
                                  "Tryb POSIX" powyżej.
                  vi               Włącz edycję wiersza komendy
                                  w stylu vi (dotyczy  tylko
                                  powłok interakcyjnych).
                  viraw              Bez znaczenia - w oryginalnej
                                  powłoce Korna,  dopóki  nie
                                  zostało ustawione viraw, tryb
                                  wiersza komendy vi pozostawiał
                                  pracę  napędowi  tty aż do
                                  wprowadzenia ESC (^[).  pdksh
                                  jest zawsze w trybie viraw.
                  vi-esccomplete         W  trybie  edycji  wiersza
                                  komendy vi wykonuj rozwijania
                                  komend / plików gdy zostanie
                                  wprowadzone escape  (^[)  w
                                  trybie komendy.
                  vi-show8            Dodaj  przedrostek `M-' dla
                                  znaków z  ustawionym  ósmym
                                  bitem.  Jeśli nie zostanie
                                  ustawiona ta opcja, wówczas,
                                  znaki  z  zakresu  128-160
                                  zostają wypisane bez zmian, co
                                  może być przyczyną problemów.
                  vi-tabcomplete         W  trybie  edycji  wiersza
                                  komendy vi wykonuj rozwijania
                                  komend/ plików jeśli tab (^I)
                                  zostanie wprowadzone w trybie
                                  wprowadzania.

       Tych opcji można użyć również podczas odpalania powłoki. Obecny zestaw opcji (z
       jednoliterowymi nazwami) znajduje się w parametrze -. set -o bez podania nazwy
       opcji wyświetla wszystkie opcja i informację o ich ustawieniu lub nie; set +o
       wypisuje pełne nazwy opcji obecnie włączonych.

       Pozostałe argumenty, jeśli podano takowe, są traktowane jako parametry pozycyjne i
       zostają przyporządkowane, przy zachowaniu kolejności, parametrom pozycyjnym (tzn.,
       1, 2, itd.). Jeśli opcje kończą się -- i brak dalszych argumentów, wówczas
       wszystkie parametry pozycyjne zostają wyczyszczone. Jeśli nie podano żadnych opcji
       lub argumentów, wówczas zostają wyświetlone wartości wszystkich nazw. Z nieznanych
       historycznych powodów, samotna opcja - zostaje traktowana specjalnie: kasuje
       zarówno opcję -x, jak i -v.

    shift [liczba]
       Parametry pozycyjne liczba+1, liczba+2 itd. zostają przeniesione pod 1, 2, itd.
       liczba wynosi domyślnie 1.

    test wyrażenie

    [ wyrażenie ]
       test wylicza wyrażenia i zwraca kod wyjścia zero jeśli prawda, i kod 1 jeden jeśli
       fałsz, a więcej niż 1 jeśli wystąpił błąd. Zostaje zwykle zastosowane jako komenda
       warunkowa wyrażeń if i while. Mamy do dyspozycji następujące podstawowe wyrażenia:

        ciąg         ciąg ma niezerową długość.
                  Proszę zwrócić uwagę,  iż
                  mogą  wystąpić  trudności
                  jeśli ciąg okaże się być
                  operatorem (dokładniej, -r)
                  -  ogólnie  lepiej  jest
                  zamiast tego stosować test
                  postaci
                         [ X"ciag" != X
                         ]
                      (podwójne wycytowania
                      zostają  zastosowane
                      jeśli  ciąg zawiera
                      przerwy  lub  znaki
                      rozwijania plików).
        -r plik       plik  istnieje  i  jest
                  czytelny
        -w plik       plik  istnieje  i  jest
                  zapisywalny
        -x plik       plik  istnieje  i  jest
                  wykonywalny
        -a plik       plik istnieje
        -e plik       plik istnieje
        -f plik       plik jest zwykłym plikiem
        -d plik       plik jest katalogiem
        -c plik       plik jest specjalnym plikiem
                  napędu ciągowego
        -b plik       plik jest specjalnym plikiem
                  napędu blokowego
        -p plik       plik jest potokiem nazwanym
        -u plik       plik o  ustawionym  bicie
                  setuid
        -g plik       plik'  o ustawionym bicie
                  setgid
        -k plik       plik o  ustawionym  bicie
                  lepkości
        -s plik       plik nie jest pusty
        -O plik       właściciel pliku zgadza się
                  z efektywnym user-id powłoki
        -G plik       grupa pliku  zgadza się z
                  efektywną group-id powłoki
        -h plik       plik jest symbolicznym [WK:
                  twardym?] dowiązaniem
        -H plik       plik  jest  zależnym  od
                  kontekstu katalogiem (tylko
                  sensowne pod HP-UX)
        -L plik       plik  jest  symbolicznym
                  dowiązaniem
        -S plik       plik jest gniazdem

        -o opcja       Opcja powłoki jest ustawiona
                  (patrz komenda set powyżej
                  dla listy możliwych opcji).
                  Jako     niestandardowe
                  rozszerzenie,  jeśli opcja
                  zaczyna się od !, to wynik
                  testu zostaje negowany; test
                  wypada zawsze negatywnie gdy
                  dana opcja nie istnieje (tak
                  więc
                         [ -o coś -o -o
                         !coś ]
                      zwraca prawdę tylko i
                      tylko  wtedy,  gdy
                      opcja coś istnieje).
        plik -nt plik    pierwszy plik jest nowszy od
                  następnego pliku
        plik -ot plik    pierwszy plik jest starszy
                  od następnego pliku
        plik -ef plik    pierwszy plik jest tożsamy z
                  drugim plikiem
        -t [fd]       Deskryptor  pliku   jest
                  przyrządem tty.  Jeśli nie
                  została  ustawiona  opcja
                  posix (set -o posix, patrz
                  "Tryb  POSIX"  powyżej),
                  wówczas  fd  może  zostać
                  pominięty,  co   oznacza
                  przyjęcie domyślnej wartości
                  1  (zachowanie  się  jest
                  wówczas odmienne z powodu
                  specjalnych reguł  POSIX-a
                  opisywanych powyżej).
        ciąg         ciąg jest niepusty
        -z ciąg       ciąg jest pusty
        -n ciąg       ciąg jest niepusty
        ciąg = ciąg     ciągi są sobie równe
        ciąg == ciąg     ciągi są sobie równe
        ciąg != ciąg     ciągi się różnią
        liczba -eq liczba  liczby są równe
        liczba -ne liczba  liczby różnią się
        liczba -ge liczba  liczba  jest  większa lub
                  równa od drugiej
        liczba -gt liczba  liczba  jest  większa  od
                  drugiej
        liczba -le liczba  liczba  jest mniejsza lub
                  równa od drugiej
        liczba -lt liczba  liczba jest  mniejsza  od
                  drugiej

       Powyższe podstawowe wyrażenie, w których unarne operatory mają pierwszeństwo przed
       operatorami binarnymi, mogą być stosowane w połączeniu z następującymi operatorami
       (wymienionymi w kolejności odpowiadającej ich pierwszeństwu):

        wyrażenie -o wyrażenie  logiczne lub
        wyrażenie -a wyrażenie  logiczne i
        ! wyrażenie        logiczna negacja
        ( wyrażenie )       grupowanie

       W systemie operacyjny niewspomagający napędów /dev/fd/n (gdzie n jest numerem
       deskryptora pliku), komenda test stara się je emulować dla wszystkich testów
       operujących na plikach (z wyjątkiem testu -e). W szczególności., [ -w /dev/fd/2 ]
       sprawdza czy jest dostępny zapis na deskryptor pliku 2.

