Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    proc - pseudosystem plików z informacjami o procesach

OPIS

    proc jest pseudosystemem plików, który udostępnia interfejs do struktur danych jądra.
    Zazwyczaj jest montowany w katalogu /proc. Jest on w większości przeznaczony tylko do
    odczytu, lecz niektóre pliki umożliwiają modyfikacje zmiennych jądra.

  Opcje montowania
    System plików proc obsługuje następujące opcje montowania:

    hidepid=n (od Linuksa 3.3)
       Opcja kontroluje kto może uzyskać dostęp do informacji w katalogach /proc/[pid].
       Argument n przyjmuje jedną z następujących wartości:

       0  Wszyscy mają dostęp do katalogów /proc/[pid]. Jest to tradycyjne zachowanie i
         domyślne, jeśli nie użyje się tej opcji montowania.

       1  Użytkownicy nie mogą uzyskać dostępu do plików i podkatalogów w katalogach
         /proc/[pid] innych niż ich własne (same katalogi /proc/[pid]  pozostają
         widoczne). Wrażliwe pliki, takie jak /proc/[pid]/cmdline i /proc/[pid]/status
         są chronione przed innymi użytkownikami. Dzięki temu niemożliwe staje się
         dowiedzenie się, czy jakiś użytkownik uruchomił konkretny program (tak długo,
         jak sam program nie ujawnia tego swoim zachowaniem).

       2  Jak w trybie 1, lecz dodatkowo katalogi /proc/[pid] przynależne  innym
         użytkownikom pozostają niewidoczne. Oznacza to, że wpisy /proc/[pid] nie
         mogą dłużej służyć do poznania PID-ów w systemie. Nie ukrywa to faktu, że
         proces o określonym PID istnieje (można się tego dowiedzieć innymi sposobami,
         np. poprzez "kill -0 $PID"), ale ukrywa UID i GID procesu, które w innym
         przypadku można by było poznać wykonując stat(2) na katalogu /proc/[pid]. To
         znacznie utrudnia zadanie atakującego polegające na pozyskaniu informacji o
         działających procesach (np. odkrycie czy jakiś demon działa z większymi
         uprawnieniami, czy jakiś użytkownik ma uruchomiony jakiś wrażliwy program, czy
         inni użytkownicy w ogóle mają coś uruchomione itd.).

    gid=gid (od Linuksa 3.3)
       Określa ID grupy, której członkowie są uprawnieni do dostępu do informacji
       zablokowanych innym przez hidepid (tzn. użytkownicy w tej grupie zachowują się tak,
       jakby /proc zostało zamontowane z hidepid=0). Powinno się używać tej grupy, zamiast
       innych rozwiązań, takich jak umieszczanie użytkowników nie-root w pliku sudoers(5).

  Pliki i katalogi
    Poniższa lista opisuje wiele plików i katalogów w hierarchii /proc.

    /proc/[pid]
       Każdemu działającemu procesowi odpowiada katalog o numerycznej nazwie; nazwą tą
       jest identyfikator procesu. Każdy z tych katalogów zawiera następujące pseudopliki
       i podkatalogi:

    /proc/[pid]/attr
       Pliki  w  tym  katalogu  udostępniają  API  do  modułów  bezpieczeństwa.
       Zawartością katalogu są pliki, które mogą być odczytywane i zapisywane, aby ustawić
       atrybuty związane z bezpieczeństwem. Ten katalog został dodany do obsługi SELinux,
       ale intencją było to, aby API było na tyle ogóle, aby obsługiwać również inne
       moduły bezpieczeństwa. Dla wyjaśnienia, poniżej przedstawiono przykłady jak SELinux
       używa tych plików.

       Obecne tylko, jeśli jądro zostało skonfigurowane z CONFIG_SECURITY.

    /proc/[pid]/attr/current (od Linuksa 2.6.0)
       Zawartość tego pliku reprezentuje aktualne atrybuty bezpieczeństwa procesu.

       W SELinuksie plik ten służy do pozyskania kontekstu bezpieczeństwa procesu. Do
       Linuksa 2.6.11 plik nie mógł służyć do ustawienia kontekstu bezpieczeństwa (zapis
       był zawsze zabroniony), odkąd SELinux ograniczyć przejścia bezpieczeństwa procesu
       do execve(2) (zob. opis /proc/[pid]/attr/exec, poniżej). Od Linuksa 2.6.11 SELinux
       poluzował to ograniczenie i zaczął obsługiwać operacje "ustawiania" poprzez zapis
       do tego węzła, jeśli jest on autoryzowany przez politykę, choć użycie tej operacji
       jest  odpowiednie  jedynie  dla  aplikacji  zaufanych  do  zarządzania
       pożądaną separacją pomiędzy starymi a nowymi kontekstami bezpieczeństwa. Do Linuksa
       2.6.28 SELinux nie pozwalał wątkom z wielowątkowych procesów na ustawienie ich
       kontekstu bezpieczeństwa poprzez ten węzeł, jeśli mogło to doprowadzić  do
       niespójności wśród kontekstów bezpieczeństwa wątków dzielących tą samą przestrzeń
       pamięci. Od Linuksa 2.6.28 SELinux poluzował to ograniczenie  i  rozpoczął
       obsługiwanie operacji "ustawiania" dla wątków procesów wielowątkowych, jeśli ich
       nowy kontekst bezpieczeństwa jest powiązana ze starym kontekstem bezpieczeństwa,
       gdzie relacja powiązania jest zdefiniowana w polityce i gwarantuje, że nowy
       kontekst bezpieczeństwa ma podzbiór uprawnień starego kontekstu bezpieczeństwa.
       Inne moduły bezpieczeństwa mogą wybrać aby obsługiwać operacje "ustawiania" poprzez
       zapis do tego węzła.

    /proc/[pid]/attr/exec (od Linuksa 2.6.0)
       Ten plik reprezentuje atrybuty przypisane do procesu przez kolejne execve(2).

       W SELinuksie jest to potrzebne do obsługi przejść roli/domeny, a execve(2) jest
       preferowanym punktem do takich przekształceń, ponieważ oferuje on lepszą kontrolę
       nad inicjalizacją procesu w nowej etykiecie bezpieczeństwa i nienaruszalności
       stanu. W SELinuksie ten atrybut jest resetowany przy execve(2), tak więc nowy
       program powraca do domyślnego zachowania przy każdym wywołaniu execve(2) jakie może
       utworzyć.   W  SELinuksie  proces  może  ustawić tylko  swój  atrybut
       /proc/[pid]/attr/exec.

    /proc/[pid]/attr/fscreate (od Linuksa 2.6.0)
       Plik ten reprezentuje atrybuty do przypisania do plików utworzone przez kolejne
       wywołania do open(2), mkdir(2), symlink(2) i mknod(2)

       SELinux wykorzystuje ten plik do obsługi tworzenia pliku (za pomocą wspomnianych
       wcześniej wywołań systemowych) w stanie bezpieczeństwa, co nie daje ryzyka
       niepoprawnego dostępu uzyskanego podczas tworzenia pliku i ustawiania atrybutów. W
       SELinuksie atrybut ten jest resetowany przy execve(2), tak więc nowy program
       powraca do domyślnego zachowania przy każdym wywołaniu tworzącym plik jakie może on
       wykonać, ale atrybut jest zachowywany podczas wielu wywołań tworzących plik przez
       jeden program, chyba że jest jawnie resetowany. W SELinuksie proces może ustawić
       tylko swój atrybut /proc/[pid]/attr/fscreate.

    /proc/[pid]/attr/prev (od Linuksa 2.6.0)
       Plik ten zawiera kontekst bezpieczeństwa procesu przed ostatnim execve(2); tj.
       poprzednią wartość /proc/[pid]/attr/current.

    /proc/[pid]/attr/keycreate (od Linuksa 2.6.18)
       Jeśli proces zapisuje kontekst bezpieczeństwa do tego pliku, wszystkie kolejno
       utworzone klucze (add_key(2)) będą oznaczone tym kontekstem. Więcej informacji
       znajduje się w pliku źródeł jądra Documentation/keys.txt.

    /proc/[pid]/attr/socketcreate (od Linuksa 2.6.18)
       Jeśli proces zapisuje kontekst bezpieczeństwa do tego pliku, wszystkie kolejno
       utworzone gniazda będą oznaczone tym kontekstem.

    /proc/[pid]/auxv (od wersji jądra 2.6.0-test7)
       Zawartość informacji ELF przekazanej do procesu podczas uruchomienia. Formatem jest
       jeden identyfikator w postaci unsigned long plus jedna wartość unsigned long dla
       każdego wpisu. Ostatni wpis zawiera dwa zera. Zob. też getauxval(3).

    /proc/[pid]/cgroup (od Linuksa 2.6.24)
       Plik opisuje grupy kontrolne do których należy proces/zadanie. W każdej hierarchi
       cgroup istnieje jeden wpis zawierający pola oddzielone dwukropkiem w postaci:

         5:cpuacct,cpu,cpuset:/daemons

       Pola oddzielone dwukropkiem, od lewej do prawej:

         1. numer identyfikacyjny hierarchii

         2. zestaw podsystemów ograniczony do hierarchi

         3. grupa kontrolna w hierarchii do której należy proces

       Ten  plik  istnieje  tylko  jeśli  podczas kompilacji jądra włączono opcję
       CONFIG_CGROUPS.

    /proc/[pid]/clear_refs (od Linuksa 2.6.22)

       Plik jest tylko do odczytu, zapisywalny wyłącznie dla właściciela procesu.

       Do pliku można zapisać następujące wartości:

       1 (od Linuksa 2.6.22)
           Resetuje bity PG_Referenced i ACCESSED/YOUNG dla wszystkich stron związanych
           z procesem (przed jądrem 2.6.32 taki efekt powodowało zapisanie dowolnej
           wartości niezerowej).

       2 (od Linuksa 2.6.32)
           Resetuje bity PG_Referenced i  ACCESSED/YOUNG  dla  wszystkich  stron
           anonimowych związanych z procesem.

       3 (od Linuksa 2.6.32)
           Resetuje  bity  PG_Referenced  i  ACCESSED/YOUNG dla wszystkich stron
           przypisanych do plików, związanych z procesem.

       Czyszczenie bitów PG_Referenced i ACCESSED/YOUNG zapewnia metodę  zmierzenia
       przybliżonej wartości pamięci używanej przez proces. Najpierw należy sprawdzić
       wartość w polu "Referenced" dla wartości VMA pokazanych w /proc/[pid]/smaps aby
       sprawdzić użycie pamięci przez proces. Następnie czyści się bity PG_Referenced i
       ACCESSED/YOUNG i po jakimś zmierzonym czasie ponownie sprawdza się wartości pól
       "Referenced" aby dowiedzieć się jak zmieniło się użycie pamięci procesu podczas
       zmierzonego interwału. Jeśli jest się zainteresowanym wyłącznie pewnymi typami
       przypisania, można skorzystać z wartości 2 lub 3, zamiast 1.

       Aby zmienić inny bit można zapisać również inną wartość:

       4 (od Linuksa 3.11)
           Czyści bit soft-dirty dla wszystkich stron związanych z procesem. Używa się
           tego (razem z /proc/[pid]/pagemap) przez system przywracania check-point do
           wykrycia które strony procesu zostały "zabrudzone" od czasu zapisu do pliku
           /proc/[pid]/clear_refs.

       Zapis innej wartości niż wypisane powyżej do /proc/[pid]/clear_refs nie daje
       żadnego efektu.

       Plik /proc/[pid]/clear_refs istnieje tylko jeśli podczas kompilacji jądra włączono
       opcję CONFIG_PROC_PAGE_MONITOR.

    /proc/[pid]/cmdline
       Ten plik tylko do odczytu zawiera pełną linię polecenia wydanego przy uruchamianiu
       procesu, chyba że jest to proces-duch (zombie). Wówczas plik będzie pusty, tzn.
       odczyt tego pliku zwróci zawsze 0 znaków. Argumenty linii poleceń występują w tym
       pliku rozdzielone znakami NUL ('\0'), z dodatkowym znakiem NUL po ostatnim
       łańcuchu.

    /proc/[pid]/comm (od Linuksa 2.6.33)
       Plik pokazuje wartość comm procesu—tj. nazwę polecenia związaną z procesem. Różne
       wątki tego samego procesu mogą mieć różne wartości comm, dostępne za pomocą
       /proc/[pid]/task/[tid]/comm. Wątek może zmodyfikować jego wartość comm lub tą
       innego wątku z tej samej grupy wątków (zob. opis CLONE_THREAD w clone(2)), pisząc
       do pliku /proc/self/task/[tid]/comm. Łańcuchy dłuższe niż TASK_COMM_LEN (16) znaków
       są po cichu obcinane.

       Plik zapewnia zestaw operacji PR_SET_NAME i PR_GET_NAME prctl(2) i jest używany
       przez pthread_setname_np(3), przy zmianie nazw wątków innych niż wywołujący.

    /proc/[pid]/coredump_filter (od Linuksa 2.6.23)
       Patrz core(5).

    /proc/[pid]/cpuset (od Linuksa 2.6.12)
       Patrz cpuset(7).

    /proc/[pid]/cwd
       Jest dowiązaniem do bieżącego katalogu roboczego procesu. Aby dowiedzieć się, jaki
       jest katalog roboczy procesu, na przykład o identyfikatorze 20, można wydać
       następujące polecenie:

         $ cd /proc/20/cwd; /bin/pwd

       Należy zauważyć, że polecenie pwd jest często wbudowanym poleceniem powłoki i może
       nie działać w tym kontekście w sposób właściwy. W powłoce bash(1) można użyć
       pwd -P.

       W procesie wielowątkowym zawartość tego linku symbolicznego nie jest dostępna,
       jeżeli wątek główny już się zakończył (zazwyczaj przez wywołanie pthread_exit(3)).

    /proc/[pid]/environ
       Plik ten zawiera środowisko procesu. Wpisy są oddzielone znakami NULL ("\0"), mogą
       także wystąpić znaki NULL na końcu. Dlatego, aby wypisać zmienne środowiskowe
       procesu 1, należy wykonać:

         $ strings /proc/1/environ

    /proc/[pid]/exe
       W Linuksie 2.2 i wersjach późniejszych plik ten jest dowiązaniem symbolicznym
       zawierającym rzeczywistą nazwę ścieżki  działającego  polecenia.  Dowiązaniem
       symbolicznym można się normalnie posługiwać - próba jego otwarcia otworzy plik
       programu. Można nawet wydać polecenie /proc/[pid]/exe, aby uruchomić kolejną kopię
       tego samego pliku wykonywalnego, co uruchomiony przez [pid]. Jeśli ścieżka została
       odlinkowana, dowiązanie symboliczne będzie zawierało łańcuch '(deleted)' dodany do
       oryginalnej ścieżki. W procesie wielowątkowym zawartość tego linku symbolicznego
       nie jest dostępna, jeżeli główny wątek już się zakończył (wywołując zapewne
       pthread_exit(3)).

       W Linuksie 2.0 i wcześniejszych wersjach, /proc/[pid]/exe jest wskaźnikiem do
       uruchomionego pliku binarnego i ma postać dowiązania symbolicznego. Wywołanie
       readlink(2) na tym pliku zwróci w Linuksie 2.0 łańcuch znakowy postaci:

         [urządzenie]:i-węzeł

       Na przykład, [0301]:1502 będzie 1502 i-węzłem na urządzeniu o numerze głównym 03
       (IDE, MFM itp.) i pobocznym 01 (pierwsza partycja pierwszego dysku).

       Do zlokalizowania pliku, można posłużyć się poleceniem find(1) z opcją -inum.

    /proc/[pid]/fd/
       Jest to podkatalog zawierający po jednym wpisie dla każdego otwartego przez proces
       pliku; nazwą tego wpisu jest deskryptor pliku i jest on dowiązaniem symbolicznym do
       rzeczywistego pliku. Dlatego 0 jest standardowym wejściem, 1 jest standardowym
       wyjściem, 2 jest standardową diagnostyką, itd.

       W  przypadku  deskryptorów  plików  potoków  gniazd wpisy będą dowiązaniami
       symbolicznymi, których zawartością jest typ pliku z i-węzłem. Wywołanie readlink(2)
       na takim pliku zwróci ciąg w postaci:

         typ:[i-węzeł]

       Przykładowo socket:[2248868] będzie gniazdem z i-węzłem  2248868. W przypadku
       gniazd, i-węzeł można wykorzystać do pozyskania większej liczby informacji z
       jednego z plików z katalogu /proc/net/.

       W przypadku deskryptorów plików, które nie mają odpowiadającego i-węzła (np.
       deskryptorów plików tworzonych za pomocą epoll_create(2), eventfd(2), inotify_init
       (2), signalfd(2) i timerfd(2)), wpis będzie dowiązaniem symbolicznym z zawartością
       w postaci

         anon_inode:<typ-pliku>

       W niektórych przypadkach typ-pliku jest otoczony nawiasami kwadratowymi.

       Przykładowo dowiązanie symboliczne deskryptora pliku epoll będzie dowiązaniem
       symbolicznym, którego zawartością jest łańcuch anon_inode:[eventpoll].

       W procesie wielowątkowym zawartość tego katalogu nie jest dostępna, jeżeli wątek
       główny już się zakończył (zazwyczaj przez wywołanie pthread_exit(3)).

       Programy, które przyjmują nazwę pliku jako argument wiersza polecenia, lecz nie
       czytają standardowego wejścia, jeśli nie podano argumentu albo które zapisują do
       pliku nazwanego argumentem wiersza polecenia, lecz nie wysyłają danych wyjściowych
       na standardowe wyjście, można zmusić do używania standardowego wejścia lub wyjścia
       wykorzystując /proc/[pid]/fd. Na przykład, zakładając, że opcja -i określa plik
       wejściowy, a opcja -o określa plik wyjściowy:

         $ foobar -i /proc/self/fd/0 -o /proc/self/fd/1 ...

       co daje działający filtr.

       /proc/self/fd/N jest w przybliżeniu tym samym co /dev/fd/N na niektórych systemach
       uniksowych i uniksopodobnych. Większość linuksowych skryptów MAKEDEV  tworzy
       dowiązania symboliczne /dev/fd do /proc/self/fd.

       Większość systemów udostępnia dowiązania symboliczne /dev/stdin, /dev/stdout i
       dev/stderr, które linkują odpowiednio do plików 0, 1 i 2 w /proc/self/fd. Powyższe,
       przykładowe polecenie może być więc zapisane również tak:

         $ foobar -i /dev/stdin -o /dev/stdout ...

    /proc/[pid]/fdinfo/ (od Linuksa 2.6.22)
       Jest to podkatalog zawierający po jednym wpisie dla każdego pliku otwartego przez
       proces; nazwą tego wpisu jest deskryptor pliku. Pliki w tym katalogu  są
       odczytywalne tylko dla właściciela procesu. Zawartość pliku można odczytać, aby
       uzyskać informacje o odpowiadającym mu deskryptorze pliku. Zawartość zależy od typu
       pliku odpowiadającego odpowiedniemu deskryptorowi pliku.

       Dla zwykłych plików i katalogów wygląda to zwykle tak:

         $ cat /proc/12015/fdinfo/4
         pos:  1000
         flags: 01002002
         mnt_id: 21

       Występują następujące pola:

       pos  Jest to liczba dziesiętna pokazująca przesunięcie pliku.

       flags Jest to liczba ósemkowa wyświetlająca tryb dostępu pliku i flagi statusu
           pliku (zob. open(2)). JEśli ustawiona jest flaga  deskryptora  pliku
           close-on-exec, to flags będzie zawierało również wartość O_CLOEXEC.

           Przed Linuksem 3.1 to pole nieprawidłowo wyświetlało ustawienie O_CLOEXEC w
           trakcie otwierania pliku, zamiast aktualnego ustawienia flagi close-on-exec.

       mnt_id To pole, obecne od Linuksa 3.15 jest identyfikatorem punktu montowania
           zawierającego ten plik. Zob. opis /proc/[pid]/mountinfo.

       Dla deskryptorów plików eventfd (zob. eventfd(2)), wyświetlane są (od Linuksa 3.8)
       następujące pola:

         pos: 0
         flags:  02
         mnt_id:  10
         eventfd-count:        40

       eventfd-count jest bieżącą wartością licznika eventfd, szesnastkowo.

       Dla deskryptorów plików epoll (zob. epoll(7)), wyświetlane są (od Linuksa 3.8)
       następujące pola:

         pos: 0
         flags:  02
         mnt_id:  10
         tfd:    9 events:    19 data: 74253d2500000009
         tfd:    7 events:    19 data: 74253d2500000007

       Każdy wiersz zaczynający się od tfd opisuje jeden z deskryptorów pliku monitorowany
       za pomocą deskryptora pliku epool (zob. epoll_ctl(2) aby zapoznać się z niektórymi
       szczegółami).  Pole  tfd  jest numerem deskryptora pliku. Pole events jest
       szesnastkową maską zdarzeń monitorowanych dla tego deskryptora pliku. Pole data
       jest wartością danych powiązanych z tym deskryptorem pliku.

       Dla deskryptorów plików signalfd (zob. signalfd(2)), wyświetlane są (od Linuksa
       3.8) następujące pola:

         pos: 0
         flags:  02
         mnt_id:  10
         sigmask: 0000000000000006

       sigmask jest szesnastkową maską sygnałów akceptowanych poprzez ten deskryptor pliku
       signalfd (w tym przykładzie ustawione są bity 2 i 3 odpowiadające sygnałom SIGINT i
       SIGQUIT; zob. signal(7)).

       Dla deskryptorów plików inotify (zob. inotify(7)), wyświetlane są (od Linuksa 3.8)
       następujące pola:

         pos: 0
         flags:  00
         mnt_id:  11
         inotify wd:2 ino:7ef82a sdev:800001 mask:800afff ignored_mask:0 fhandle-bytes:8 fhandle-type:1 f_handle:2af87e00220ffd73
         inotify wd:1 ino:192627 sdev:800001 mask:800afff ignored_mask:0 fhandle-bytes:8 fhandle-type:1 f_handle:27261900802dfd73

       Każdy z wierszy zaczynający się od "inotify" wyświetla informacje o jednym z
       monitorowanych plików lub katalogów. W wierszu występują następujące pola:

       wd   Numer obserwowanego deskryptora (dziesiętnie). (od ang. watch descriptor)

       ino  Numer i-węzła pliku docelowego (szesnastkowo).

       sdev  ID urządzenia, na którym znajduje się plik docelowy (szesnastkowo).

       mask  Maska monitorowanych zdarzeń pliku docelowego (szesnastkowo).