       Proszę zwrócić uwagę, że zachodzą specjalne reguły (zawdzięczane ), jeśli liczba
       argumentów do test lub [ ... ] jest mniejsza od pięciu: jeśli pierwsze argumenty !
       mogą zostać pominięte, tak że pozostaje tylko jeden argument, wówczas zostaje
       przeprowadzony test długości ciągu (ponownie, nawet jeśli dany argument jest
       unarnym operatorem); jeśli pierwsze argumenty ! mogą zostać pominięte tak, że
       pozostają trzy argumenty i drugi argument jest operatorem binarnym, wówczas zostaje
       wykonana dana binarna operacja (nawet jeśli pierwszy argument jest unarnym
       operatorem operator, wraz z nieusuniętym !).

       Uwaga: Częstym błędem jest stosowanie if [ $coś = tam ], co daje wynik negatywny
       jeśli parametr coś jest zerowy lub nieustawiony, zawiera przerwy (tzn., znaki z
       IFS), lub gdy jest operatorem jednoargumentowym, takim jak ! lub -n. Proszę
       zamiast tego stosować testy typu if [ "X$coś" = Xtam ].

    times Wyświetla zgromadzony czas w przestrzeni użytkownika  oraz  systemu,  który
       potrzebowała powłoka i w niej wystartowane procesy, które się zakończyły.

    trap [obrabiacz sygnał ...]
       Ustawia  obrabiacz, który należy wykonać w razie odebrania danego sygnału.
       Obrabiacz może być albo zerowym ciągiem, wskazującym na zamiar ignorowania sygnałów
       danego typu, albo minusem (-), wskazującym, że ma zostać podjęta akcja domyślna dla
       danego sygnału (patrz signal(2 lub 3)), albo ciągiem zawierającym komendy powłoki
       które mają zostać wyliczone i wykonane przy pierwszej okazji (tzn. po zakończeniu
       bieżącej komendy lub przed wypisaniem następnego symboli zachęty PS1) po odebraniu
       jednego z danych sygnałów. Signal jest nazwą danego sygnału (tak jak np., PIPE lub
       ALRM) lub jego numerem (patrz komenda kill -l powyżej).  Istnieją dwa specjalne
       sygnały: EXIT (również znany jako 0), który zostaje wykonany tuż przed zakończeniem
       powłoki, i ERR który zostaje wykonany po wystąpieniu błędu (błędem jest coś, co
       powodowałoby zakończenie powłoki jeśli zostały ustawione opcje -e lub errexit —
       patrz komendy set powyżej). Obrabiacze EXIT zostają wykonane w otoczeniu ostatniej
       wykonywanej komendy.  Proszę zwrócić uwagę, że dla powłok nieinterakcyjnych
       obrabiacz wykroczeń nie może zostać zmieniony dla sygnałów, które były ignorowane
       podczas startu danej powłoki.

       Bez argumentów, trap wylicza, jako seria komend trap, obecny status wykroczeń,
       które zostały ustawione od czasu startu powłoki.

       Traktowanie sygnałów DEBUG oraz ERR i EXIT i oryginalnej powłoki Korna w funkcjach
       nie zostało jak do tej pory jeszcze zrealizowane.

    true  Komenda kończąca się zerową wartością kodu wyjścia.

    typeset [[+-Ulprtux] [-L[n]] [-R[n]] [-Z[n]] [-i[n]] | -f [-tux]] [nazwa[=wartość] ...]
       Wyświetlaj lub ustawiaj wartości atrybutów parametrów.  Bez argumentów nazwa,
       zostają wyświetlone atrybuty parametrów: jeśli brak argumentów będących opcjami,
       zostają wyświetlone atrybuty wszystkich parametrów jako komendy typeset; jeśli
       podano opcję (lub - bez litery opcji) wszystkie parametry i ich wartości
       posiadające dany atrybut zostają wyświetlone; jeśli opcje zaczynają się od +, to
       nie zostają wyświetlone wartości parametrów.

       Jeśli podano argumenty If nazwa, zostają ustawione atrybuty danych parametrów (-)
       lub odpowiednio wykasowane (+).  Wartości parametrów mogą zostać ewentualnie
       podane.  Jeśli typeset  zostanie  zastosowane  wewnątrz  funkcji,  wszystkie
       nowotworzone parametry pozostają lokalne dla danej funkcji.

       Jeśli zastosowano -f, wówczas typeset operuje na atrybutach funkcji. Tak jak dla
       parametrów, jeśli brak nazws, zostają wymienione funkcje wraz z ich wartościami
       (tzn., definicjami), chyba że podano opcje zaczynające się od +, w którym wypadku
       zostają wymienione tylko nazwy funkcji.

        -Ln                 Atrybut przyrównania do lewego brzegu: n
                          oznacza szerokość pola.  Jeśli brak n, to
                          zostaje  zastosowana  bieżąca  szerokość
                          parametru   (lub   szerokość  pierwszej
                          przyporządkowywanej wartości).  Prowadzące
                          białe  przerwy  (tak  jak i zera, jeśli
                          ustawiono opcję -Z)  zostają  wykasowane.
                          Jeśli trzeba, wartości zostają albo obcięte
                          lub dodane przerwy do osiągnięcia wymaganej
                          szerokości.