       Jeśli jądro zbudowano z obsługą exportfs, ścieżka do pliku docelowego jest
       wyświetlona jako uchwyt pliku, przez trzy pola szesnastkowe: fhandle-bytes,
       fhandle-type i f_handle.

       Dla deskryptorów plików fanotify (zob. fanotify(7)), wyświetlane są (od Linuksa
       3.8) następujące pola:

         pos: 0
         flags:  02
         mnt_id:  11
         fanotify flags:0 event-flags:88002
         fanotify ino:19264f sdev:800001 mflags:0 mask:1 ignored_mask:0 fhandle-bytes:8 fhandle-type:1 f_handle:4f261900a82dfd73

       Czwarty wiersz wyświetla informacje zdefiniowane przy tworzeniu grupy fanotify
       poprzez fanotify_init(2):

       flags Argument flags podany fanotify_init(2) (wyrażony szesnastkowo).

       event-flags
           Argument event_f_flags podany fanotify_init(2) (wyrażony szesnastkowo).

       Każdy dodatkowy wiersz pokazany w pliku zawiera informacje o jednym znaku (ang.
       mark) grupy fanotify. Większość z tych pól jest takich jak do inotify z wyjątkiem:

       mflags Flagi powiązane ze znakiem (wyrażone szesnastkowo).

       mask  Maski zdarzeń dla tego znaku (wyrażone szesnastkowo).

       ignored_mask
           Maski zdarzeń ignorowanych dla tego znaku (wyrażone szesnastkowo).

       Więcej informacji o tych polach znajduje się w podręczniku fanotify_mark(2).

    /proc/[pid]/io (od wersji jądra 2.6.20)
       Plik zawiera statystyki wejścia/wyjścia dla procesu np.:

         # cat /proc/3828/io
         rchar: 323934931
         wchar: 323929600
         syscr: 632687
         syscw: 632675
         read_bytes: 0
         write_bytes: 323932160
         cancelled_write_bytes: 0

       Występują następujące pola:

       rchar: odczytane znaki
           Liczba bajtów, które zostały odczytane ze względu na dane zadanie. Jest to
           suma bajtów z read(2) i podobnych wywołań systemowych. Obejmuje takie
           działania jak wejście/wyjście terminala. To, czy konieczny był faktyczny
           dostęp do wejścia/wyjściu fizycznego dysku nie ma wpływu na wartość (odczyt
           mógł nastąpić wyłącznie z bufora stronicowania).

       wchar: zapisane znaki
           Liczba bajtów, które zostały zapisane lub powinny być zapisane przez dane
           zadania. Tego pola tyczą się podobne zastrzeżenia jak rchar.

       syscr: odczytane wywołania systemowe
           Próba policzenia operacji odczytu wejścia/wyjścia tj. wywołań systemowych
           takich jak read(2) i pread(2).

       syscw: zapisane wywołania systemowe
           Próba policzenia operacji zapisu wejścia/wyjścia tj. wywołań systemowych
           takich jak write(2) i pwrite(2).

       read_bytes: odczytane bajty
           Próba policzenia bajtów, które faktycznie musiały być pobrane z poziomu
           nośnika. Jest dokładna dla systemów plików korzystających z bloków.

       write_bytes: zapisane bajty
           Próba policzenia bajtów, które faktycznie musiały być wysłane na poziom
           nośnika.

       cancelled_write_bytes:
           Dużą niedokładność powoduje przycinanie. Jeśli proces zapisze do pliku 1 MB
           i później skasuje go, de facto nie nastąpi żaden zapis. Zostanie to jednak
           odnotowane jako powodujące zapis 1 MB. Innymi słowy: pole to reprezentuje
           liczbę bajtów, które dzięki temu procesowi nie wystąpiły przez przycięcie
           bufora strony. Część zadań może spowodować również "ujemne" wejście/wyjście.
           Jeśli to zadanie przytnie "brudny" bufor strony, część wejścia/wyjście,
           które inne zadanie już policzyło (jest w jego write_bytes) nie nastąpi.

       Uwaga: W obecnej implementacji ma miejsce wyścig bitowy na 32-bitowych systemach:
       jeśli proces A odczyta /proc/[pid]/io procesu B, gdy proces B aktualizuje jeden ze
       swoich 64-bitowych liczników, proces A zobaczy wynik pośredni.

    /proc/[pid]/gid_map (od Linuksa 3.5)
       Zob. user_namespaces(7).

    /proc/[pid]/limits (od Linuksa 2.6.24)
       Plik zawiera informacje o miękkim limicie, twardym limicie i jednostkach, w których
       mierzone są limity zasobów procesów (patrz getrlimit(2)). Do Linuksa 2.6.35
       (włącznie) plik jest zabezpieczony, aby pozwolić na odczyt jedynie przez realny
       identyfikator UID procesu. Od wersji 2.6.36 plik jest odczytywalny dla wszystkich
       użytkowników systemu.

    /proc/[pid]/map_files/ (od jądra 3.3)
       Podkatalog zawiera wpisy odnoszące się do plików zmapowanych do pamięci (patrz
       mmap(2)). Wpisy są nazwane jako pary adresów: początku i końca obszaru pamięci
       (jako liczby szesnastkowe) i są dowiązaniami symbolicznymi do samych zmapowanych
       plików. Oto przykład, zmodyfikowany aby zmieścić się w 80 kolumnowym terminalu:

         # ls -l /proc/self/map_files/
         lr--------. 1 root root 64 Apr 16 21:31
               3252e00000-3252e20000 -> /usr/lib64/ld-2.15.so
         ...

       Choć te wpisy są dostępne dla obszarów pamięci przydzielonych flagą MAP_FILE, to
       sposób w jaki zaimplementowane jest anonimowe dzielenie pamięci (obszary utworzone
       flagami MAP_ANON | MAP_SHARED) oznaczają że tego typu obszary również pojawią się w
       tym katalogu. Oto przykład, gdzie plikiem docelowym jest usunięty /dev/zero:

         lrw-------. 1 root root 64 Apr 16 21:33
               7fc075d2f000-7fc075e6f000 -> /dev/zero (deleted)

       Ten katalog  istnieje  tylko  jeśli  włączono  opcję  konfiguracyjną  jądra
       CONFIG_CHECKPOINT_RESTORE. Do obejrzenia zawartości tego katalogu wymagany jest
       przywilej (CAP_SYS_ADMIN).

    /proc/[pid]/maps
       Plik zawierający aktualnie zmapowane obszary pamięci wraz z prawami dostępu do
       nich. Więcej informacji o mapowaniu pamięci zawiera podręcznik systemowy mmap(2).

       Format pliku jest następujący:

    adres      uprawn przesun urządz i-węzeł  ścieżka
    00400000-00452000 r-xp 00000000 08:02 173521   /usr/bin/dbus-daemon
    00651000-00652000 r--p 00051000 08:02 173521   /usr/bin/dbus-daemon
    00652000-00655000 rw-p 00052000 08:02 173521   /usr/bin/dbus-daemon
    00e03000-00e24000 rw-p 00000000 00:00 0      [heap]
    00e24000-011f7000 rw-p 00000000 00:00 0      [heap]
    ...
    35b1800000-35b1820000 r-xp 00000000 08:02 135522 /usr/lib64/ld-2.15.so
    35b1a1f000-35b1a20000 r--p 0001f000 08:02 135522 /usr/lib64/ld-2.15.so
    35b1a20000-35b1a21000 rw-p 00020000 08:02 135522 /usr/lib64/ld-2.15.so
    35b1a21000-35b1a22000 rw-p 00000000 00:00 0
    35b1c00000-35b1dac000 r-xp 00000000 08:02 135870 /usr/lib64/libc-2.15.so
    35b1dac000-35b1fac000 ---p 001ac000 08:02 135870 /usr/lib64/libc-2.15.so
    35b1fac000-35b1fb0000 r--p 001ac000 08:02 135870 /usr/lib64/libc-2.15.so
    35b1fb0000-35b1fb2000 rw-p 001b0000 08:02 135870 /usr/lib64/libc-2.15.so
    ...
    f2c6ff8c000-7f2c7078c000 rw-p 00000000 00:00 0  [stack:986]
    ...
    7fffb2c0d000-7fffb2c2e000 rw-p 00000000 00:00 0  [stack]
    7fffb2d48000-7fffb2d49000 r-xp 00000000 00:00 0  [vdso]

       Pole adres jest przestrzenią adresową procesu, który ją zajmuje, a uprawn jest
       zbiorem uprawnień:

          r = odczyt
          w = zapis
          x = wykonywanie
          s = wspólne
          p = prywatne (kopiowane przy zapisie)

       Przesun jest przesunięciem w pliku lub w czymś innym, urządz zawiera numery
       (główny:poboczny) urządzenia, a i-węzeł jest i-węzłem na tym urządzeniu. 0
       wskazuje, że nie istnieje i-węzeł związany z tym obszarem pamięci, jak to na
       przykład ma miejsce w przypadku segmentu BSS (niezainicjowanych danych).

       Ścieżka to zwykle plik zabezpieczający mapowanie. Koordynacja jest łatwa w
       przypadku plików ELF za pomocą pola przesun, poprzez sprawdzenie pola Offset w
       nagłówkach programu ELF (readelf -l).

       Istnieją dodatkowe, pomocne pseudościeżki:

          [stack]
             Stos pierwotnego procesu (zwanego też głównym wątkiem)

          [stack:<tid>] (od Linuksa 3.4)
             Stos wątku (gdzie <tid> jest identyfikatorem wątku). Odpowiada ścieżce
             /proc/[pid]/task/[tid]/.

          [vdso] Wirtualny, dynamicznie linkowany obiekt współdzielony.

          [heap] Stos wątku.

       Jeśli pole ścieżka jest puste, to jest to anonimowe przypisanie, takie jak
       pozyskiwane za pomocą funkcji mmap(2). Nie ma prostej metody na powiązanie jej ze
       źródłem procesu oprócz metod takich jak gdb(1), strace(1) itp.

       W Linuksie 2.0 nie ma pola podającego nazwę ścieżki.

    /proc/[pid]/mem
       Za pośrednictwem tego pliku można, korzystając z open(2), read(2) i lseek(2),
       uzyskać dostęp do stron pamięci procesu.

    /proc/[pid]/mountinfo (od wersji jądra 2.6.26)
       Plik zawiera informacje o punktach montowania. Składa się z linii w postaci:

       36 35 98:0 /mnt1 /mnt2 rw,noatime master:1 - ext3 /dev/root rw,errors=continue
       (1)(2)(3)  (4)  (5)   (6)   (7)  (8) (9)  (10)     (11)

       Liczby w nawiasach są etykietami poniższych opisów:

       (1) ID montowania: unikatowy identyfikator montowania (może zostać użyty ponownie
          po wykonaniu umount(2)).

       (2) ID rodzica: identyfikator rodzica (lub siebie samego, jeśli montowanie
          znajduje się na szczycie drzewa montowań).

       (3) główny:poboczny: wartość pola st_dev (patrz stat(2)) dla plików w systemie
          plików.

       (4) korzeń: korzeń (root) montowania w systemie plików.

       (5) punkt montowania: punkt montowania w odniesieniu do korzenia procesów.

       (6) opcje montowania: opcje montowania dla każdego montowania.

       (7) pola opcjonalne: zero lub więcej pól w postaci "znacznik[:wartość]"

       (8) separator: oznacza koniec pól opcjonalnych.

       (9) typ systemu plików: nazwa systemu plików w postaci "typ[.podtyp]".

       (10) źródło montowania: informacja zależna od systemu plików lub "none".

       (11) super opcje: opcje dla superbloku.

       Parsery powinny ignorować wszystkie nierozpoznane pola opcjonalne. Obecnie są to:

          shared:X     montowanie jest współdzielone w grupie węzłów X

          master:X     montowanie jest podrzędne w stosunku do grupy węzłów X

          propagate_from:X montowanie jest podrzędne i podlega propagacji z grupy
                   węzłów X (*)

          unbindable    montowanie jest niepodpinalne

       (*) X jest najbliższą dominującą grupą węzłów pod korzeniem procesów. Jeśli X jest
       bezpośrednio nadrzędne w stosunku do montowania, lub jeśli nie istnieje dominująca
       grupa węzłów pod tym samym korzeniem, to obecne jest wyłącznie pole "master:X", bez
       pola "propagate_from:X".

       Aby dowiedzieć się więcej o propagacji montowań, proszę  zapoznać  się  z
       Documentation/filesystems/sharedsubtree.txt w drzewie źródeł jądra Linux.

    /proc/[pid]/mounts (od wersji Linuksa 2.4.19)
       Jest to lista wszystkich systemów plików obecnie zamontowanych w przestrzeni
       montowań procesów. Format tego pliku jest udokumentowany w fstab(5). Od wersji
       2.6.15 jądra Linuksa, ten plik może być użyty w wywołaniu funkcji poll(): po
       otwarciu tego pliku do odczytu, zmiana w nim (np. montowanie lub odmontowanie
       systemu plików) powoduje, że select(2) oznaczy deskryptor jako możliwy do odczytu,
       a poll(2) i epoll_wait(2) zaznaczą, że w pliku wystąpił błąd. Zob. namespaces(7)
       aby dowiedzieć się więcej.

    /proc/[pid]/mountstats (Od wersji Linuksa 2.6.17)
       Plik eksportuje informacje (statystyki, informacje konfiguracyjne) o punktach
       montowań w przestrzeni montowań procesów. Wiersze pliku mają następującą postać:

       device /dev/sda7 mounted on /home with fstype ext3 [statistics]
       (    1   )      ( 2 )       (3 ) (4)

       Pola w każdym wierszu są następujące:

       (1) Nazwa zamontowanego urządzenia (lub "nodevice", jeśli nie ma odpowiadającego
          urządzenia).

       (2) Punkt montowania w drzewie systemu plików.

       (3) Typ systemu plików.

       (4) Opcjonalne statystyki i informacje konfiguracyjne. Obecnie (Linux 2.6.26)
          tylko system plików NFS eksportuje opcje za pomocą tego pola.

       Plik jest odczytywalny wyłącznie dla właściciela procesu.

       Więcej informacji znajduje się w opisie namespaces(7).

    /proc/[pid]/ns/ (od Linuksa 3.0)
       Jest to podkatalog zawierający po jednym wpisie dla każdej przestrzeni nazw, która
       obsługuje manipulację za pomocą setns(2). Aby dowiedzieć się więcej, proszę
       zapoznać się z namespaces(7).

    /proc/[pid]/numa_maps (od Linuksa 2.6.14)
       Patrz numa(7).

    /proc/[pid]/oom_adj (od Linuksa 2.6.11)
       Plik może być użyty do dostosowania wyniku, używanego do wybrania procesów do
       zabicia, w przypadku sytuacji braku pamięci (out-of-memory - OOM). Jądro używa tej
       wartości do operacji przesunięcia bitowego wartości oom_score procesu: poprawne
       wartości mieszczą się w zakresie od -16 do +15, wraz ze specjalną wartością -17,
       która całkowicie wyłącza zabijanie przy OOM danego procesu. Dodatni wynik zwiększa
       prawdopodobieństwo, że proces zostanie zabity przez OOM-killer, ujemny zmniejsza
       je.

       Domyślną wartością tego pliku jest 0, nowy proces dziedziczy ustawienie oom_adj
       swojego rodzica. Proces musi być uprzywilejowany (CAP_SYS_RESOURCE) aby móc
       zaktualizować ten plik.

       Od Linuksa 2.6.36 używanie tego pliku jest przestarzałe, powinno się korzystać z
       /proc/[pid]/oom_score_adj.

    /proc/[pid]/oom_score (od Linuksa 2.6.11)
       Plik wyświetla bieżący wynik, jaki jądro przydziela temu procesowi w celu wybrania
       procesu do zabicia przez OOM-killer. Wyższy wynik oznacza, że proces ma większe
       prawdopodobieństwo zostania wybranym przez OOM-killer. Podstawą wyniku jest liczba
       pamięci użytej przez proces, a jest on zwiększany (+) lub zmniejszany (-) przez
       następujące czynniki:

       * czy proces tworzy wiele potomków przy użyciu fork(2) (+),

       * czy proces jest używany przez długi czas lub używa dużo czasu procesora (-),

       * czy proces ma niską wartość nice (np. > 0) (+),

       * czy proces jest uprzywilejowany (-) oraz

       * czy proces wykonuje bezpośredni dostęp do sprzętu (-).

       Wartość oom_score uwzględnia również przesunięcie określone przez ustawienie
       procesu oom_score_adj lub oom_adj.

    /proc/[pid]/oom_score_adj (od Linuksa 2.6.36)
       Plik może być użyty do dostosowania heurystyki zwanej "badness", używanej do
       wybrania procesu który zostanie zabity w sytuacji braku pamięci.

       Przypisuje ona do każdego potencjalnego zadania wartość od 0 (nigdy nie zabija) do
       1000 (zawsze zabija) aby określić docelowy proces do zabicia. Jednostki są z
       grubsza proporcjonalne do pamięci, którą proces może przydzielić, obliczaną w
       oparciu do bieżącego użycia pamięci i pamięci wymiany. Na przykład zadanie
       używające całą dozwoloną pamięć otrzyma wynik 1000, a jeśli użyje połowę dozwolonej
       pamięci, otrzyma wynik 500.

       Dodatkowym czynnikiem w wyniku "badness" jest fakt, że procesy roota mają dodatkowe
       3% pamięci w stosunku do pozostałych procesów.

       Wielkość "dozwolonej" pamięci zależy od kontekstu w jakim wywołano OOM-killera.
       Jeśli wynika to z faktu, że pamięć przeznaczona dla zadania alokującego cpuset
       została wyczerpany, to dozwolona pamięć odpowiada zestawowi pamięci przypisanego do
       tego cpuset (zobacz cpuset(7)). Jeśli jest to skutek zasad dot. pamięci węzła (lub
       węzłów), to dozwolona pamięć odpowiada zestawowi tych zasad. Jeśli wynika to z
       faktu, że osiągnięto limit pamięci (lub pamięci wymiany) to dozwolona pamięć jest
       tak ustawionym limitem. Gdy wynika to z sytuacji braku pamięci, to dozwolona pamięć
       odpowiada wszystkich zaalokowanych zasobom.

       Wartość oom_score_adj jest dodawana do wyniku "badness" przed użyciem jej do
       wybrania procesu przeznaczonego do zabicia. Dozwolone wartości wynoszą od -1000
       (OOM_SCORE_ADJ_MIN) do  +1000  (OOM_SCORE_ADJ_MAX).  Pozwala  to  przestrzeni
       użytkownika na kontrolę preferencji OOM-killing. Można w ten sposób zawsze
       preferować dane zadanie lub całkowicie wyłączyć je z procesu OOM-killing. Najniższa
       dostępna wartość (-1000) jest równoznaczna z całkowitym wyłączeniem OOM-killing dla
       danego zadania, ponieważ zawsze zwróci ono wynik "badness" równy 0.

       Z tego względu łatwo jest zdefiniować wielkość pamięci dla każdego zadania przez
       przestrzeń użytkownika. Ustawienie wartości oom_score_adj np. na +500 jest w
       przybliżeniu odpowiednikiem pozwolenia pozostałym zadaniom w tym samym systemie,
       cpuset, zasadom dot. pamięci i zasobom kontrolera pamięci na użycie co najmniej 50%
       pamięci więcej. Z kolei wartość -500 odpowiada mniej więcej zmniejszeniu o 50%
       dozwolonej pamięci.

       Z powodu zgodności wstecznej ze starszymi jądrami do modyfikacji wyniku "badness"
       wciąż można używać /proc/[pid]/oom_adj. Jego wartość skaluje się liniowo z
       oom_score_adj.

       Zapis do /proc/[pid]/oom_score_adj lub /proc/[pid]/oom_adj zmieni zapis w drugim
       pseudopliku na przeskalowaną odpowiednio wartość.

    /proc/[pid]/pagemap (od Linuksa 2.6.25)
       Plik pokazuje przypisanie każdej z wirtualnych stron procesu do ramki fizycznej
       strony lub przestrzeni wymiany. Zawiera jedną wartość 64-bitową na każdą stronę
       wirtualną, bity oznaczają:

          63   Jeśli jest ustawione, strona jest obecna w pamięci RAM.

          62   Jeśli jest ustawione, strona jest obecne w pamięci wymiany (swap)

          61 (od Linuksa 3.5)
             Strona jest stroną przypisaną do pliku lub dzieloną stroną anonimową.

          60-56 (od Linuksa 3.11)
             Zero

          55 (od Linuksa 3.11)
             PTE jest soft-dirty (więcej informacji w pliku w źródłach jądra:
             Documentation/vm/soft-dirty.txt).

          54-0  Jeśli  strona jest obecna w pamięci RAM (bit 63), to te bity
             udostępniają numer ramki strony, który można  użyć  z  indeksem
             /proc/kpageflags i /proc/kpagecount. Jeśli strona jest obecna w pamięci
             wymiany (bit 62), to bity 4-0 informują o typie pamięci wymiany, a bity
             54-5 kodują przesunięcie pamięci wymiany.

       Przed Linuksem 3.11 bity 60-55 kodowały logarytm dwójkowy informujący o rozmiarze
       strony.

       Aby efektywnie wykorzystać /proc/[pid]/pagemap należy użyć /proc/[pid]/maps do
       określenia które obszary pamięci zostały rzeczywiście przypisane i móc przejść
       między nieprzypisanymi obszarami.

       Plik /proc/[pid]pagemap istnieje tylko jeśli podczas kompilacji jądra włączono
       opcję CONFIG_PROC_PAGE_MONITOR.

    /proc/[pid]/personality (od Linuksa 2.6.28)
       Plik tylko do odczytu pokazuje domenę uruchamiania procesu ustawioną przez
       personality(2). Wartość wyświetlana jest w zapisie szesnastkowym.

    /proc/[pid]/root
       UNIX i Linux wspierają pomysł określonego dla każdego procesu osobno katalogu
       głównego systemu plików, ustawianego przez wywołanie systemowe chroot(2). Plik ten
       wskazuje na katalog główny systemu plików i zachowuje się w ten sam sposób jak exe,
       fd/*, itp.

       W procesie wielowątkowym zawartość tego linku symbolicznego nie jest dostępna,
       jeżeli wątek główny już się zakończył (zazwyczaj przez wywołanie pthread_exit(3)).

    /proc/[pid]/seccomp (Linux w wersji od 2.6.12 do 2.6.22)
       Odczytuje/ustawia tryb seccomp procesu. Jeśli ten plik zawiera wartość zero, tryb
       seccomp nie jest włączany. Zapis wartości 1 do pliku (nieodwracalnie) umieszcza
       proces w trybie seccomp, jedynymi dozwolonymi wywołaniami systemowymi są read(2),
       write(2), _exit(2) i sigreturn(2). Plik ten zniknął wraz z Linuksem 2.6.23, gdy
       został zastąpiony mechanizmem działającym w oparciu o prctl(2).

    /proc/[pid]/setgroups (od Linuksa 3.19)
       Zob. user_namespaces(7).

    /proc/[pid]/smaps (od Linuksa 2.6.14)
       Plik ten pokazuje zużycie pamięci dla każdego mapowania procesu (polecenie pmap(1)
       wyświetla  podobne  informacje,  w  postaci  która  może  być łatwiejsza do
       przetwarzania). Dla każdego takiego mapowania pokazana jest lista następujących
       linii:

         00400000-0048a000 r-xp 00000000 fd:03 960637    /bin/bash
         Size:        552 kB
         Rss:         460 kB
         Pss:         100 kB
         Shared_Clean:    452 kB
         Shared_Dirty:     0 kB
         Private_Clean:     8 kB
         Private_Dirty:     0 kB
         Referenced:     460 kB
         Anonymous:       0 kB
         AnonHugePages:     0 kB
         Swap:         0 kB
         KernelPageSize:    4 kB
         MMUPageSize:      4 kB
         Locked:        0 kB

       Pierwsza  z  tych  linii pokazuje te same informacje o mapowaniach, co w
       /proc/[pid]/maps. Pozostałe linie zawierają rozmiar mapowania, ilość mapowań
       obecnych w RAM ("Rss"), proporcjonalny udział w tym mapowaniu ("Pss"), liczbę
       czystych i brudnych stron współdzielonych w mapowaniu oraz liczbę czystych i
       brudnych prywatnych stron w mapowaniu. "Referenced" oznacza pamięć która jest
       oznaczona jako pamięć do której ktoś odnosi się lub uzyskuje dostęp. "Anonymous"
       pokazuje pamięć nienależącą do żadnego pliku. "Swap" pokazuje jak dużo pamięci
       która byłaby anonimowa jest również używana, lecz w pamięci wymiany.

       Wpis "KernelPageSize" jest rozmiarem strony używanym przez jądro do VMA. Jest on w
       większości przypadków takim sam, jak rozmiar używany przez MMU. Wyjątek występuje
       na jądrach PPC64, gdy jądro korzystając z podstawowego rozmiaru strony w wielkości
       64K może wciąż używać 4K stron dla MMU na starszych procesorach. Aby to rozróżnić,
       ta łatka raportuje "MMUPageSize" jako rozmiar strony używany przez MMU.

       "Locked" wskazuje, czy mapowanie jest zablokowane w pamięci czy nie.

       Pole "VmFlags" reprezentuje flagi jądra związane z danych obszarem pamięci
       wirtualnej (VMA) zakodowanym w dwuliterowym symbolu. Oto kody:

         rd - odczytywalna (readable)
         wr - zapisywalna (writable)
         ex - wykonywalna (executable)
         sh - dzielona (shared)
         mr - może odczytać (may read)
         mw - może zapisać (may write)
         me - może wykonać (may execute)
         ms - może dzielić (may share)
         gd - segment stosu rośnie w dół (grows down)
         pf - czysty przedział PFG (pure PFN)
         dw - wyłączony zapis do zmapowanego pliku (disabled write)
         lo - strony zablokowane w pamięci (locked)
         io - pamięć zmapowana przestrzeni we/wy (I/O)
         sr - udostępniono wskazówkę sekwencyjnego odczytu
                          (sequential read)
         rr - udostępniono wskazówkę losowego odczytu (random read)
         dc - nie kopiuj przestrzeni przy forkowaniu (do not copy)
         de - nie rozszerzaj przestrzeni przy przemapowaniu
                           (do not expand)
         ac - przestrzeń jest policzalna (area is accountable)
         nr - przestrzeń wymiany niezarezerwowana dla tej
                          przestrzeni (not reserved)
         ht - przestrzeń używa dużych stron tlb (huge tlb)
         nl - mapowanie nieliniowe (non-linear)
         ar - flaga charakterystyczna dla architektury
         dd - nie włączaj przestrzeni do zrzutu jądra (do not dump)
         sd - flaga soft-dirty
         mm - przestrzeń mieszanego mapowania
         hg - flaga wskazówki dużych stron (huge)
         nh - flaga wskazówki stron niebędących dużymi (no-huge)
         mg - flaga wskazówki łączenia (mergeable)

       Plik /proc/[pid]/smaps istnieje tylko jeśli podczas kompilacji jądra włączono opcję
       CONFIG_PROC_PAGE_MONITOR.

    /proc/[pid]/stack (od Linuksa 2.6.29)
       Plik zapewnia symboliczny ślad wywołania funkcji w tym stosie jądra dla procesu.
       Plik istnieje, jeśli jądro zostało zbudowane z włączoną opcją konfiguracji
       CONFIG_STACKTRACE.

    /proc/[pid]/stat
       Informacje o stanie procesu. Korzysta z tego ps(1). Są one zdefiniowane w pliku
       źródeł jądra fs/proc/array.c.

       Kolejne pola i ich właściwe specyfikatory formatu scanf(3) to:

       (1) pid %d
            Identyfikator procesu (PID).

       (2) comm %s
            Nazwa pliku wykonywalnego w nawiasach. Widać, czy plik uległ wymianie.

       (3) state %c
            Jeden z poniższych znaków, wskazujących na status procesu:

            R Działający (Running)

            S Śpiący (Sleeping) w przerywalnym oczekiwaniu

            D Śpiący w nieprzerywalnym oczekiwaniu dyskowym

            Z Zombie

            T Zatrzymany sygnałem lub (przed Linuksem 2.6.33) zatrzymany ślad (trace
              stopped)

            t Zatrzymany śledzeniem (tracing stop) - Linux 2.6.33 i nowszy

            W Stronicowanie (tylko przed Linuksem 2.6.0)

            X Martwy (od Linuksa 2.6.0)

            x Martwy (między Linuksem 2.6.33 a 3.13)

            K Wakekill - oczekiwanie; wybudzenie przy śmiertelnym sygnale  (między
              Linuksem 2.6.33 a 3.13)

            W Budzący się (między Linuksem 2.6.33 a 3.13)

            P Zaparkowany (między Linuksem 3.9 a 3.13)

       (4) ppid %d
            PID procesu macierzystego tego procesu.

       (5) pgrp %d
            Identyfikator grupy procesów danego procesu.

       (6) session %d
            Identyfikator sesji procesu.

       (7) tty_nr %d
            Kontroluje terminal procesu (poboczny numer urządzenia jest przechowywany
            w kombinacji bitów 31 do 20 i 7 do 0, natomiast główny numer urządzenia
            jest w bitach 15 do 8).

       (8) tpgid %d
            Identyfikator grupy procesów pierwszoplanowych kontrolującego terminala
            procesu.

       (9) flags %u
            Słowo flag jądra dla danego procesu. Znaczenie poszczególnych bitów
            określają   definicje  PF_*  w  pliku  źródeł  jądra  Linux
            include/linux/sched.h. Szczegóły zależą od wersji jądra.

            Format tego pola przed Linuksem 2.6 miał postać %lu.

       (10) minflt %lu
            Liczba drobnych błędów, które popełnił proces, a które nie wymagały
            załadowania strony pamięci z dysku.

       (11) cminflt %lu
            Liczba drobnych błędów procesów potomnych.

       (12) majflt %lu
            Liczba  głównych  błędów, które popełnił proces, a które wymagały
            załadowania strony pamięci z dysku.

       (13) cmajflt %lu
            Liczba głównych błędów procesów potomnych.

       (14) utime %lu
            Czas jaki został przydzielony procesowi w trybie użytkownika, mierzony w
            taktach zegara (podzielonych przez sysconf(_SC_CLK_TCK)). Obejmuje to
            czas gościa, guest_time (czas spędzony w czasie działania wirtualnego
            CPU, patrz niżej), tak więc aplikacje, które nie wiedzą o polu czasu
            gościa nie tracą tego czasu ze swych obliczeń.

       (15) stime %lu
            Czas, jaki został przydzielony procesowi w trybie jądra, mierzony w
            taktach zegara (podzielonych przez sysconf(_SC_CLK_TCK)).

       (16) cutime %ld
            Czas, jaki został przydzielony procesom potomnym tego procesu w stanie
            waited-for w trybie użytkownika, mierzony w taktach zegara (podzielonych
            przez sysconf(_SC_CLK_TCK)), patrz także times(2)). Obejmuje to czas
            gościa, cguest_time (czas spędzony działając na procesorze wirtualnym,
            patrz niżej).

       (17) cstime %ld
            Czas, jaki został przydzielony procesom potomnym tego procesu w stanie
            waited-for w trybie jądra, mierzony w taktach zegara (podzielonych przez
            sysconf(_SC_CLK_TCK).

       (18) priority %ld
            (Wyjaśnienie dla Linuksa 2.6) W przypadku procesów działających z
            zasadami  planisty  czasu  rzeczywistego  (policy  poniżej;  patrz
            sched_setscheduler(2)), jest to liczba przeciwna w stosunku do priorytetu
            planisty minus jeden, tzn. jest to zakres -2 do -100 odpowiadający
            priorytetom czasu rzeczywistego od 1 do 99. W przypadku procesów nie
            działających według tych  zasad,  jest  to  surowa  wartość  nice
            (setpriority(2) zgodna z podaną przez jądro. Jądro przechowuje wartości
            nice jako liczby w zakresie od 0 (wysoki) do 39 (niski), co odpowiada
            widocznemu dla użytkownika zakresowi nice od -20 do 19.

            Przed Linuksem 2.6 była to wartość skalowana w oparciu o wagę jaką
            planista przypisał do danego procesu.

       (19) nice %ld
            Wartość "nice" (patrz setpriority(2)) zawierająca się w zakresie od 19
            (niski priorytet) do -20 (wysoki priorytet).

       (20) num_threads %ld
            Liczba wątków procesu (od Linuksa 2.6). Przed jądrem 2.6 to pole miało
            przydzieloną na sztywno wartość 0, jako wypełniacz do  usuniętego
            wcześniej pola.

       (21) itrealvalue %ld
            Czas w jiffies poprzedzający wysłanie przez czasomierz do procesu
            następnego sygnału SIGALRM. Od jądra 2.6.17, to pole nie jest dłużej
            utrzymywane i ma ustawioną na sztywno wartość 0.

       (22) starttime %llu
            Czas w jakim proces uruchomił się po rozruchu systemu. Jądra Linux przed
            wersją 2.6 wyrażają tę wartość w tzw. "jiffies". Od Linuksa 2.6 wartość
            jest wyrażana w taktach zegara (podzielonych przez sysconf(_SC_CLK_TCK)).

            Format tego pola przed Linuksem 2.6 miał postać %lu.

       (23) vsize %lu
            Rozmiar pamięci wirtualnej w bajtach.

       (24) rss %ld
            Resident Set Size: liczba stron, które proces ma w rzeczywistej pamięci.
            Są to po prostu strony, które obejmują segment text, segment data i
            przestrzeń stosu. Nie obejmuje to stron, które nie były ładowane na
            żądanie lub które uległy wymianie.

       (25) rsslim %lu
            Aktualne miękkie ograniczenie rss procesu w bajtach;  patrz  opis
            RLIMIT_RSS w getrlimit(2).

       (26) startcode %lu
            Adres, pod którym zaczyna się kod programu.

       (27) endcode %lu
            Adres, pod którym kończy się kod programu.

       (28) startstack %lu
            Adres początku (tzn. spód) stosu.

       (29) kstkesp %lu
            Bieżąca wartość ESP (wskaźnika stosu), określona na podstawie strony
            stosu jądra dla danego procesu.

       (30) kstkeip %lu
            Aktualny EIP (wskaźnik instrukcji).

       (31) signal %lu
            Maska bitowa oczekujących sygnałów, wyświetlana jako liczba dziesiętna.
            Przestarzałe,  ponieważ nie dostarcza informacji o sygnałach czasu
            rzeczywistego; prosimy używać /proc/[pid]/status zamiast tego pliku.

       (32) blocked %lu
            Maska bitowa zablokowanych sygnałów, wyświetlana jako liczba dziesiętna.
            Przestarzałe,  ponieważ nie dostarcza informacji o sygnałach czasu
            rzeczywistego; prosimy używać /proc/[pid]/status zamiast tego pliku.

       (33) sigignore %lu
            Maska bitowa ignorowanych sygnałów, wyświetlana jako liczba dziesiętna.
            Przestarzałe,  ponieważ nie dostarcza informacji o sygnałach czasu
            rzeczywistego; prosimy używać /proc/[pid]/status zamiast tego pliku.

       (34) sigcatch %lu
            Maska bitowa schwytanych sygnałów, wyświetlana jako liczba dziesiętna.
            Przestarzałe,  ponieważ nie dostarcza informacji o sygnałach czasu
            rzeczywistego; prosimy używać /proc/[pid]/status zamiast tego pliku.

       (35) wchan %lu
            Jest to "kanał" na którym oczekuje proces. Jest to adres położenia w
            jądrze, gdzie proces jest w uśpieniu. Powiązaną nazwę symboliczną można
            znaleźć w /proc/[pid]/wchan.

       (36) nswap %lu
            Liczba stron, które uległy wymianie (nieutrzymywane).

       (37) cnswap %lu
            Łączna wartość nswap dla procesów potomnych (nieutrzymywane).

       (38) exit_signal %d (od Linuksa 2.1.22)
            Sygnał wysyłany przez ginący proces do jego procesu macierzystego.

       (39) processor %d (od Linuksa 2.2.8)
            Numer CPU, na którym proces ostatnio działał.

       (40) rt_priority %u (od Linuksa 2.5.19)
            Priorytet planisty czasu rzeczywistego, liczba w zakresie od 1 do 99 do
            procesów przydzielanych według zasad czasu rzeczywistego lub 0 do
            procesów nie czasu rzeczywistego (patrz sched_setscheduler(2)).

       (41) policy %u (od Linuksa 2.5.19)
            Polityka  przydzielania   zadaniom   czasu   procesora   (patrz
            sched_setscheduler(2)).  Dekodowana  używając  stałych  SCHED_*  w
            linux/sched.h.

            Format tego pola przed Linuksem 2.6.22 miał postać %lu.

       (42) delayacct_blkio_ticks %llu (od Linuksa 2.6.18)
            Sumaryczna zwłoka bloków wejścia/wyjścia, mierzona w taktach zegara
            (centysekundy).

       (43) guest_time %lu (od Linuksa 2.6.24)
            Czas gościa procesu (czas, jaki upłynął podczas działania na wirtualnym
            procesorze systemu operacyjnego gościa), mierzony w taktach zegara
            (podzielony przez sysconf(_SC_CLK_TCK)

       (44) cguest_time %ld (od Linuksa 2.6.24)
            Czas gościa potomków procesu, mierzony w taktach zegara (podzielony przez
            sysconf(_SC_CLK_TCK)).

       (45) start_data %lu (od Linuksa 3.3)
            Adres powyższej którego umieszczane są zainicjowane i niezainicjowane
            (BSS) dane programu.

       (46) end_data %lu (od Linuksa 3.3)
            Adres poniżej którego umieszczane są zainicjowane i niezainicjowane (BSS)
            dane programu.

       (47) start_brk %lu (od Linuksa 3.3)
            Adres, powyżej którego można rozciągnąć  kopiec  (ang.  heap)  za
            pomocą brk(2).

       (48) arg_start %lu (od Linuksa 3.5)
            Adres powyżej którego umieszczane są argumenty wiersza polecenia programu
            (argv).

       (49) arg_end %lu (od Linuksa 3.5)
            Adres poniżej którego umieszczane są argumenty wiersza polecenia programu
            (argv).

       (50) env_start %lu (od Linuksa 3.5)
            Adres powyżej którego umieszczane jest środowisko programu.

       (51) env_end %lu (od Linuksa 3.5)
            Adres poniżej którego umieszczane jest środowisko programu.

       (52) exit_code %d (od Linuksa 3.5)
            Kod zakończenia wątku w postaci przekazywanej przez waitpid(2).

    /proc/[pid]/statm
       Udostępnia informacje o użyciu pamięci, mierzone w stronach. Występują następujące
       kolumny:

         size    (1) łączny rozmiar programu
               (taki sam jak VmSize w /proc/[pid]/status)
         resident  (2) rozmiar części rezydentnej
               (taki sam jak VmRSS w /proc/[pid]/status)
         share   (3) strony wspólne (tzn. obecne w pliku)
         text    (4) tekst (kod)
         lib    (5) biblioteki (nieużywane w Linuksie 2.6)
         data    (6) dane i stos
         dt     (7) strony nieaktualne (dirty; nieużywane w Linuksie 2.6)

    /proc/[pid]/status
       Udostępnia sporo informacji ze /proc/[pid]/stat i /proc/[pid]/statm w postaci
       łatwiejszej do przeanalizowania przez człowieka. Oto przykład:

         $ cat /proc/$$/status
         Name:  bash
         State: S (sleeping)
         Tgid:  3515
         Pid:  3515
         PPid:  3452
         TracerPid:   0
         Uid:  1000  1000  1000  1000
         Gid:  100   100   100   100
         FDSize: 256
         Groups: 16 33 100
         VmPeak:   9136 kB
         VmSize:   7896 kB
         VmLck:     0 kB
         VmPin:     0 kB
         VmHWM:   7572 kB
         VmRSS:   6316 kB
         VmData:   5224 kB
         VmStk:    88 kB
         VmExe:    572 kB
         VmLib:   1708 kB
         VmPMD:     4 kB
         VmPTE:    20 kB
         VmSwap:    0 kB
         Threads:    1
         SigQ:  0/3067
         SigPnd: 0000000000000000
         ShdPnd: 0000000000000000
         SigBlk: 0000000000010000
         SigIgn: 0000000000384004
         SigCgt: 000000004b813efb
         CapInh: 0000000000000000
         CapPrm: 0000000000000000
         CapEff: 0000000000000000
         CapBnd: ffffffffffffffff
         CapAmb:  0000000000000000
         Seccomp:    0
         Cpus_allowed:  00000001
         Cpus_allowed_list:   0
         Mems_allowed:  1
         Mems_allowed_list:   0
         voluntary_ctxt_switches:    150
         nonvoluntary_ctxt_switches:   545

       Występują następujące pola:

       * Name: Polecenie uruchomione przez ten proces.

       * State: Bieżący stan procesu. Jeden z: "R (running)", "S (sleeping)", "D (disk
        sleep)", "T (stopped)", "T (tracing stop)", "Z (zombie)", or "X (dead)".

       * Tgid: identyfikator grupy wątku (np. identyfikator procesu).

       * Pid: identyfikator wątku (patrz gettid(2)).

       * PPid: PID procesu macierzystego.

       * TracerPid: PID procesu śledzącego ten proces (0 gdy nie jest śledzony).

       * Uid, Gid: UID (GID): realny, efektywny, zapisany oraz systemu plików.

       * FDSize: Liczba slotów aktualnie przydzielonych deskryptorów plików.

       * Groups: Uzupełniająca lista grup.

       * VmPeak: Szczytowy rozmiar pamięci wirtualnej.

       * VmSize: Rozmiar pamięci wirtualnej.

       * VmLck: Rozmiar pamięci zablokowanej (patrz mlock(3)).

       * VmPin: Rozmiar pamięci przypiętej (od Linuksa 3.2). Są to strony które nie mogą
        być przeniesione, ponieważ coś wymaga bezpośredniego dostępu pamięci fizycznej.

       * VmHWM: Szczytowy ustawiony rozmiar rezydentny ("high water mark").

       * VmRSS: Ustawiony rozmiar rezydentny.

       * VmData, VmStk, VmExe: Rozmiar segmentów danych, stosu i tekstu.

       * VmLib: Rozmiar kodu biblioteki współdzielonej.

       * VmPTE: Rozmiar wpisów tablicy strony (od Linuksa 2.6.10).

       * VmPMD: Rozmiar tabel stron drugiego poziomu (od Linuksa 4.0)

       * VmSwap: Rozmiar pamięci wirtualnej przeniesionej do pamięci wymiany, podany jako
        anonimowe strony prywatne; pamięć wymiany shmem nie jest ujęta (od Linuksa
        2.6.34).

       * Threads: Liczba wątków w procesie zawierających ten wątek.

       * SigQ: Pole zawiera dwie liczby oddzielone ukośnikiem, które odnoszą się do
        skolejkowanych sygnałów do realnego identyfikatora użytkownika tego procesu.
        Pierwsza  jest  liczbą aktualnie skolejkowanych sygnałów do tego realnego
        identyfikatora użytkownika, a druga jest limitem zasobów liczby skolejkowanych
        sygnałów do tego procesu (patrz opis RLIMIT_SIGPENDING w getrlimit(2)).

       * SigPnd, ShdPnd: Liczba sygnałów oczekujących na wątek i na proces jako całość
        (patrz pthreads(7) i signal(7)).

       * SigBlk, SigIgn, SigCgt: Maski oznaczające zablokowane, zignorowane i przechwycone
        sygnały (patrz signal(7)).

       * CapInh, CapPrm, CapEff: Maski możliwości, włączonych w zestawach dziedziczonych
        (inheritable), dozwolonych (permitted)  i  efektywnych  (effective)  (patrz
        capabilities(7)).

       * CapBnd: Zestaw możliwości ograniczających (capability bounding set) (od Linuksa
        2.6.26, patrz capabilities(7)).

       * CapAmb: Zestaw przywileju ambient (od Linuksa 4.3, zob. capabilities(7)).

       * Seccomp: Tryb procesu seccomp (od Linuksa 3.8, zob. seccomp(2)).  0 oznacza
        SECCOMP_MODE_DISABLED;   1   oznacza   SECCOMP_MODE_STRICT;  2  oznacza
        SECCOMP_MODE_FILTER. Pole to jest udostępnione tylko gdy jądro zbudowano z
        włączoną opcją konfiguracyjną CONFIG_SECCOMP.

       * Cpus_allowed: Maska procesorów, na których proces może być uruchomiony (od
        Linuksa 2.6.24, patrz cpuset(7)).

       * Cpus_allowed_list: Jak wyżej, ale w "formacie listy" (od Linuksa 2.6.26, patrz
        cpuset(7)).

       * Mems_allowed: Maska węzłów pamięci, dozwolonych dla tego procesu (od Linuksa
        2.6.24, patrz cpuset(7)).

       * Mems_allowed_list: Jak wyżej, ale w "formacie listy" (od Linuksa 2.6.26, patrz
        cpuset(7)).