        -Rn                 Atrybut przyrównania do prawego brzegu: n
                          oznacza szerokość pola.  Jeśli brak n, to
                          zostaje  zastosowana  bieżąca  szerokość
                          parametru  (lub   szerokość   pierwszej
                          przyporządkowywanej wartości). Białe przerwy
                          na końcu zostają usunięte.  Jeśli trzeba,
                          wartości zostają albo pozbawione prowadzących
                          znaków albo przerwy  zostają  dodane  do
                          osiągnięcia wymaganej szerokości.
        -Zn                 Atrybut  wypełniania  zerami:  jeśli  nie
                          skombinowany z -L, to oznacza to samo co -R,
                          tylko, że do rozszerzania zostaje zastosowane
                          zero zamiast przerw.
        -in                 Atrybut całkowitości: n podaje  bazę  do
                          zastosowania  podczas  wypisywania  danej
                          wartości całkowitej (jeśli nie podano, to
                          baza zostaje zaczerpnięta z bazy zastosowanej
                          w pierwszym  przyporządkowaniu  wartości).
                          Parametrom  z  tym  atrybutem  mogą  być
                          przyporządkowywane  wartości  zawierające
                          wyrażenia arytmetyczne.
        -U                  Atrybut  dodatniej  całkowitości:  liczby
                          całkowite zostają wyświetlone jako wartości
                          bez znaku (stosowne jedynie w powiązaniu z
                          opcją -i).  Tej opcji brak w oryginalnej
                          powłoce Korna.
        -f                  Tryb funkcji: wyświetlaj lub ustawiaj funkcje
                          i ich atrybuty, zamiast parametrów.
        -l                  Atrybut małej litery: wszystkie znaki z dużej
                          litery zostają w wartości zamienione na małe
                          litery.  (W  oryginalnej  powłoce  Korna,
                          parametr ten oznaczał `długi całkowity' gdy
                          był stosowany w połączeniu z opcją -i).
        -p                  Wypisuj pełne komendy typeset, które można
                          następnie zastosować do odtworzenia danych
                          atrybutów (lecz nie wartości) parametrów. To
                          jest wynikiem domyślnym (opcja ta istnieje w
                          celu zachowania kompatybilności z ksh93).
        -r                  Atrybut wyłącznego odczytu: parametry z danym
                          atrybutem nie przyjmują nowych wartości i nie
                          mogą zostać wykasowane. Po ustawieniu tego
                          atrybutu nie można go już więcej odaktywnić.
        -t                  Atrybut  zaznaczenia:  bez  znaczenia dla
                          powłoki; istnieje jedynie do zastosowania w
                          aplikacjach.

                          Dla funkcji -t, to atrybut śledzenia. Jeśli
                          zostają wykonywane  funkcje  z  atrybutem
                          śledzenia,  to opcja powłoki xtrace (-x)
                          zostaje tymczasowo włączona.
        -u                  Atrybut dużej litery: wszystkie znaki z małej
                          litery w wartościach zostają przestawione na
                          duże litery. (W oryginalnej powłoce Korna,
                          ten parametr oznaczał `całkowity bez znaku'
                          jeśli został zastosowany w połączeniu z opcją
                          -i, oznaczało to, że nie można było stosować
                          dużych liter dla baz większych niż 10. patrz
                          opcja -U).

                          Dla funkcji, -u to atrybut niezdefiniowania.
                          Patrz "Funkcje" powyżej dla implikacji tego.
        -x                  Atrybut  eksportowania:  parametry  (lub
                          funkcje)  zostają umieszczone w otoczenia
                          wszelkich wykonywanych komend. Eksportowanie
                          funkcji nie zostało jeszcze do tej pory
                          zrealizowane.

    ulimit [-acdfHlmnpsStvw] [wartość]
       Wyświetl lub ustaw ograniczenia dla procesów. Jeśli brak opcji, to ograniczenie
       ilości plików (-f) zostaje przyjęte jako domyśle. wartość, jeśli podana, może być
       albo wyrażeniem arytmetycznym lub słowem unlimited (nieograniczone).  Ograniczenia
       dotyczą powłoki i wszelkich procesów przez nią tworzonych po nadaniu ograniczenia.
       Proszę zwrócić uwagę, iż niektóre systemy mogą zabraniać podnoszenia wartości
       ograniczeń po ich nadaniu.  Ponadto proszę zwrócić uwagę, że rodzaje dostępnych
       ograniczeń zależą od danego systemu - niektóre systemy posiadają jedynie możliwość
       ograniczania -f.

       -a   Wyświetla  wszystkie  ograniczenia;  jeśli nie podano -H, to zostają
           wyświetlone ograniczenia miękkie.

       -H   Ustaw jedynie ograniczenie twarde (domyślnie zostają ustawione zarówno
           ograniczenie twarde jak też i miękkie).

       -S   Ustaw jedynie ograniczenie miękkie (domyślnie zostają ustawione zarówno
           ograniczenie twarde jak też i miękkie).

       -c   Ogranicz wielkości plików zrzutów core do n bloków.

       -d   Ogranicz wielkość obszaru danych do n kilobajtów.

       -f   Ogranicz wielkość plików zapisywanych przez powłokę i jej programy pochodne
           do n bloków (pliki dowolnej wielkości mogą być wczytywane).

       -l   Ogranicz do n kilobajtów ilość podkluczonej (podpiętej) fizycznej pamięci.

       -m   Ogranicz do n kilobajtów ilość używanej fizycznej pamięci.

       -n   Ogranicz do n liczbę jednocześnie otwartych deskryptorów plików.

       -p   Ogranicz do n liczbę jednocześnie wykonywanych procesów danego użytkownika.

       -s   Ogranicz do n kilobajtów rozmiar obszaru stosu.

       -t   Ogranicz do n sekund czas zużywany przez pojedyncze procesy.

       -v   Ogranicz do n kilobajtów ilość używanej wirtualnej pamięci; pod niektórymi
           systemami jest to maksymalny stosowany wirtualny adres (w bajtach, a nie w
           kilobajtach).

       -w   Ogranicz do n kilobajtów ilość stosowanego obszaru odkładania.

       Dla ulimit blok to zawsze 512 bajtów.

    umask [-S] [maska]
       Wyświetl lub ustaw maskę zezwoleń w tworzeniu plików, lub umask (patrz umask(2)).
       Jeśli zastosowano opcję -S, maska jest wyświetlana lub podawana symbolicznie, w
       przeciwnym razie jako liczba ósemkowa.

       Symboliczne maski są podobne do tych stosowanych przez chmod(1):
           [ugoa]{{=+-}{rwx}*}+[,...]
       gdzie pierwsza grupa znaków jest częścią kto, a druga grupa częścią op, i ostatnio
       grupa częścią perm. Część kto określa, która część umaski ma zostać zmodyfikowana.
       Litery oznaczają:

           u   prawa użytkownika

           g   prawa grupy

           o   prawa pozostałych (nieużytkownika, niegrupy)

           a   wszelkie prawa naraz (użytkownika, grupy i pozostałych)

       Część op wskazuję jak prawa kto mają być zmienione:

           =   nadaj

           +   dodaj do

           -   usuń z

       Część perm wskazuje które prawa mają zostać nadane, dodane lub usunięte:

           r   prawo czytania

           w   prawo zapisu

           x   prawo wykonywania

       Gdy stosuje się maski symboliczne, to opisują one, które prawa mogą zostać
       udostępnione (w przeciwieństwie do masek ósemkowych, w których ustawienie bitu
       oznacza, że ma on zostać wykasowany). Przykład: `ug=rwx,o=' ustawia maskę tak, że
       pliki nie będą odczytywalne, zapisywalne i wykonywalne przez `innych'. Jest ono
       równoważne (w większości systemów) oktalnej masce `07'.

    unalias [-adt] [nazwa1 ...]
       Aliasy dla danej nazwy zostają usunięte. Gdy zastosowano opcję -a, to wszelkie
       aliasy zostają usunięte. Gdy zastosowano opcję -t lub -d, to wymienione operacje
       zostają wykonane jedynie na śledzonych lub odpowiednio aliasach katalogów.

    unset [-fv] parametr ...
       Kasuj wymienione parametry (-v, oznacza domyślne) lub funkcje (-f). Status
       zakończenia jest niezerowy jeśli któryś z danych parametrów był już wykasowany, a
       zero z przeciwnym razie.

    wait [zadanie]
       Czekaj na zakończenie danego zadania/zadań. Kodem wyjścia wait jest kod ostatniego
       podanego zadania: jeśli dane zadanie zostało zabite sygnałem, kod wyjścia wynosi
       128 + numer danego sygnału (patrz kill -l kod_wyjścia powyżej); jeśli ostatnie dane
       zadanie nie może zostać odnalezione (bo nigdy nie istniało lub już zostało
       zakończone), to kod zakończenia wait wynosi 127. Patrz "Kontrola zadań" poniżej w
       celu informacji o formacie zadanie. Wait zostaje zakończone jeśli zajdzie sygnał,
       na który został ustawiony obrabiacz, lub gdy zostanie odebrany sygnał HUP, INT lub
       QUIT.