       * voluntary_ctxt_switches,  nonvoluntary_ctxt_switches:  Liczba  dobrowolnych i
        przymusowych przełączeń kontekstu (od Linuksa 2.6.23).

    /proc/[pid]/syscall (od Linuksa 2.6.27)
       Plik udostępnia numer wywołania systemowego i rejestr argumentu dla aktualnie
       wykonywanego przez proces wywołania systemowego, po którym następują wartości
       wskaźnika stosu i rejestry liczników programu. Udostępnianych jest wszystkie sześć
       rejestrów argumentu, choć większość wywołań systemowych używa mniejszej liczby
       rejestrów.

       Jeśli proces jest zablokowany, lecz nie w wywołaniu systemowym, to plik zawiera
       wartość -1 w miejscu numeru wywołania systemowego, po którym następują wartości
       wskaźnika stosu i licznika programu. Jeśli proces nie jest zablokowany, to plik
       zawiera łańcuch "running".

       Obecne tylko, jeśli jądro zostało skonfigurowane z CONFIG_HAVE_ARCH_TRACEHOOK.

    /proc/[pid]/task (od Linuksa 2.6.0-test6)
       Jest to katalog zawierający po jednym podkatalogu dla każdego wątku procesu. Nazwą
       każdego podkatalogu jest numeryczne ID ([tid]) wątku (patrz gettid(2)). Każdy z
       podkatalogów zawiera zbiór plików o tej samej nazwie i zawartości, co katalogi
       /proc/[pid]. Dla atrybutów, które są współdzielone przez wszystkie wątki zawartość
       każdego z plików w podkatalogach task/[tid] będzie taka sama jak zawartość
       odpowiednich plików w nadrzędnym katalogu /proc/[pid] (np. w procesie wielowątkowym
       wszystkie  pliki  task/[tid]/cwd  będą miały taką samą zawartość, jak plik
       /proc/[pid]/cwd w katalogu nadrzędnym, ponieważ wszystkie wątki procesu dzielą
       katalog bieżący). Dla atrybutów, które dla każdego wątku są różne, odpowiednie
       pliki wtask/[tid] mogą mieć różne wartości (np. różne pola w każdym z plików
       task/[tid]/status mogą być inne dla każdego wątku).

       W procesie wielowątkowym zawartość katalogu /proc/[pid]/task nie jest dostępna,
       jeżeli  wątek  główny  już  się  zakończył  (najprawdopodobniej  wywołując
       pthread_exit(3)).

    /proc/[pid]/timers (od Linuksa 3.10)
       Lista liczników czasu POSIX dla procesu. Każdy licznik jest wypisany w wierszu,
       który rozpoczyna się łańcuchem "ID:". Na przykład:

         ID: 1
         signal: 60/00007fff86e452a8
         notify: signal/pid.2634
         ClockID: 0
         ID: 0
         signal: 60/00007fff86e452a8
         notify: signal/pid.2634
         ClockID: 1

       Wiersze dla każdego licznika mają następujące znaczenie:

       ID   Identyfikator danego licznika czasu. Nie jest to ten sam identyfikator, co
           ten  zwracany  przez  timer_create(2),  lecz  jest to wewnątrzjądrowy
           identyfikator dostępny również za pomocą pola si_timerid struktury siginfo_t
           (zob. sigaction(2)).

       signal Numer sygnału używany przez dany licznik do dostarczania powiadomień, po
           którym następuje ukośnik a następnie wartość sigev_value dostarczana do
           obsługiwacza sygnału. Poprawne jedynie dla liczników powiadamiających za
           pomocą sygnału.

       notify Część przed ukośnikiem określa mechanizm używany przez dany licznik czasu do
           dostarczania powiadomień, który jest jedną z wartości "thread" (wątek),
           "signal" (sygnał) lub "none" (brak). Zaraz po ukośniku znajduje się łańcuch
           "tid"  dla liczników z powiadomieniami SIGEV_THREAD_ID lub "pid" dla
           liczników z innymi mechanizmami powiadamiania. Po "." znajduje się PID
           procesu  (lub  identyfikator  wątku jądra tego wątku) któremu będzie
           dostarczany sygnał, jeśli licznik czasu powiadamia za pomocą sygnału.

       ClockID
           Pole identyfikuje zegar, którego dany licznik czasu używa do pomiaru czasu.
           W większości zegarów jest to liczba która pasuje do jednej ze stałych
           CLOCK_* w przestrzeni użytkownika udostępnianych za pomocą  <time.h>.
           Liczniki CLOCK_PROCESS_CPUTIME_ID wyświetlają tu wartość -6, natomiast
           CLOCK_THREAD_CPUTIME_ID wyświetlają wartość -2.

       Plik  ten  jest  dostępny  tylko  jeśli  jądro   skonfigurowano   z
       CONFIG_CHECKPOINT_RESTORE.

    /proc/[pid]/uid_map, /proc/[pid]/gid_map (od Linuksa 3.5)
       Zob. user_namespaces(7).

    /proc/[pid]/wchan (od Linuksa 2.6.0)
       Nazwa symboliczna odnosząca się do położenia, gdzie proces jest w uśpieniu.

    /proc/apm
       Wersja APM (Zaawansowane zarządzanie energią) oraz informacja o akumulatorach, gdy
       CONFIG_APM było zdefiniowane podczas kompilacji jądra.

    /proc/buddyinfo
       Plik  ten  zawiera  informacje  używane  do  diagnozowania  problemów  z
       fragmentacją pamięci. Każdy wiersz zaczyna się identyfikatorem węzła i nazwą strefy
       które razem identyfikują region pamięci. Następnie znajduje się liczba dostępnych
       fragmentów określonego rzędu, w jakim te regiony są podzielone. Rozmiar w bajtach
       określonego rzędu jest podany według wzoru:

         (2^rząd) * ROZMIAR_STRONY

       Algorytm alokacji bliźniaków (ang. buddy) wewnątrz jądra podzieli jeden fragment na
       dwa fragmenty mniejszego rzędu (a więc dwukrotnie mniejsze) lub połączy dwa ciągłe
       fragmenty w jeden fragment wyższego rzędu (a więc dwukrotnie większy) aby zaspokoić
       żądanie alokacji i przeciwdziałać fragmentacji pamięci. Rząd pasuje do numeru
       kolumny, zaczynając liczenie od zera.

       Na przykład w systemie x86_64:

 Node 0, zone   DMA   1  1  1  0  2  1  1  0  1  1  3
 Node 0, zone  DMA32  65  47  4  81  52  28  13  10  5  1 404
 Node 0, zone Normal  216  55 189 101  84  38  37  27  5  3 587

       W tym przykładzie jest jeden węzeł zawierający trzy strefy i 11 fragmentów o
       różnych rozmiarach. Jeśli rozmiar strony wynosi 4 kilobajty, to pierwsza strefa,
       nazywana DMA (na x86 jest to pierwszych 16 megabajtów pamięci), ma dostępny m.in.
       jeden fragment o rozmiarze 4 kilobajtów (rząd 0) i 3 fragmenty o rozmiarze 4
       megabajtów (rząd 10).

       Jeśli pamięć jest mocno pofragmentowana, liczniki dla fragmentów wyższego rzędu
       wyniosą zero, a przydzielenie większych, ciągłych powierzchni nie powiedzie się.

       Więcej informacji o strefach można znaleźć w /proc/zoneinfo.

    /proc/bus
       Zawiera podkatalogi odpowiadające zainstalowanym magistralom.

    /proc/bus/pccard
       Podkatalog dla urządzeń PCMCIA, gdy CONFIG_PCMCIA było zdefiniowane podczas
       kompilacji jądra.

    /proc/bus/pccard/drivers

    /proc/bus/pci
       Zawiera różne podkatalogi magistral oraz pseudopliki zawierające informacje o
       magistralach PCI, zainstalowanych urządzeniach oraz sterownikach urządzeń. Niektóre
       z tych plików nie są w postaci ASCII.

    /proc/bus/pci/devices
       Informacje o urządzeniach PCI. Dostęp do nich może się odbywać poprzez lspci(8) i
       setpci(8).

    /proc/cmdline
       Argumenty przekazane jądru Linux podczas startu systemu. Zazwyczaj odbywa się to
       poprzez zarządcę startu systemu, takiego jak lilo(8) lub grub(8).

    /proc/config.gz (od Linuksa 2.6)
       Plik pokazuje opcje konfiguracyjne, które były użyte do zbudowania aktualnie
       działającego jądra, w tym samym formacie, jaki jest używany przez plik .config,
       który jest wynikiem konfiguracji jądra (używając make xconfig, make config i
       podobnych poleceń). Zawartość pliku jest skompresowana; można ją odczytać lub
       wyszukać za pomocą zcat(1) i zgrep(1). Tak długo jak nie zostały dokonane zmiany w
       poniższym pliku, zawartość /proc/config.gz jest taka sama jak ta udostępniona
       przez:

         cat /lib/modules/$(uname -r)/build/.config

       /proc/config.gz jest udostępniany wyłącznie wtedy, gdy jądro jest skonfigurowane z
       CONFIG_IKCONFIG_PROC.

    /proc/crypto
       Lista szyfrów udostępnianych przez API szyfrowania jądra. Więcej szczegółów
       znajduje się w dokumentacji jądra Linux Kernel Crypto API dostępnej w katalogu
       źródeł jądra Documentation/DocBook (można ją zbudować np. poleceniem make htmldocs
       wydanym w głównym katalogu drzewa źródeł jądra).

    /proc/cpuinfo
       Jest to zbiór elementów zależnych od CPU i architektury systemu; dla każdej
       wspieranej architektury jest inna lista. Dwa popularne wpisy to: processor, który
       udostępnia numer CPU oraz bogomips; jest to stała systemowa, wyliczona podczas
       inicjalizacji jądra. Maszyny SMP zawierają informacje o każdym z procesorów.
       Polecenie lscpu(1) zbiera ich informacje z tego pliku.

    /proc/devices
       Listing tekstowy numerów głównych oraz grup urządzeń. Może to służyć skryptom
       MAKEDEV do zachowania spójności z jądrem.

    /proc/diskstats (od wersji Linuksa 2.5.69)
       Plik zawiera statystyki operacji wejścia/wyjścia dla każdego urządzenia dyskowego.
       Dalsze informacje można znaleźć w pliku Documentation/iostats.txt w źródłach jądra
       Linux.

    /proc/dma
       Jest listą zarejestrowanych i używanych kanałów DMA (direct memory access) szyny
       ISA.

    /proc/driver
       Pusty podkatalog.

    /proc/execdomains
       Lista domen uruchamiania (wcieleń ABI [Application Binary Interface - przyp.
       tłum.]).

    /proc/fb
       Informacje o buforze ramki, o ile podczas kompilacji jądra zdefiniowano CONFIG_FB.

    /proc/filesystems
       Tekstowa lista systemów plików obsługiwanych przez jądro, a konkretnie systemów
       plików, które zostały wkompilowane w jądro lub których moduły jądra są obecnie
       załadowane (patrz również filesystems(5)). Jeśli system plików jest oznaczony jako
       "nodev" oznacza to, że nie wymaga on zamontowania urządzenia blokowego (np. jest to
       wirtualny lub sieciowy system plików).

       Plik ten może być niekiedy użyty przez mount(8), gdy nie podano systemów plików i
       nie potrafi on określić typu systemu plików. Próbowane są wówczas systemy plików
       wypisane w tym pliku (poza systemami z oznaczeniem "nodev").

    /proc/fs
       Zawiera podkatalogi, które w kolejności zawierają pliki z informacjami o (pewnych)
       zamontowanych systemach plików.

    /proc/ide
       Katalog ten istnieje w systemach zawierających magistralę IDE. Zawiera po jednym
       katalogu dla każdego kanału IDE oraz dla przyłączonych urządzeń. Wśród plików są:

         cache       rozmiar bufora w KB
         capacity      liczba sektorów
         driver       wersja sterownika
         geometry      geometria fizyczna i logiczna
         identify      szesnastkowo
         media       rodzaj nośnika
         model       numer modelu producenta
         settings      ustawienia napędu
         smart_thresholds  szesnastkowo
         smart_values    szesnastkowo

       Dostęp do tych informacji w przyjaznym formacie umożliwia program narzędziowy
       hdparm(8).

    /proc/interrupts
       Plik jest używany do zapisania liczby przerwań na procesor na  urządzenie
       wejścia/wyjścia. Od Linuksa 2.6.24, przynajmniej do architektur i386 i x86_64
       zawiera on również przerwania wewnętrznosystemowe (to znaczy nie związane z
       urządzeniem jako takim), takie jak NMI (nonmaskable interrupt), LOC (local timer
       interrupt) i do systemów SMP: TLB (TLB flush interrupt), RES (rescheduling
       interrupt), CAL (remote function call interrupt), mogą również występować inne.
       Formatowanie jest bardzo czytelne do odczytu, wykonane w ASCII.

    /proc/iomem
       Odwzorowanie portów we/wy w pamięci w Linuksie 2.4.

    /proc/ioports
       Jest to lista obecnie zarejestrowanych i używanych obszarów portów we/wy.

    /proc/kallsyms (od wersji Linuksa 2.5.71)
       Zawiera wyeksportowane przez jądro definicje symboli, które są używane przez
       narzędzia modules(X) do dynamicznego podłączania ładowanych modułów. W wersji jądra
       Linux 2.5.47 i wcześniejszych podobny plik z troszkę odmienną zawartością był
       nazwany ksyms.

    /proc/kcore
       Plik ten reprezentuje pamięć fizyczną systemu i jest zachowany w formacie pliku
       core dla ELF. Korzystając z tego pseudopliku oraz z niezestripowanego binarnego
       pliku jądra (/usr/src/linux/vmlinux), można za pomocą GDB testować aktualny stan
       dowolnej struktury danych jądra.

       Całkowity rozmiar tego pliku to rozmiar fizycznej pamięci (RAM) plus 4 KB.

    /proc/kmsg
       Plik ten może służyć do odczytu komunikatów jądra, zamiast funkcji systemowej
       syslog(2). Aby odczytać ten plik, proces musi mieć uprawnienia superużytkownika i
       tylko jeden proces powinien dokonywać jego odczytu. Pliku tego nie należy czytać,
       gdy  działa  proces syslog, korzystający z funkcji systemowej syslog(2) do
       rejestrowania komunikatów jądra.

       Z tego pliku pobiera komunikaty program dmesg(1).

    /proc/kpagecount (od Linuksa 2.6.25)
       Plik zawiera 64-bitowy licznik wskazujący ile razy zmapowano każdą z ramek strony
       fizycznej, indeksowaną numerem ramki strony (zob. opis w /proc/[pid]/pagemap).

       Plik /proc/kpagecount istnieje tylko jeśli podczas kompilacji jądra włączono opcję
       CONFIG_PROC_PAGE_MONITOR.

    /proc/kpageflags (od Linuksa 2.6.25)
       Plik zawiera 64-bitowe maski odpowiadające każdej z ramek strony fizycznej;
       indeksowanej  numerem  ramki  strony (zob. opis w /proc/[pid]/pagemap). Oto
       zestawienie poszczególnych bitów:

          0 - KPF_LOCKED
          1 - KPF_ERROR
          2 - KPF_REFERENCED
          3 - KPF_UPTODATE
          4 - KPF_DIRTY
          5 - KPF_LRU
          6 - KPF_ACTIVE
          7 - KPF_SLAB
          8 - KPF_WRITEBACK
          9 - KPF_RECLAIM
         10 - KPF_BUDDY
         11 - KPF_MMAP      (od Linuksa 2.6.31)
         12 - KPF_ANON      (od Linuksa 2.6.31)
         13 - KPF_SWAPCACHE   (od Linuksa 2.6.31)
         14 - KPF_SWAPBACKED   (od Linuksa 2.6.31)
         15 - KPF_COMPOUND_HEAD (od Linuksa 2.6.31)
         16 - KPF_COMPOUND_TAIL (od Linuksa 2.6.31)
         16 - KPF_HUGE      (od Linuksa 2.6.31)
         18 - KPF_UNEVICTABLE  (od Linuksa 2.6.31)
         19 - KPF_HWPOISON    (od Linuksa 2.6.31)
         20 - KPF_NOPAGE     (od Linuksa 2.6.31)
         21 - KPF_KSM      (od Linuksa 2.6.32)
         22 - KPF_THP      (od Linuksa 3.4)

       Więcej informacji o znaczeniu tych bitów znajduje się w pliku źródeł jądra
       Documentation/vm/pagemap.txt.   Przed  wersją 2.6.29  jądra  KPF_WRITEBACK,
       KPF_RECLAIM, KPF_BUDDY i KPF_LOCKED nie były poprawnie zgłaszane.

       Plik /proc/kpageflags istnieje tylko jeśli podczas kompilacji jądra włączono opcję
       CONFIG_PROC_PAGE_MONITOR.

    /proc/ksyms (Linux 1.1.23-2.5.47)
       Patrz /proc/kallsyms.

    /proc/loadavg
       Pierwsze trzy pola w tym pliku zawierają średnie obciążenie (loadavg) podając
       informację o średniej liczbie zadań uruchomionych (stan R) oraz czekających na
       dyskowe operacje wejścia/wyjścia (stan D) w ciągu ostatnich 1, 5 i 15 minut. Są
       to te same wartości średniego obciążenia, które podaje uptime(1) i inne programy.
       Czwarte pole zawiera dwie liczby oddzielone od siebie znakiem ukośnika (/).
       Pierwsza z nich jest liczbą obecnie wykonywanych zadań (procesów, wątków). Wartość
       za ukośnikiem jest liczbą zadań, obecnych w systemie. Piąte pole zawiera PID
       najnowszego ostatnio utworzonego procesu w systemie.

    /proc/locks
       Plik ten pokazuje aktualne blokady plików (flock(2) i fcntl(2)) oraz dzierżawy
       (fcntl(2)).

    /proc/malloc (tylko do wersji 2.2 Linuksa włącznie)
       Ten plik istnieje tylko jeśli podczas kompilacji zdefiniowano CONFIG_DEBUG_MALLOC.

    /proc/meminfo
       Plik zawiera statystyki nt. użycia pamięci w systemie. Używa go free(1) do
       wskazania wielkości wolnej i użytej pamięci (zarówno fizycznej jak i wymiany) w
       systemie jak również pamięci dzielonej i buforów używanych przez jądro. Każdy
       wiersz składa się z nazwy parametru, dwukropka, wartości parametru i opcjonalnej
       jednostki pomiaru (np. "kB"). Poniższa lista opisuje nazwy parametrów i format
       wymagany do odczytu wartości pól. Z wyjątkiem wyraźnie wskazanych pól, wszystkie są
       obecne od co najmniej Linuksa 2.6.0. Część pól jest wyświetlanych tylko jeśli jądro
       zostało skonfigurowane z pewnymi opcjami, te zależności zaznaczono wówczas w
       opisie.

       MemTotal %lu
           Całkowity użyteczny RAM (tzn. pamięć fizyczna RAM - kilka zarezerwowanych
           bitów i kod binarny jądra).

       MemFree %lu
           Suma LowFree+HighFree.

       MemAvailable %lu (od Linuksa 3.14)
           Przybliżona wartość dostępnej pamięci do uruchamiania nowych aplikacji, bez
           pamięci wymiany.

       Buffers %lu
           Relatywnie tymczasowe miejsce przechowywania surowych bloków dyskowych które
           nie powinno być zbyt duże (rzędu 20 MB).

       Cached %lu
           Bufor w pamięci przeznaczony na plik odczytane z dysku (bufora strony). Nie
           obejmuje SwapCached.

       SwapCached %lu
           Pamięć, która została przeniesiona do pamięci wymiany jest później pobierana
           do pamięci i pozostawiana jednocześnie w pliku wymiany (jeśli jest duże
           zapotrzebowanie na pamięć, te strony nie muszą być ponownie przenoszone do
           pamięci wymiany, ponieważ już znajdują się w pliku wymiany. Unika się w ten
           sposób zbędnych operacji wejścia/wyjścia).

       Active %lu
           Pamięć która była ostatnio używana. Z reguły nie jest odzyskiwana poza
           absolutnie koniecznymi przypadkami.

       Inactive %lu
           Pamięć która była ostatnio słabiej używana. Nadaje się w większym stopniu do
           odzyskania do innych celów.

       Active(anon) %lu (od Linuksa 2.6.28)
           [do udokumentowania]

       Inactive(anon) %lu (od Linuksa 2.6.28)
           [do udokumentowania]

       Active(file) %lu (od Linuksa 2.6.28)
           [do udokumentowania]

       Inactive(file) %lu (od Linuksa 2.6.28)
           [do udokumentowania]

       Unevictable %lu (od Linuksa 2.6.28)
           (Od Linuksa 2.6.28 do 2.6.30 wymagane było CONFIG_UNEVICTABLE_LRU) [do
           udokumentowania]

       Mlocked %lu (od Linuksa 2.6.28)
           (Od Linuksa 2.6.28 do 2.6.30 wymagane było CONFIG_UNEVICTABLE_LRU)  [do
           udokumentowania]

       HighTotal %lu
           (od Linuksa 2.6.19 wymagane jest CONFIG_HIGHMEM) Całkowita wielkość pamięci
           highmem. Jest to pamięć powyżej ~860MB pamięci fizycznej. Obszary highmem są
           przeznaczone do użycia przez programy w przestrzeni użytkownika lub przez
           bufor strony. Jądro musi używać pewnych sztuczek aby uzyskać dostęp do tej
           pamięci, co czyni dostęp wolniejszym niż do pamięci lowmem.

       HighFree %lu
           (od Linuksa 2.6.19 wymagane jest CONFIG_HIGHMEM) Wielkość wolnej pamięci
           highmem.

       LowTotal %lu
           (od Linuksa 2.6.19 wymagane jest CONFIG_HIGHMEM) Wielkość całkowita pamięci
           lowmem. Lowmem to pamięć którą można użyć do tych samych celów co highmem,
           lecz jest również dostępna dla wewnętrznych struktur danych jądra. Jest to
           między innymi miejsce, gdzie przydzielane jest wszystko ze Slab. Gdy
           zabraknie pamięci lowmem należy się spodziewać złych wiadomości.

       LowFree %lu
           (od Linuksa 2.6.19 wymagane jest CONFIG_HIGHMEM) Wielkość wolnej pamięci
           lowmem.

       MmapCopy %lu (od Linuksa 2.6.29)
           (wymagane jest CONFIG_MMU) [do udokumentowania]

       SwapTotal %lu
           Całkowita wielkość dostępnej pamięci wymiany.

       SwapFree %lu
           Wielkość aktualnie nieużywanej pamięci wymiany.

       Dirty %lu
           Pamięć czekająca na ponowny zapis na dysk.

       Writeback %lu
           Pamięć zapisywana obecnie na dysk.

       AnonPages %lu (od Linuksa 2.6.18)
           Strony nie mające zapasu w postaci pliku zmapowane do tabel stron w
           przestrzeni użytkownika.

       Mapped %lu
           Pliki które zostały zmapowane do pamięci (za pomocą mmap(2)) np. biblioteki.

       Shmem %lu (od Linuksa 2.6.32)
           [do udokumentowania]

       Slab %lu
           Wewnętrzny bufor jądra przeznaczony na jego struktury danych.

       SReclaimable %lu (od Linuksa 2.6.19)
           Część Slab, która może być przypisana ponownie, taka jak pamięć podręczna.

       SUnreclaim %lu (od Linuksa 2.6.19)
           Część Slab niemogąca być przypisana ponownie przy małej ilości pamięci.

       KernelStack %lu (od Linuksa 2.6.32)
           Wielkość pamięci przypisana do stosów jądra.

       PageTables %lu (od Linuksa 2.6.18)
           Wielkość pamięci przypisana do najniższego poziomu tabel stron.

       Quicklists %lu (od Linuksa 2.6.27)
           (wymagane jest CONFIG_QUICKLIST) [do udokumentowania]

       NFS_Unstable %lu (od Linuksa 2.6.18)
           Strony NFS wysłane do serwera, lecz jeszcze nie wprowadzone na stabilny
           nośnik.

       Bounce %lu (od Linuksa 2.6.18)
           Pamięć używana do urządzenia blokowego "bounce buffer".

       WritebackTmp %lu (od Linuksa 2.6.26)
           Pamięć używana przez FUSE do tymczasowych buforów pamięci z buforowaniem
           zapisu.

       CommitLimit %lu (od Linuksa 2.6.10)
           Jest to całkowita wielkość pamięci dostępnej obecnie do przydzielenia w
           systemie wyrażona w kilobajtach. Limit jest przestrzegany jedynie gdy
           włączono   ścisłe   rozliczanie   overcommitu   (tryb   2   w
           /proc/sys/vm/overcommit_memory). Limit jest obliczany na podstawie wzoru
           opisanego przy /proc/sys/vm/overcommit_memory. Więcej informacji znajduje
           się w pliku źródeł jądra Documentation/vm/overcommit-accounting.

       Committed_AS %lu
           Wielkość pamięci obecnie przypisanej w systemie. Jest to suma pamięci
           zaalokowanej przez procesy, nawet jeśli jej jeszcze nie "użyły". Proces
           alokujący 1 GB pamięci (za pomocą malloc(3) lub podobnej konstrukcji),
           używający jedynie 300 MB pamięci, będzie pokazywał użycie tych 300 MB
           pamięci, nawet jeśli przydzielił przestrzeń adresową dla całego 1 GB.

           Ten 1 GB to pamięć "zatwierdzona" przez VM, która może być użyta przez tę
           aplikację w dowolnym czasie. Gdy włączone jest ścisły overcommit (tryb 2 w
           /proc/sys/vm/overcommit_memory) alokacja która przekroczyłaby CommitLimit
           jest niedozwolona. Jest to przydatne do zagwarantowania, że proces nie
           zawiedzie z powodu braku pamięci po jej poprawnym przydzieleniu.

       VmallocTotal %lu
           Całkowity rozmiar obszaru pamięci vmalloc.

       VmallocUsed %lu
           Wielkość używanego obszaru vmalloc.

       VmallocChunk %lu
           Największy wolny ciągły blok obszaru vmalloc.

       HardwareCorrupted %lu (od Linuksa 2.6.32)
           (wymagane jest CONFIG_MEMORY_FAILURE) [do udokumentowania]

       AnonHugePages %lu (od Linuksa 2.6.38)
           (wymagane jest CONFIG_TRANSPARENT_HUGEPAGE) Duże strony nie mające zapasu w
           postaci pliku zmapowane do tabel stron w przestrzeni użytkownika.

       CmaTotal %lu (od Linuksa 3.1)
           Łącznie stron CMA (Contiguous Memory Allocator) (wymagane jest CONFIG_CMA).

       CmaFree %lu (od Linuksa 3.1)
           Wolne strony CMA (Contiguous Memory Allocator) (wymagane jest CONFIG_CMA)

       HugePages_Total %lu
           (wymagane jest CONFIG_HUGETLB_PAGE) Rozmiar puli dużych stron.

       HugePages_Free %lu
           (wymagane jest CONFIG_HUGETLB_PAGE) Liczba dużych stron w puli, które nie są
           jeszcze przydzielone.

       HugePages_Rsvd %lu (od Linuksa 2.6.17)
           (wymagane jest CONFIG_HUGETLB_PAGE) Jest to liczba dużych stron które
           przeznaczono do przydzielenia z puli, lecz jeszcze jej nie przeprowadzono.
           Zarezerwowane duże strony gwarantują, że aplikacja będzie w stanie przypisać
           taką stronę w razie błędu.

       HugePages_Surp %lu (od Linuksa 2.6.24)
           (wymagane jest CONFIG_HUGETLB_PAGE) Jest to liczba dużych stron z puli
           powyżej  wartości /proc/sys/vm/nr_hugepages. Maksymalna liczba nadwyżki
           dużych stron jest kontrolowana przez /proc/sys/vm/nr_overcommit_hugepages.

       Hugepagesize %lu
           (wymagane jest CONFIG_HUGETLB_PAGE) Rozmiar dużych stron.

       DirectMap4k %lu (od Linuksa 2.6.27)
           Liczba bajtów RAM-u liniowo przypisanych przez jądro w stronach 4kB (x86).

       DirectMap4M %lu (od Linuksa 2.6.27)
           Liczba bajtów RAM-u liniowo przypisanych przez jądro w stronach 4MB (x86 z
           włączonym CONFIG_X86_64 lub CONFIG_X86_PAE).

       DirectMap2M %lu (od Linuksa 2.6.27)
           Liczba bajtów RAM-u liniowo przypisanych przez jądro w stronach 2MB (x86 bez
           włączonego CONFIG_X86_64 ani CONFIG_X86_PAE).

       DirectMap1G %lu (od Linuksa 2.6.27)
           (x86 z włączonym CONFIG_X86_64 i CONFIG_X86_DIRECT_GBPAGES)

    /proc/modules
       Tekstowa lista modułów, które załadowano w systemie. Zobacz także lsmod(8).

    /proc/mounts
       Przed jądrem 2.4.19 plik ten był listą wszystkich systemów plików zamontowanych
       aktualnie w systemie. Wraz z wprowadzeniem przestrzeni nazw montowań przydzielanych
       dla procesu w Linuksie 2.4.19, plik ten stał się dowiązaniem do /proc/self/mounts,
       który zawiera listę punktów montowań we własnej przestrzeni nazw montowań procesu.
       Format tego pliku jest opisany w fstab(5).

    /proc/mtrr
       Memory Type Range Registers. Szczegóły można znaleźć w pliku źródeł jądra Linux
       Documentation/mtrr.txt.

    /proc/net
       Różne sieciowe pseudopliki, z których wszystkie podają stan pewnej części warstwy
       sieciowej. Plik ten zawiera struktury ASCII i dlatego nadaje się do odczytu za
       pomocą cat(1). Jednak standardowy pakiet netstat(8) daje dużo czystszy dostęp do
       tych plików.

    /proc/net/arp
       Zawiera zrzut tabeli ARP jądra używanej do rozwiązywania adresów, w czytelnej
       postaci ASCII. Pokazane zostaną zarówno wyuczone dynamicznie, jak i wstępnie
       zaprogramowane wpisy w tabeli ARP. Format jest następujący:

    IP address   HW type  Flags   HW address     Mask  Device
    192.168.0.50  0x1    0x2    00:50:BF:25:68:F3  *   eth0
    192.168.0.250 0x1    0xc    00:00:00:00:00:00  *   eth0

       Gdzie "IP address" jest adresem IPv4 maszyny, a "HW type" jest rodzajem sprzętu wg
       RFC 826.  "Flags" są to wewnętrzne znaczniki struktury ARP (zdefiniowane w
       /usr/include/linux/if_arp.h), a "HW address" jest odwzorowaniem adresu IP w
       warstwie fizycznej, jeśli jest ono określone.

    /proc/net/dev
       Pseudoplik dev zawiera informacje o stanie urządzenia sieciowego. Zawierają one
       liczbę otrzymanych i wysłanych pakietów, liczbę błędów i kolizji oraz inne
       podstawowe statystyki. Informacje te są wykorzystywane przez program ifconfig(8) do
       informowania o stanie urządzenia. Format jest następujący:

 Inter-|  Receive                        | Transmit
 face |bytes  packets errs drop fifo frame compressed multicast|bytes  packets errs drop fifo colls carrier compressed
   lo: 2776770  11307  0  0  0   0     0     0 2776770  11307  0  0  0   0    0     0
  eth0: 1215645  2751  0  0  0   0     0     0 1782404  4324  0  0  0  427    0     0
  ppp0: 1622270  5552  1  0  0   0     0     0  354130  5669  0  0  0   0    0     0
  tap0:  7714   81  0  0  0   0     0     0   7714   81  0  0  0   0    0     0

    /proc/net/dev_mcast
       Zdefiniowany w /usr/src/linux/net/core/dev_mcast.c:
          indx interface_name dmi_u dmi_g dmi_address
          2  eth0      1   0   01005e000001
          3  eth1      1   0   01005e000001
          4  eth2      1   0   01005e000001

    /proc/net/igmp
       Internetowy   Protokół   Zarządzania   Grupami.    Zdefiniowany    w
       /usr/src/linux/net/core/igmp.c.

    /proc/net/rarp
       Plik ten ma ten sam format, co plik arp i zawiera aktualną bazę odwrotnych
       odwzorowań, używaną do udostępniania usług odwrotnego poszukiwania adresów rarp(8).
       Jeśli RARP nie jest skonfigurowane w jądrze, to plik ten nie będzie istniał.

    /proc/net/raw
       Zawiera  zrzut tabeli gniazd surowych (RAW). Większość informacji nie jest
       przeznaczona do użytku innego niż odpluskwiania. Wartość "sl" jest slotem mieszania
       jądra dla gniazda, "local_address" jest parą składającą się z lokalnego adresu i
       numeru protokołu. "st" jest stanem wewnętrznym gniazda. "tx_queue" i "rx_queue" są
       kolejkami danych przychodzących i wychodzących, w sensie zużycia pamięci jądra.
       Pola "tr", "tm->when" i "rexmits" nie są używane przez gniazda surowe. Pole "uid"
       zawiera efektywny UID twórcy gniazda.

    /proc/net/snmp
       Ten plik zawiera dane ASCII potrzebne bazom agenta SNMP zarządzającym informacjami
       o IP, ICMP, TCP i UDP.

    /proc/net/tcp
       Zawiera zrzut tabeli gniazd TCP. Wiele informacji nie przydaje się do użytku poza
       odpluskwianiem.  Wartość  "sl"  jest  slotem  mieszania  jądra dla gniazda,
       "local_address" jest parą składającą się z lokalnego adresu i numeru portu.
       "rem_address" jest parą składającą się ze zdalnego adresu i numeru portu (jeśli
       gniazdo jest podłączone). "St" jest stanem wewnętrznym gniazda. "tx_queue" i
       "rx_queue" są kolejkami danych przychodzących i wychodzących w sensie zużycia
       pamięci jądra. Pola "tr", "tm-when" i "rexmits" zawierają wewnętrzne informacje o
       stanie gniazda w jądrze i są przydatne tylko do odpluskwiania. Pole "uid" zawiera
       efektywny UID twórcy gniazda.

    /proc/net/udp
       Zawiera zrzut tabeli gniazd UDP. Wiele informacji nie przydaje się do użytku poza
       odpluskwianiem.  Wartość  "sl"  jest  slotem  mieszania  jądra dla gniazda,
       "local_address" jest parą składającą się z lokalnego adresu i numeru portu.
       "rem_address" jest parą składającą się ze zdalnego adresu i numeru portu (jeśli
       gniazdo jest podłączone). "st" jest stanem wewnętrznym gniazda. "tx_queue" i
       "rx_queue" są kolejkami danych przychodzących i wychodzących w sensie zużycia
       pamięci jądra. Pola "tr", "tm-when" i "rexmits" nie są używane w gniazdach UDP.
       Pole "uid" zawiera efektywny UID twórcy gniazda. Format jest następujący:

 sl local_address rem_address  st tx_queue rx_queue tr rexmits tm->when uid
 1: 01642C89:0201 0C642C89:03FF 01 00000000:00000001 01:000071BA 00000000 0
 1: 00000000:0801 00000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 6F000100 0
 1: 00000000:0201 00000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000 0

    /proc/net/unix
       Wymienia gniazda domeny UNIX, obecne w systemie oraz ich stan. Format jest
       następujący:
       Num RefCount Protocol Flags  Type St Path
        0: 00000002 00000000 00000000 0001 03
        1: 00000001 00000000 00010000 0001 01 /dev/printer

       Występują następujące pola:

       Num:   numer slotu tabeli jądra.

       RefCount: numer użytkowników gniazda.

       Protocol: obecnie zawsze 0.

       Flags:  wewnętrzne flagi jądra przechowujące status gniazda.

       Type:   typ gniazda. Dla gniazd SOCK_STREAM jest to 0001; dla gniazd SOCK_DGRAM
            jest to 0002, a dla gniazd SOCK_SEQPACKET jest to 0005.

       St:    wewnętrzny stan gniazda.

       Path:   ścieżka  powiązana  z  gniazdem  (jeśli  występuje). W tej liście
            są uwzględnione ścieżki będące w abstrakcyjnej przestrzeni nazw — ich
            Path zaczyna się znakiem "@".

    /proc/net/netfilter/nfnetlink_queue
       Plik zawiera informacji o kolejkowaniu netfilter w przestrzeni użytkownika. Każdy
       wiersz reprezentuje kolejkę. Kolejki które nie zostały wpisane z przestrzeni
       użytkownika nie są pokazywane.

         1  4207   0 2 65535   0   0    0 1
        (1)  (2)  (3)(4) (5)  (6)  (7)   (8)

       Pola w każdym wierszu są następujące:

       (1) Identyfikator kolejki. Pasuje on do tego co określono w opcjach --queue-num
          lub --queue-balance do celu NFQUEUE iptables(8). Zob. iptables-extensions(8)
          aby uzyskać więcej informacji.

       (2) Identyfikator portu netlink zapisanego do kolejki.

       (3) Liczba pakietów obecnie zakolejkowanych i czekających na przetworzenie przez
          aplikację.

       (4) Tryb kopiowania kolejki. Jest to albo (tylko metadane) lub 2 (kopiuje również
          właściwe dane do przestrzeni użytkownika).

       (5) Zakres kopii, tj. maksymalna wartość bajtów pakietu właściwych danych jaka
          powinna być skopiowana do przestrzeni użytkownika.

       (6) Porzucone kolejki. Liczba pakietów, które musiały zostać porzucone przez
          jądra, ponieważ zbyt dużo pakietów czekało już na przestrzeń użytkownika na
          odesłanie obowiązkowych poleceń akceptuj/porzuć.

       (7) Porzucone kolejki użytkownika. Liczba pakietów porzuconych wewnątrz podsystemu
          netlink. Takie porzucenia następują zwykle przy zapełnieniu odpowiedniego
          bufora gniazda, tj. przestrzeń użytkownika nie jest w stanie odpowiednio
          szybko odczytywać wiadomości.

       (8) Numer  sekwencji.  Każdy  pakiet kolejki jest powiązany z (32-bitowym)
          monotonicznie rosnącym numerem sekwencji. Pokazuje  to  ID  najnowszego
          skolejkowanego pakietu.

       Ostatnia liczba istnieje tylko z powodów kompatybilności i wynosi zawsze 1.

    /proc/partitions
       Zawiera liczby główne i poboczne każdej z partycji oraz liczby 1024-bajtowych
       bloków i nazwy partycji.

    /proc/pci
       Listing wszystkich urządzeń PCI znalezionych podczas inicjalizacji jądra i ich
       konfiguracja.

       Plik został zastąpiony nowym interfejsem /proc do PCI (/proc/bus/pci). Stał się
       opcjonalny w Linuksie 2.2 (dostępny przy ustawieniu opcji CONFIG_PCI_OLD_PROC przy
       kompilacji jądra). Ponownie stał się nieopcjonalny w Linuksie 2.4. Następnie,
       został uznany za przestarzały w Linuksie 2.6 (był wciąż dostępny przy ustawieniu
       CONFIG_PCI_LEGACY_PROC), aż w końcu usunięto go w Linuksie 2.6.17.

    /proc/profile (od Linuksa 2.4)
       Plik obecny jest wyłącznie jeśli jądro zostało uruchomione z opcją profile=1
       wiersza poleceń. Jądro udostępni informacje dotyczące profilowania w formacie
       binarnym gotowym do użycia przez readprofile(1). Zapis (np. pustego łańcucha) do
       tego pliku wyzeruje liczniki profilowania, a na niektórych architekturach zapis
       binarnej liczby całkowitej "mnożnika profilowania" rozmiaru sizeof(int) ustawi
       częstotliwość przerwań profilowania.

    /proc/scsi
       Katalog z pseudoplikiem scsi na pośrednim poziomie i różnymi podkatalogami
       niskopoziomowych sterowników SCSI, zawierającymi po jednym pliku dla każdego
       kontrolera SCSI w danym systemie; każdy z nich podaje stan jakiejś części
       podsystemu we/wy SCSI. Pliki te zawierają struktury ASCII i dlatego nadają się do
       odczytu za pomocą cat(1).

       Możliwy jest też zapis do niektórych z tych plików, w celu rekonfiguracji
       podsystemu, lub przełączania różnych parametrów.

    /proc/scsi/scsi
       Jest wypisaniem wszystkich znanych jądru urządzeń SCSI. Listing jest podobny do
       widzianego podczas ładowania systemu. scsi wspiera obecnie tylko  polecenie
       add-single-device  umożliwiające  rootowi  dodanie do listy znanych urządzeń
       urządzenia włączonego na gorąco.

       Polecenie

         echo 'scsi add-single-device 1 0 5 0' > /proc/scsi/scsi

       spowoduje, że kontroler scsi1 przeprowadzi skanowanie kanału SCSI 0 w poszukiwaniu
       urządzenia o ID 5 i LUN 0. Jeśli już istnieje urządzenie o takim adresie, lub adres
       jest nieprawidłowy, zostanie zwrócony błąd.

    /proc/scsi/[nazwa-sterownika]
       [nazwa-sterownika] może obecnie być jedną z: NCR53c7xx, aha152x, aha1542, aha1740,
       aic7xxx, buslogic, eata_dma, eata_pio, fdomain, in2000, pas16, qlogic, scsi_debug,
       seagate, t128, u15-24f, ultrastore, or wd7000. Ukazują się te z katalogów, dla
       których odpowiednie sterowniki zarejestrowały przynajmniej jeden kontroler SCSI.
       Każdy katalog zawiera jeden plik dla każdego zarejestrowanego kontrolera. Każdy z
       plików kontrolera ma nazwę odpowiadającą numerowi kontrolera, przyznanemu podczas
       jego inicjacji.

       Czytanie tych plików zwykle pokaże konfigurację sterownika i kontrolera, statystyki
       itp.

       Pisanie do tych plików umożliwia różne operacje na różnych kontrolerach. Na
       przykład za pomocą poleceń latency i nolatency root może uaktywniać lub deaktywować
       kod pomiaru czasu oczekiwania dla poleceń (command latency) w sterowniku eata_dma.
       Za pomocą poleceń lockup i unlock root może sterować symulowanym przez sterownik
       scsi_debug blokowaniem magistrali.

    /proc/self
       Ten katalog odnosi się do procesu korzystającego z systemu plików /proc i jest
       identyczny z katalogiem w /proc o nazwie będącej jego PID-em.

    /proc/slabinfo
       Informacje o buforach jądra. Od Linuksa 2.6.16 plik ten istnieje tylko jeśli
       podczas kompilacji jądra włączono opcję CONFIG_SLAB. Występują następujące kolumny
       w pliku /proc/slabinfo:

         cache-name
         num-active-objs
         total-objs
         object-size
         num-active-slabs
         total-slabs
         num-pages-per-slab

       Szczegóły można znaleźć w slabinfo(5).

    /proc/stat
       statystyki jądra/systemu. Różnią się pomiędzy architekturami. Wśród wspólnych
       wpisów są:

       cpu 3357 0 4313 1362393
           Czas, wyrażony w USER_HZ (jedna setna sekundy na większości architektur,
           proszę użyć sysconf(_SC_CLK_TCK) aby uzyskać prawidłową wartość), które
           system spędził w trybie użytkownika w różnych stanach:

           user  (1) Czas spędzony w trybie użytkownika.

           nice  (2) Czas spędzony w trybie użytkownika z niskim priorytetem (nice).

           system (3) Czas spędzony w trybie systemowym.

           idle  (4) Czas wykorzystany na zadanie bezczynności. Wartość powinna
              wynosić USER_HZ razy drugi wpis w pseudopliku /proc/uptime.

           iowait (od Linuksa 2.5.41)
              (5) Czas oczekiwania na zakończenie wejścia/wyjścia.

           irq (od Linuksa 2.6.0-test4)
              (6) Czas obsługi przerwań.

           softirq (od Linuksa 2.6.0-test4)
              (7) Czas obsługi przerwań programowych.

           steal (od Linuksa 2.6.11)
              (8) Czas "skradziony", który jest czasem spędzonym w innym systemie
              operacyjnym podczas pracy w środowisku zwirtualizowanym.

           guest (od Linuksa 2.6.24)
              (9) Czas spędzony podczas działania na wirtualnym procesorze systemu
              operacyjnego gościa, pod kontrolą jądra Linux.

           guest_nice (od Linuksa 2.6.33)
              (10) Czas spędzony podczas działania na wirtualnym procesorze systemu
              operacyjnego gościa, pod kontrolą jądra Linux.

       page 5741 1808
           Liczba stron, które system wstronicował i liczba tych, które wystronicował
           (z dysku).

       swap 1 0
           Liczba stron wymiany, które wniesiono i wyniesiono.

       intr 1462898
           Linia ta pokazuje licznik przerwań obsłużonych od czasu uruchomienia dla
           każdego możliwego przerwania systemowego. Pierwsza kolumna określa całkowitą
           liczbę wszystkich obsłużonych przerwań w tym nienumerowanych przerwań
           swoistych dla architektury, każda następna określa całkowitą wartość dla
           danego numerowanego przerwania. Nienumerowane przerwania nie są pokazywane,
           jedynie sumowane do całości.

       disk_io: (2,0):(31,30,5764,1,2) (3,0):...
           (major,disk_idx):(noinfo,   read_io_ops,   blks_read,   write_io_ops,
           blks_written)
           (tylko Linux 2.4)

       ctxt 115315
           Liczba przełączeń kontekstu, które przeszedł system.

       btime 769041601
           Czas uruchomienia systemu, w sekundach od epoki: 1970-01-01 00:00:00 +0000
           (UTC).

       processes 86031
           Liczba rozwidleń procesów od uruchomienia systemu.

       procs_running 6
           Liczba procesów w stanie runnable (Linux 2.5.45 i późniejsze).

       procs_blocked 2
           Liczba procesów oczekujących na zakończenie operacji wejścia/wyjścia (Linux
           2.5.45 i późniejsze).