       Jeśli nie podano zadań, wait wait czeka na zakończenie wszelkich obecnych zadań
       (jeśli istnieją takowe) i kończy się zerowym kodem wyjścia. Jeśli kontrola zadań
       została włączona, to zostaje wyświetlony kod wyjścia zadań (to nie ma miejsca,
       jeśli zadania zostały jawnie podane).

    whence [-pv] [nazwa ...]
       Dla każdej nazwy zostaje wymieniony odpowiednio typ komendy (reserved word, built-
       in, alias, function, tracked alias lub executable).  Jeśli podano opcję -p, to
       zostaje odszukana ścieżka dla nazw, będących zarezerwowanymi słowami, aliasami,
       itp. Bez opcji -v whence działa podobnie do command -v, poza tym, że whence
       odszukuje zarezerwowane słowa i nie wypisuje aliasów jako komendy alias; z opcją
       -v, whence to to samo co command -V. Zauważ, że dla whence, opcja -p nie ma wpływu
       na przeszukiwaną ścieżkę, tak jak dla command. Jeśli typ jednej lub więcej spośród
       nazw nie mógł zostać ustalony to kod wyjścia jest niezerowy.

  Kontrola zadań
    Kontrola zadań oznacza zdolność powłoki to monitorowania i kontrolowania wykonywanych
    zadań, które są procesami lub grupami procesów tworzonych przez komendy lub potoki.
    Powłoka przynajmniej śledzi status obecnych zadań w tle (tzn., asynchronicznych); tę
    informację można otrzymać wykonując komendę jobs.  Jeśli została uaktywniona pełna
    kontrola zadań (stosując set -m lub set -o monitor), tak jak w powłokach interakcyjnych,
    to procesy pewnego zadania zostają umieszczane we własnej grupie procesów, pierwszoplanowe
    zadnia mogą zostać zatrzymane przy pomocy klawisza wstrzymania z terminalu (zwykle ^Z),
    zadania mogą zostać ponownie podjęte albo na pierwszym planie albo w tle, stosując
    odpowiednio komendy fg i bg, i status terminala zostaje zachowany a następnie odtworzony,
    jeśli zadanie na pierwszym planie zostaje zatrzymane lub odpowiednio wznowione.

    Proszę zwrócić uwagę, że tylko komendy tworzące procesy (tzn., komendy asynchroniczne,
    komendy podpowłok i niewbudowane komendy nie będące funkcjami) mogą zostać wstrzymane;
    takie komendy jak read nie mogą tego.

    Gdy  zostaje  stworzone  zadanie, to przyporządkowuje mu się numer zadania.  Dla
    interakcyjnych powłok, numer ten zostaje wyświetlony w  [..],  i  w  następstwie
    identyfikatory procesów w zadaniu, jeśli zostaje wykonywane asynchroniczne zadanie. Do
    zadania możemy odnosić się w komendach bg, fg, jobs, kill i wait albo poprzez id
    ostatniego procesu w potoku komend (tak jak jest on zapisywany w parametrze $!) lub
    poprzedzając numer zadania znakiem procentu (%).  Również następujące sekwencję z
    procentem mogą być stosowane do odnoszenia się do zadań:

    %+                     Ostatnio zatrzymane zadanie lub, gdy brak
                          zatrzymanych zadań, najstarsze  wykonywane
                          zadanie.
    %%, %                    To samo co %+.
    %-                     Zadanie,  które byłoby pod %+ gdyby nie
                          zostało zakończone.
    %n                     Zadanie z numerem zadania n.
    %?ciąg                   Zadanie zawierające ciąg ciąg  (występuje
                          błąd, gdy odpowiada mu kilka zadań).
    %ciąg                    Zadanie  zaczynające  się  ciągiem  ciąg
                          (występuje błąd, gdy odpowiada mu  kilka
                          zadań).

    Jeśli zadanie zmienia status (tzn., gdy zadanie w tle zostaje zakończone lub zadanie na
    pierwszym planie zostaje wstrzymane), powłoka wyświetla następujące informacje o statusie:
       [numer] flaga status komenda
    gdzie

    numer to numer danego zadania.

    flaga jest + lub - jeśli zadaniem jest odpowiednio zadanie z %+ lub %-, lub przerwa jeśli
       nie jest ani jednym ani drugim.

    status
       Wskazuje obecny stan danego zadania i może to być

       Running
           Zadanie nie jest ani wstrzymane ani zakończone (proszę zwrócić uwagę, iż
           przebieg nie koniecznie musi oznaczać spotrzebowywanie czasu CPU — proces
           może być zablokowany, czekając na pewne zajście).

       Done [(numer)]
           zadanie zakończone. numer to kod wyjścia danego zadania, który zostaje
           pominięty, jeśli wynosi on zero.

       Stopped [(sygnał)]
           zadanie zostało wstrzymane danym sygnałem sygnał (gdy brak sygnału, to
           zadanie zostało zatrzymane przez SIGTSTP).

       opis-sygnału [(core dumped)]
           zadanie zostało zabite sygnałem (tzn., Memory fault, Hangup, itp. — zastosuj
           kill -l dla otrzymania listy opisów sygnałów).  Wiadomość (core dumped)
           wskazuje, że proces stworzył plik zrzutu core.

    command
       to komenda, która stworzyła dany proces.  Jeśli dane zadanie zawiera kilka
       procesów, to każdy proces zostanie wyświetlony w osobnym wierszy pokazującym jego
       command i ewentualnie jego status, jeśli jest on odmienny od statusu poprzedniego
       procesu.

    Jeśli próbuje się zakończyć powłokę, podczas gdy istnieją zadania w stanie zatrzymania, to
    powłoka ostrzega użytkownika, że są zadania w stanie zatrzymania i nie kończy pracy. Gdy
    tuż potem zostanie podjęta ponowna próba zakończenia powłoki, to zatrzymane zadania
    otrzymują sygnał HUP i powłoka kończy pracę. podobnie, jeśli nie została ustawiona opcja
    nohup, i są zadania w pracy, gdy zostanie podjęta próba zakończenia powłoki zameldowania,
    powłoka ostrzega użytkownika i nie kończy pracy. Gdy tuż potem zostanie ponownie podjęta
    próba zakończenia pracy powłoki, to bieżące procesy otrzymują sygnał HUP i powłoka kończy
    pracę.