    /proc/swaps
       Używane obszary wymiany. Zobacz także swapon(8).

    /proc/sys
       Katalog ten (obecny od 1.3.57) zawiera wiele plików i podkatalogów odpowiadających
       zmiennym  jądra. Zmienne te mogą być odczytywane i czasem modyfikowane za
       pośrednictwem systemu plików proc, jak też przy wykorzystaniu (przestarzałej)
       funkcji systemowej sysctl(2)

       Wartości łańcuchów mogą się kończyć albo "\0

       Liczby całkowite i długie wartości mogą być zapisane albo dziesiętnie, albo
       szesnastkowo (np. 0x3FFF). Przy zapisywaniu wielu liczb całkowitych lub długich
       wartości można je rozdzielić dowolnym z następujących białych znaków: " ", "\t",
       lub "\n". Użycie innych separatorów wywoła błąd EINVAL.

    /proc/sys/abi (od Linuksa 2.4.10)
       Plik może zawierać pliki z binarnymi informacjami aplikacji. Dalsze informacje
       można znaleźć w pliku Documentation/sysctl/abi.txt w źródłach jądra Linux.

    /proc/sys/debug
       Ten katalog może być pusty.

    /proc/sys/dev
       Ten katalog zawiera informacje specyficzne dla poszczególnych urządzeń. (np.
       dev/cdrom/info). W niektórych systemach może być pusty.

    /proc/sys/fs
       Katalog zawierający pliki i podkatalogi do zmiennych jądra związanych z systemami
       plików.

    /proc/sys/fs/binfmt_misc
       Dokumentacja plików z tego katalogu znajduje się w źródłach jądra Linux w
       Documentation/binfmt_misc.txt.

    /proc/sys/fs/dentry-state (od Linuksa 2.2)
       Plik zawiera informacje o statusie bufora katalogu (dcache). Zawiera sześć liczb:
       nr_dentry, nr_unused, age_limit (wiek w sekundach), want_pages (strony żądane przez
       system) i dwie nieużywane wartości.

       * nr_dentry jest liczbą przydzielonych dentries (wpisów dcache). To pole jest
        nieużywane w Linuksie 2.2.

       * nr_unused jest liczbą nieużywanych dentries.

       * age_limit jest wiekiem w sekundach, po którym wpisy dcache mogą być przydzielone
        ponownie, gdy jest zbyt mało pamięci.

       * want_pages jest niezerowa, gdy jądro wywołało shrink_dcache_pages(), ale dcache
        nie zostały jeszcze przycięte.

    /proc/sys/fs/dir-notify-enable
       Plik ten może służyć do wyłączania lub włączania interfejsu dnotify opisanego w
       fcntl(2) dla całego systemu. Wartość 0 w tym pliku wyłącza interfejs, a wartość 1
       go włącza.

    /proc/sys/fs/dquot-max
       Zawiera maksymalną liczbę buforowanych wpisów kwot dyskowych. W niektórych (2.4)
       systemach nie występuje. Gdy liczba wolnych zbuforowanych kwot dyskowych jest
       bardzo mała, a jest przerażająca liczba jednoczesnych użytkowników systemu, może
       istnieć potrzeba zwiększenia tego ograniczenia.

    /proc/sys/fs/dquot-nr
       Zawiera liczbę przydzielonych wpisów kwot dyskowych oraz liczbę wolnych wpisów kwot
       dyskowych.

    /proc/sys/fs/epoll (od Linuksa 2.6.28)
       Katalog zawiera plik max_user_watches, którego można użyć, aby ograniczyć ilość
       pamięci jądra używanej przez interfejs epoll. Więcej szczegółów można znaleźć w
       epoll(7).

    /proc/sys/fs/file-max
       Zawiera ogólnosystemowe ograniczenie liczby plików otwartych przez wszystkie
       procesy. Wywołania systemowe które zawiodą przy napotkaniu tych limitów nie powiodą
       się z błędem ENFILE. (Zobacz także setrlimit(2), które może służyć procesom do
       ustawiania ograniczenia dla procesu, RLIMIT_NOFILE, jako liczby plików, które
       proces może otworzyć). Gdy otrzymuje się mnóstwo komunikatów w dzienniku jądra o
       przekroczeniu liczby uchwytów plików (file handles - należy szukać komunikatów
       takich jak "VFS: file-max limit <liczba> reached") , to można spróbować zwiększyć
       tę wartość:

         echo 100000 > /proc/sys/fs/file-max

       Procesy uprzywilejowane (CAP_SYS_ADMIN) mogą przesłonić limit file-max.

    /proc/sys/fs/file-nr
       Jest to plik (tylko do odczytu) zawierający trzy liczby: liczbę przydzielonych
       uchwytów plików (tzn. liczbę obecnie otwartych plików), liczbę wolnych uchwytów
       plików i maksymalną liczbę uchwytów plików (tzn. tę samą  wartość  co  w
       /proc/sys/fs/file-max). Jeśli liczba przydzielonych uchwytów plików zbliża się do
       maksimów, należy rozważyć zwiększenie ich. Przed Linuksem 2.6 jądro dynamicznie
       przydzielało uchwyty, lecz nie zwalniało ich. Wolnego uchwyty były przechowywany w
       liście do ponownego przydzielenia, wartość "wolne uchwyty plików" wskazywała na
       rozmiar tej listy. Duża liczba wolnych uchwytów plików wskazywała, że w przeszłości
       był moment dużego użycia otwartych uchwytów plików. Od Linuksa 2.6 jądro zwalnia
       wolne uchwyty plików, a wartość "wolne uchwyty plików" zawsze wynosi zero.

    /proc/sys/fs/inode-max (obecny jedynie do Linuksa 2.2)
       Ten plik zawiera maksymalną liczbę i-węzłów w pamięci. Wartość ta powinna być 3-4
       razy większa niż wartość w file-max, gdyż stdin, stdout i gniazda sieciowe również
       potrzebują i-węzłów, aby można było na nich operować. Gdy systematycznie brakuje
       i-węzłów, istnieje potrzeba zwiększenia tej wartości.

       Od jądra Linux 2.4 nie występuje statyczny limit liczby i-węzłów, w związku z czym
       usunięto ten plik.

    /proc/sys/fs/inode-nr
       Zawiera dwie pierwsze wartości z inode-state.

    /proc/sys/fs/inode-state
       Plik zawiera siedem liczb: nr_inodes, nr_free_inodes, preshrink i cztery nieużywane
       wartości (wynoszące zawsze zero).

       nr_inodes jest liczbą przydzielonych przez system i-węzłów. nr_free_inodes jest
       liczbą wolnych i-węzłów.

       preshrink jest niezerowe, gdy nr_inodes > inode-max i gdy system musi przyciąć
       listę i-węzłów zamiast przydzielić ich więcej; od Linuksa 2.4 to pole jest
       wartością - atrapą (wynosi zawsze zero).

    /proc/sys/fs/inotify (od wersji Linuksa 2.6.13)
       Ten katalog zawiera pliki max_queued_events, max_user_instances i max_user_watches,
       których można użyć, aby ograniczyć ilość pamięci jądra używanej przez interfejs
       inotify. Więcej szczegółów można znaleźć w inotify(7).

    /proc/sys/fs/lease-break-time
       Określa okres ulgi, przez jaki jądro zapewnia procesowi utrzymanie dzierżawy pliku
       (fcntl(2)), a po którym wyśle do tego procesu sygnał zawiadamiający go, że inny
       proces oczekuje na otwarcie pliku. Jeśli utrzymujący dzierżawę nie usunie jej lub
       nie ograniczy swoich praw do niej w przeciągu tego czasu, jądro wymusi zerwanie
       dzierżawy.

    /proc/sys/fs/leases-enable
       Ten plik może służyć do ogólnosystemowego włączania lub wyłączania dzierżaw plików
       (fcntl(2)). Gdy plik ten zawiera wartość 0, dzierżawy są wyłączone. Wartość
       niezerowa włącza dzierżawy.

    /proc/sys/fs/mqueue (od wersji Linuksa 2.6.6)
       Ten katalog zawiera pliki msg_max, msgsize_max i queues_max, kontrolujące zasoby
       używane przez kolejki komunikatów POSIX. Szczegółowe informacje można znaleźć w
       mq_overview(7).

    /proc/sys/fs/nr_open (od Linuksa 2.6.25)
       Plik ten określa pułap, do którego można podnieść limit zasobów RLIMIT_NOFILE (zob.
       getrlimit(2)). Pułap ten jest wymuszany zarówno na  nieuprzywilejowanych  i
       uprzywilejowanych procesach. Domyślną wartością w pliku jest 1048576 (przed
       Linuksem 2.6.25, pułap RLIMIT_NOFILE był zakodowany na sztywno i wynosił tyle
       samo).

    /proc/sys/fs/overflowgid and /proc/sys/fs/overflowuid
       Te pliki umożliwiają zmianę wartości ustalonego UID-u i GID-u. Wartością domyślną
       jest 65534. Niektóre systemy plików wspierają jedynie 16-bitowe UID-y i GID-y,
       podczas gdy linuksowe UID-y i GID-y są 32-bitowe. Gdy któryś z takich systemów
       plików jest zamontowany z możliwością zapisu, to wszystkie UID-y i  GID-y
       przekraczające 65535 są zastępowane podanymi tu wartościami przed zapisem na dysk.

    /proc/sys/fs/pipe-max-size (od Linuksa 2.6.35)
       Wartość w tym pliku definiuje górny limit do podnoszenia pojemności potoku przy
       użyciu operacji F_SETPIPE_SZ fcntl(2). Limit ten odnosi się wyłącznie do procesów
       nieuprzywilejowanych. Domyślną wartością dla tego pliku jest 1 048 576. Wartość
       przypisana do pliku może być zaokrąglona w górę, odnosząc się do faktycznej
       wartości wykorzystanej z powodu dogodnej implementacji. Aby poznać zaokrągloną
       wartość, należy wyświetlić zawartość tego pliku po przypisaniu do niego wartości.
       Minimalną wartością, jaka może zostać przypisana do tego pliku jest systemowy
       rozmiar strony.

    /proc/sys/fs/protected_hardlinks (od Linuksa 3.6)
       Gdy w pliku zapisana jest wartość 0, to w odniesieniu do tworzenia dowiązań
       zwykłych (twardych) nie wprowadza się żadnych ograniczeń (jest to historyczne
       zachowanie przed Linuksem 3.6). Gdy wartość wynosi 1, to dowiązania zwykłe mogą być
       tworzone do pliku docelowego jedynie wówczas, gdy spełniony jest jeden z poniższych
       warunków:

       * Wywołujący ma przywilej CAP_FOWNER.

       * UID systemu plików dotyczący procesu tworzącego dowiązanie pasują do właściciela
         (UID) pliku docelowego (zgodnie z opisem w podręczniku credentials(7), UID
         systemu plików procesu jest zwykle taki sam jak jego efektywny UID).

       * Wszystkie poniższe warunki zostaną spełnione:

         • cel jest zwykłym plikiem,

         • plik docelowy nie ma ustawionego bitu set-user-ID,

         • plik docelowy nie ma ustawionych obu z bitów set-group-ID  i  bitu
           wykonywalności dla grupy,

         • wywołujący ma uprawnienie do odczytu i zapisu pliku docelowego (albo dzięki
           uprawnieniom pliku albo ze względu na posiadane przywileje).

       Domyślną wartością w tym pliku jest 0. Ustawienie 1 rozwiąże występujące od dawna
       problemy z bezpieczeństwem wykorzystujących wyścig między czasem sprawdzenia a
       czasem użycia dowiązania zwykłego, zwykle spotykanych w katalogach dostępnych do
       zapisu dla wszystkich (np. /tmp). Częstym sposobem wykorzystywania tej wady jest
       skrzyżowanie ograniczeń w uprawnieniach przy podążaniu za danym dowiązaniem zwykłym
       (np. gdy proces root podąża za dowiązaniem stałym utworzonym przez innego
       użytkownika). W systemach bez wydzielonych partycji, rozwiązuje się w ten sposób
       również problem nieautoryzowanych użytkowników "przypinających" dziurawe pliki z
       ustawionymi bitami set-user-ID i set-group-ID  wobec  aktualizowanych  przez
       administratora a także dowiązywaniu do plików specjalnych.

    /proc/sys/fs/protected_symlinks (od Linuksa 3.6)
       Gdy w pliku zapisana jest wartość 0, to w odniesieniu do tworzenia dowiązań
       symbolicznych nie wprowadza się żadnych ograniczeń (jest to historyczne zachowanie
       przed Linuksem 3.6). Gdy wartość wynosi 1, to dowiązania symboliczne mogą być
       tworzone jedynie gdy spełnione są następujące warunki:

       * UID systemu plików dotyczący procesu podążającego za dowiązaniem pasują do
         właściciela (UID) dowiązania symbolicznego (zgodnie z opisem w podręczniku
         credentials(7), UID systemu plików procesu jest zwykle taki sam jak jego
         efektywny UID),

       * dowiązanie nie znajduje się w katalogu dostępnych dla wszystkich do zapisu z
         bitem lepkości lub

       * dowiązanie symboliczne i katalog w którym się ono znajduje mają tego samego
         właściciela (UID)

       Wywołanie systemowe które nie podąży za dowiązaniem symbolicznym ze względu na
       powyższe ograniczenia zwróci w errno błąd EACCES.

       Domyślną wartością w tym pliku jest 0. Ustawienie 1 rozwiąże występujące od dawna
       problemy z bezpieczeństwem wykorzystujących wyścig między czasem sprawdzenia a
       czasem użycia przy uzyskiwaniu dostępu do dowiązań symbolicznych.

    /proc/sys/fs/suid_dumpable (od wersji Linuksa 2.6.13)
       Wartość w tym pliku jest przypisana do flagi "dumpable" ("zrzucalny") w sytuacjach
       opisanych w prctl(2). W konsekwencji, wartość w tym pliku określa, czy pliki
       zrzutów pamięci są tworzone dla programów mających ustawiony bit set-user-ID albo
       chronionych w jakiś inny sposób. Można podać trzy różne wartości liczbowe:

       0 (default)
           Jest to tradycyjne zachowanie (sprzed Linuksa 2.6.13). Zrzut pamięci nie
           będzie tworzony dla procesu, który zmienił swoje uprawnienia (wywołując
           seteuid(2), setgid(2) lub podobną funkcję albo gdy program miał ustawiony
           bit set-user-ID lub set-group-ID) albo gdy uprawnienia nadane plikowi
           binarnemu programu zabraniają jego odczytywania.

       1 ("debug")
           Jeżeli jest to możliwe, to wszystkie procesy wykonują zrzut pamięci.
           Właścicielem pliku zrzutu jest użytkownik, którego uprawnienia do systemu
           plików ma proces wykonujący zrzut. Nie są stosowane żadne mechanizmy
           bezpieczeństwa. Jest to przeznaczone tylko do celów debugowania. Ptrace nie
           jest sprawdzane.

       2 ("suidsafe")
           Zrzut pamięci programu, dla którego w normalnej sytuacji taki zrzut nie
           zostałby wykonany (patrz wyżej "0"), może być odczytany tylko przez
           administratora (root). Pozwala to użytkownikowi usunąć plik ze zrzutem, ale
           nie pozwala na jego odczytanie. Z powodów bezpieczeństwa w tym trybie pliki
           zrzutu nie nadpisują istniejących plików. Ten tryb jest odpowiedni, gdy
           administrator będzie chciał debugować problemy w naturalnym środowisku.

           Dodatkowo, od Linuksa 3.6, /proc/sys/kernel/core_pattern musi być absolutną
           ścieżką lub poleceniem potokowym (zob. core(5)). Do dziennika jądra zapisane
           zostaną ostrzeżenia, jeśli core_pattern nie będzie się stosowało do tych
           reguł i nie utworzy się zrzut pamięci.

    /proc/sys/fs/super-max
       Plik steruje maksymalną liczbą superbloków, a więc i maksymalną liczbą systemów
       plików, które jądro może zamontować. Potrzeba zwiększenia wartości super-max
       występuje tylko wtedy, gdy chce się zamontować więcej systemów plików, niż na to
       pozwala aktualna wartość super-max.

    /proc/sys/fs/super-nr
       Plik zawiera liczbę obecnie zamontowanych systemów plików.

    /proc/sys/kernel
       Katalog zawiera pliki kontrolujące wiele parametrów jądra, jak opisano poniżej.

    /proc/sys/kernel/acct
       Plik zawiera trzy liczby: highwater, lowwater i frequency. Gdy włączone jest
       rejestrowanie procesów w stylu BSD, wartości te sterują jego zachowaniem. Gdy ilość
       wolnego miejsca w systemie plików, na którym znajdują się logi, spada poniżej
       wyrażonej w procentach wartości lowwater, rejestrowanie jest wstrzymywane. Gdy
       ilość wolnego miejsca stanie się większa niż wyrażona w procentach wartość
       highwater, rejestrowanie jest wznawiane. frequency określa, jak często jądro będzie
       sprawdzać ilość wolnego miejsca (wartość w sekundach). Wartościami domyślnymi są 4,
       2 i 30. Oznacza to, że rejestrowanie procesów jest wstrzymywane, gdy ilość wolnego
       miejsca będzie wynosiła 2% lub mniej; wznowione zostanie, gdy wolne będzie 4% lub
       więcej; zakłada się, że informacja o ilości wolnego miejsca jest ważna przez 30
       sekund.

    /proc/sys/kernel/auto_msgmni (Linux w wersji od 2.6.27 do 3.18)
       W Linuksie w wersjach od 2.6.27 do 3.18, plik ten był używany do kontroli
       przeliczania  wartości w /proc/sys/kernel/msgmni przy dodawaniu lub usuwaniu
       pamięci, albo przy utworzeniu/usunięciu przestrzeni nazw IPC. Wpisanie "1" do tego
       pliku włączało automatyczne przeliczanie msgmni (i wyzwalało przeliczanie msgmni w
       oparciu o bieżącą ilość dostępnej pamięci i liczby przestrzeni nazw IPC). Wpisanie
       "0" wyłączało automatyczne przeliczanie (automatyczne przeliczanie było również
       wyłączane, jeśli wartość była jawnie przypisywana do /proc/sys/kernel/msgmni).
       Domyślną wartością w auto_msgmni było 1.

       Od Linuksa 3.19, zawartość tego pliku nie ma znaczenia (ponieważ msgmni domyślnie
       ustawia się na wartość bliską maksymalnej), a odczyt z tego pliku zawsze zwraca
       wartość "0".

    /proc/sys/kernel/cap_last_cap (od Linuksa 3.2)
       Patrz capabilities(7).

    /proc/sys/kernel/cap-bound (od Linuksa 2.2 do 2.6.24)
       Plik przechowuje wartość capability bounding set dla jądra (wyrażone jako liczba
       dziesiętna ze znakiem). Wartość ta jest mnożona (AND) bitowo z capabilities
       dozwolonymi  dla  procesu  podczas  execve(2). Poczynając od Linuksa 2.6.25
       ogólnosystemowe capability bounding set zostało usunięte i zastąpione bounding set
       na wątek, patrz capabilities(7).

    /proc/sys/kernel/core_pattern
       Patrz core(5).

    /proc/sys/kernel/core_uses_pid
       Patrz core(5).

    /proc/sys/kernel/ctrl-alt-del
       Ten plik steruje obsługą kombinacji klawiszy Ctrl-Alt-Del. Gdy w pliku tym znajduje
       się wartość 0, Ctrl-Alt-Del jest przechwytywane i przesyłane do programu init(1) w
       celu wykonania wdzięcznego restartu. Gdy wartość jest większa od 0, reakcją Linuksa
       na Wulkanicznie Nerwowe Nękanie (Vulcan Nerve Pinch (tm)) będzie natychmiastowy
       restart, nawet bez zrzucenia zmodyfikowanych buforów. Uwaga: gdy program (jak np.
       dosemu) korzysta z "surowego" trybu klawiatury, Ctrl-Alt-Del jest przechwytywane
       przez program, zanim dotrze do warstwy terminalowej jądra i decyzja, co z tym
       zrobić, zależy od programu.

    /proc/sys/kernel/dmesg_restrict (od Linuksa 2.6.37)
       Wartość pliku określa użytkowników z dostępem do zawartości dziennika jądra
       (syslog). Wartość 0 nie nakłada żadnych ograniczeń. Wartość 1 zawęża dostęp do
       użytkowników uprzywilejowanych (zob. syslog(2)). Od Linuksa 3.4 tylko użytkownicy z
       przywilejem CAP_SYS_ADMIN mogą zmienić wartość w tym pliku.

    /proc/sys/kernel/domainname i /proc/sys/kernel/hostname
       Te pliki mogą służyć do ustawiania nazwy domeny i hosta NIS/YP maszyny dokładnie w
       ten sam sposób, jak za pomocą poleceń domainname(1) i hostname(1), np.:

         # echo 'darkstar' > /proc/sys/kernel/hostname
         # echo 'mydomain' > /proc/sys/kernel/domainname

       daje taki sam efekt, jak

         # hostname 'darkstar'
         # domainname 'mydomain'

       Należy tu zauważyć, że klasyczny darkstar.frop.org posiada nazwę hosta "darkstar" i
       domenę "frop.org" w DNS (Internetowej Usłudze Nazw Domen - Internet Domain Name
       Service), których nie należy mylić z domeną NIS (Sieciowej Usługi Informacyjnej -
       Network Information Service) lub YP (Yellow Pages). Te dwa systemy nazw domenowych
       zasadniczo się różnią. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie podręcznika
       hostname(1).