  Interakcyjna edycja wiersza poleceń w trybie emacs
    Jeśli została ustawiona opcja emacs,jest włączona interakcyjna edycja wiersza wprowadzeń.
    Ostrzeżenie: Ten tryb zachowuje się nieco inaczej niż tryb emacsa w oryginalnej powłoce
    Korna i 8-my bit zostaje wykasowany w trybie emacsa. W trybie tym różne komendy edycji
    (zazwyczaj podłączone pod jeden lub więcej znaków sterujących) powodują natychmiastowe
    akcje  bez odczekiwania następnego przełamania wiersza.  Wiele komend edycji jest
    związywanych z pewnymi znakami sterującymi podczas odpalania powłoki; te związki mogą
    zostać zmienione przy pomocy następujących komend:

    bind  Obecne związki zostają wyliczone.

    bind ciąg=[komenda-edycji]
       Dana komenda edycji zostaje podwiązana pod dany ciąg, który powinien składać się ze
       znaku sterującego (zapisanego przy pomocy strzałki w górę ^X), poprzedzonego
       ewentualnie jednym z dwóch znaków przedsionkownych. Wprowadzenie danego ciągu
       będzie wówczas powodowało bezpośrednie wywołanie danej komendy edycji.  Proszę
       zwrócić uwagę, że choć tylko dwa znaki przedsionkowe (zwykle ESC i ^X) są
       wspomagane, to mogą również zostać podane niektóre ciągi wieloznakowe. Następujące
       podłącza klawisze terminala ANSI lub xterm (które są w domyślnych podwiązaniach).
       Oczywiście niektóre sekwencje wyprowadzenia nie chcą działać tak gładko:

       bind '^[['=prefix-2
       bind '^XA'=up-history
       bind '^XB'=down-history
       bind '^XC'=forward-char
       bind '^XD'=backward-char

    bind -l
       Wymień nazwy funkcji, do których można podłączyć klawisze.

    bind -m ciąg=[podstawienie]
       Dany ciąg wprowadzenia ciąg zostanie zamieniony bezpośrednio na dane podstawienie,
       które może zawierać komendy edycji.

    Następuje lista dostępnych komend edycji. Każdy z poszczególnych opisów zaczyna się nazwą
    komendy, literą n, jeśli komenda może zostać poprzedzona licznikiem, i wszelkimi
    klawiszami, do których dana komenda jest podłączona domyślnie (w zapisie stosującym
    notację strzałkową, tzn., znak ASCII ESC jest pisany jako ^[).  Licznik poprzedzający
    komendę wprowadzamy stosując ciąg ^[n, gdzie n to ciąg składający się z jednej lub więcej
    cyfr; chyba że podano inaczej licznik, jeśli został pominięty, wynosi domyślnie 1. Proszę
    zwrócić uwagę, że nazwy komend edycji stosowane są jedynie w komendzie bind. Ponadto,
    wiele komend edycji jest przydatnych na terminalach z widocznym kursorem.  Domyślne
    podwiązania zostały wybrane tak, aby były zgodne z odpowiednimi podwiązaniami Emacsa.
    Znaki użytkownika tty (w szczególności, ERASE) zostały podłączenia do  stosownych
    podstawień i kasują domyślne podłączenia.

    abort ^G
       Przydatne w odpowiedzi na zapytanie o wzorzec przeszukiwania_historii do przerwania
       tego szukania.

    auto-insert n
       Powoduje po prostu wyświetlenie znaku jako bezpośrednie wprowadzenie.  Większość
       zwykłych znaków jest pod to podłączona.

    backward-char n ^B
       Przesuwa kursor n znaków wstecz.

    backward-word n ^[B
       Przesuwa  kursor  wstecz  na początek słowa; słowa składają się ze znaków
       alfanumerycznych, podkreślenia (_) i dolara ($).

    beginning-of-history ^[<
       Przesuwa na początek historii.

    beginning-of-line ^A
       Przesuwa kursor na początek edytowanego wiersza wprowadzenia.

    capitalize-word n ^[c, ^[C
       Przemienia pierwszy znak w następnych n słowach na dużą literę, pozostawiając
       kursor za końcem ostatniego słowa. Jeśli bieżący wiersz nie zaczyna się od znaku
       komentarza, zostaje on dodany na początku wiersza i wiersz zostaje wprowadzony (tak
       jakby  naciśnięto przełamanie wiersza), w przeciwnym razie istniejące znaki
       komentarza zostają usunięte i kursor zostaje umieszczony na początku wiersza.

    complete ^[^[
       Automatycznie dopełnia tyle ile jest jednoznaczne w nazwie komendy lub nazwie pliku
       zawierającej kursor.  Jeśli cała pozostała część komendy lub nazwy pliku jest
       jednoznaczna to przerwa zostaje wyświetlona po wypełnieniu, chyba że jest to nazwa
       katalogu, w którym to razie zostaje dołączone /. Jeśli nie ma komendy lub nazwy
       pliku zaczynającej się od takiej części słowa, to zostaje wyprowadzony znak dzwonka
       (zwykle powodujacy słyszalne zabuczenie).

    complete-command ^X^[
       Automatycznie dopełnia tyle ile jest jednoznaczne z nazwy komendy zawierającej
       częściowe słowo przed kursorem, tak jak w komendzie complete opisanej powyżej.

    complete-file ^[^X
       Automatycznie dopełnia tyle ile jest jednoznaczne z nazwy pliku zawierającego
       częściowe słowo przed kursorem, tak jak w komendzie complete opisanej powyżej.

    complete-list ^[=
       Wymień możliwe dopełnienia bieżącego słowa.

    delete-char-backward n ERASE, ^?, ^H
       Skasuj n znaków przed kursorem.

    delete-char-forward n
       Skasuj n znaków po kursorze.

    delete-word-backward n ^[ERASE, ^[^?, ^[^H, ^[h
       Skasuj n słów przed kursorem.

    delete-word-forward n ^[d
       Kasuje znaki po kursorze, aż do końca n słów.

    down-history n ^N
       Przewija bufor historii w przód n wierszy (później). Każdy wiersz wprowadzenia
       zaczyna się oryginalnie tuż po ostatnim miejscu w buforze historii, tak więc down-
       history nie jest przydatny dopóki nie wykonano search-history lub up-history.

    downcase-word n ^[L, ^[l
       Zamień na małe litery następnych n słów.

    end-of-history ^[>
       Porusza do końca historii.

    end-of-line ^E
       Przesuwa kursor na koniec wiersza wprowadzenia.

    eot ^_ Działa jako koniec pliku; Jest to przydatne, albowiem tryb edycji wprowadzenia
       wyłącza normalną regularyzację wprowadzenia terminala.

    eot-or-delete n ^D
       Działa jako eot jeśli jest samotne na wierszu; w przeciwnym razie działa jako
       delete-char-forward.

    error Error (ring the bell).

    exchange-point-and-mark ^X^X
       Umieść kursor na znaczniku i ustaw znacznik na miejsce, w którym był kursor.

    expand-file ^[*
       Dodaje * do bieżącego słowa i zastępuje dane słowo wynikiem rozwinięcia nazwy pliku
       na danym słowie. Gdy nie pasują żadne pliki, zadzwoń.

    forward-char n ^F
       Przesuwa kursor naprzód o n znaków.

    forward-word n ^[f
       Przesuwa kursor naprzód na zakończenie n-tego słowa.

    goto-history n ^[g
       Przemieszcza do historii numer n.

    kill-line KILL
       Kasuje cały wiersz wprowadzenia.

    kill-region ^W
       Kasuje wprowadzenie pomiędzy kursorem a znacznikiem.

    kill-to-eol n ^K
       Jeśli ominięto n, to kasuje wprowadzenia od kursora do końca wiersza, w przeciwnym
       razie kasuje znaki pomiędzy kursorem a n-tą kolumną.

    list ^[?
       Wyświetla sortowaną, skolumnowaną listę nazw komend lub nazw plików (jeśli są
       takowe), które mogłyby dopełnić częściowe słowo zawierające kursor.  Do nazw
       katalogów zostaje dołączone /.

    list-command ^X?
       Wyświetla sortowaną, skolumnowaną listę nazw komend (jeśli są takowe), które
       mogłyby dopełnić częściowe słowo zawierające kursor.

    list-file ^X^Y
       Wyświetla sortowaną, skolumnowaną listę nazw plików (jeśli są takowe), które
       mogłyby dopełnić częściowe słowo zawierające kursor. Specyfikatory rodzaju plików
       zostają dołączone tak jak powyżej opisano pod list.

    newline ^J, ^M
       Powoduje przetworzenie bieżącego wiersza wprowadzeń przez powłokę.  Kursor może
       znajdować się aktualnie gdziekolwiek w wierszu.

    newline-and-next ^O
       Powoduje przetworzenie bieżącego wiersza wprowadzeń przez powłokę, po czym następny
       wiersz z historii staje się wierszem bieżącym. Ma to tylko sens po poprzednim up-
       history lub search-history.

    no-op QUIT
       Nie robi nic.

    prefix-1 ^[
       Przedsionek 1-znakowej sekwencji komendy.

    prefix-2 ^X

    prefix-2 ^[[
       Przedsionek 2-znakowej sekwencji komendy.

    prev-hist-word n ^[., ^[_
       Ostatnie (n-te) słowo poprzedniej komendy zostaje wprowadzone na miejscu kursora.

    quote ^^
       Następny znak zostaje wzięty dosłownie zamiast jako komenda edycji.

    redraw ^L
       Przerysuj ponownie zachętę i bieżący wiersz wprowadzenia.

    search-character-backward n ^[^]
       Szukaj w tył w bieżącym wierszu n-tego wystąpienia następnego wprowadzonego znaku.

    search-character-forward n ^]
       Szukaj w przód w bieżącym wierszu n-tego wystąpienia następnego wprowadzonego
       znaku.

    search-history ^R
       Wejdź w kroczący tryb szukania. Wewnętrzna lista historii zostaje przeszukiwana
       wstecz za komendami odpowiadającymi wprowadzeniu. początkowe ^ w szukanym ciągu
       zakotwicza szukanie. Klawisz przerwania powoduje opuszczenie trybu szukania. Inne
       komendy zostaną wykonywane po opuszczeniu trybu szukania. Ponowne komendy search-
       history kontynuują szukanie wstecz do następnego poprzedniego wystąpienia wzorca.
       Bufor historii zawiera tylko skończoną ilość wierszy; dla potrzeby najstarsze
       zostają wyrzucone.

    set-mark-command ^[<space>
       Postaw znacznik na bieżącej pozycji kursora.

    stuff Pod systemami to wspomagającymi, wypycha podłączony znak  z powrotem do wejścia
       terminala, gdzie może on zostać specjalnie przetworzony przez terminal. Jest to
       przydatne np. dla opcji BRL ^T minisystata.

    stuff-reset
       Działa tak jak stuff, a potem przerywa wprowadzenie tak jak przerwanie.

    transpose-chars ^T
       Na końcu wiersza lub jeśli włączono opcję gmacs, zamienia dwa poprzedzające znaki;
       w przeciwnym razie zamienia poprzedni i bieżący znak, po czym przesuwa kursor jeden
       znak na prawo.

    up-history n ^P
       Przewija bufor historii n wierszy wstecz (wcześniej).

    upcase-word n ^[U, ^[u
       Zamienia następnych n słów w duże litery.

    version ^V
       Wypisuje wersję ksh. Obecny bufor edycji zostaje odtworzony gdy tylko zostanie
       naciśnięty jakikolwiek klawisz (po czym ten klawisz zostaje przetworzony, chyba że
        jest to przerwa).

    yank ^Y
       Wprowadź ostatnio skasowany ciąg tekstu na bieżącą pozycję kursora.

    yank-pop ^[y
       bezpośrednio po yank, zamienia wprowadzony tekst na następny poprzednio skasowany
       ciąg tekstu.

  Interkacyjny tryb edycji wiersza poleceń vi
    Edytor vi wiersza komendy w ksh obsługuje w zasadzie te same komendy co edytor vi (patrz
    vi(1)), poza następującymi wyjątkami:

     ·  zaczyna w trybie wprowadzania,

     ·  ma komendy uzupełniania nazw plików i komend (=, \, *, ^X, ^E, ^F i, opcjonalnie,
       <tab>),

     ·  komenda _ działa odmiennie (w ksh jest to komenda ostatniego argumentu, a w vi
       przechodzenie do początku bieżącego wiersza),

     ·  komendy / i G poruszają się w kierunkach odwrotnych do komendy j

     ·  brak jest komend, które nie mają znaczenia w edytorze obsługującym jeden wiersz (w
       szczególności, przewijanie ekranu, komendy ex :, itp.).

    Proszę zwrócić uwagę, że ^X oznacza control-X; oraz <esc>, <space> i <tab> stosowane są za
    escape, space i tab, odpowiednio (bez żartów).