    /proc/sys/kernel/hotplug
       Plik ten zawiera ścieżkę do programu hotplug. Domyślną wartością w tym pliku jest
       /sbin/hotplug.

    /proc/sys/kernel/htab-reclaim
       (Tylko PowerPC) Jeśli do tego pliku zostanie wpisana wartość niezerowa, htab
       PowerPC (zobacz: plik Documentation/powerpc/ppc_htab.txt w źródłach jądra) jest
       czyszczony za każdym razem, gdy system natrafi na pętlę oczekiwania ("idle").

    /proc/sys/kernel/kptr_restrict (od Linuksa 2.6.38)
       Wartość określa czy adresy jądra są pokazywane za pomocą interfejsu /proc i innych.
       Wartość 0 oznacza brak ograniczeń. Gdy użyto 1, to wskaźniki jądra wypisane za
       pomocą formatu %pK zostaną zastąpione zerami, chyba że użytkownik ma przywilej
       CAP_SYSLOG. Przy wartości 2 wskaźniki jądra wypisane za pomocą %pK zostaną zawsze
       zastąpione zerami, niezależnie od przywilejów jakie posiada. Początkowo domyślna
       wartość wynosiła 1, lecz zastąpiono ją 0 w jądrze Linux 2.6.39. Od Linuksa 3.4
       tylko użytkownicy z przywilejem CAP_SYS_ADMIN mogą zmieniać wartość w tym pliku.

    /proc/sys/kernel/l2cr
       (Tylko PowerPC) Plik zawiera znacznik sterujący cache'em L2 płyt procesora G3.
       Jeśli zawiera 0, cache jest wyłączony. Cache jest włączony, gdy plik zawiera
       wartość różną od zera.

    /proc/sys/kernel/modprobe
       Plik zawiera ścieżkę do programu ładującego moduły jądra. Domyślną wartością jest
       /sbin/modprobe. Plik jest obecny tylko, jeśli jądro zostało zbudowane z włączoną
       opcją CONFIG_MODULES (CONFIG_KMOD w Linuksie 2.6.26 i wcześniejszych). Jest on
       opisany w pliku źródeł jądra Linux Documentation/kmod.txt (obecnym tylko w jądrach
       2.4 i wcześniejszych).

    /proc/sys/kernel/modules_disabled (od Linuksa 2.6.31)
       Przełącznik wskazujący czy moduły mogą być ładowane do modularnego jądra. Domyślna
       wartość wynosi off (0), lecz można ustawić także true (1), która spowoduje brak
       możliwości ładowania i wyładowania modułów. W takim przypadku nie da się ustawić
       przełącznika z powrotem na fałsz (false). Plik jest obecny tylko w jądrach
       zbudowanych z włączoną opcją CONFIG_MODULES.

    /proc/sys/kernel/msgmax (od Linuksa 2.2)
       Zawiera ogólnosystemowe ograniczenie maksymalnej liczby bajtów w pojedynczym
       komunikacie zapisywanym do kolejki komunikatów Systemu V.

    /proc/sys/kernel/msgmni (od Linuksa 2.4)
       Określa ogólnosystemowe ograniczenie liczby identyfikatorów kolejek komunikatów.
       Zob. również /proc/sys/kernel/auto_msgmni.

    /proc/sys/kernel/msgmnb (od Linuksa 2.2)
       Zawiera ogólnosystemowy parametr służący do inicjacji ustawienia  msg_qbytes
       tworzonych później kolejek komunikatów. Ustawienie msg_qbytes określa maksymalną
       liczbę bajtów, które mogą zostać zapisane do kolejki komunikatów.

    /proc/sys/kernel/ngroups_max (od Linuksa 2.6.4)
       Jest to plik tylko do odczytu, który wyświetla górny limit liczby członków grupy
       procesu.

    /proc/sys/kernel/ostype i /proc/sys/kernel/osrelease
       Pliki te zawierają poszczególne części z /proc/version.

    /proc/sys/kernel/overflowgid i /proc/sys/kernel/overflowuid
       Pliki te są kopiami plików /proc/sys/fs/overflowgid i /proc/sys/fs/overflowuid.

    /proc/sys/kernel/panic
       Plik umożliwia dostęp (odczyt i zapis) do zmiennej jądra panic_timeout. Jeśli jest
       to zero, jądro będzie się zapętlać podczas paniki; jeśli wartość niezerowa, to
       określa liczbę sekund, po której jądro powinno się automatycznie przeładować. Jeśli
       używany jest software watchdog to zalecaną wartością jest 60.

    /proc/sys/kernel/panic_on_oops (od Linuksa 2.5.68)
       Plik ten kontroluje zachowanie jądra, kiedy wystąpi oops lub BŁĄD. Jeśli ten plik
       zawiera 0, to system próbuje kontynuować operację. Jeśli zawiera 1, to system czeka
       parę sekund (aby dać procesowi klogd czas na zapisanie wyjścia z oops), a następnie
       panikuje. Jeżeli wartość w pliku /proc/sys/kernel/panic również jest niezerowa, to
       nastąpi restart komputera.

    /proc/sys/kernel/pid_max (od Linuksa 2.5.34)
       Ten plik określa wartość po której nastąpi przewinięcie licznika PID (tj. wartość w
       tym pliku jest o 1 większa niż maksymalny PID). PID-y większe niż ta wartość nie
       są alokowane, z tego powodu wartość z tego pliku działa również jako systemowy
       limit całkowitej liczby procesów i wątków. Domyślna wartość tego pliku, czyli
       32768, określa taki sam zakres wartości PID, jak wcześniejsze wersje jądra. Dla
       platform 32-bitowych 32768 jest maksymalną wartością, jaką może przyjmować pid_max.
       W systemach 64-bitowych pid_max może zostać ustawiony na dowolną wartość, aż do
       2^22 (PID_MAX_LIMIT, około 4 milionów).

    /proc/sys/kernel/powersave-nap (tylko PowerPC)
       Plik zawiera znacznik. Gdy jest on ustawiony, Linux-PPC używa trybu oszczędzania
       energii "nap", a w przeciwnym przypadku trybu "doze".

    /proc/sys/kernel/printk
       Patrz syslog(2).

    /proc/sys/kernel/pty (od wersji Linuksa 2.6.4)
       Ten katalog zawiera dwa pliki związane z liczbą pseudoterminali UNIX 98 (patrz
       pts(4)) w systemie.

    /proc/sys/kernel/pty/max
       Plik określa maksymalną liczbę pseudoterminali.

    /proc/sys/kernel/pty/nr
       Ten  plik tylko do odczytu zawiera informację o liczbie obecnie używanych
       pseudoterminali.

    /proc/sys/kernel/random
       Katalog ten zawiera różne parametry sterujące działaniem pliku /dev/random. Dalsze
       informacje można znaleźć w random(4).

    /proc/sys/kernel/random/uuid (od Linuksa 2.4)
       Każdy  odczyt  z tego pliku przeznaczonego tylko do odczytu zwraca losowo
       wygenerowany 128-bitowy UUID, jako łańcuch w standardowym formacie UUID.

    /proc/sys/kernel/randomize_va_space (od Linuksa 2.6.12)
       Wybiera politykę losowego rozmieszczania obszarów pamięci (ang. ASLR - adress space
       layout  randomization)  w  systemie  (na architekturach obsługujących ASLR).
       Obsługiwane są trzy wartości tego pliku:

       0 Wyłącza ASLR. Jest to domyślne na architekturach nieobsługujących ASLR i gdy
         jądro jest uruchamiane z parametrem norandmaps.

       1 Czyni przydzielanie stron VDSO, stosu i adresów mmap(2) losowym. Oznacza to
         między innymi, że biblioteki dzielone są ładowane pod losowy adres. Segment
         tekstowy plików wykonywalnych skonsolidowanych niezależnie od pozycji (PIE)
         będzie również ładowany pod losowy adres. Wartość ta jest domyślna, jeśli
         skonfigurowano jądro z CONFIG_COMPAT_BRK.

       2 (od Linuksa 2.6.25) Obsługuje również losowość kopca (ang. heap). Jest to
         domyślne zachowanie, jeśli nie skonfigurowano jądra z opcją CONFIG_COMPAT_BRK.

    /proc/sys/kernel/real-root-dev
       Plik ten jest udokumentowany w pliku Documentation/initrd.txt w źródłach jądra
       Linux.

    /proc/sys/kernel/reboot-cmd (tylko Sparc)
       Ten plik wydaje się stanowić mechanizm podawania argumentów SPARC-owej ładowarce
       systemu w ROM/Flash. Może przekazuje jej, co zrobić po restarcie?

    /proc/sys/kernel/rtsig-max
       (Tylko w wersjach jądra nie późniejszych niż 2.6.7; patrz setrlimit(2)). Plik ten
       może służyć do sterowania maksymalną liczbą zgodnych z POSIX nieobsłużonych (w
       kolejkach) sygnałów czasu rzeczywistego w systemie.

    /proc/sys/kernel/rtsig-nr
       (Tylko w wersjach jądra nie późniejszych niż 2.6.7). Plik ten podaje liczbę
       zgodnych z POSIX sygnałów czasu rzeczywistego oczekujących obecnie w kolejce.

    /proc/sys/kernel/sched_rr_timeslice_ms (od Linuksa 3.9)
       Patrz sched_rr_get_interval(2).

    /proc/sys/kernel/sched_rt_period_us (od Linuksa 2.6.25)
       Patrz sched(7).

    /proc/sys/kernel/sched_rt_runtime_us (od Linuksa 2.6.25)
       Patrz sched(7).

    /proc/sys/kernel/sem (od Linuksa 2.4)
       Plik ten zawiera 4 liczby definiujące ograniczenia semaforów Systemu V. Są to w
       kolejności:

       SEMMSL Maksymalna liczba semaforów w zestawie semaforów.

       SEMMNS Ogólnosystemowe ograniczenie liczby semaforów we wszystkich zestawiach
           semaforów.

       SEMOPM Maksymalna liczba operacji, które mogą zostać podane w wywołaniu semop(2).

       SEMMNI Ogólnosystemowe ograniczenie maksymalnej liczby identyfikatorów semaforów.

    /proc/sys/kernel/sg-big-buff
       Plik ten zawiera rozmiar bufora niskopoziomowego urządzenia SCSI (sg). Nie można
       nim na razie sterować, ale można go zmienić podczas kompilacji poprzez edycję
       include/scsi/sg.h i zmianę wartości SG_BIG_BUFF. Jednakże nie ma żadnego powodu,
       aby to robić.

    /proc/sys/kernel/shm_rmid_forced (od Linuksa 3.1)
       Jeśli plik jest ustawiony na 1, to wszystkie segmenty pamięci dzielonej Systemu V
       zostaną oznaczone jako przeznaczone do zniszczenia po tym, jak liczba dołączonych
       procesów spadnie do zera. Innymi słowy nie da się wówczas utworzyć segmentów
       pamięci dzielonej, które istnieją niezależnie od dołączonych procesów.

       Efekt jest taki, że shmctl(2) IPC_RMID jest wykonywane na wszystkich istniejących
       segmentach, jak również na segmentach tworzonych w przyszłości (dopóki plik nie
       zostanie zresetowany do 0). Proszę zauważyć, że istniejące segmenty nie dołączone
       do żadnego procesu zostaną natychmiast zniszczone, jeśli tylko plik ten jest
       ustawiony na 1. Ustawienie tej opcji zniszczy również segmenty utworzone, lecz
       nigdy niedołączone - przy zakończeniu procesu który utworzył dany segment za pomocą
       shmget(2).

       Ustawienie tego pliku na 1 udostępnia sposób na sprawdzenie, że wszystkie segmenty
       pamięci współdzielonej Systemu V są liczone w odniesieniu do użycia zasobów i
       limitów zasobów. (zob. opis RLIMIT_AS w getrlimit(2)) do co najmniej jednego
       procesu).

       Ustawienie tego pliku na 1 daje niestandardowe zachowanie, które może załamać
       istniejące aplikacje, dlatego domyślną wartością pliku jest 0. Wartość 1 może być
       używana tylko w przypadku dużej wiedzy na temat semantyki aplikacji używających
       pamięci współdzielonej Systemu V w danym systemie.

    /proc/sys/kernel/shmall (od Linuksa 2.2)
       Ten plik zawiera ogólnosystemowe ograniczenie całkowitej liczby stron pamięci
       wspólnej Systemu V.

    /proc/sys/kernel/shmmax (od Linuksa 2.2)
       Ten plik może służyć do odpytywania o aktualne ograniczenie maksymalnego rozmiaru
       tworzonego  segmentu  pamięci wspólnej (System V IPC) oraz do zmiany tego
       ograniczenia. Jądro wspiera obecnie segmenty pamięci wspólnej do 1 GB. Wartością
       domyślną jest SHMMAX.

    /proc/sys/kernel/shmmni (od Linuksa 2.4)
       Ten plik określa ogólnosystemową maksymalną liczbę segmentów pamięci wspólnej
       Systemu V, które można utworzyć.

    /proc/sys/kernel/sysctl_writes_strict (od Linuksa 3.16)
       Wartość w tym pliku określa jak przesunięcia pliku wpływają na zachowanie
       aktualizacji wpisów w plikach pod /proc/sys. Plik może przyjąć trzy wartości:

       -1 Zapewniona jest kompatybilna obsługa, bez ostrzeżeń printk. Każdy write(2) musi
         zawierać pełną wartość do zapisu i każdy zapis na tym samym deskryptorze pliku
         nadpisze całą wartość, bez względu na pozycję pliku.

       0  (domyślne) Zapewnia zachowanie podobne jak przy -1, lecz dla procesów które
         przeprowadzają zapis przy przesunięciu pliku  różnym  od  0  zapisywane
         są ostrzeżenia printk.

       1  Zachowuje przesunięcie pliku przy zapisie łańcuchów do plików /proc/sys. Wiele
         zapisów nadpisze wartość bufora. Wszystko co zostanie zapisane pod maksymalną
         długość bufora wartości zostanie zignorowane. Zapis do numerycznych wpisów
         /proc/sys musi zawsze następować przy przesunięciu 0, a wartość musi być w
         pełni zawarta w buforze przekazanym do write(2).

    /proc/sys/kernel/sysrq
       Plik kontroluje dozwolone funkcje, które są wywoływane przy użyciu klawisza SysRq.
       Domyślnie, plik zawiera 1, oznaczające że dozwolona jest każde możliwe żądanie
       SysRq (w starszych wersjach jądra, SysRq było domyślnie wyłączone i konieczne było
       włączenie go w czasie uruchomienia, jednak ta sytuacja już nie występuje).
       Dozwolone wartości w pliku:

       0  Zupełnie wyłącza sysrq

       1  Włącza wszystkie funkcje sysrq

       > 1 Maska bitowa dozwolonych funkcji sysrq, jak poniżej:
           2 Włącza kontrolę poziomu logów konsoli
           4 Włącza kontrolę klawiatury (SAK, unraw)
           8 Włącza debugowanie zrzutów procesów itp.
          16 Włącza polecenie sync
          32 Włącza przejście systemu plików w tryb tylko do odczytu
          64 Włącza wysyłanie sygnałów do procesów (term, kill, oom-kill)
          128 Włącza ponowne uruchomienie/wyłączenie komputera
          256 Pozwala na ustawianie nice wszystkich zadań czasu rzeczywistego

       Ten  plik  istnieje  tylko  jeśli  podczas kompilacji jądra włączono opcję
       CONFIG_MAGIC_SYSRQ. Aby dowiedzieć się więcej, proszę zapoznać się z plikiem
       Documentation/sysrq.txt w źródłach jądra Linux.

    /proc/sys/kernel/version
       Plik zawiera tekst np.:

         #5 Wed Feb 25 21:49:24 MET 1998

       Gdzie'#5' oznacza, że jest to piąte z kolei jądro zbudowane z tych samych źródeł, a
       następująca dalej data określa, kiedy jądro zostało zbudowane.

    /proc/sys/kernel/threads-max (od Linuksa 2.3.11)
       Ten plik określa ogólnosystemowe ograniczenie całkowitej liczby wątków (zadań),
       jakie mogą zostać utworzone w systemie.

       Od Linuksa 4.1, wartość którą można zapisać do threads-max jest ograniczona.
       Minimalna wartość którą można wpisać to 20. Maksymalna jest dana przez stałą
       FUTEX_TID_MASK (0x3fffffff). Jeśli do threads-max wpisze się wartość spoza tego
       zakresu wystąpi błąd EINVAL.

       Zapisana wartość jest sprawdzana w odniesieniu do dostępnych stron RAM. Jeśli
       struktury wątku zajmie zbyt dużo (więcej niż 1/8) dostępnych stron RAM, threads-max
       zostanie odpowiednio zredukowana.

    /proc/sys/kernel/yama/ptrace_scope (od Linuksa 3.5)
       Zob. ptrace(2).

    /proc/sys/kernel/zero-paged (tylko PowerPC)
       Plik zawiera znacznik. Gdy jest on ustawiony (niezerowy), Linux-PPC wstępnie zeruje
       strony w pętli bezczynności. Prawdopodobnie przyspiesza to get_free_pages.

    /proc/sys/net
       Ten katalog zawiera rzeczy związane z siecią. Wyjaśnienia dotyczące niektórych
       plików zawartych w tym katalogu można znaleźć w tcp(7) i ip(7).

    /proc/sys/net/core/bpf_jit_enable
       Zob. bpf(2).

    /proc/sys/net/core/somaxconn
       Plik definiuje wartość cechy górnej (sufitu) do argumentu backlog funkcji listen;
       patrz strona podręcznika listen(2), aby dowiedzieć się więcej.

    /proc/sys/proc
       Ten katalog może być pusty.

    /proc/sys/sunrpc
       Ten katalog obsługuje Sunowskie zdalne wywoływanie procedur dla sieciowego systemu
       plikowego (NFS). W niektórych systemach może nie istnieć.

    /proc/sys/vm
       Ten katalog zawiera pliki sterujące zarządzaniem pamięcią, buforami i zarządzaniem
       cachem.

    /proc/sys/vm/compact_memory (od Linuksa 2.6.35)
       Po zapisie 1 do tego pliku wszystkie strefy są przemieszczane w ten sposób, że —
       jeśli to możliwe — pamięć jest dostępna w ciągłych blokach. Efekt tej akcji można
       sprawdzić za pomocą /proc/buddyinfo.

       Obecne tylko, jeśli jądro zostało skonfigurowane z CONFIG_COMPACTION.

    /proc/sys/vm/drop_caches (od wersji Linuksa 2.6.16)
       Zapis do tego pliku powoduje zwolnienie przez jądro czystych buforów, dentries i
       i-węzłów z pamięci, powodując zwolnienie pamięci. Może być to przydatne to
       testowania zarządzania pamięcią i wykonywania powtarzalnych testów systemu plików.
       Zapis do tego pliku powoduje utratę zalet buforowania, przez co może spowodować
       pogorszenie ogólnej wydajności systemu.

       Aby zwolnić bufor strony, proszę użyć:

         echo 1 > /proc/sys/vm/drop_caches

       Aby zwolnić dentries i i-węzły, proszę użyć:

         echo 2 > /proc/sys/vm/drop_caches

       Aby zwolnić bufor strony, dentries i i-węzły, proszę użyć:

         echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches

       Ponieważ zapis do tego pliku nie jest destrukcyjny i brudne obiekty nie są
       zwalniane, użytkownik powinien wcześniej uruchomić sync(1).

    /proc/sys/vm/legacy_va_layout (od wersji Linuksa 2.6.9)
       Wartość niezerowa oznacza wyłączenie nowego, 32-bitowego rozmieszczenia mapowania
       pamięci; jądro będzie używać starego (2.4) rozmieszczenia dla wszystkich procesów.

    /proc/sys/vm/memory_failure_early_kill (od Linuksa 2.6.32)
       Kontroluje jak zabijać procesy z nienaprawialnym błędem pamięci (z reguły 2-bitowy
       błąd w module pamięci), które nie mogą być obsłużone przez jądro, wykryte w tle
       przez sprzęt. W niektórych przypadkach (np. jeśli strona ma wciąż poprawną kopię na
       dysku), jądro obsłuży taki błąd w sposób przezroczysty, bez wpływu na pracę
       aplikacji. Jednak jeśli nie istnieje inna, zaktualizowana kopia danych, jądro
       zabija procesy, aby zapobiec uszkodzeniu danych wynikłego z propagacji błędu.

       Plik posiada jedną z następujących wartości:

       1: Wszystkie procesy, które posiadają zmapowaną uszkodzoną i nieprzeładowaną
         stronę, są zabijane zaraz po wykryciu uszkodzenia. Proszę zauważyć, że nie jest
         to obsługiwane dla nielicznych typów stron, takich jak wewnętrzne przypisanie
         danych przez jądro lub pamięć podręczna na dysku (swap), ale działa w przypadku
         większości stron użytkownika.

       0: Usuwana (unmap) jest jedynie uszkodzona strona, a zabijane są wyłącznie
         procesy, które chcą uzyskać do niej dostęp.

       Zabicie  jest wykonywane za pomocą sygnału SIGBUS z si_code ustawionym na
       BUS_MCEERR_AO. Procesy mogą obsłużyć tę sytuację, jeśli chcą; proszę zapoznać się z
       sigaction(2), aby dowiedzieć się więcej.

       Funkcja jest aktywna wyłącznie na architekturach/platformach z zaawansowaną,
       maszynową obsługą sprawdzania i zależy od możliwości sprzętowych.

       Aplikacje mogą indywidualnie przesłonić ustawienie memory_failure_early_kill za
       pomocą operacji PR_MCE_KILL prctl(2).

       Obecne tylko, jeśli jądro zostało skonfigurowane z CONFIG_MEMORY_FAILURE.

    /proc/sys/vm/memory_failure_recovery (od Linuksa 2.6.32)
       Włącza  odzyskiwanie po błędzie pamięci (jeśli jest obsługiwane przez daną
       platformę)

       1: Próbuje odzyskiwać.

       0: Zawsze panikuje przy błędzie pamięci.

       Obecne tylko, jeśli jądro zostało skonfigurowane z CONFIG_MEMORY_FAILURE.

    /proc/sys/vm/oom_dump_tasks (od Linuksa 2.6.25)
       Włącza tworzenie ogólnosystemowego zrzutu zadania (bez wątków jądra), gdy jądro
       wykonuje OOM-killing. Zrzut zawiera następujące informacje o każdym zadaniu (wątku,
       procesie): identyfikator wątku, realny identyfikator użytkownika, identyfikator
       grupy wątku (identyfikator procesu), rozmiar pamięci wirtualnej, rozmiar zestawu
       rezydentnego, procesor któremu przydzielono zadanie, wynik oom_adj (patrz opis
       /proc/[pid]/oom_adj) i nazwę polecenia. Jest to przydatne do określenia dlaczego
       OOM-killer został przywołany i zidentyfikowania zadania, które to spowodowało.

       Jeśli zawiera wartość zero, ta informacja nie jest zrzucana. Zrobienie zrzutu stanu
       pamięci każdego zadania może nie być wykonalne w bardzo dużych systemach, z
       tysiącami zadań. Takie systemy nie powinny być zmuszane do narażania się na
       dodatkowy spadek wydajności w sytuacjach braku pamięci, gdy taka informacja nie
       może być przydatna.

       Jeśli wartość jest niezerowa, ta informacja jest pokazywana kiedy tylko OOM-killer
       rzeczywiście zabija zadanie zajmujące dużo pamięci.

       Domyślną wartością jest 0.

    /proc/sys/vm/oom_kill_allocating_task (od Linuksa 2.6.24)
       Włącza lub wyłącza zabijanie zadania kolejkującego OOM w sytuacjach braku pamięci
       (Out-Of-Memory).

       Jeśli jest ustawione na zero OOM-killer przeskanuje całą listę zadań i do zabicia
       wybierze zadania na podstawie heurystyki. Z reguły wybierane są zadania zajmujące
       wiele pamięci, które zwalniają dużą ilość pamięci po zabiciu.

       Jeśli jest ustawione na wartość niezerową, OOM-killer po prostu zabija zadanie,
       które wyzwoliło stan braku pamięci. W ten sposób unika się potencjalnie kosztownego
       skanowania listy zadań.

       Jeśli /proc/sys/vm/panic_on_oom jest niezerowe,  to  ma  ono  pierwszeństwo,
       niezależnie od wartości użytej w /proc/sys/vm/oom_kill_allocating_task.

       Domyślną wartością jest 0.

    /proc/sys/vm/overcommit_kbytes (od Linuksa 3.14)
       Ten zapisywalny plik zapewnia alternatywę do /proc/sys/vm/overcommit_ratio do
       kontrolowania CommitLimit gdy /proc/sys/vm/overcommit_memory ma wartość 2. Pozwala
       na wykonanie overcommittu ilości pamięci w jednostkach absolutnych (w kB), zamiast
       w wartościach procentowych, jak to ma miejsce przy overcommit_ratio. W ten sposób
       można osiągnąć lepszą kontrolę CommitLimit na systemach z ekstremalnie dużą ilością
       pamięci.

       Tylko jeden z overcommit_kbytes lub overcommit_ratio  może  działać:  jeśli
       overcommit_kbytes ma wartość niezerową, to jest używane do obliczenia CommitLimit,
       w przeciwnym razie używane jest  overcommit_ratio.  Zapisanie  wartości  do
       któregokolwiek z plików powoduje że wartość w drugim jest ustawiana na zero.

    /proc/sys/vm/overcommit_memory
       Plik zawiera tryb rozliczeń pamięci wirtualnej jądra. Dopuszczalne wartości:

           0: heurystyczny overcommit (domyślnie)
           1: zawsze robi overcommit, nigdy nie sprawdza
           2: zawsze sprawdza, nigdy nie robi overcommitu

       W trybie 0 nie są sprawdzane wywołania mmap(2) z MAP_NORESERVE, a domyślne
       sprawdzenia są bardzo słabe, prowadząc do  ryzyka  zabicia  procesu  przez
       "OOM-killera". Pod Linuksem 2.4 jakakolwiek wartość niezerowa oznacza tryb 1.

       W trybie 2 (dostępnym od Linuksa 2.6), całkowity adres przestrzeni wirtualnej w
       systemie którą można przypisać (CommitLimit w /proc/meminfo) jest obliczany jako

         CommitLimit = (total_RAM - total_huge_TLB) *
                overcommit_ratio / 100 + total_swap

       gdzie:

          * total_RAM jest sumą pamięci RAM w systemie;

          * total_huge_TLB jest sumą pamięci przeznaczoną dla dużych stron;

          * overcommit_ratio jest wartością w /proc/sys/vm/overcommit_ratio i

          * total_swap jest wielkością przestrzeni wymiany.

       Na przykład w systemie z 16 GB fizycznej pamięci RAM i 16 GB pamięci wymiany,
       brakiem przestrzeni przeznaczonej na duże strony i z overcommit_ratio równym 50, ta
       formuła daje CommitLimit na poziomie 24 GB.

       Od Linuksa 3.14, gdy wartość w /proc/sys/vm/overcommit_kbytes jest niezerowa, to
       CommitLimit jest obliczana w następujący sposób:

         CommitLimit = overcommit_kbytes + total_swap

    /proc/sys/vm/overcommit_ratio (od Linuksa 2.6.0)
       Plik zapisywalny definiujący wartość procentową pamięci, na której można wykonać
       overcommit. Domyślną wartością jest 50. Zob. opis /proc/sys/vm/overcommit_memory.

    /proc/sys/vm/panic_on_oom (od wersji Linuksa 2.6.18)
       Włącza lub wyłącza panikę jądra w sytuacjach braku pamięci.

       Jeśli plik ma ustawioną wartość 0, OOM-killer jądra zabija któryś z nieposłusznych
       procesów. Z reguły OOM-killer jest w stanie to wykonać i system może pracować
       dalej.

       Jeśli plik ma ustawioną wartość 1, to jądro zwykle panikuje przy sytuacji braku
       pamięci. Jednak jeśli proces limituje przydzielanie do konkretnych węzłów używając
       zasad pamięci (mbind(2) MPOL_BIND) lub cpuset (cpuset(7)) i te węzły dotknie
       problem braku pamięci, to taki proces może być zabity przez OOM-killer. Nie
       występuje wówczas panika, ponieważ pamięć innych węzłów może być wolna, co oznacza
       że system jako całość mógł nie osiągnąć jeszcze sytuacji braku pamięci.

       Jeśli ustawiono wartość 2, to jądro zawsze panikuje w sytuacji braku pamięci.

       Domyślną wartość jest 0. 1 i 2 są przeznaczone do poprawnej pracy klastrów mimo
       wystąpienia problemów. Proszę wybrać właściwą z nich, zgodnie z używanymi zasadami
       w takich sytuacjach.

    /proc/sys/vm/swappiness
       Wartość w tym pliku kontroluje jak agresywnie jądro przenosi strony pamięci do
       pamięci wymiany (swapu). Wyższe wartości  zwiększają  agresywność,  mniejsze
       zmniejszają ją. Domyślną wartością jest 60.

    /proc/sysrq-trigger (od Linuksa 2.4.21)
       Zapisanie znaków do tego pliku wyzwala tę samą funkcję SysRq, jaka zostałaby
       wykonana  przy   użyciu   kombinacji   ALT-SysRq-<znak>   (patrz   opis
       /proc/sys/kernel/sysrq). Plik jest normalnie zapisywalny tylko dla roota. Aby
       dowiedzieć się więcej, proszę zapoznać się z plikiem Documentation/sysrq.txt w
       źródłach jądra Linux.

    /proc/sysvipc
       Podkatalog zawierający pseudopliki msg, sem i shm. Pliki te zawierają obiekty
       komunikacji międzyprocesowej (Interprocess Communication -  IPC)  Systemu  V
       (odpowiednio: kolejki komunikatów, semafory i pamięć wspólną) obecnie istniejące w
       systemie, udostępniając informacje podobne do tych, które są dostępne poprzez
       ipcs(1). Pliki te zawierają nagłówki i są sformatowane (jeden obiekt IPC w wierszu)
       w celu łatwiejszego zrozumienia. svipc(7) podaje dodatkowe informacje o zawartości
       tych plików.

    /proc/thread-self (od Linuksa 3.17)
       Ten katalog odnosi się do wątku korzystającego z systemu plików /proc i jest
       identyczny z katalogiem w /proc/self/task/[tid] o nazwie będącej identyfikatorem
       tego wątku ([tid]).

    /proc/timer_list (od Linuksa 2.6.21)
       Plik tylko do odczytu udostępnia listę wszystkich bieżących czasomierzy (wysokiej
       rozdzielczości), wszystkich źródeł zdarzeń zegara i ich parametrów w formie
       czytelnej dla człowieka.

    /proc/timer_stats (od Linuksa 2.6.21)
       Jest to funkcja debugowania uwidaczniające (nad)użycia czasomierzy w systemie Linux
       deweloperom jądra i przestrzeni użytkownika. Może być używana przez deweloperów
       zajmujących się jądrem i przestrzenią użytkownika do weryfikacji, czy ich kod nie
       używa w nadmiarze czasomierzy. Celem jest zapobieganie niepotrzebnym wybudzeniom,
       aby zoptymalizować zużycie energii.

       Jeśli jest to włączone w jądrze (CONFIG_TIMER_STATS), lecz nie jest używane, ma
       narzut bliski zera oraz relatywnie niewielki narzut struktury danych. Nawet gdy
       zbieranie danych jest włączone przy rozruchu, narzut jest niski: wszystkie
       blokowania następują według CPU, a wyszukiwanie jest haszowane.

       Plik /proc/timer_stats jest używany do kontrolowania funkcji próbkowania i odczytu
       próbek informacji.

       Funkcja  timer_stats jest nieaktywna przy rozruchu. Okres próbkowania można
       uruchomić poleceniem:

         # echo 1 > /proc/timer_stats

       Następujące polecenie zatrzymuje okres próbkowania:

         # echo 0 > /proc/timer_stats

       Statystyki można pozyskać przy pomocy:

         $ cat /proc/timer_stats

       Gdy próbkowanie jest włączone, każdy odczyt z /proc/timer_stats daje  nowo
       zaktualizowane  statystyki.  Po  wyłączeniu  próbkowania,  próbki  informacji
       są zachowywane do momentu włączenia nowego okresu próbkowania. Pozwala to na
       wielokrotny odczyt.

       Próbka wyniku z /proc/timer_stats:

  $ cat /proc/timer_stats
  Timer Stats Version: v0.3
  Sample period: 1.764 s
  Collection: active
   255,   0 swapper/3    hrtimer_start_range_ns (tick_sched_timer)
   71,   0 swapper/1    hrtimer_start_range_ns (tick_sched_timer)
   58,   0 swapper/0    hrtimer_start_range_ns (tick_sched_timer)
    4, 1694 gnome-shell   mod_delayed_work_on (delayed_work_timer_fn)
   17,   7 rcu_sched    rcu_gp_kthread (process_timeout)
  ...
    1, 4911 kworker/u16:0  mod_delayed_work_on (delayed_work_timer_fn)
   1D, 2522 kworker/0:0   queue_delayed_work_on (delayed_work_timer_fn)
  1029 total events, 583.333 events/sec

       Kolumny wyniku:

       * licznik liczby zdarzeń, po którym opcjonalnie (od Linuksa 2.6.23) występuje
         litera "D", jeśli jest to licznik odraczalny;

       * PID procesu inicjującego czasomierz

       * nazwa procesu inicjującego czasomierz;

       * funkcja, w której czasomierz został zainicjowany i

       * (w nawiasach) funkcja wywołania zwrotnego związanego z czasomierzem.

    /proc/tty
       Podkatalog zawierający psuedopliki i podkatalogi sterowników terminali (tty) oraz
       protokołów sterowania linią (line discipline).

    /proc/uptime
       Ten plik zawiera dwie liczby: czas pracy systemu (w sekundach) i ilość czasu
       spędzonego na wykonywaniu procesu idle (w sekundach).

    /proc/version
       Ten napis określa wersję obecnie działającego jądra. Zawiera on w sobie zawartość
       /proc/sys/ostype, /proc/sys/osrelease i /proc/sys/version. Na przykład:
      Linux version 1.0.9 (quinlan@phaze) #1 Sat May 14 01:51:54 EDT 1994

    /proc/vmstat (od Linuksa 2.6.0)
       Plik ten wyświetla różne statystyki pamięci wirtualnej. Każdy wiersz pliku zawiera
       pojedynczą parę nazwa-wartość, oddzieloną białym znakiem. Część z tych plików jest
       obecnych jedynie gdy jądro skonfigurowano z odpowiednimi opcjami (w niektórych
       przypadkach opcja wymagana dla poszczególnych plików mogła się zmieniać w różnych
       wersjach jądra, więc nie są one wymienione; więcej informacji można znaleźć
       sprawdzając kod źródeł jądra). Mogą być obecne następujące pola:

       nr_free_pages (od Linuksa 2.6.31)

       nr_alloc_batch (od Linuksa 3.12)

       nr_inactive_anon (od Linuksa 2.6.28)

       nr_active_anon (od Linuksa 2.6.28)

       nr_inactive_file (od Linuksa 2.6.28)

       nr_active_file (od Linuksa 2.6.28)

       nr_unevictable (od Linuksa 2.6.28)

       nr_mlock (od Linuksa 2.6.28)

       nr_anon_pages (od Linuksa 2.6.18)

       nr_mapped (od Linuksa 2.6.0)

       nr_file_pages (od Linuksa 2.6.18)

       nr_dirty (od Linuksa 2.6.0)

       nr_writeback (od Linuksa 2.6.0)

       nr_slab_reclaimable (od Linuksa 2.6.19)

       nr_slab_unreclaimable (od Linuksa 2.6.19)

       nr_page_table_pages (od Linuksa 2.6.0)

       nr_kernel_stack (od Linuksa 2.6.32)
           Wielkość pamięci przypisana do stosów jądra.

       nr_unstable (od Linuksa 2.6.0)

       nr_bounce (od Linuksa 2.6.12)

       nr_vmscan_write (od Linuksa 2.6.19)

       nr_vmscan_immediate_reclaim (od Linuksa 3.2)

       nr_writeback_temp (od Linuksa 2.6.26)

       nr_isolated_anon (od Linuksa 2.6.32)

       nr_isolated_file (od Linuksa 2.6.32)

       nr_shmem (od Linuksa 2.6.32)
           Strony użyte przez shmem i tmpfs.

       nr_dirtied (od Linuksa 2.6.37)

       nr_written (od Linuksa 2.6.37)

       nr_pages_scanned (od Linuksa 3.17)

       numa_hit (od Linuksa 2.6.18)

       numa_miss (od Linuksa 2.6.18)

       numa_foreign (od Linuksa 2.6.18)

       numa_interleave (od Linuksa 2.6.18)

       numa_local (od Linuksa 2.6.18)

       numa_other (od Linuksa 2.6.18)

       workingset_refault (od Linuksa 3.15)

       workingset_activate (od Linuksa 3.15)

       workingset_nodereclaim (od Linuksa 3.15)

       nr_anon_transparent_hugepages (od Linuksa 2.6.38)

       nr_free_cma (od Linuksa 3.7)
           Liczba wolnych stron CMA (Contiguous Memory Allocator).

       nr_dirty_threshold (od Linuksa 2.6.37)

       nr_dirty_background_threshold (od Linuksa 2.6.37)

       pgpgin (od Linuksa 2.6.0)

       pgpgout (od Linuksa 2.6.0)

       pswpin (od Linuksa 2.6.0)

       pswpout (od Linuksa 2.6.0)

       pgalloc_dma (od Linuksa 2.6.5)

       pgalloc_dma32 (od Linuksa 2.6.16)

       pgalloc_normal (od Linuksa 2.6.5)

       pgalloc_high (od Linuksa 2.6.5)

       pgalloc_movable (od Linuksa 2.6.23)

       pgfree (od Linuksa 2.6.0)

       pgactivate (od Linuksa 2.6.0)

       pgdeactivate (od Linuksa 2.6.0)

       pgfault (od Linuksa 2.6.0)

       pgmajfault (od Linuksa 2.6.0)

       pgrefill_dma (od Linuksa 2.6.5)

       pgrefill_dma32 (od Linuksa 2.6.16)

       pgrefill_normal (od Linuksa 2.6.5)

       pgrefill_high (od Linuksa 2.6.5)

       pgrefill_movable (od Linuksa 2.6.23)

       pgsteal_kswapd_dma (od Linuksa 3.4)

       pgsteal_kswapd_dma32 (od Linuksa 3.4)

       pgsteal_kswapd_normal (od Linuksa 3.4)

       pgsteal_kswapd_high (od Linuksa 3.4)

       pgsteal_kswapd_movable (od Linuksa 3.4)

       pgsteal_direct_dma

       pgsteal_direct_dma32 (od Linuksa 3.4)

       pgsteal_direct_normal (od Linuksa 3.4)

       pgsteal_direct_high (od Linuksa 3.4)

       pgsteal_direct_movable (od Linuksa 2.6.23)

       pgscan_kswapd_dma

       pgscan_kswapd_dma32 (od Linuksa 2.6.16)

       pgscan_kswapd_normal (od Linuksa 2.6.5)

       pgscan_kswapd_high

       pgscan_kswapd_movable (od Linuksa 2.6.23)

       pgscan_direct_dma

       pgscan_direct_dma32 (od Linuksa 2.6.16)

       pgscan_direct_normal

       pgscan_direct_high

       pgscan_direct_movable (od Linuksa 2.6.23)

       pgscan_direct_throttle (od Linuksa 3.6)

       zone_reclaim_failed (od Linuksa 2.6.31)

       pginodesteal (od Linuksa 2.6.0)

       slabs_scanned (od Linuksa 2.6.5)

       kswapd_inodesteal (od Linuksa 2.6.0)

       kswapd_low_wmark_hit_quickly (od Linuksa 2.6.33)

       kswapd_high_wmark_hit_quickly (od Linuksa 2.6.33)

       pageoutrun (od Linuksa 2.6.0)

       allocstall (od Linuksa 2.6.0)

       pgrotated (od Linuksa 2.6.0)

       drop_pagecache (od Linuksa 3.15)

       drop_slab (od Linuksa 3.15)

       numa_pte_updates (od Linuksa 3.8)

       numa_huge_pte_updates (od Linuksa 3.13)

       numa_hint_faults (od Linuksa 3.8)

       numa_hint_faults_local (od Linuksa 3.8)

       numa_pages_migrated (od Linuksa 3.8)

       pgmigrate_success (od Linuksa 3.8)

       pgmigrate_fail (od Linuksa 3.8)

       compact_migrate_scanned (od Linuksa 3.8)

       compact_free_scanned (od Linuksa 3.8)

       compact_isolated (od Linuksa 3.8)

       compact_stall (od Linuksasince Linux 2.6.35)
           Zobacz plik źródeł jądra Documentation/vm/transhuge.txt.

       compact_fail (od Linuksa 2.6.35)
           Zobacz plik źródeł jądra Documentation/vm/transhuge.txt.

       compact_success (od Linuksa 2.6.35)
           Zobacz plik źródeł jądra Documentation/vm/transhuge.txt.

       htlb_buddy_alloc_success (od Linuksa 2.6.26)

       htlb_buddy_alloc_fail (od Linuksa 2.6.26)

       unevictable_pgs_culled (od Linuksa 2.6.28)

       unevictable_pgs_scanned (od Linuksa 2.6.28)

       unevictable_pgs_rescued (od Linuksa 2.6.28)

       unevictable_pgs_mlocked (od Linuksa 2.6.28)

       unevictable_pgs_munlocked (od Linuksa 2.6.28)

       unevictable_pgs_cleared (od Linuksa 2.6.28)

       unevictable_pgs_stranded (od Linuksa 2.6.28)

       thp_fault_alloc (od Linuksa 2.6.39)
           Zobacz plik źródeł jądra Documentation/vm/transhuge.txt.

       thp_fault_fallback (od Linuksa 2.6.39)
           Zobacz plik źródeł jądra Documentation/vm/transhuge.txt.

       thp_collapse_alloc (od Linuksa 2.6.39)
           Zobacz plik źródeł jądra Documentation/vm/transhuge.txt.

       thp_collapse_alloc_failed (od Linuksa 2.6.39)
           Zobacz plik źródeł jądra Documentation/vm/transhuge.txt.

       thp_split (od Linuksa 2.6.39)
           Zobacz plik źródeł jądra Documentation/vm/transhuge.txt.

       thp_zero_page_alloc (od Linuksa 3.8)
           Zobacz plik źródeł jądra Documentation/vm/transhuge.txt.

       thp_zero_page_alloc_failed (od Linuksa 3.8)
           Zobacz plik źródeł jądra Documentation/vm/transhuge.txt.

       balloon_inflate (od Linuksa 3.18)

       balloon_deflate (od Linuksa 3.18)

       balloon_migrate (od Linuksa 3.18)

       nr_tlb_remote_flush (od Linuksa 3.12)

       nr_tlb_remote_flush_received (od Linuksa 3.12)

       nr_tlb_local_flush_all (od Linuksa 3.12)

       nr_tlb_local_flush_one (od Linuksa 3.12)

       vmacache_find_calls (od Linuksa 3.16)

       vmacache_find_hits (od Linuksa 3.16)

       vmacache_full_flushes (od Linuksa 3.19)

    /proc/zoneinfo (od Linuksa 2.6.13)
       Plik zawiera informacje o strefach pamięci. Może być przydatny podczas analizowania
       zachowania pamięci wirtualnej.

UWAGI

    Wiele łańcuchów znakowych (np. środowisko czy linia poleceń) występuje w postaci
    wewnętrznej, z polami zakończonymi bajtami NUL ('\0'), więc jeśli do ich czytania użyje
    się od -c lub tr "\000" "\n", to mogą być bardziej czytelne. Alternatywnie, echo `cat
    <plik>` działa równie dobrze.

    Ta strona podręcznika jest niekompletna, prawdopodobnie niedokładna i należy do tych,
    które powinny być bardzo często poprawiane.

ZOBACZ TAKŻE

    cat(1),  dmesg(1),  find(1), free(1), ps(1), tr(1), uptime(1), chroot(2), mmap(2),
    readlink(2), syslog(2), slabinfo(5), hier(7), namespaces(7), time(7), arp(8), hdparm(8),
    ifconfig(8), init(1), lsmod(8), lspci(8), mount(8), netstat(8), procinfo(8), route(8),
    sysctl(8)

    Pliki   w   źródłach   jądra   Linux:    Documentation/filesystems/proc.txt
    Documentation/sysctl/fs.txt, Documentation/sysctl/kernel.txt, Documentation/sysctl/net.txt
    i Documentation/sysctl/vm.txt.

O STRONIE

    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.05 projektu Linux man-pages. Opis
    projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można
    znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

    Jiffy to wartość wynosząca, w zależności od architektury, od 1 do 10 ms (4 ms w przypadku
    i386).

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Przemek Borys (PTM)
    <pborys@p-soft.silesia.linux.org.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach
    <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest  zgodne  z  wersją  4.05
    oryginału.