    Tak jak w vi, są dwa tryby: tryb wprowadzania i tryb komend. W trybie wprowadzania,
    większość znaków zostaje po prostu umieszczona w buforze na bieżącym miejscu kursora w
    kolejności ich wpisywania, chociaż niektóre znaki zostają traktowane specjalnie. W
    szczególności następujące znaki odpowiadają obecnym ustawieniom tty (patrz stty(1)) i
    zachowują ich normalne znaczenia (normalne wartości są podane w nawiasach): skasuj (^U),
    wymaż (^?), wymaż słowo (^W), eof (^D), przerwij (^C) i zakończ (^\).  Poza powyższymi
    dodatkowo również następujące znaki zostają traktowane specjalnie w trybie wprowadzania:

    ^H                     kasuje poprzedni znak
    ^V                     bezpośrednio następny: następny naciśnięty
                          znak nie zostaje traktowany specjalnie (można
                          tego użyć do wprowadzenia opisywanych tu
                          znaków)
    ^J ^M                    koniec wiersza:  bieżący  wiersz  zostaje
                          wczytany, rozpoznany i wykonany przez powłokę
    <esc>                    wprowadza  edytor  w  tryb komend (patrz
                          poniżej)
    ^E                     wyliczanie komend i nazw  plików  (patrz
                          poniżej)
    ^F                     dopełnianie  nazw plików (patrz poniżej).
                          Jeśli zostanie użyte dwukrotnie, to wówczas
                          wyświetla listę możliwych dopełnień; jeśli
                          zostanie  użyte  trzykrotnie,  to  kasuje
                          dopełnienie.
    ^X                     rozwijanie  nazw  komend i plików (patrz
                          poniżej)
    <tab>                    opcjonalnie dopełnianie nazw plików i komend
                          (patrz ^F powyżej), włączane przez set -o vi-
                          tabcomplete

    Jeśli jakiś wiersz jest dłuższy od szerokości ekranu (patrz parametr COLUMNS), to zostaje
    wyświetlony znak >, + lub < w ostatniej kolumnie, wskazujący odpowiednio na więcej znaków
    po, przed i po, oraz przed obecną pozycją.  Wiersz jest przewijany poziomo w razie
    potrzeby.

    W trybie komend, każdy znak zostaje interpretowany jako komenda. Znaki którym nie
    odpowiada żadna komenda, które są niedopuszczalną komendą lub są komendami nie do
    wykonania, wszystkie wyzwalają dzwonek. W następujących opisach komend, n wskazuje, że
    komendę można poprzedzić numerem (tzn., 10l przesuwa w prawo o 10 znaków); gdy brak
    przedrostka numerowego, to zakłada się, że n jest równe 1, chyba że powiemy inaczej.
    Zwrot `bieżąca pozycja' odnosi się do pozycji pomiędzy kursorem a znakiem przed nim.
    `Słowo' to ciąg liter, cyfr lub podkreśleń albo ciąg nie nieliter, niecyfr, niepodkreśleń,
    niebiałych-znaków (tak więc, ab2*&^ zawiera dwa słowa), oraz `duże słowo' jest ciągiem
    niebiałych znaków.

    Specjalne ksh komendy vi
       Następujących komend brak lub są one odmienne od tych w normalnym edytorze plików
       vi:

       n_   wprowadź przerwę z następstwem n-tego dużego słowa z ostatniej komendy w
           historii na bieżącej pozycji i wejdź w tryb wprowadzania; jeśli nie podano n
           to domyślnie zostaje wprowadzone ostatnie słowo.

       #   wprowadź znak komentarza (#) na początku bieżącego wiersza i przekaż ten
           wiersz do powłoki ( tak samo jak I#^J).

       ng   tak jak G, z tym że, jeśli nie podano n to dotyczy to ostatnio zapamiętanego
           wiersza.

       nv   edytuj wiersze n stosując edytor vi; jeśli nie podano n, to edytuje bieżący
           wiersz.  Właściwą wykonywaną komendą jest `fc -e ${VISUAL:-${EDITOR:-vi}}
           n'.

       * i ^X dopełnianie komendy lub nazwy pliku zostaje zastosowane do obecnego dużego
           słowa (po dodaniu *, jeśli to słowo nie zawiera żadnych znaków dopełniania
           nazw plików) - duże słowo zostaje zastąpione słowami wynikowymi.  Jeśli
           bieżące duże słowo jest pierwszym w wierszu (lub występuje po jednym z
           następujących znaków: ;, |, &, (, )) i nie zawiera ukośnika (/) to
           rozwijanie komendy zostaje wykonane, w przeciwnym razie zostaje wykonane
           rozwijanie nazwy plików.  Rozwijanie komend podpasowuje duże słowo pod
           wszelkie aliasy, funkcje i wbudowane komendy jak i również wszelkie
           wykonywalne pliki odnajdywane przeszukując katalogi wymienione w parametrze
           PATH.  Rozwijanie nazw plików dopasowuje duże słowo do nazw plików w
           bieżącym katalogu.  Po rozwinięciu, kursor zostaje umieszczony tuż po
           ostatnim słowie na końcu i edytor jest w trybie wprowadzania.

       n\, n^F, n<tab> i n<esc>
           dopełnianie nazw komend/plików: zastępuje bieżące duże słowo najdłuższym,
           jednoznacznym dopasowaniem otrzymanym przez rozwinięcie nazwy komendy/pliku.
           <tab>  zostaje  jedynie  rozpoznane jeśli została włączona opcja vi-
           tabcomplete, podczas gdy <esc> zostaje jedynie rozpoznane jeśli została
           włączona opcja vi-esccomplete (patrz set -o). Jeśli podano n to zostaje
           użyte n-te możliwe dopełnienie (z tych zwracanych przez komendę wyliczania
           dopełnień nazw komend/plików).

       = i ^E wyliczanie nazw komend/plików: wymień wszystkie komendy lub pliki pasujące
           pod obecne duże słowo.

       ^V   wyświetl wersję pdksh; jest ona wyświetlana do następnego naciśnięcia
           klawisza (ten klawisz zostaje zignorowany).

       @c   rozwinięcie makro: wykonaj komendy znajdujące się w aliasie _c.

    Komendy przemieszczania w wierszu

       nh i n^H
           przesuń się na lewo n znaków.

       nl i n<space>
           przesuń się w prawo n znaków.

       0   przesuń się do kolumny 0.

       ^   przesuń się do pierwszego niebiałego znaku.

       n|   przesuń się do kolumny n.

       $   przesuń się do ostatniego znaku.

       nb   przesuń się wstecz n słów.

       nB   przesuń się wstecz n dużych słów.

       ne   przesuń się na przód do końca słowo n razy.

       nE   przesuń się na przód do końca dużego słowa n razy.

       nw   przesuń się na przód o n słów.

       nW   przesuń się na przód o n dużych słów.

       %   odnajdź wzór: edytor szuka do przodu najbliższego nawiasu zamykającego
           (okrągłego, prostokątnego lub klamrowego), a następnie przesuwa się między
           nim a odpowiadającym mu nawiasem otwierającym.

       nfc  przesuń się w przód do n-tego wystąpienia znaku c.

       nFc  przesuń się w tył do n-tego wystąpienia znaku c.

       ntc  przesuń się w przód tuż przed n-te wystąpienie znaku c.

       nTc  przesuń się w tył tuż przed n-te wystąpienie znaku c.

       n;   powtarza ostatnią komendę f, F, t lub T.

       n,   powtarza ostatnią komendę f, F, t lub T, lecz porusza się w przeciwnym
           kierunku.

    Komendy przemieszczania między wierszami

       nj, n+ i n^N
           przejdź do n-tego następnego wiersza w historii.

       nk, n- i n^P
           przejdź do n-tego poprzedniego wiersza w historii.

       nG   przejdź do wiersza n w historii; jeśli brak n, to przenosi się do pierwszego
           zapamiętanego wiersza w historii.

       ng   tak jak G, tylko, że jeśli nie podano n to idzie do ostatnio zapamiętanego
           wiersza.

       n/ciąg szukaj wstecz w historii n-tego wiersza zawierającego ciąg; jeśli ciąg
           zaczyna się od ^, to reszta ciągu musi występować na samym początku wiersza
           historii aby pasowała.

       n?string
           tak jak /, tylko, że szuka do przodu w historii.

       nn   szukaj n-tego wystąpienia ostatnio szukanego ciągu; kierunek jest ten sam co
           kierunek ostatniego szukania.

       nN   szukaj n-tego wystąpienia ostatnio szukanego ciągu; kierunek jest przeciwny
           do kierunku ostatniego szukania.

    Komendy edycji

       na   dodaj tekst n-krotnie: przechodzi w tryb wprowadzania tuż po bieżącej
           pozycji.  Dodanie  zostaje jedynie wykonane, jeśli zostanie ponownie
           uruchomiony tryb komendy (tzn., jeśli <esc> zostanie użyte).

       nA   tak jak a, z tą różnicą, że dodaje do końca wiersza.

       ni   dodaj tekst n-krotnie: przechodzi w tryb wprowadzania na bieżącej pozycji.
           Dodanie zostaje jedynie wykonane, jeśli zostanie ponownie uruchomiony tryb
           komendy (tzn., jeśli <esc> zostanie użyte).

       nI   tak jak i, z tą różnicą, że dodaje do tuż przed pierwszym niebiałym znakiem.

       ns   zamień następnych n znaków (tzn., skasuj te znaki i przejdź do trybu
           wprowadzania).

       S   zastąp cały wiersz: wszystkie znaki od pierwszego niebiałego znaku do końca
           wiersza zostają skasowane i zostaje uruchomiony tryb wprowadzania.

       nckomenda-przemieszczenia
           przejdź z bieżącej pozycji do  pozycji  wynikającej  z  n  komenda-
           przemieszczenias (tj., skasuj wskazany region i wejdź w tryb wprowadzania);
           jeśli komendą-przemieszczenia jest c, to wiersz zostaje zmieniony od
           pierwszego niebiałego znaku począwszy.

       C   zmień od obecnej pozycji do końca wiersza (tzn. skasuj do końca wiersza i
           przejdź do trybu wprowadzania).

       nx   skasuj następnych n znaków.

       nX   skasuj poprzednich n znaków.

       D   skasuj do końca wiersza.

       ndmove-cmd
           skasuj od obecnej pozycji do pozycji wynikającej z n krotnego move-cmd;
           move-cmd może być komendą przemieszczania (patrz powyżej) lub d, co powoduje
           skasowanie bieżącego wiersza.

       nrc  zamień następnych n znaków na znak c.

       nR   zamień: wejdź w tryb wprowadzania lecz przepisuj istniejące znaki zamiast
           wprowadzania  przed istniejącymi znakami.  Zamiana zostaje wykonana n
           krotnie.

       n~   zmień wielkość następnych n znaków.

       nymove-cmd
           wytnij od obecnej pozycji po pozycję wynikającą z n krotnego move-cmd do
           bufora wycinania; jeśli move-cmd jest y, to cały wiersz zostaje wycięty.

       Y   wytnij od obecnej pozycji do końca wiersza.

       np   wklej zawartość bufora wycinania tuż po bieżącej pozycji, n krotnie.

       nP   tak jak p, tylko że bufor zostaje wklejony na bieżącej pozycji.

    Różne komendy vi

       ^J i ^M
           bieżący wiersz zostaje wczytany, rozpoznany i wykonany przez powłokę.

       ^L i ^R
           odrysuj bieżący wiersz.

       n.   wykonaj ponownie ostatnią komendę edycji n razy.

       u   odwróć ostatnią komendę edycji.

       U   odwróć wszelkie zmiany dokonane w danym wierszu.

       intr i quit
           znaki terminala przerwy i zakończenia powodują skasowania bieżącego wiersza
           i wyświetlenie nowej zachęty.

PLIKI

    ~/.profile
    /etc/profile
    /etc/suid_profile

BŁĘDY

    Wszelkie błędy w pdksh należy zgłaszać pod adresem pdksh@cs.mun.ca. Proszę podać wersję
    pdksh (echo $KSH_VERSION), maszynę, system operacyjny i stosowany kompilator oraz opis jak
    powtórzyć dany błąd (najlepiej mały skrypt powłoki demonstrujący dany błąd).  Następujące
    może być również pomocne, jeśli ma znaczenie (jeśli nie jesteś pewny to podaj to również):
    stosowane opcje (zarówno z opcje options.h jak i ustawione -o opcje) i twoja kopia
    config.h (plik generowany przez skrypt configure). Nowe wersje pdksh można otrzymać z
    ftp://ftp.cs.mun.ca/pub/pdksh/.

AUTORZY

    Ta powłoka powstała z publicznego klonu siódmego wydania powłoki Bourne'a wykonanego przez
    Charlesa Forsytha i z części powłoki BRL autorstwa Doug A. Gwyna, Douga Kingstona, Rona
    Natalie;a, Arnolda Robbinsa, Lou Salkinda i innych. Pierwsze wydanie pdksh stworzył Eric
    Gisin, a następnie troszczyli się nią kolejno John R. MacMillan (chance!john@sq.sq.com), i
    Simon J. Gerraty (sjg@zen.void.oz.au).  Obecnym  opiekunem  jest  Michael  Rendell
    (michael@cs.mun.ca).  Plik CONTRIBUTORS w dystrybucji źródeł zawiera bardziej kompletną
    listę ludzi i ich wkładu do rozwoju tej powłoki.

    Tłumaczenie tego podręcznika na język polski wykonał Marcin Dalecki <dalecki@cs.net.pl>.

ZOBACZ TAKŻE

    awk(1), sh(1), csh(1), ed(1), getconf(1), getopt(1), sed(1), stty(1), vi(1), dup(2),
    execve(2), getgid(2), getuid(2), open(2), pipe(2), wait(2), getopt(3), rand(3), signal(3),
    system(3), environ(5)

    The KornShell Command and Programming Language, Morris Bolsky i David Korn, 1989, ISBN
    0-13-516972-0.

    UNIX Shell Programming, Stephen G. Kochan, Patrick H. Wood, Hayden.

    IEEE Standard for information Technology - Portable Operating System Interface (POSIX) -
    Part 2: Shell and Utilities, IEEE Inc, 1993, ISBN 1-55937-255-9.

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może
    nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym
    zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną
    (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:

       man --locale=C 1 ksh

    Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem
    http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.

                     22 lutego 1999                  KSH(1)